Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Drupal モジュール開発入門講座 第7回 プラグイン

Drupal モジュール開発入門講座 第7回 プラグイン

More Decks by アクイアジャパン Acquia Japan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ୈ7ճ ϓϥάΠϯ
  Drupal Ϟδϡʔϧ


  ։ൃೖ໳ߨ࠲

  View Slide

 2. Drupal Ϟδϡʔϧ։ൃೖ໳ߨ࠲γϦʔζ
  – DrupalͰ͸ʮϞδϡʔϧʯͱݺ͹ΕΔɺখ͞ͳιϑτ΢ΣΞΛ࣮૷͢Δ͜ͱͰػೳ֦ுΛ
  ߦ͍·͢ɻຊ΢ΣϏφʔγϦʔζͰ͸ɺDrupalͷϞδϡʔϧ։ൃʹؔ͢Δجૅ஌ࣝΛղઆ
  ͠·͢ɻ
  – DrupalͷόοΫΤϯυपΓʹ͍ͭͯମܥతʹֶͼ͍ͨํɺࣗ෼ͰΧελϜϞδϡʔϧΛ࡞
  ΕΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨํɺΞΫΠΞೝఆσϕϩούʔࢼݧΛ໨ࢦ͢ํʹ͓͢͢ΊͰ͢ɻ
  – DrupalΛҰ௨Γૢ࡞ͨ͜͠ͱ͕͋ΔํΛର৅ͱ͍ͯ͠·͢ɻ·ͩDrupalΛ৮ͬͨ͜ͱ͕ແ
  ͍ํ͸ɺॳ৺ऀ޲͚DrupalνϡʔτϦΞϧಈըʢ೔ຊޠʣΛઌʹݟ͓ͯ͘ͱΑΓཧղ͕ਂ
  ·Γ·͢ɻ

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  1. ϓϥάΠϯͱ͸
  2. ϓϥάΠϯλΠϓΛར༻ͯ͠ϓϥάΠϯΛ࡞੒͢Δ
  3. Drupal͕ϓϥάΠϯΛݕग़͢Δํ๏
  4. طଘͷϓϥάΠϯλΠϓΛݟ͚ͭΔ
  5. ಠࣗͷϓϥάΠϯλΠϓΛ࡞੒͢Δ
  6. ࿅श໰୊

  View Slide

 4. ϓϥάΠϯͱ͸

  View Slide

 5. ϓϥάΠϯͷ֓ཁ
  – DrupalͷϓϥάΠϯγεςϜͱ͸ɺಛఆͷจ຺Ͱ܁Γฦ͠ൃੜ͢Δ
  ࣄฑʹରԠ͢ΔͨΊͷɺ࠶ར༻Մೳͳ࢓૊ΈͰ͢ɻ
  – Ϟδϡʔϧ/αϒγεςϜʹΑͬͯɺػೳͷ਽ܗ͕ఆٛ͞ΕɺଞͷϞ
  δϡʔϧͰɺಛఆͷಈ࡞Λ࣋ͭϓϥάΠϯΛ࡞੒Ͱ͖·͢ɻ
  – ࣅͨΑ͏ͳػೳΛ࣋ͭϓϥάΠϯ͸ɺಉ͡ϓϥάΠϯλΠϓʹଐ͠
  ·͢ɻ
  – DrupalͷϓϥάΠϯγεςϜ͸ɺDrupalݻ༗ͷσβΠϯύλʔϯͱݴ
  ͑·͢ɻ

