Pro Yearly is on sale from $80 to $50! »

酒LTスライド

C6b1c59927729394dcc84b1b8bc86394?s=47 1natsu
November 12, 2016

 酒LTスライド

酒LTでなんかしゃべったのでそのスライドです、

C6b1c59927729394dcc84b1b8bc86394?s=128

1natsu

November 12, 2016
Tweet

Transcript

 1. ञ-5

 2. ԦऀͷޙͰ -5͢Δ͜ͱʹͳͬͯ͠·ͬͨ

 3. Ͳ͏͢Δ΂͖͔

 4. ఘΊ·͠ΐ͏

 5. Nineteen days ago…

 6. Nineteen days ago…

 7. ͳΜ͔ങ͏͸ͳ͠

 8. ΦϨͨͪͷ"NB[PO #

 9. ΦϨͨͪͷ"NB[PO #

 10. -0)"$0

 11. -0)"$0 ͝ଘ஌Ͱ͔͢ʁ

 12. None
 13. ஸೡʹɺ w ΞεΫϧͷݸਓ޲͚൛ w ૹྉແྉԁʙ w Ϡϑʔච಄גओͷ೔༻඼ΛചͬͯΔαΠτ w ϠϑʔͳͷͰ:BIPP+"1"/*%ͰϩάΠϯՄ w

  ϠϑʔͳͷͰ5ϙΠϯτ͕࠾༻͞Ε͓ͯΓ5ϙΠϯτ͕࢖͑Δཷ·Δ w ϠϑʔͳͷͰ:BIPPʂϓϨϛΞϜձһͳΒৗʹϙΠϯτ͕ഒʹͳΔ w ϠϑʔͳͷͰιϑτόϯΫϢʔβʔͳΒৗʹϙΠϯτ͕ഒʹͳΔ w ͭͶʹͳʹ͔͠ΒͷΩϟϯϖʔϯ΍ͬͯΔ w αϯϓϧ඼͕࣮͸كʹ͋ΔͷͰચࡎͱ͔ίʔϥͱ͔ͷࢼڙ඼ΛήοτͰ͖Δ৔߹͕͋Δ w Ϡϑʔ͸ͳʹ͔͠Βͱ΂ͬͨΓͳͷͰ ແҹͱ͔੒৓ੴҪͱ͔σϧʔΧͱ͔λϦʔζͱ͔ҏ੎୮ͱ͔ࡾӽͱ͔ -61*$*"ͱ͔%)$ͱ͔৭Μͳϒϥϯυͷ঎඼ͷऔΓѻ͍΋͋Δ ඼ͧΖ͕͑ྑ͍ͱ͸ݴ͍ͬͯͳ͍
 14. Α͏͢Δʹɺ Ϡϑʔͷళ

 15. Α͏͢Δʹɺ :ͷళ

 16. :ͷళʁ

 17. None
 18. :ͷళҧ͍

 19. None
 20. None
 21. ৄࡉͳൺֱɺׂѪ͠·͕͢

 22. جຊతʹ -0)"$0 ZPEPCBTIJ

 23. ࿕ใ

 24. ࿕ใ ΘΓͱௐࠪͨ݁͠Ռ

 25. ҿྉ͕͍҆

 26. None
 27. None
 28. ͓Θ͔Γ͍͚ͨͩͨͩΖ͏͔ʜ

 29. ͖͞΄ͲͷεϥΠυΛ ΋͏Ұ౓͝ཡ͍ͨͩ͜͏ʜ

 30. ͖͞΄Ͳ͝ཡ͍͍ͨͩͨεϥΠυ

 31. lҿྉz͕͍҆

 32. lҿྉz

 33. lz

 34. ͓ञΛങ͏͸ͳ͠ ͱʹ͔͘ϥΫ͓ͯ҆͘͠ञҿΈ͍ͨ ͳΜ͔ങ͏͸ͳ͠

 35. Έ͍͖ͯ·͠ΐ͏

 36. ਖ਼ਅਖ਼໏ɺ :ͷళ

 37. ͳΜͱ͔ςΠετҿྉͲ͜Ζ͔

 38. ϊϯΞϧίʔϧ͔͠ͳ͍ʜ

 39. ࣮࣭తʹɺ :ͷళ

 40. None
 41. ΧςΰϦ͕͋Δ

 42. -0)"$0 ZPEPCBTIJ

 43. None
 44. ͓લͦΕ"NB[POͷલͰ΋ಉ͜͡ͱݴ͑Μͷʁ

 45. ͱ͍͏͜ͱͰ

 46. ϓϨϞϧͷ༷ࢠ

 47. ΦϨͨͪͷ"NB[PO

 48. ΦϨͨͪͷ"NB[PO

 49. Ұํɺ-0)"$0

 50. Ұํɺ-0)"$0

 51. -0)"$0 "NB[PO

 52. ΍͸Γ"NB[PO͕࠷ڧͳͷͰ͸ʁ

 53. ϙΠϯτͱ͍͏֓೦͕͋Γ·͢

 54. None
 55. None
 56. ϙΠϯτ ʜʜ50P*4=200P ஋Ҿ͖ ʜʜ¥5098-200P=¥4898 ؈͋ͨΓʜʜ¥4898/24؈=

 57. ϙΠϯτ ʜʜ50P*4=200P ஋Ҿ͖ ʜʜ¥5098-200P=¥4898 ؈͋ͨΓʜʜ¥4898/24؈= ¥204/

 58. -0)"$0 "NB[PO ¥204/

 59. ׂ͸ϜϦͰ͕ͨ͠ ؈ԁ΋҆͘ͳͬͯΑ͔ͬͨͰ͢Ͷ

 60. ञ͸ɺ -0)"$0 ऴ