Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Acquia Cloud Platform入門:Acquia Cloud Platformとはなにか / Acquia Cloud Platform Introduction

Acquia Cloud Platform入門:Acquia Cloud Platformとはなにか / Acquia Cloud Platform Introduction

Transcript

 1. Acquia Cloud Platformೖ໳ ɹΞδΣϯμ • ֓ཁͱؔ࿈αʔϏε • ProfessionalͱEnterpriseͷҧ͍ • AWSϗεςΟϯάͱͷൺֱ

  • Acquia CMS ͱ͸ • Q&A Acquia Cloud Platform 
 ͱ͸ͳʹ͔
 2. Acquia Cloud Platformೖ໳΢ΣϏφʔγϦʔζ • Acquia Cloud Platform͸ɺDrupalΞϓϦέʔγϣϯΛߏஙɺ؅ ཧ͢ΔͨΊͷεέʔϥϒϧͰ҆શͳϓϥοτϑΥʔϜͰ͢ɻ 
 •

  ຊ΢ΣϏφʔγϦʔζͰ͸ɺAcquia Cloud Platform͕ͲΜͳ΋ ͷ͔ڵຯ͕͋Δํɺ͜Ε͔Β࢖͍࢝ΊΔํ޲͚ʹɺAcquia Cloud PlatformͰߦ͏DrupalΞϓϦέʔγϣϯ։ൃߏஙํ๏΍ ศརͳπʔϧͳͲΛ͝঺հ͠·͢ɻ
 3. ຊ೔ͷεϐʔΧʔ ΞΫΠΞδϟύϯ 
 ؛ढ़ฌ ιϦϡʔγϣϯΤϯδχΞ ΞΫΠΞδϟύϯ 
 ؙࢁͻ͔Δ ςΫχΧϧτϥϯεϨʔλʔ ͰͿͪΌΜͶΔ

 4. Acquia Cloud Platform ֓ཁͱؔ࿈αʔϏε

 5. DRUPAL CLOUD αΠτͷߏஙɺσβΠϯɺ ӡ༻ͱΞϓϦέʔγϣϯ܈ MARKETING CLOUD ϚϧννϟωϧରԠͷ ϚʔέςΟϯάπʔϧ܈ O P

  E N D X P
 6. Acquia Cloud Platform ͓٬༷ͷDrupalαΠτΛӡ༻ɺαϙʔτ͢Δ؀ڥΛPaaSͱͯ͠ఏڙ͠·͢ɻ։ൃɺεςʔδϯάɺຊ ൪؀ڥͰͷσϓϩΠϝϯτϓϩηεΛαϙʔτ͢ΔηΩϡΞͳΠϯϑϥͱ։ൃπʔϧΛඋ͍͑ͯ·͢ɻ

 7. Acquia Cloud Platformʹؚ·ΕΔ΋ͷ IaaS LAMPελοΫ ӡ༻ ࣗಈԽ ΦʔέετϨʔγϣϯ ετϨʔδ ίϯϐϡʔςΟϯ

  άϦιʔε ωοτϫʔΫ Linux PHP MySQL Apache ΞΫηε ੍ޚ ؀ڥߏங ύοέʔδ؅ཧ ηΩϡϦςΟ ίϯϓϥΠΞϯε ύϑΥʔϚϯε νϡʔχϯά ߴՄ༻ੑ Resource coordination ϩά؅ཧ ϑΝΠϠʔ ΢Υʔϧ Stack configuration ϚϧνϦʔδϣϯϑΣ ΠϧΦʔόʔ σϓϩΠ λεΫ؅ཧ SSL όοΫΞοϓ ؂ࠪϩά Local dev APM integration API, hooks, SDK, CLI Tuned cache purging Vulnerability scanning ΞϓϦέʔγϣϯ ؅ཧUI Ϧιʔε ϞχλϦϯά ࡂ֐෮چ Քಇ࣌ؒͷ؂ࢹ ύον Ops audits / problem solving Platform code maintenance ӡ༻؂ࢹରԠ ϦϞʔτ؅ཧ DDOSରԠ Code analysis Config analysis ϧʔςΟϯά TFA & login controls αϙʔτ ηΩϡϦςΟ ΞυόΠβϦʔ
 8. ͞·͟·ͳۀքͰAcquia Cloud Platform͕࠾༻ʢ̍ʣ Drupalͷ൚༻ੑͱΤίγεςϜ × ΞΫΠΞͷηΩϡΞͰεέʔϥϒϧͳϓϥοτϑΥʔϜ ʹΑͬͯɺ໿4,000ࣾͷσδλϧମݧͷڙڅΛࢧ͍͑ͯ·͢ɻ ۜߦαΠτ ϨΨγʔCMSΛ௕೥ར༻͍ͯ͠Δ͕ނʹ7೥Ҏ্Web͕ߋ ৽Ͱ͖ͣɺσδλϧϚʔέςΟϯάࢪࡦ͕શ͘ଧͯͳ͍