  View Slide

 6. – DrupalͷϒϩοΫ͸ɾɾɾ

  – ϒϩοΫϨΠΞ΢τͷը໘Ͱ೚ҙͷϦʔδϣ
  ϯʹ഑ஔՄೳ
  – ϖʔδ୯Ґɺϩʔϧ୯ҐͷӾཡ੍ޚ͕Մೳ
  – ຋༁͕Մೳ

  – ͱ͍͏ɺڞ௨ͷΠϯλʔϑΣʔεΛ͍࣋ͬͯΔ
  – ϓϥάΠϯγεςϜʹΑͬͯɺ֤ϒϩοΫʹڞ௨ͷ
  ΠϯλʔϑΣʔεΛ࣋ͨͤͭͭɺܾΊΒΕͨൣғ
  ͰΧελϚΠζͰ͖Δ
  ϓϥάΠϯͷྫɿϒϩοΫ

  View Slide

 7. ϓϥάΠϯγεςϜʹొ৔͢Δ༻ޠ
  – ϓϥάΠϯɿަ׵Մೳͳখ͞ͳػೳɻΧελϜϞδϡʔϧ಺Ͱ
  ೚ҙͷϓϥάΠϯλΠϓͷϓϥάΠϯΛ࡞੒Ͱ͖ΔɻϓϥάΠϯ
  ͸ɺDrupalίʔυͷ೚ҙͷ৔ॴͰݕग़ɺΠϯελϯεԽ͞Ε
  Δɻ


  – ϓϥάΠϯλΠϓɿϓϥάΠϯΛάϧʔϐϯάͨ͠΋ͷɻϓϥά
  ΠϯϚωʔδϟ(ޙड़)ʹΑͬͯϓϥάΠϯλΠϓ͕ఆٛ͞ΕΔɻ

  View Slide

 8. ϓϥάΠϯλΠϓ ϓϥάΠϯ Πϯελϯε
  Block

  (ίΞͷBlock

  αϒεεςϜͰ
  ఆٛ)
  Search form

  (ίΞͷSearchϞδϡʔϧͰఆٛ)
  Search form (narrow)
  Search form (wide)
  Language switche
  r

  (ίΞͷLanguageϞδϡʔϧͰఆٛ)
  Language switcher
  ϓϥάΠϯλΠϓͱϓϥάΠϯ

  View Slide

 9. ଞʹ΋৭ʑɺϓϥάΠϯλΠϓͱϓϥάΠϯ
  ϓϥάΠϯλΠϓ ϓϥάΠϯ
  FieldFormatte
  r

  (ίΞͷFieldαϒγεςϜͰఆٛ)
  Plain text
  Trimmed
  ImageEffec
  t

  (ίΞͷImageϞδϡʔϧͰఆٛ)
  Scale
  Crop
  Resize
  ViewsStyl
  e

  (ίΞͷViewsϞδϡʔϧͰఆٛ)
  Unformatted list
  HTML list

  View Slide

 10. ϓϥάΠϯͱ͸ ·ͱΊ
  – ϓϥάΠϯγεςϜͱ͸ɺಛఆͷจ຺Ͱ܁Γฦ͠ൃੜ͢Δࣄฑʹ
  ରԠ͢ΔͨΊͷɺ࠶ར༻Մೳͳ࢓૊ΈͰ͢ɻ


  – ϓϥάΠϯͱ͸ɺަ׵Մೳͳখ͞ͳػೳͰ͢ɻ


  – ϓϥάΠϯλΠϓͱ͸ɺϓϥάΠϯΛάϧʔϐϯάͨ͠΋ͷͰ͢ɻ

  View Slide

 11. ϓϥάΠϯλΠϓΛར༻ͯ͠


  ϓϥάΠϯΛ࡞੒͢Δ

  View Slide

 12. ϓϥάΠϯλΠϓΛར༻ͯ͠ϓϥάΠϯΛ࡞੒͢Δํ๏
  ϓϥάΠϯλΠϓʹΑͬͯํ๏͸ଟগҟͳΓ·͕͢ɺ͜͜Ͱ͸
  AnnotatedClassDiscoveryͷݕग़ํ๏(ޙड़)͕ར༻͞Ε͍ͯΔྫΛ঺հ͠·
  ͢ɻ

