$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Drupal モジュール開発入門講座 第8回 エンティティ

Drupal モジュール開発入門講座 第8回 エンティティ

More Decks by アクイアジャパン Acquia Japan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ୈ8ճ ΤϯςΟςΟ
  Drupal Ϟδϡʔϧ


  ։ൃೖ໳ߨ࠲

  View Slide

 2. Drupal Ϟδϡʔϧ։ൃೖ໳ߨ࠲γϦʔζ
  – DrupalͰ͸ʮϞδϡʔϧʯͱݺ͹ΕΔɺখ͞ͳιϑτ΢ΣΞΛ࣮૷͢Δ͜ͱͰػೳ֦ுΛߦ
  ͍·͢ɻຊ΢ΣϏφʔγϦʔζͰ͸ɺDrupalͷϞδϡʔϧ։ൃʹؔ͢Δجૅ஌ࣝΛղઆ͠·
  ͢ɻ
  – DrupalͷόοΫΤϯυपΓʹ͍ͭͯମܥతʹֶͼ͍ͨํɺࣗ෼ͰΧελϜϞδϡʔϧΛ࡞Ε
  ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨํɺΞΫΠΞೝఆσϕϩούʔࢼݧΛ໨ࢦ͢ํʹ͓͢͢ΊͰ͢ɻ
  – DrupalΛҰ௨Γૢ࡞ͨ͜͠ͱ͕͋ΔํΛର৅ͱ͍ͯ͠·͢ɻ·ͩDrupalΛ৮ͬͨ͜ͱ͕ແ͍
  ํ͸ɺॳ৺ऀ޲͚DrupalνϡʔτϦΞϧಈըʢ೔ຊޠʣΛઌʹݟ͓ͯ͘ͱΑΓཧղ͕ਂ·Γ
  ·͢ɻ

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  1. ΤϯςΟςΟͱ͸
  2. Entity APIͰΤϯςΟςΟΛૢ࡞͢Δ
  3. طଘͷΤϯςΟςΟλΠϓΛݟ͚ͭΔ
  4. ಠࣗͷΤϯςΟςΟλΠϓΛ࡞੒͢Δ
  5. ࿅श໰୊

  View Slide

 4. ΤϯςΟςΟͱ͸

  View Slide

 5. DrupalαΠτʹଘࡏ͢Δσʔλ
  DrupalαΠτʹ͸
  ͲͷΑ͏ͳछྨͷ
  σʔλ͕ଘࡏͯ͠
  ͍ΔͩΖ͏͔ʁ

  View Slide

 6. Drupalͷσʔλͷछྨ
  DrupalαΠτͰѻΘΕΔσʔλ͸ओʹ4छྨʹ෼ྨ
  – ContentɿαΠτ๚໰ऀʹදࣔ͢Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ςΩ
  ετɺը૾ͳͲͷ৘ใɻ
  – ConfigurationɿαΠτͷಈ࡞ɺදࣔํ๏ͳͲΛఆٛ͢Δ
  ৘ใɻ௨ৗ͸খ͞ͳςΩετͰදݱ͞ΕΔ܏޲ɻ
  – Stateɿcronδϣϒ͕࠷ޙʹ࣮ߦ͞Εͨ࣌ࠁͳͲɺαΠτ
  ͷݱࡏͷঢ়ଶʹؔ͢ΔҰ࣌తͳੑ࣭ͷ৘ใɻ
  – SessionɿϩάΠϯ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔΍CookieͳͲɺݸʑ
  ͷαΠτ๚໰ऀͷαΠτͱͷ΍ΓऔΓʹؔ͢Δ৘ใɻ
  https://api.drupal.org/api/drupal/core%21core.api.php/group/info_types/