  ঢ়گͰͨ͠ɻۜߦͷίϯϓϥΠΞϯεج४ΛΫϦΞ͢Δ ࠷ߴਫ४ͷηΩϡϦςΟɺϚʔέςΟϯά෦໳Ͱ΋࢖͍ উखͷྑ͍ૢ࡞ੑɺ֦ுੑͷߴ͍ϓϥοτϑΥʔϜཁ ݅ɺͷ3ͭͷج४Λຬͨ͠࠾༻ʹࢸͬͨࣄྫ͕͋Γ·͢ɻ άϩʔόϧίʔϙϨʔταΠτ େن໛Ͱߴ౓ͳηΩϡϦςΟ͕ඞཁͳاۀͷάϩʔόϧڞ௨ج ൫ͱͯ͠ɺଟ͘ͷάϩʔόϧاۀʹ࠾༻͞Ε͍ͯ·͢ɻDrupalͷ ඪ४ػೳͰ͋Δଟݴޠػೳͱݖݶ؅ཧʹΑͬͯɺੈքதͷݱ஍ ๏ਓͰίϯςϯπ؅ཧ͕ߦ͑ΔΑ͏ͳॊೈͳݖݶઃܭ͕ߦ͑· ͢ɻ ࣾ಺ϙʔλϧαΠτ DrupalͳΒݸʑͷैۀһ޲͚ͷύʔιφϥΠζ͞Εͨମݧ Λఏڙ͢ΔػೳΛඋ͑ͨϙʔλϧΛߏஙͰ͖·͢ɻηΩϡ ϦςΟΛ୲อ͠ͳ͕Βࣾ಺ͷػີ৘ใΛ҆શʹ؅ཧ͠ɺࣾ ಺৘ใͷݕࡧΛҰՕॴͰ׬݁͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͢ɻ େֶαΠτ ߴ౳ڭҭػؔͰͷDrupal࠾༻཰͸ߴ͍Ͱ͢ɻ࢞ຓߍɺֶ ෦ɺݚڀࣨͳͲ਺ඦʹٴͿαΠτΛWebΨόφϯεΛଛ ͳ͏͜ͱͳ͘ػೳͤ͞ΔͨΊʹʮϚϧναΠτʯػೳ͕ ࠾༻͞ΕΔέʔε͕ଟ͍Ͱ͢ɻόʔδχΞେֶɺϥΠε େֶɺδϣʔδϫγϯτϯେֶ౳͕DrupalٴͼΞΫΠΞ Λ࠾༻͓ͯ͠Γɺग़ئ΍߹֨ൃදͳͲͷΞΫηεෛՙ΍ DDoS߈ܸͳͲͷηΩϡϦςΟͷڴҖΛܰݮͰ͖·͢ɻ
 9. 3೔ؒͷεϐʔυ্ཱͪ͛ ࠁҰࠁͱมԽ͢ΔCOVID-19ʹਝ଎ʹରԠ͢ΔͨΊʹɺχϡʔ ϤʔΫभͷIT෦໳νʔϜ͸ࢢຽ΁ͷ৘ใఏڙΛߦ͏ͨΊͷ৽ ͍͠αΠτΛ3೔ؒͰ্ཱͪ͛ɺ600ສਓͷϢʔβʔʹରͯ͠ 3ԯ4,200ສ΋ͷPVʹ଱͑͏Δ؀ڥΛఏڙ͠·ͨ͠ɻ τϥϑΟοΫͷଟ͍ϝσΟΞಈըαΠτ Drupal͸ෛՙ෼ࢄɺߴ౓ͳΩϟογϡͳͲͷϓϨογϟʔ ԼͰ΋े෼ͳύϑΥʔϚϯεΛൃش͠·͢ɻNBC SportsͰ ͸ΞΫΠΞͷTAM(ٕज़ࢧԉ෦ୂ)ͷαϙʔτͷԼͰɺϦΦ

  ΦϦϯϐοΫ։࠵ظؒதɺϢχʔΫϢʔβʔ1ԯਓɺಈը ͷ૯ετϦʔϛϯά਺33ԯ΋ͷେن໛ΞΫηεΛࡹ͖ɺα Πτͷ҆ఆՔಇΛ࣮ݱ͠·ͨ͠ɻ ͞·͟·ͳۀքͰAcquia Cloud Platform͕࠾༻ʢ̎ʣ Drupalͷ൚༻ੑͱΤίγεςϜ × ΞΫΠΞͷηΩϡΞͰεέʔϥϒϧͳϓϥοτϑΥʔϜ ʹΑͬͯɺ໿4,000ࣾͷσδλϧମݧͷڙڅΛࢧ͍͑ͯ·͢ɻ ҩྍैࣄऀ޲͚ձһαΠτ ίϩφՒʹ͓͍ͯපӃଆʹΑΔ๚໰ن੍͕޿͕Γɺ੡ༀۀք֤ ࣾ͸MR׆ಈΛσδλϧνϟωϧʹΑΔΞϓϩʔν͕༨ّͳ͘͞ Ε·ͨ͠ɻͦ͜Ͱҩྍैࣄऀ޲͚ͷ৘ใൃ৴Λߦ͏ϓϥοτ ϑΥʔϜΛߏங͢Δࣄྫ͕2020೥͔Βٸ଎ʹ૿͍͑ͯ·͢ɻ ϔουϨεCMS ͞·͟·ͳWebαΠτ΍αʔϏεͷίϯςϯπΛ1ͭͷ৔ॴ Ͱ؅ཧ͠ɺϚϧννϟωϧʹσϓϩΠՄೳͰ͢ɻχϡʔ ϤʔΫ஍ԼమͰ͸ɺϦΞϧλΠϜʹӡߦ৘ใΛσδλϧαΠ ωʔδɺεϚʔτ΢ΥονͳͲϚϧννϟωϧʹൃ৴͢Δ ࢓૊ΈΛDrupalͱΞΫΠΞͰ࣮ݱ͠·ͨ͠ɻ௨ۈऀʹద੾ ͳσόΠεɺλΠϛϯάͰσδλϧମݧΛଅਐ͍ͯ͠·͢ɻ
 10. Acquia Cloud Platformͷಛ௃ ηΩϡϦςΟ αϙʔτ ֦ுੑ • ISO27001ɺSOC1ɺSOC2ɺ FedRampɺPCI-DSSͳͲ਺ଟ͘ͷೝ ূΛऔಘࡁ