  1. ద੾ͳσΟϨΫτϦʹphpϑΝΠϧΛ഑ஔͯ͠ɾɾɾ
  a. ඞཁͳϝιου͕ఆٛ͞ΕΔΑ͏ʹɺϓϥάΠϯΠϯλʔϑΣʔε
  Λ࣮૷͠·͢ɻجຊΫϥε͕ఏڙ͞Ε͍ͯΔ৔߹͸ͦΕΛextends
  ͠·͢ɻ
  b. ΫϥεϑΝΠϧʹద੾ͳΞϊςʔγϣϯΛهड़͠·͢ɻ
  c. ඞཁͳϝιουΛهड़͠·͢ɻ

  View Slide

 13. ϒϩοΫϓϥάΠϯλΠϓͷϓϥάΠϯΛ࡞੒͢Δྫ


  namespace Drupal\marucha\Plugin\Block;


  use Drupal\Core\Block\BlockBase;


  /**


  * Provide a custom block.


  *


  * @Block(


  * id = "marucha_block",


  * admin_label = @Translation("Marucha Block"),


  * )


  */


  class MaruchaBlock extends BlockBase {


  /**


  * {@inheritDoc}


  */


  public function build() {


  return ['#markup' => $this->t('This is a Block!'),];


  }


  }
  src/Plugin/Block/MaruchaBlock.php
  ΞϊςʔγϣϯͰ
  ϒϩοΫID΍
  ؅ཧ༻ϥϕϧΛ
  ఆٛ͢Δ
  ࡞੒ͨ͠ϒϩοΫ͸
  ؅ཧը໘ͷϒϩοΫϨΠΞ΢τ
  ϖʔδͰαΠτʹ഑ஔͰ͖ΔΑ
  ͏ʹͳΔ
  build() ϝιουͰ
  ϨϯμϦϯά഑ྻ
  Λฦ٫͢Δ

  View Slide

 14. ԋश
  ϒϩοΫϓϥάΠϯλΠϓͷϓϥάΠϯΛ࡞੒ͯ͠ΈΑ͏ʂ

  1. ϞδϡʔϧͷσΟϨΫτϦ௚Լʹ

  src/Plugin/Block/MaruchaBlock.php ϑΝΠϧΛ࡞੒͢Δ
  2. BlockBaseΛ֦ு͢Δ
  3. ΞϊςʔγϣϯͰϒϩοΫͷϝλσʔλΛఆٛ͢Δ
  4. ඞཁͳϝιουΛ࣮૷͢Δ
  5. Drupal؅ཧը໘͔Β ϒϩοΫϨΠΞ΢τ ʹҠಈͯ͠ɺ

  ೚ҙͷϦʔδϣϯʹ࡞੒ͨ͠ϒϩοΫϓϥάΠϯΛ഑ஔ͢Δ
  ίʔυ͸ͪ͜Βˠ https://github.com/hmaruyama/my-drupal9-module/compare/vol7

  View Slide

 15. Drupal͕ϓϥάΠϯΛݕग़͢Δํ๏

  View Slide

 16. ϓϥάΠϯσΟεΧόϦ
  ϓϥάΠϯσΟεΧόϦ(Plugin Discovery)ͱݺ͹ΕΔɺίʔυϕʔε্Ͱϓ
  ϥάΠϯΛݕग़͢Δํ๏͕4ͭଘࡏ͠·͢ɻ