  View Slide

 7. Drupalͷσʔλͷछྨ
  DrupalαΠτͰѻΘΕΔσʔλ͸ओʹ4छྨʹ෼ྨ
  – ContentɿαΠτ๚໰ऀʹදࣔ͢Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ςΩ
  ετɺը૾ͳͲͷ৘ใɻ
  – ConfigurationɿαΠτͷಈ࡞ɺදࣔํ๏ͳͲΛఆٛ͢Δ
  ৘ใɻ௨ৗ͸খ͞ͳςΩετͰදݱ͞ΕΔ܏޲ɻ
  – Stateɿcronδϣϒ͕࠷ޙʹ࣮ߦ͞Εͨ࣌ࠁͳͲɺαΠτ
  ͷݱࡏͷঢ়ଶʹؔ͢ΔҰ࣌తͳੑ࣭ͷ৘ใɻ
  – SessionɿϩάΠϯ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔΍CookieͳͲɺݸʑ
  ͷαΠτ๚໰ऀͷαΠτͱͷ΍ΓऔΓʹؔ͢Δ৘ใɻ
  https://api.drupal.org/api/drupal/core%21core.api.php/group/info_types/
  ΤϯςΟςΟ
  ※Configurationʹؔͯ͠͸ɺશͯ
  Ͱ͸ͳ͘Ұ෦ͷσʔλ͕ߏ੒Τϯ
  ςΟςΟͱͯ͠ѻΘΕΔɻ

  View Slide

 8. ΤϯςΟςΟͱ͸
  – ʮίϯςϯπʯ΋͘͠͸ʮߏ੒ʯͷɺӬଓతͳετϨʔδʹ࢖
  ༻͞ΕΔΦϒδΣΫτͰ͢ɻ
  – DrupalͰσʔλΛѻ͏ํ๏ͷҰͭͰ͋Γɺσʔλ΍ίϯςϯπ
  ͷϞσϦϯάΛߦ͍·͢ɻ
  – ΤϯςΟςΟΛάϧʔϐϯά͢ΔΤϯςΟςΟλΠϓ͸ɺ
  DrupalͷϓϥάΠϯγεςϜʹΑͬͯఆٛ͞Ε·͢ɻ

  View Slide

 9. ΤϯςΟςΟγεςϜʹొ৔͢Δ༻ޠ
  – ΤϯςΟςΟɿߏ଄Խ͞Εͨ୯ҰͷΞΠςϜʢΠϯελϯεʣɻ

  ྫɿ1ͭͷهࣄɺ1ͭͷϢʔβʔ


  – ΤϯςΟςΟλΠϓɿΤϯςΟςΟΛάϧʔϐϯάͨ͠΋ͷɻΤϯςΟςΟλΠϓ͸
  EntityTypeManagerʹΑͬͯఆٛ͞ΕΔϓϥάΠϯλΠϓͷϓϥάΠϯɻ

  ྫɿίϯςϯπ(ϊʔυ)ɺλΫιϊϛʔ


  – όϯυϧɿαϒλΠϓͱ΋ݺ͹ΕΔɻΤϯςΟςΟλΠϓΛࡉ෼Խͨ͠΋ͷɻόϯυ
  ϧΛ༻ҙ͢Δ͔͸೚ҙɻ௨ৗɺόϯυϧ͸ߏ੒ΤϯςΟςΟʹΑͬͯఆٛ͞ΕΔɻ

  ྫɿهࣄίϯςϯπλΠϓɺλά

  View Slide

 10. ΤϯςΟςΟͷ֊૚
  ΤϯςΟςΟλΠϓ όϯυϧ ΤϯςΟςΟ
  ίϯςϯπʢϊʔυʣ
  هࣄίϯςϯπλΠϓ
  هࣄ1
  هࣄ2
  جຊϖʔδίϯςϯπ
  λΠϓ
  جຊϖʔδ1
  λΫιϊϛʔλʔϜ λά
  λά1
  λά2
  Ϣʔβʔ ʢແ͠ʣ
  ؅ཧऀ1
  ಗ໊Ϣʔβʔ1