  • ηΩϡϦςΟཁ͕݅ݫ͍͠੓෎ػ ؔɺۚ༥ɺେֶͳͲʹ΋ΞΫΠΞΫ ϥ΢υ͕࠾༻ • DrupalͱΫϥ΢υͷઐ໳ՈʹΑΔ 24࣌ؒ365೔αϙʔτ • SLA99.95%ͰαʔϏεΛఏڙ • ϑΥϩʔɾβɾαϯʹΑΔશੈք ͷ஍Ҭɾ࣌ؒଳΛΧόʔ͢Δମ੍ • σΟβελϦΧόϦରԠ • OSS DrupalΤίγεςϜ • MAɺCDPͳͲDXPιϦϡʔγϣϯͷω ΠςΟϒ౷߹ • CI/CDπʔϧɺCLIɺAPIͳͲܧଓత։ൃ Λࢧ͑Δ։ൃπʔϧ • Ϋϥ΢υΠϯϑϥϦιʔεͷεέʔϥ ϏϦςΟ
 11. γεςϜߏ੒ਤ

 12. ؔ࿈αʔϏε Acquia Cloud Platform ͓٬༷ͷDrupalαΠτΛӡ༻ɺαϙʔτ͢Δ؀ڥ ΛPaaSͱͯ͠ఏڙɻ։ൃɺεςʔδϯάɺຊ൪؀ ڥ3ͭͱɺσϓϩΠϓϩηεΛࢧ͑Δ։ൃπʔϧ͕ ؚ·ΕΔɻ Site Studio

  ΤϯλʔϓϥΠζ޲͚ϩʔίʔυDrupalαΠτߏ ஙπʔϧɻυϥοάˍυϩοϓʹΑΔςʔϚߏ ஙɻDrupal։ൃऀ͕ෳࡶͳػೳ։ൃ΍౷߹࡞ۀʹ ूதɻ Edge Protect ΦϯϥΠϯ্ͷ͋ΒΏΔڴҖ͔ΒوࣾͷαΠτΛ ڧݻʹอޢ͢ΔWAF͓ΑͼDDoS߈ܸରࡦɻੈք తͳCDNϓϩόΠμʔͰ͋ΔCloudflareͱఏܞɻ Acquia Cloud Site Factory ඦɾઍ୯ҐͷDrupalαΠτΛ1ͭͷίʔυ ϕʔεͰެ։͢ΔϚϧναΠτ؅ཧϓ ϥοτϑΥʔϜɻ Acquia CMS ΞΫΠΞ੡඼ͱωΠςΟϒʹ౷߹͢ΔDrupalσΟ ετϦϏϡʔγϣϯɻΞΫΠΞͷސ٬਺ઍࣾͷ੒ ޭࣄྫ͕ϕετϓϥΫςΟεͱͯ͠Acquia CMSʹ ڽॖɻ Edge CDN શੈք180ॴͷσʔληϯλʔʢPOPsʣʹΩϟο γϡΛ഑ஔ͢ΔίϯςϯπɾσϦόϦʔɾωοτ ϫʔΫɻੈքతͳCDNϓϩόΠμʔͰ͋Δ Cloudflareͱఏܞɻ Migrate ࠷େ80ˋߴ଎Խ͢ΔDrupal 7 → Drupal 9΁ͷ Ҡߦࢧԉπʔϧɻ Cloud IDE ϩʔΧϧ։ൃ؀ڥෆཁɾϒϥ΢β্Ͱಈ࡞͢ ΔίʔσΟϯά༻ΤσΟλʴ։ൃπʔϧɻ WebαΠτͷϓϨϏϡʔػೳ΍σόοάπʔ ϧ׬උɻ Content Hub ෳ਺ͷDrupalαΠτؒͰίϯςϯπ(ΤϯςΟ ςΟ)Λಉظ͠ɺ࠷৽ͷίϯςϯπΛ͋ΒΏΔ νϟωϧͰ഑৴ɻ
 13. Acquia Cloud Platform ͷ 
 ՝ۚମܥͱϝχϡʔ

 14. Acquia Cloud Platformͷϓϥϯ Acquia Cloud Platform͸ݸਓ޲͚͔Βاۀ޲͚·Ͱɺ͞·͟·ͳαϒεΫϦϓγϣϯϨϕϧͰ͋ΒΏΔن໛ͷϏδω εΛαϙʔτ͠·͢ɻ ຊ൪WebαΠτΛ։ൃɺσϓϩΠ͢ΔͨΊʹߏங͞Εͨηϧϑ αʔϏε؀ڥΛఏڙ͠·͢ɻ ηΩϡΞͰεέʔϥϒϧͳɺΤϯλʔϓϥΠζΫϥεͷ