  ୭͕ɺ͍ͭɺϓϥάΠϯσΟεΧόϦΛؾʹ͢Δඞཁ͕͋Δ͔ʁ
  – ಠࣗͷϓϥάΠϯλΠϓΛ࡞੒͢Δ৔໘ɿϓϥάΠϯϚωʔδϟΫϥε
  ͷఆٛͷࡍʹɺ͍ͣΕ͔ͷݕग़ํ๏Λબ୒͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
  – ϓϥάΠϯΛ࡞੒͢Δ৔໘ɿϓϥάΠϯλΠϓ͕ར༻͢Δݕग़ํ๏ʹ
  ଇ࣮ͬͯ૷͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 17. ϓϥάΠϯσΟεΧόϦ 4ͭͷҟͳΔํ๏
  – AnnotatedClassDiscoveryɿdocblockͰϝλσʔλΛಡΈࠐΉํ๏Ͱ͢ɻϓϥάΠϯΛ࡞
  ੒͢Δଆ͸ɺܾΊΒΕͨσΟϨΫτϦߏ੒ͰϓϥάΠϯΫϥεΛ഑ஔͯ͠ɺΞϊςʔ
  γϣϯͰϝλσʔλΛఆٛ͠·͢ɻ΄ͱΜͲͷϓϥάΠϯλΠϓ͕͜ͷݕग़ํ๏Λར༻
  ͍ͯ͠·͢ɻ


  – YamlDiscoveryɿYMLϑΝΠϧͰϝλσʔλΛಡΈࠐΉํ๏Ͱ͢ɻϓϥάΠϯΛ࡞੒͢Δ
  ଆ͸ɺܾΊΒΕͨϑΝΠϧ໊ͰYMLϑΝΠϧΛ഑ஔͯ͠ɺYMLܗࣜͰϝλσʔλΛఆٛ
  ͠·͢ɻMenuLink΍BreakpointsͳͲͷҰ෦ͷϓϥάΠϯλΠϓͰར༻͞Ε͍ͯ·͢ɻ


  – StaticDiscovery


  – HookDiscovery
  ΄ͱΜͲར༻͞Ε͍ͯͳ͍ʁ

  View Slide

 18. طଘͷϓϥάΠϯλΠϓΛݟ͚ͭΔ

  View Slide

 19. ϓϥάΠϯλΠϓ͸Ͳ͔͜Βఏڙ͞ΕΔʁ
  – ίΞ(αϒγεςϜ/ίΞϞδϡʔϧ
  )

  – ίϯτϦϏϡʔτϞδϡʔϧ
  – ΧελϜϞδϡʔϧ

  View Slide

 20. طଘͷϓϥάΠϯλΠϓΛݟ͚ͭΔํ๏
  – ΞϊςʔγϣϯΫϥεΛ୳͢
  – *.services.yml͔Β୳͢

  View Slide

 21. ΞϊςʔγϣϯΫϥεΛ୳͢
  – ݱ࣌఺Ͱ͸΄ͱΜͲͷϓϥάΠϯλΠϓ͕ʮAnnotatedClassDiscoveryʯΛ࢖༻ͯ͠
  ϓϥάΠϯΛݕग़͠·͢ɻ
  – ͔ͭɺݱ࣌఺ͰΞϊςʔγϣϯ͸ϓϥάΠϯγεςϜͰͷΈ࢖༻͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  – ͭ·ΓΞϊςʔγϣϯΫϥεΛ୳͢͜ͱͰɺ΄ͱΜͲͷϓϥάΠϯλΠϓΛݟ͚ͭΔ
  ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  – api.drupal.orgͰ͸ɺAnnotationsϖʔδ͔ΒDrupalίΞʹଘࡏ͢ΔΞϊςʔγϣϯΫ
  ϥεͷҰཡΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  – Drupalιʔείʔυ্͔Β΋ϑΝΠϧݕࡧͰݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 22. *.services.yml͔Β୳͢
  – ϓϥάΠϯλΠϓͷ֤ϓϥάΠϯ͸ɺϓϥάΠϯϚωʔδϟʢαʔϏεʣΛհ͠
  ͯݺͼग़͞Ε·͢ɻ
  – *.services.ymlʹొ࿥͞ΕͨϓϥάΠϯϚωʔδϟͷϚγϯ໊͸ plugin.manager.*
  ͱ͍͏໊લʹͳ͍ͬͯΔ΋ͷ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ※શͯͰ͸ແ͍
  – ࣮֬ͳํ๏Ͱ͸ແ͍Ͱ͕͢ɺ*services.ymlϑΝΠϧ಺Λ plugin.manager. Ͱจࣈ
  ྻݕࡧ͢Δ͜ͱͰҰ෦ͷϓϥάΠϯλΠϓΛݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 23. ࢀߟ) ViewsϞδϡʔϧͷ৔߹
  – ίΞͷViewsϞδϡʔϧ͔Βɺ͍͔ͭ͘ͷ
  ϓϥάΠϯλΠϓ͕ఏڙ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  – Viewsͷ৔߹͸ɺDrupal؅ཧը໘ͷϨϙʔ
  τ > Views ϓϥάΠϯ ͷϖʔδ͔Βɺ
  ViewsϞδϡʔϧͰఏڙ͞Ε͍ͯΔϓϥά
  ΠϯλΠϓҰཡΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 24. ಠࣗͷϓϥάΠϯλΠϓΛ࡞੒͢Δ

