Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【最終回】Drupal モジュール開発入門講座 第10回 自動テスト

【最終回】Drupal モジュール開発入門講座 第10回 自動テスト

More Decks by アクイアジャパン Acquia Japan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ୈ10ճ ࣗಈςετ
  Drupal Ϟδϡʔϧ


  ։ൃೖ໳ߨ࠲

  View Slide

 2. Drupal Ϟδϡʔϧ։ൃೖ໳ߨ࠲γϦʔζ
  – DrupalͰ͸ʮϞδϡʔϧʯͱݺ͹ΕΔɺখ͞ͳιϑτ΢ΣΞΛ࣮૷͢Δ͜ͱͰػೳ֦ுΛߦ
  ͍·͢ɻຊ΢ΣϏφʔγϦʔζͰ͸ɺDrupalͷϞδϡʔϧ։ൃʹؔ͢Δجૅ஌ࣝΛղઆ͠·
  ͢ɻ


  – DrupalͷόοΫΤϯυपΓʹ͍ͭͯମܥతʹֶͼ͍ͨํɺࣗ෼ͰΧελϜϞδϡʔϧΛ࡞Ε
  ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨํɺΞΫΠΞೝఆσϕϩούʔࢼݧΛ໨ࢦ͢ํʹ͓͢͢ΊͰ͢ɻ


  – DrupalΛҰ௨Γૢ࡞ͨ͜͠ͱ͕͋ΔํΛର৅ͱ͍ͯ͠·͢ɻ·ͩDrupalΛ৮ͬͨ͜ͱ͕ແ͍
  ํ͸ɺॳ৺ऀ޲͚DrupalνϡʔτϦΞϧಈըʢ೔ຊޠʣΛઌʹݟ͓ͯ͘ͱΑΓཧղ͕ਂ·Γ
  ·͢ɻ

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  1. Drupalͷࣗಈςετͱ͸


  2. PHPUnitͷಋೖํ๏


  3. ςετͷ࣮ߦํ๏


  4. ςετͷॻ͖ํ


  5. ࿅श໰୊

  View Slide

 4. Drupalͷࣗಈςετͱ͸

  View Slide

 5. ιϑτ΢ΣΞͷςετ
  ιϑτ΢ΣΞςετ (ӳ: software testing) ͸ɺίϯϐϡʔλͷϓ
  ϩάϥϜ͔Β࢓༷ʹͳ͍ৼ෣·ͨ͸ܽؕʢόάʣΛݟ͚ͭग़͢
  ࡞ۀͷ͜ͱͰ͋Δ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/ιϑτ΢ΣΞςετ
  - Wikipedia

  View Slide

 6. Ұൠతͳιϑτ΢ΣΞςετͷςετϨϕϧ
  – ୯ମςετɿϓϩάϥϜͷߏ੒ཁૉͰ͋ΔΫϥε΍ؔ਺ͳͲͷ୯ҐͰಈ࡞Λ
  ֬ೝ͢ΔͨΊͷςετɻϢχοτςετɺίϯϙʔωϯτςετͱ΋ݺ͹Ε
  Δɻ


  – ౷߹ςετɿݸʑͷιϑτ΢ΣΞϞδϡʔϧΛ૊Έ߹Θͤͯू߹ମͱͯ͠ಈ
  ࡞Λ֬ೝ͢ΔͨΊͷςετɻ݁߹ςετͱ΋ݺ͹ΕΔɻ


  – γεςϜςετɿΞϓϦέʔγϣϯશମ·ͨ͸γεςϜશମͷಈ࡞ΛΤϯυ
  πʔΤϯυͰਫ਼ࠪ͢ΔͨΊͷςετɻE2Eςετͱ΋ݺ͹ΕΔɻ


  – डೖςετɿಛఆͷ੡඼·ͨ͸ػೳ͕ɺސ٬·ͨ͸੡඼ϚωʔδϟʔͳͲͷ
  ಺෦ར֐ؔ܎ऀʹΑͬͯઃఆ͞Εͨ࢓༷ʹैͬͯ։ൃ͞Εͨ͜ͱΛ֬ೝ͢Δ
  ͨΊͷςετɻ
  खಈͰςετ͢Δ
  ͷ͸େมɾɾͦ͜
  ͰࣗಈԽʂ
  https://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing#Testing_levels