  ΠϯϑϥͱαϙʔτΛఏڙ͠·͢ɻ Cloud Platform Professional Cloud Platform Enterprise ֹ݄ΫϨδοτΧʔυ෷͍ ར༻͢ΔϦʔδϣϯɺϝϞϦɺετϨʔδʹΑͬͯྉۚ Λࢉग़ ೥ֹҰׅ෷͍ ݄ؒPVΛݩʹྉۚΛࢉग़ * ։ൃ؀ڥ ×1ɺεςʔδϯά؀ڥ ×1ɺຊ൪؀ڥ ×1 ͕ϕʔε (௥ՃՄೳ) ϑϧαʔϏεࣜͷΩϟύγςΟ؅ཧ × ߴՄ༻ੑ Cloud API, Acquia pipeline(CI/CDπʔϧ), Cloud CD(ΧελϜ։ൃ؀ڥ) ౦ژϦʔδϣϯબ୒Մೳ 24࣌ؒ365೔αϙʔτ × ΞοϓλΠϜSLA99.95% ։ൃ؀ڥ ×1ɺεςʔδϯά؀ڥ ×1ɺຊ൪؀ڥ ×1 ηϧϑαʔϏεࣜͷΩϟύγςΟ؅ཧ Cloud API ͷΈ બ΂ΔϦʔδϣϯ(※౦ژϦʔδϣϯະରԠ) ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ * Ϣʔβʔ΍؅ཧऀ਺͸Ձ֨΍ੑೳʹӨڹ͍ͨ͠·ͤΜɻ ຊ΢ΣϏφʔγϦʔζͰ͸ɺಛʹ໌ه ͞Ε͍ͯͳ͍ݶΓ Enterprise ΛऔΓ্ ͛·͢ɻ cloud.acquia.comͰΞΧ΢ϯτొ࿥ޙɺ؀ڥΛ࡞੒ɺ͙͢ ʹར༻Մೳ ΦʔμʔϑΥʔϜडཧޙɺ2िؒલޙͰηοτΞοϓ׬ྃɺ ར༻։࢝ ✔︎ ✔︎
 15. Acquia Cloud Platform ػೳൺֱ ػೳ Professional Enterprise ΞοϓλΠϜSLA 99.95% ×

  ̋ ϦϞʔτΞυϛχετϨʔγϣϯ(RA)؀ڥ × ̋ ։ൃ؀ڥ 1ͭ 1ͭҎ্ εςʔδϯά؀ڥ 1ͭ 1ͭҎ্ 24࣌ؒ365೔αϙʔτ × ̋ ࣗಈ/खಈόοΫΞοϓ ̋ ̋ DevOpsπʔϧ Cloud API, Acquia CLI, Acquia BLT Cloud API, Acquia CLI, Acquia BLT, Acquia Pipelines, Cloud CD Cloud Hooks ̋ ̋ ύϑΥʔϚϯεͱηΩϡϦςΟͷ؂ࢹͱ෼ੳ ̋ ̋ SSDετϨʔδ 10 - 1000GB ΧελϜΦϓγϣϯ WebύϑΥʔϚϯεͷͨΊͷΩϟογϡ ελϯμʔυ ෼ࢄܕ ΩϟύγςΟ؅ཧ ηϧϑαʔϏε ϑϧαʔϏε ߴՄ༻ੑΞʔΩςΫνϟ × ̋ େن໛ΞϓϦέʔγϣϯͷͨΊͷεέʔϧΞ΢τ × ̋ Acquia Insight (WebαΠτͷ؂ࢹͱ࠷దԽΛࢧԉ) ̋ ̋ Acquia Search (Solrશจݕࡧ) ڞ༗ ڞ༗ or ઐ༻ Acquia Shield (෼཭͞ΕͨωοτϫʔΫ) × ΞυΦϯͱͯ͠௥ՃՄೳ Acquia Edge (CDN/WAFαʔϏε) × ΞυΦϯͱͯ͠௥ՃՄೳ Acquia Platform CDN (૊ΈࠐΈͷCDNαʔϏε) × ̋ Acquia Cloud IDE (ϦϞʔτIDE) × 1ͭແྉ Acquia Site Studio (ϩʔίʔυ։ൃπʔϧ) × 1ͭແྉ New Relic APM Pro (ΞϓϦέʔγϣϯύϑΥʔϚϯε؅ཧ) × ̋
 16. Acquia Cloud Platform Enterprise 4ͭͷTier ػೳ Standard Plus Premium Elite

  Enterprise Security Package (ϩάసૹɺIPΞυϨεϗϫΠτϦετ) × ΞυΦϯͰར༻Մೳ ̋ ̋ Team TAM(ٕज़ࢧԉ) × ΞυΦϯͰར༻Մೳ ̋ ̋ Cloud CD؀ڥ ΞυΦϯͰར༻Մೳ ̋ ̋ ̋ EnterpriseͰ͸ɺαϙʔτϨϕϧ΍ػೳʹԠͨ͡4ͭͷTierΛ͝ఏڙ͍ͯ͠·͢ɻ αϙʔτϨϕϧ Standard Plus Premium Elite ੡඼αϙʔτ ແ੍ݶ ແ੍ݶ ແ੍ݶ ແ੍ݶ ΫϦςΟΧϧɿো֐࣌ͷରԠ࣌ؒ 1࣌ؒ 1࣌ؒ 1࣌ؒ 30෼ ߴɿো֐࣌ͷରԠ࣌ؒ 8࣌ؒ * 4࣌ؒ * 2࣌ؒ * 1࣌ؒ * தɿো֐࣌ͷରԠ࣌ؒ 24࣌ؒ * 6࣌ؒ * 4࣌ؒ * 2࣌ؒ * ௿ɿো֐࣌ͷରԠ࣌ؒ 24࣌ؒ * 1Ӧۀ೔ * 1Ӧۀ೔ * 1Ӧۀ೔ * * ରԠ͸ฏ೔ʢ೔ຊ࣌ؒͷӦۀ࣌ؒʣͱͳΓ·͢ɻ
 17. AWSϗεςΟϯάͱͷൺֱ