  View Slide

 25. ΧελϜϞδϡʔϧͰಠࣗͷϓϥάΠϯλΠϓΛ


  ࡞੒͢Δํ๏
  AnnotatedClassDiscoveryͷݕग़ํ๏Λ༻͍ͨྫΛ঺հ͠·͢ɻ
  1. ϓϥάΠϯϚωʔδϟΫϥεΛ༻ҙ͠·͢ɻ
  a. Ϋϥε಺ͰϓϥάΠϯͷݕग़ํ๏΋ఆ͍͖ٛͯ͠·͢ɻ
  b. ࡞੒ͨ͠ΫϥεΛ*.services.ymlʹొ࿥͠·͢ɻ
  2. ΞϊςʔγϣϯΫϥεΛ༻ҙ͠·͢ɻ
  a. ϓϥάΠϯͰར༻͍ͨ͠ϝλσʔλΛఆٛ͠·͢ɻ
  3. ΠϯλʔϑΣʔεΛ༻ҙ͠·͢ɻ
  a. ϓϥάΠϯͰ࣮૷ͯ͠΄͍͠ϝιουΛఆٛ͠·͢ɻ
  4. جຊΫϥεΛ༻ҙ͠·͢ɻʢΦϓγϣϯʣ
  a. ΠϯλʔϑΣʔεΛ࣮૷ͯ͠جຊΫϥεΛ༻ҙͯ͠ɺϝιουͷσϑΥϧτͷॲཧΛهड़
  ͠·͢ɻ

  View Slide

 26. ϓϥάΠϯϚωʔδϟͱ͸
  – ϓϥάΠϯϚωʔδϟ͸ɺ࣍ͷ͜ͱΛߦ͍·͢ɻ
  – ৽͍͠ϓϥάΠϯλΠϓͷఆٛ
  – ϓϥάΠϯͷݕग़ํ๏ͷఆٛ
  – ϓϥάΠϯͷݕग़ͱΠϯελϯεԽ

  – ϓϥάΠϯϚωʔδϟ͸αʔϏεͱͯ͠ఆٛ͞Ε·͢ɻ

  αʔϏεͷϚγϯ໊ʹɺplugin.manager.* ͷ໋໊نଇ͕Α͘ར
  ༻͞Ε·͢ɻ

  View Slide

 27. ϓϥάΠϯϚωʔδϟΛ࢖༻͢Δ
  ϓϥάΠϯϚωʔδϟαʔϏεΛݺͼग़ͯ͠ɾɾ


  – ར༻ՄೳͳϓϥάΠϯͷҰཡΛऔಘ͢Δ


  – ಛఆͷϓϥάΠϯΛऔಘ͢Δ


  – ϓϥάΠϯͷߏ੒ࡁΈΠϯελϯεΛ࡞੒͢Δ
  $type = \Drupal::service('plugin.manager.tapioca');
  $plugin_definitions = $type->getDefinitions();
  $plugin_definition = $type->getDefinition('tapioca_milk_tea');
  $plugin = $type->createInstance('tapioca_milk_tea', ['of' => 'configuration values']);