  View Slide

 7. Drupalͷࣗಈςετ
  – ػೳ௥ՃɺվमɺDrupalΞοϓσʔτͰίʔυʹมߋ͕͋ͬͨࡍʹɺࣗಈς
  ετΛ௨ͯ͡ιϑτ΢ΣΞͷৼΔ෣͍ΛݕࠪͰ͖·͢ɻ


  – DrupalͰ͸ɺPHPUnitͱ͍͏ςετϑϨʔϜϫʔΫΛαϙʔτ͍ͯ͠·͢ɻ
  ͜ΕʹΑͬͯPHPϕʔεͷςετΛࣗಈԽͰ͖·͢ɻ


  – PHPUnitͰ͸ςετͷ࣮ߦɺςετ݁Ռͷग़ྗɺίʔυΧόϨοδղੳͳͲ
  ͕Ͱ͖·͢ɻ


  – CI/CDπʔϧͱ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱͰɺίʔυมߋΛߦ͏౓ʹࣗಈతʹςετ
  ࣮ߦΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 8. DrupalͷςετεΠʔτ
  ςετͷ໨తʹԠͯ͡5छྨͷςετεΠʔτ͕༻ҙ͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜ΕΒ͸
  PHPUnitϕʔεʹهड़͞Ε͍ͯ·͢ɻ


  – UnitɿDB΍ߏ੒σʔλΛ࢖Θͣ(ϞοΫͰରԠՄೳ)ɺΫϥε΍ؔ਺୯Ґ
  ͰςετΛߦ͏ɻ


  – KernelɿDB΍ߏ੒σʔλΛ࢖͏͕Webϒϥ΢β͸ෆཁͳςετΛߦ͏ɻ


  – FunctionalɿWebϒϥ΢βΛ࢖༻ͨ͠ςετΛߦ͏ɻ


  – FunctionalJavaScriptɿWebϒϥ΢βͱJavaScriptΛ࢖༻ͨ͠ςετΛߦ
  ͏ɻ


  – BuildɿϏϧυϓϩηεͱͦͷ݁Ռʹରͯ͠ςετΛߦ͏ɻ
  https://api.drupal.org/api/drupal/core%21core.api.php/group/testing/9
  ୯ମςετɺ౷߹
  ςετɺγεςϜ
  ςετΛΧόʔ

  View Slide

 9. Drupalͷࣗಈςετͱ͸ ·ͱΊ
  – ιϑτ΢ΣΞΛςετ͢Δ্Ͱɺࣗಈςετ͕͋Δ͜ͱʹΑͬͯػೳ
  ௥ՃɺվमɺDrupalΞοϓσʔτͰίʔυʹมߋ͕͋Δ౓ʹιϑτ
  ΢ΣΞͷৼΔ෣͍ΛݕࠪͰ͖·͢ɻ


  – DrupalͰ͸ɺPHPUnitͱ͍͏ςετϑϨʔϜϫʔΫΛαϙʔτ͓ͯ͠
  ΓɺPHPϕʔεͷςετΛࣗಈԽͰ͖·͢ɻ


  – Drupalʹ͸ςετͷ໨తʹԠͯ͡5छྨͷςετεΠʔτ͕༻ҙ͞Εͯ
  ͓Γɺ୯ମςετɺ౷߹ςετɺγεςϜ/ػೳςετͷ࣮ࢪΛαϙʔ
  τ͍ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 10. PHPUnitͷಋೖํ๏