  View Slide

 11. – ߏ੒ΤϯςΟςΟɿαΠτͷߏ੒Մೳͳઃఆͷ৘ใΛѻ͏Φϒ
  δΣΫτͰ͢ɻߏ੒γεςϜͰ࢖༻͞Ε·͢ɻ຋༁Λαϙʔτ͠
  ͍ͯ·͢ɻϞδϡʔϧͷΠϯετʔϧ࣌ʹಠࣗͷσϑΥϧτઃఆ
  ΛఏڙͰ͖·͢ɻ
  – ίϯςϯπΤϯςΟςΟɿઃఆՄೳͳϑΟʔϧυͱجຊϑΟʔϧ
  υͰߏ੒͞Ε·͢ɻϦϏδϣϯ΍຋༁Λαϙʔτ͍ͯ͠·͢ɻ
  ߏ੒ΤϯςΟςΟͱίϯςϯπΤϯςΟςΟ

  View Slide

 12. ߏ੒ΤϯςΟςΟͱίϯςϯπΤϯςΟςΟͷݟ෼͚ํ
  ΤϯςΟςΟλΠϓ ΤϯςΟςΟ
  ίϯςϯπʢϊʔυʣ
  هࣄ1
  هࣄ2
  جຊϖʔδ1
  λΫιϊϛʔλʔϜ
  λά1
  λά2
  Ϣʔβʔ
  ؅ཧऀ1
  ಗ໊Ϣʔβʔ1
  ίϯςϯπλΠϓ
  هࣄίϯςϯπλΠϓ
  جຊϖʔδίϯςϯπλΠϓ
  ϘΩϟϒϥϦ λά
  ͲΕ͕ߏ੒Τϯ
  ςΟςΟͰɺͲΕ
  ͕ίϯςϯπΤϯ
  ςΟςΟʁ

  View Slide

 13. ΤϯςΟςΟλΠϓ ΤϯςΟςΟ
  ίϯςϯπʢϊʔυʣ
  هࣄ1
  هࣄ2
  جຊϖʔδ1
  λΫιϊϛʔλʔϜ
  λά1
  λά2
  Ϣʔβʔ
  ؅ཧऀ1
  ಗ໊Ϣʔβʔ1
  ίϯςϯπλΠϓ
  هࣄίϯςϯπλΠϓ
  جຊϖʔδίϯςϯπλΠϓ
  ϘΩϟϒϥϦ λά
  ߏ੒ΤϯςΟςΟͱίϯςϯπΤϯςΟςΟͷݟ෼͚ํ
  ߏ੒


  ΤϯςΟςΟ
  ۩ମతʹ͸ɺΤϯςΟςΟ
  λΠϓΛఆٛ͢ΔΫϥεͷ
  ΞϊςʔγϣϯΛݟͯ൑ผ
  Ͱ͖Δ
  @ContentEntityTyp
  e

  o
  r

  @ConfigEntityType
  ίϯςϯπ


  ΤϯςΟςΟ

  View Slide

 14. ߏ੒ΤϯςΟςΟͱίϯςϯπΤϯςΟςΟͷҧ͍
  ΤϯςΟςΟλΠϓͷఆٛ ΤϯςΟςΟͷྫ σʔλͷ֨ೲ৔ॴ(DB)
  ߏ੒

  ΤϯςΟςΟ
  ConfigEntityBaseΛ֦ுͨ͠
  Ϋϥε
  ● ը૾ελΠϧ
  ● Ϣʔβʔ໾ׂ
  ● ίϯςϯπλΠϓ
  શͯ config ςʔϒϧʹߦͱ
  ͯ֨͠ೲ͞Ε·͢ɻ
  ίϯςϯπ

  ΤϯςΟςΟ
  ContentEntityBaseΛ֦ுͨ͠
  Ϋϥε
  ● ϊʔυ
  ● λΫιϊϛʔλʔ
  Ϝ
  ● ίϝϯτ
  ● Ϣʔβʔ
  ίϯςϯπΤϯςΟςΟλ
  Πϓ͝ͱʹςʔϒϧ͕༻ҙ
  ͞Εɺ֤ΤϯςΟςΟ͸ߦ
  ͱͯ֨͠ೲ͞Ε·͢ɻ