  View Slide

 28. ԋश
  ಠࣗͷϓϥάΠϯλΠϓΛఆٛͯ͠ɺར༻ͯ͠ΈΑ͏ʂ
  1. ϓϥάΠϯλΠϓͷఆٛ
  2. ϓϥάΠϯϚωʔδϟΛ࢖༻ͯ͠ɺ࡞੒ͨ͠ϓϥάΠϯλΠϓͷϓϥά
  ΠϯΛݺͼग़͢
  3. ࡞੒ͨ͠ϓϥάΠϯλΠϓͰϓϥάΠϯΛ࡞੒͢Δ
  ίʔυ͸ͪ͜Βˠ https://github.com/hmaruyama/my-drupal9-module/compare/vol7

  View Slide

 29. ࿅श໰୊

  View Slide

 30. ࿅श໰୊1
  DrupalͷʮϓϥάΠϯʯʹ͍ͭͯਖ਼͍͠هड़Λબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  1. Drupalͷಈ࡞Λมߋ͢ΔPHPؔ਺ɻ
  2. ʮϞδϡʔϧʯͷผ໊ɻ
  3. ϓϥάΠϯλΠϓʹάϧʔϐϯά͞ΕΔɺަ׵Մೳͳػೳɻ

  View Slide

 31. ࿅श໰୊1
  DrupalͷʮϓϥάΠϯʯʹ͍ͭͯਖ਼͍͠هड़Λબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  1. Drupalͷಈ࡞Λมߋ͢ΔPHPؔ਺ɻ
  2. ʮϞδϡʔϧʯͷผ໊ɻ
  3. ϓϥάΠϯλΠϓʹάϧʔϐϯά͞ΕΔɺަ׵Մೳͳػೳɻ

  View Slide

 32. ࿅श໰୊2
  ϓϥάΠϯσΟεΧόϦʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ͳ͍هड़Λબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  1. DrupalίΞͰ͸AnnotatedClassDiscoveryͱݺ͹ΕΔݕग़ํ๏ͷΈ
  ఏڙ͞Ε͍ͯΔɻ
  2. ϓϥάΠϯϚωʔδϟͰɺϓϥάΠϯλΠϓ͕࢖༻͢Δݕग़ํ๏Λ
  ఆٛ͢Δɻ
  3. ಠࣗʹݕग़ํ๏Λఆٛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 33. ࿅श໰୊2
  ϓϥάΠϯσΟεΧόϦʹ͍ͭͯਖ਼͘͠ͳ͍هड़Λબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  1. DrupalίΞͰ͸AnnotatedClassDiscoveryͱݺ͹ΕΔݕग़ํ๏ͷΈ
  ఏڙ͞Ε͍ͯΔɻ


  2. ϓϥάΠϯϚωʔδϟͰɺϓϥάΠϯλΠϓ͕࢖༻͢Δݕग़ํ๏Λ
  ఆٛ͢Δɻ
  3. ಠࣗʹݕग़ํ๏Λఆٛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 34. ຊ೔ͷΞδΣϯμ͸ऴྃ

  View Slide

 35. ΞδΣϯμ
  1. ϓϥάΠϯͱ͸
  2. ϓϥάΠϯλΠϓΛར༻ͯ͠ϓϥάΠϯΛ࡞੒͢Δ
  3. Drupal͕ϓϥάΠϯΛݕग़͢Δํ๏
  4. طଘͷϓϥάΠϯλΠϓΛݟ͚ͭΔ
  5. ಠࣗͷϓϥάΠϯλΠϓΛ࡞੒͢Δ
  6. ࿅श໰୊

  View Slide

 36. View Slide