 18. ݟ͑ͳ͍ίετͱఱṝʹ͔͚Δ ΞϓϦέʔγϣϯ࣮૷։ൃ ςετࣗಈԽ ཁ݅ఆٛ/ઃܭ ΞϓϦέʔγϣϯͷ ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά ϞχλϦϯάͱܭଌ ΞϓϦ έʔγϣϯ ϛυϧ΢ΣΞ

  OS αʔόʔ ωοτϫʔΫ Πϯϑϥͷઃܭߏஙʁ ҆શͳσϓϩΠϝϯτϑϩʔͷߏஙʁ ։ൃʹඞཁͳπʔϧηοτͷ४උʁ Acquia Cloud Platform Λར༻͢Δ͜ͱͰ ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ ʹઐ೦Ͱ͖Δ υΩϡϝϯτ࡞੒ ϢʔβʔͷτϨʔχϯά ΞϓϦέʔγϣϯͷ੬ऑੑ਍அ ύϑΥʔϚϯεςετɺෛՙςετ όοΫΞοϓɺϩά؅ཧɺ؂ࢹʁ ো֐੾Γ෼͚ʁ ৑௕ԽɺόοΫΞοϓɺࡂ֐ରࡦʁ ϛυϧ΢ΣΞͷ ηΩϡϦςΟΞοϓσʔτʁ OS/LAMPελοΫͷ੬ऑੑεΩϟϯʁ 24࣌ؒ365೔ͷαϙʔτମ੍ʁ SLAͷอূʁ
 19. Acquia Cloud Platform ͱ DIY ͷൺֱ 1/5 ߲໨ Acquia DIY

  αʔϏεৄࡉ αϙʔτ Πϯϑϥαϙʔτ ̋ ̋ ΞΫΠΞͷ؀ڥ͸AWS্ʹߏங͞ΕΔҝɺಉ༷ͷαϙʔτͰ͢ɻ ωοτϫʔΫαϙʔτ ̋ ̋ ΞΫΠΞͷ؀ڥ͸AWS্ʹߏங͞ΕΔҝɺಉ༷ͷαϙʔτͰ͢ɻ αʔόʔαϙʔτ ̋ ̋ ΞΫΠΞͷ؀ڥ͸AWS্ʹߏங͞ΕΔҝɺಉ༷ͷαϙʔτͰ͢ɻ OSαϙʔτ ̋ × ΞΫΠΞͷαϙʔτ͸ΞϓϦέʔγϣϯOSΛؚΈ·͢ɻDIYͰ͸ར༻ऀͷ੹೚ͰରԠ͕ඞཁͰ͢ɻ ϛυϧ΢ΣΞαϙʔτ ̋ × ΞΫΠΞͷαϙʔτ͸PHPɺDBɺWebαʔόʔͳͲͷϛυϧ΢ΣΞΛؚΈ·͢ɻDIYͰ͸ར༻ऀͷ੹೚Ͱಋ ೖɺอक͕ඞཁͰ͢ɻ ΞϓϦέʔγϣϯαϙʔτ ̋ × ΞΫΠΞͷαϙʔτ͸DrupalΞϓϦέʔγϣϯΛؚΈ·͢ɻDIYͰ͸ར༻ऀͷ੹೚Ͱಋೖɺอक͕ඞཁͰ ͢ɻ ো֐੾Γ෼͚ରԠ ̋ × Πϯγσϯτͷࡍʹ͸ɺΠϯϑϥɺOSɺϛυϧ΢ΣΞɺϓϥοτϑΥʔϜɺΞϓϦέʔγϣϯʹ౉ͬͯΞ ΫΠΞͰௐࠪΛߦ͍·͢ɻ 24/365αϙʔτ ̋ × ΞΫΠΞ͸24࣌ؒ365೔αϙʔτ͕෇ଐ͍ͯ͠·͢ɻൣғ͸ΠϯϑϥɺOSɺϛυϧ΢ΣΞɺΞϓϦέʔγϣ ϯͷશͯʹͳΓ·͢ɻDIY͸Πϯϑϥ෦෼ʹݶΒΕ·͢ɻ υΩϡϝϯτ ̋ × ΞΫΠΞͷ؀ڥ͓ΑͼΞϓϦέʔγϣϯʹؔ͢Δ࢓༷ॻ͸΢ΣϒαΠτͰެ։͞Ε͍ͯ·͢ɻ ̋ ˚ × ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏε ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏεͰҰ෦Χόʔ ಠࣗʹ։ൃɾಋೖ͕ඞཁ
 20. Acquia Cloud Platform ͱ DIY ͷൺֱ 2/5 ̋ ˚ ×

  ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏε ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏεͰҰ෦Χόʔ ಠࣗʹ։ൃɾಋೖ͕ඞཁ ߲໨ Acquia DIY αʔϏεৄࡉ ੑೳɾՄ༻ੑ ࠷దԽ ̋ ˚ ΞΫΠΞͷ؀ڥ͸Drupalઐ༻ʹ࠷దԽ͞Εͨ؀ڥͰɺDrupal͓ΑͼCIػೳΛؚΉ։ൃπʔϧ͕࠷ॳ͔Β͍ͭ ͍ͯ·͢ɻDIYͷ؀ڥ͸൚༻తͰ͢ɻ ৑௕Խ ̋ × ΞΫΠΞͷ؀ڥ͸ඪ४ͰϚϧνAZͰ৑௕Խ͞Ε͍ͯ·͢ɻDIYͰ͸ΦϓγϣϯͱͳΓɺద੾ͳઃఆΛࣗ਎Ͱ ߦ͏ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ·ͨɺΞΫΠΞͷΦϓγϣϯͰ͸ෳ਺ϦʔδϣϯؒͰͷ৑௕Խ΋ՄೳͰ͢ɻ Ϧιʔε֦ு ̋ × ΞΫΠΞͷ؀ڥ͸ߴෛՙ͕ൃੜͨ͠ࡍɺΦϖϨʔγϣϯνʔϜ͕దٓϦιʔεΛ֦ு͠·͢ɻDIYͰ͸ద੾ ͳӡ༻Λࣗ਎Ͱߦ͏ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ ෛՙ෼ࢄ ̋ × ΞΫΠΞͰ͸CDNɺVarnishɺMemcached౳ʹΑΓɺΞϓϦέʔγϣϯͷෛՙΛ෼ࢄ͢Δߏ੒͕ඪ४Ͱఏڙ ͞Ε·͢ɻDIY͸ಠࣗʹಋೖ͓Αͼઃఆ͕ඞཁͰ͢ɻ Ωϟογϡ ̋ × ΞΫΠΞͷΩϟογϡػೳʢ্ड़ʣ͕෇ଐ͠ɺ࠷దʹઃఆ͕͞Εͨঢ়ଶͰఏڙ͞Ε·͢ɻDIY͸ಠࣗʹಋೖ ͓Αͼઃఆ͕ඞཁͰ͢ɻ ࡂ֐ରࡦ ̋ × ΞΫΠΞͷ؀ڥ͸ϚϧνAZͷߏ੒ͰϑΣΠϧΦʔόʔ͢Δɺࡂ֐ରࡦΛߦͳ͍ͬͯ·͢ɻෳ਺Ϧʔδϣϯؒ ͰͷϑΣΠϧΦʔόʔ΋ΦϓγϣϯͰՄೳͰ͢ɻDIYͰ͸؀ڥ࣌Ԡͨ͡ઃఆ͕ඞཁͰ͢ɻ όοΫΞοϓ ̋ × ΞΫΠΞ͸ఆظతʹΠϯελϯεશମͷεφοϓγϣοτΛऔಘ͠ɺඇৗ࣌ʹ͸ϦΧόϦΛߦ͏͜ͱ͕Մ ೳͰ͢ɻDIYͰ͸؀ڥʹԠͨ͡ઃఆ͕ඞཁͰ͢ɻ SLA ̋ × ΞοϓλΠϜSLA99.95%Ͱӡ༻͍ͯ͠·͢ɻ
 21. Acquia Cloud Platform ͱ DIY ͷൺֱ 3/5 ̋ ˚ ×

  ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏε ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏεͰҰ෦Χόʔ ಠࣗʹ։ൃɾಋೖ͕ඞཁ ߲໨ Acquia DIY αʔϏεৄࡉ ӡ༻ੑ ΞϓϦέʔγϣϯ؅ཧɹ ̋ × ΞΫΠΞͷ؀ڥͰ͸ɺϓϥοτϑΥʔϜΛૢ࡞͢Δ؅ཧը໘͕ఏڙ͞Ε·͢ɻԼهͷૢ࡞͕ҰྫͰ͢ɻ ։ൃɾςετ؀ڥ ̋ × ΞΫΠΞͷ؀ڥʹ͸։ൃɾςετ؀ڥ͕ηοτͰ෇ଐ͠·͢ɻDIYͰ͸ಠࣗʹಋೖ͕ඞཁͰ͢ɻ ࣗಈσϓϩΠ ̋ × ΞΫΠΞͷ؀ڥͰ͸υϥοάˍυϩοϓͰίʔυɺDBɺϑΝΠϧͷσϓϩΠ͕ՄೳͰ͢ɻ CI/CD ̋ × ΞΫΠΞͷ؀ڥͰ͸ςετ͓ΑͼΞϓϦέʔγϣϯͷϏϧυΛࣗಈԽ͢Δπʔϧ͕෇ଐ͍ͯ͠·͢ɻ ؅ཧAPI ̋ × ΞΫΠΞͷϓϥοτϑΥʔϜ؅ཧը໘Ͱߦ͑Δૢ࡞͸΄΅શͯAPIʹͯૢ࡞ՄೳͰ͢ɻDIYͰ͸Πϯϑϥ෦෼͕API͕͋Γɺ ͦͷଞ͸ಠࣗʹ࣮૷͕ඞཁͰ͢ɻ ύϑΥʔϚϯε؂ࢹ ̋ × ΞΫΠΞ؀ڥ಺ͷύϑΥʔϚϯεͷ؂ࢹ͓Αͼ؅ཧը໘ɾΞϥʔτΛఏڙ͍ͯ͠·͢ɻDIYͰ͸։ൃ͕ඞཁͰ͢ɻ ϔϧενΣοΫ ̋ × ΞΫΠΞ؀ڥ಺ͷϔϧενΣοΫ͓Αͼ؅ཧը໘ɾΞϥʔτΛఏڙ͍ͯ͠·͢ɻDIYͰ͸։ൃ͕ඞཁͰ͢ɻ ো֐؂ࢹ ̋ × ΞΫΠΞ؀ڥ಺ͷো֐؂ࢹ͓Αͼ؅ཧը໘ɾΞϥʔτΛఏڙ͍ͯ͠·͢ɻDIYͰ͸։ൃ͕ඞཁͰ͢ɻ Cronδϣϒ ̋ × ΞΫΠΞͷϓϥοτϑΥʔϜ؅ཧը໘Ͱ͸ɺCronδϣϒΛGUI͔ΒઃఆͰ͖·͢ɻDIYͰ͸αʔόʔ͝ͱͷઃఆ͕ඞཁͰ ͢ɻ ࣗಈηΩϡϦςΟ 
 Ξοϓσʔτ ̋ × ΞΫΠΞͷϓϥοτϑΥʔϜ؅ཧը໘Ͱ͸ɺΞϓϦέʔγϣϯͷηΩϡϦςΟύονΛࣗಈͰߦ͏ઃఆ͕ՄೳͰ͢ɻDIYͰ ͸ɺར༻ऀ͕ಠࣗʹߦ͏ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
 22. Acquia Cloud Platform ͱ DIY ͷൺֱ 4/5 ̋ ˚ ×

  ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏε ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏεͰҰ෦Χόʔ ಠࣗʹ։ൃɾಋೖ͕ඞཁ ߲໨ Acquia DIY αʔϏεৄࡉ ӡ༻ੑ (ଓ) ΞϓϦέʔγϣϯ؂ࢹ ̋ × New RelicʹΑΔΞϓϦέʔγϣϯͷύϑΥʔϚϯεϞχλϦϯάػೳ͕αϒεΫϦϓγϣϯʹ ؚ·Ε͍ͯ·͢ɻDIYͰ͸ผ్ܖ໿ɾಋೖ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ ϩʔίʔυ։ൃ ̋ × ΞΫΠΞͷDrupal͸ϩʔίʔυ։ൃπʔϧAcquia Site Studio͕෇ଐ͠·͢ɻDIYͰߏங͢Δ Drupal͸ը໘ߏங͸ίʔσΟϯάͰߦ͏ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ ֎෦αʔϏε࿈ܞ ̋ × ιʔείʔυΛGithubɺBitbucketͱ࿈ܞՄೳͰ͢ɻDIYͰ͸ࣗ਎Ͱ࿈ܞͷ։ൃٴͼઃఆΛ͢Δඞ ཁ͕͋Γ·͢ɻ ։ൃπʔϧ ̋ × ΞΫΠΞ͸Ϋϥ΢υͱ࿈ܞͨ͠։ൃπʔϧɺΫϥ΢υIDEɺϩʔΧϧ։ൃ؀ڥAcquia Dev DesktopΛఏڙ͠·͢ɻDIYͰ͸ผ్ௐୡ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
 23. Acquia Cloud Platform ͱ DIY ͷൺֱ 5/5 ̋ ˚ ×

  ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏε ඪ४ػೳ͓ΑͼαʔϏεͰҰ෦Χόʔ ಠࣗʹ։ൃɾಋೖ͕ඞཁ ߲໨ Acquia DIY αʔϏεৄࡉ ηΩϡϦςΟ ೝূɾ४ڌ ̋ × ISO27001ɺSOC1ɺSOC2ɺFedRampɺFISMAɺCSA STARɺPCI-DSSɺEU Cookie RegulationsɺHIPPAͳͲͷೝূΛΞΫΠΞ ͸ϓϥοτϑΥʔϜϨϕϧͰऔಘ͍ͯ͠·͢ɻDIY͸Πϯϑϥ෦෼·ͰͰ͢ɻ ϑΝΠΞ΢Υʔϧ ̋ ˚ ΞΫΠΞ͸ωοτϫʔΫϨϕϧͰͷϑΝΠΞ΢ΥʔϧΛಋೖͷࡍɺద੾ʹઃఆ͍ͯ͠·͢ɻDIYͰ͸؀ڥʹԠͨ͡ઃఆ͕ඞ ཁͰ͢ɻ IPS/IDS ̋ ˚ ΞΫΠΞͷ؀ڥ͸ϓϥοτϑΥʔϜϨϕϧͰIPS/IDS͕ಋೖ͞Ε͍ͯ·͢ɻDIY͸Πϯϑϥ෦෼·ͰͰ͢ɻ ҉߸Խ ̋ × ΞΫΠΞ؀ڥͷσʔλ͸AES-256ɺσʔλτϥϯδοτ͸SSL (TLS 1.1/1.2)ɺόοΫΞοϓ͸EBS EncryptionͰ҉߸Խ͞Ε͍ͯ ·͢ɻDIYͰ͸҉߸ԽઃఆΛద੾ʹߦ͏ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ ੬ऑੑରࡦ ̋ × ΞΫΠΞ͸ϓϥοτϑΥʔϜϨϕϧͰ੬ऑੑࢼݧΛ࠷௿݄1౓ߦͳ͍ͬͯ·͢ɻDIYͰ͸Πϯϑϥ෦෼·ͰͰ͢ɻ ϩάͷอ؅ ̋ × ΞΫΠΞ͸ΞϓϦέʔγϣϯɺϛυϧ΢ΣΞͷΞΫηεɺΤϥʔϩά͓ΑͼPaaSɺSaaSɺΞϓϦέʔγϣϯͷૢ࡞ʹؔ͢ Δϩά౳Λऔಘ͍ͯ͠·͢ɻ ଟཁૉೝূ ̋ × ΞΫΠΞ͸ج൫؅ཧը໘ʹϩάΠϯ͢ΔࡍʹଟཁૉೝূΛڧ੍͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͢ɻDIYͰ͸ɺ؀ڥʹԠͨ͡ઃఆ͕ඞཁͰ ͢ɻ ݖݶ؅ཧ ̋ × ΞΫΠΞ͸֤Ϣʔβʔʹର͠ɺج൘Λૢ࡞͢ΔݖݶΛ؅ཧը໘্͔ΒࢦఆͰ͖·͢ɻDIYͰ͸ෳ਺ͷγεςϜʹΘͨΔෳࡶ ͳઃఆ͕ඞཁͰ͢ɻ ηΩϡϦςΟ୲౰ऀ ̋ × ͓٬༷؀ڥͷηΩϡϦςΟΛ24࣌ؒ365೔ɺઐ໳ͷ୲౰ऀ͕ϦΞϧλΠϜͰ؂ࢹΛߦͳ͍ͬͯ·͢ɻ Drupal Steward Program ̋ × ಛఆͷ੬ऑੑ͔ΒωοτϫʔΫϨϕϧͰαΠτΛอޢ͢ΔͨΊͷʮԾ૝ύονʯ͕ద༻͞ΕɺΞοϓσʔτʹඞཁͳ࣌ؒ Λ֬อ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
 24. Acquia CMS ͱ͸