  View Slide

 15. ΤϯςΟςΟͱ͸ ·ͱΊ
  – ΤϯςΟςΟ͸ɺʮίϯςϯπʯ΋͘͠͸ʮߏ੒ʯͷɺӬଓతͳε
  τϨʔδʹ࢖༻͞ΕΔΦϒδΣΫτͰ͢ɻ
  – DrupalͰσʔλΛѻ͏ํ๏ͷҰͭͰ͋Γɺσʔλ΍ίϯςϯπͷϞ
  σϦϯάΛߦ͍·͢ɻ
  – ΤϯςΟςΟ͸ΤϯςΟςΟλΠϓʹΑͬͯɺ৔߹ʹΑͬͯ͸͞Β
  ʹόϯυϧʹΑͬͯࡉ෼Խ͞Ε·͢ɻ
  – ΤϯςΟςΟʹ͸ߏ੒ΤϯςΟςΟͱίϯςϯπΤϯςΟςΟͷ2छ
  ྨ͕ଘࡏ͠·͢ɻ

  View Slide

 16. Entity APIͰΤϯςΟςΟΛૢ࡞͢Δ

  View Slide

 17. entity_type.managerαʔϏε
  – entity_type.managerαʔϏεΛհͯ͠ɺΤϯςΟςΟͷಡΈࠐΈɺ࡞੒ɺ࡟
  আͳͲͷૢ࡞͕ߦ͑·͢ɻ
  – entity_type.managerαʔϏε͸ɺΤϯςΟςΟλΠϓʹґଘ͢Δ͜ͱͳ͘ɺ
  શͯͷΤϯςΟςΟΛѻ͏͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 18. ΤϯςΟςΟͷओͳૢ࡞
  – 1ͭͷΤϯςΟςΟΛಡΈࠐΉ


  – ΤϯςΟςΟIDͷऔಘ


  – ΤϯςΟςΟͷόϯυϧͷऔಘ

  – ΤϯςΟςΟͷ֤ϑΟʔϧυ஋ͷऔಘ
  $node = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('node')->load(1);
  $node->id(); // "1"
  $node->bundle(); // "article"
  $node->get('title')->value; // "Test Article"
  https://www.drupal.org/docs/drupal-apis/entity-api/working-with-the-entity-api


  https://www.metaltoad.com/blog/drupal-8-entity-api-cheat-sheet

  View Slide

 19. – ΤϯςΟςΟͷ࡞੒


  – ΤϯςΟςΟͷ࡟আ
  ΤϯςΟςΟͷओͳૢ࡞
  $newNode = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('node')->create([


  'type' => 'article',


  'title' => 'Entity APIͰ࡞੒ͨ͠هࣄ',


  ]);


  $newNode->save();
  $newNode->delete();

  View Slide

 20. ԋश
  entity_type.managerαʔϏεΛ࢖ͬͯΤϯςΟςΟΛૢ࡞ͯ͠ΈΑ
  ͏ʂ
  1. ΤϯςΟςΟͷಡΈࠐΈ
  2. ΤϯςΟςΟ͕࣋ͭ஋ͷऔಘ
  3. ΤϯςΟςΟͷ࡞੒
  4. ΤϯςΟςΟͷ࡟আ
  ίʔυ͸ͪ͜Βˠ https://github.com/hmaruyama/my-drupal9-module/compare/vol8

  View Slide

 21. طଘͷΤϯςΟςΟλΠϓΛݟ͚ͭΔ

  View Slide

 22. ΤϯςΟςΟλΠϓ͸Ͳ͔͜Βఏڙ͞ΕΔʁ
  – ίΞ(αϒγεςϜ/ίΞϞδϡʔϧ
  )

  – ίϯτϦϏϡʔτϞδϡʔϧ
  – ΧελϜϞδϡʔϧ

  View Slide

 23. طଘͷΤϯςΟςΟλΠϓΛݟ͚ͭΔํ๏
  – ίʔυϕʔε͔Β@ContentEntityType΍
  @ConfigEntityTypeͰจࣈྻݕࡧ͢Δ
  – DevelϞδϡʔϧΛ࢖༻͢Δ

  View Slide

 24. – ΤϯςΟςΟλΠϓͷఆٛʹ͸ɺϓϥάΠϯγεςϜͷAnnotatedDiscoveryݕग़͕༻͍ΒΕ
  ͍ͯ·͢ɻ
  – ͳͷͰɺίʔυϕʔε಺ͷPHPϑΝΠϧΛ @ContentEntityType ΍ @ConfigEntityType Ͱจ
  ࣈྻݕࡧ͢Δ͜ͱͰɺίʔυϕʔεʹଘࡏ͢ΔΤϯςΟςΟλΠϓΛݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖·
  ͢ɻ
  ίʔυϕʔε͔Β@ContentEntityType΍@ConfigEntityTypeͰ
  จࣈྻݕࡧ͢Δ

  View Slide

 25. – ίϯτϦϏϡʔτϞδϡʔϧͷʮDevelʯϞδϡʔϧΛΠϯετʔϧ/༗ޮԽͯ͠ɺ/devel/
  entity/info ϖʔδʹΞΫηε͠·͢ɻ
  – αΠτʹଘࡏ͢ΔશͯͷΤϯςΟςΟλΠϓͷҰཡ͕֬ೝͰ͖·͢ɻʢίΞɺίϯτϦ
  ϏϡʔτϞδϡʔϧɺΧελϜϞδϡʔϧʣ
  DevelϞδϡʔϧΛ࢖༻͢Δ

  View Slide

 26. ಠࣗͷΤϯςΟςΟλΠϓΛ࡞੒͢Δ

  View Slide

 27. ಠࣗͷΤϯςΟςΟλΠϓΛ࡞੒͢Δ
  – ΤϯςΟςΟλΠϓ͸ϓϥάΠϯγεςϜʹΑͬͯߏ੒͞Εͯ
  ͍·͢ɻ
  – ϓϥάΠϯλΠϓ͔ΒϓϥάΠϯΛ࡞੒͢ΔཁྖͰɺಠࣗͷΤ
  ϯςΟςΟλΠϓΛఆٛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  – ϓϥάΠϯͷݕग़ํ๏͸AnnotatedDiscovery͕࢖༻͞Ε͍ͯ·
  ͢ɻܾΊΒΕͨσΟϨΫτϦߏ੒ͰPHPϑΝΠϧΛ഑ஔ͢Δ͜
  ͱͰɺΤϯςΟςΟλΠϓΛఆٛͰ͖·͢ɻ

  View Slide

 28. ΧελϜϞδϡʔϧͰಠࣗͷίϯςϯπΤϯςΟςΟλΠ
  ϓΛ࡞੒͢Δํ๏
  ࠓճ͸ྫͱͯ͠ɺίϯςϯπΤϯςΟςΟλΠϓΛఆٛ͢Δํ๏Λ঺հ͠·͢ɻ
  1. ίϯςϯπΤϯςΟςΟλΠϓΛఆٛ͢ΔΫϥεΛ༻ҙ͠·͢ɻ
  a. src/EntityσΟϨΫτϦ಺ʹΫϥεϑΝΠϧΛ࡞੒͠·͢ɻ
  b. ContentEntityBaseΛ֦ுɺContentEntityInterfaceΛ࣮૷ͨ͠ΫϥεΛ
  ఆٛ͠·͢ɻ
  c. ΞϊςʔγϣϯͰϝλσʔλΛهड़͠·͢ɻ
  d. baseFieldDefinitionsؔ਺ͰجຊϑΟʔϧυΛ௥Ճ͠·͢ɻ