 25. σΟετϦϏϡʔγϣϯͱ͸ʁ DrupalίΞʹɺςʔϚ / Ϟδϡʔϧ / ϥΠϒϥϦͳͲΛಛఆͷϢʔεέʔεʹಛԽͯ͠ύοέʔδϯά͠ ͨ΋ͷɻ SNSʹಛԽͨ͠Open SocialɺϝσΟΞαΠτʹಛԽͨ͠ThunderͳͲ͕༗໊ɻ Acquia

  CMS 2021೥3݄ʹެ։͞Εͨ͹͔ΓͷɺΞΫΠΞͷϗεςΟϯά؀ڥ(Acquia Cloud Platform/Site Factory)Ͱར༻Մೳͳ DrupalσΟετϦϏϡʔγϣϯͰ͢ɻΞΫΠΞͷސ٬਺ઍࣾͷ੒ޭࣄྫ͕ϕετϓϥΫςΟεͱͯ͠Acquia CMS ʹڽॖ͞Ε͍ͯ·͢ɻ Acquia CMSʹؚ·ΕΔ΋ͷɿ • Site StudioɺAcquia SearchɺAcquia EdgeͳͲͷΞΫΠΞ੡඼ͷ౷߹ 
 (ࠓޙ͞Βʹ૿͑Δ༧ఆ) • ࣄલఆٛ͞ΕͨίϯςϯπλΠϓɺϝσΟΞλΠϓɺλΫιϊϛʔ • Site StudioΛ͙͢ʹ࢖͍࢝ΊΒΕΔελʔλʔΩοτͱσϞίϯςϯπ • Acquia AdminςʔϚʢClaroͷαϒςʔϚʣ • Α͘ར༻͞ΕΔίϯτϦϏϡʔτϞδϡʔϧҰࣜ
 26. Acquia LightningͱAcquia CMS Drupal 8ͷऴྃʹ൐͍ɺAcquia Lightning͕2021೥11݄ʹαϙʔτऴྃΛܴ͑·͢ɻAcquia Lightning ʹ୅ΘͬͯɺDrupal 9ͷαΠτΛߏங͢ΔͨΊͷ࠷దͳํ๏ͱͯ͠Acquia CMS͕ϦϦʔε͞Ε·͠

  ͨɻ ͜Ε͔ΒDrupalΞϓϦέʔγϣϯΛߏங͢ΔͳΒɾɾɾ • ৽نͷϓϩδΣΫτʹ͸ ඪ४ͷDrupal ΋͘͠͸ɺ 
 Site StudioػೳΛ͝ར༻ʹͳΔ৔߹͸Acquia CMSΛਪ঑͓ͯ͠Γ·͢ɻ • Acquia Lightning͸EOL͕֬ఆ͓ͯ͠Γ·͢ͷͰɺ৽نҊ݅ͳͲ΁ͷ࠾༻͸ਪ঑͓ͯ͠Γ·ͤΜɻ https://www.acquia.com/blog/acquia-lightning-eol-2021-acquia-cms-future
 27. Acquia CMSͷΑ͋͘Δ࣭͝໰ Drupal 8Ͱ͸ར༻Ͱ͖Δʁ YesɻDrupal 8͓ΑͼDrupal 9ͷσΟετϦϏϡʔγϣϯͰ͢ɻ 
 ແྉͰར༻Ͱ͖Δͷ͔ʁ YesɻAcquia

  Cloud Platform/Site FactoryαϒεΫϦϓγϣϯΛߪೖ͍ͯ͠Δ͓٬༷͸ແྉͰ͢ɻ ඞͣAcquia CMSΛར༻͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ʁ NoɻΞΫΠΞ͸ར༻Λਪ঑͠·͕͢ɺཁ݅࣍ୈͰ͢ɻ Lightning͔ΒAcquiaCMS΁ͷҠߦύε͸͋Δʁ Noɻ͓٬༷͸ɺϓϩϑΣογϣφϧαʔϏε(Φϓγϣϯ)Λར༻ͯ͠ಠࣗʹҠߦΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ ΞΫΠΞҎ֎ͷϗεςΟϯά(AWSɺPantheonɺࣗࣾ؀ڥͳͲ)ͰAcquia CMS͸ಈ͔ͤΔʁ NoɻAcquia Cloud Platform/Site Factoryͷߏ੒ʹґଘ͢Δɺ͔ͭɺSite StudioͷϥΠηϯεΩʔ͕औಘͰ͖ͳ͍ͷͰɺΞΫΠΞҎ֎ͷ؀ڥͰ͸ར༻ Ͱ͖·ͤΜɻ
 28. Acquia Cloud Platformೖ໳ ɹΞδΣϯμ • ֓ཁͱؔ࿈αʔϏε • ProfessionalͱEnterpriseͷҧ͍ • AWSϗεςΟϯάͱͷൺֱ

  • Acquia CMS ͱ͸ • Q&A Acquia Cloud Platform 
 ͱ͸ͳʹ͔
 29. None