  View Slide

 29. ԋश
  ಠࣗͷίϯςϯπΤϯςΟςΟλΠϓΛఆٛͯ͠ɺར༻ͯ͠ΈΑ͏ʂ
  1. ίϯςϯπΤϯςΟςΟλΠϓͷఆٛ
  2. entity_type.managerαʔϏεΛ࢖༻ͯ͠ɺ࡞੒ͨ͠ΤϯςΟςΟ
  λΠϓͷΤϯςΟςΟΛ࡞੒͢Δ
  3. ΤϯςΟςΟ͕࡞੒͞Ε͍ͯΔ͔֬ೝ͢Δ
  ίʔυ͸ͪ͜Βˠ https://github.com/hmaruyama/my-drupal9-module/compare/vol8

  View Slide

 30. ࿅श໰୊

  View Slide

 31. ࿅श໰୊1
  DrupalͷʮΤϯςΟςΟʯʹ͍ͭͯਖ਼͍͠هड़Λબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  1. ʮίϯςϯπʯ΋͘͠͸ʮߏ੒ʯͷɺӬଓతͳετϨʔδʹ࢖
  ༻͞ΕΔΦϒδΣΫτɻ
  2. αΠτͷݱࡏͷঢ়ଶʹؔ͢ΔҰ࣌తͳੑ࣭ͷ৘ใΛѻ͏σʔλɻ
  3. Drupalͷಈ࡞Λมߋ͢ΔPHPؔ਺ɻ
  4. Doctrine ORMΛհͯ͠σʔλૢ࡞Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 32. ࿅श໰୊1
  DrupalͷʮΤϯςΟςΟʯʹ͍ͭͯਖ਼͍͠هड़Λબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  1. ʮίϯςϯπʯ΋͘͠͸ʮߏ੒ʯͷɺӬଓతͳετϨʔδʹ࢖
  ༻͞ΕΔΦϒδΣΫτɻ


  2. αΠτͷݱࡏͷঢ়ଶʹؔ͢ΔҰ࣌తͳੑ࣭ͷ৘ใΛѻ͏σʔλɻ
  3. Drupalͷಈ࡞Λมߋ͢ΔPHPؔ਺ɻ
  4. Doctrine ORMΛհͯ͠σʔλૢ࡞Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 33. ࿅श໰୊2
  DrupalͷʮΤϯςΟςΟλΠϓʯʹ͍ͭͯਖ਼͍͠هड़Λબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  1. Plugin APIͰߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ
  2. ϑοΫͰΤϯςΟςΟλΠϓΛఆٛͰ͖Δɻ
  3. ΤϯςΟςΟλΠϓʹ͸ඞͣόϯυϧΛ༻ҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
  4. ߏ଄Խ͞Εͨ୯ҰͷΞΠςϜɻ

  View Slide

 34. ࿅श໰୊2
  DrupalͷʮΤϯςΟςΟλΠϓʯʹ͍ͭͯਖ਼͍͠هड़Λબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  1. Plugin APIͰߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ


  2. ϑοΫͰΤϯςΟςΟλΠϓΛఆٛͰ͖Δɻ
  3. ΤϯςΟςΟλΠϓʹ͸ඞͣόϯυϧΛ༻ҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
  4. ߏ଄Խ͞Εͨ୯ҰͷΞΠςϜɻ

  View Slide

 35. ຊ೔ͷΞδΣϯμ͸ऴྃ

  View Slide

 36. ΞδΣϯμ
  1. ΤϯςΟςΟͱ͸
  2. Entity APIͰΤϯςΟςΟΛૢ࡞͢Δ
  3. طଘͷΤϯςΟςΟλΠϓΛݟ͚ͭΔ
  4. ಠࣗͷΤϯςΟςΟλΠϓΛ࡞੒͢Δ
  5. ࿅श໰୊

  View Slide

 37. View Slide