  View Slide

 11. – PHPUnit͸drupal/core-devύοέʔδʹؚ·Ε͍ͯΔͷͰɺcomposerίϚϯυͰΠϯετʔϧ
  ͠·͢ɻ

  $ composer require drupal/core-dev --dev --update-with-all-dependencies


  – PHPUnit͕ΠϯετʔϧͰ͖ͨΒɺphpunitίϚϯυ͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ

  $ ./vendor/bin/phpunit --version
  PHPUnitͷΠϯετʔϧ
  ※1 PHPUnitΛ࢖༻͢Δʹ͸Composer͕ඞཁͰ͢ɻ


  ※2 --devΦϓγϣϯΛ෇͚ͯΠϯετʔϧ͠·͢ɻ


  ※3 DrupalϓϩδΣΫτ͕࠷৽Ͱͳ͍৔߹͸ɺ࢖༻͍ͯ͠ΔDrupalόʔδϣϯΛࢦఆͯ͠Πϯ
  ετʔϧ͠·͢ɻྫɿ ‘drupal/core-dev:^9.4’

  View Slide

 12. PHPUnitͷઃఆϑΝΠϧΛ༻ҙ͢Δ
  – phpunit.xml (΋͘͠͸phpunit.xml.dist)ͱ͍͏ϑΝΠϧΛɺϓϩδΣΫτσΟϨΫτϦ
  ௚Լʹ഑ஔ͠·͢ɻ/web/core/phpunit.xml.dist Λίϐʔͯ࣋ͬͯ͘͠ΔͱָͰ͢ɻ

  $ cp web/core/phpunit.xml.dist phpunit.xml

  – ϑΝΠϧͷத਎Λ͍͔ͭ͘मਖ਼͠·͢ɻ


  – bootstrapͷ஋ɿύεΛमਖ਼͢Δ


  – SIMPLETEST_DBͷ஋ɿKernelςετ΍FunctionalςετͰඞཁ


  – SIMPLETEST_BASE_URLͷ஋ɿFunctionalςετͰඞཁ


  – ͦͷଞɿద੾Ͱͳ͍ύεΛमਖ਼͢Δ

  View Slide

 13. ઃఆϑΝΠϧͷมߋՕॴྫ
  https://github.com/hmaruyama/my-drupal9-
  module/commit/044fabfd2475

  View Slide

 14. ࢀߟ) LandoͰDrupal؀ڥΛ༻ҙ͍ͯ͠Δ৔߹
  – LandoͷDrupalϨγϐΛ࢖༻ͯ͠Drupal؀ڥΛ༻ҙ͍ͯ͠Δ৔߹͸ɺ࣍ͷίϚϯυ
  ͰphpunitίϚϯυΛ࣮ߦͰ͖·͢ɻ

  $ lando php /app/vendor/bin/phpunit --version

  – ·ͨ͸ɺ.lando.ymlʹ


  ͷΑ͏ʹઃఆ͢Δ͜ͱͰɺಠࣗͷίϚϯυΛఏڙͰ͖·͢ɻ

  $ lando phpunit --version
  tooling:


  phpunit:


  service: appserver


  cmd:


  - appserver: php /app/vendor/bin/phpunit -c /app/phpunit.xml

  View Slide

 15. ςετͷ࣮ߦํ๏

  View Slide

 16. ςετΛ࣮ߦ͢Δ
  – ςετͷ࣮ߦ͸phpunitίϚϯυͰߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ


  $ ./vendor/bin/phpunit -c {ઃఆϑΝΠϧ} {ର৅ͷςετϑΝΠϧ/σΟϨΫ
  τϦ}

  View Slide

 17. – DrupalίΞΛؚΉશͯͷςετΛ࣮ߦ

  $ ./vendor/bin/phpunit -c phpunit.xml

  – ಛఆͷσΟϨΫτϦ಺ͷςετΛ࣮ߦ

  $ ./vendor/bin/phpunit -c phpunit.xml web/core/modules/system/tests/src/Kernel

  – ಛఆͷςετϑΝΠϧ಺ͷςετΛ࣮ߦ

  $ ./vendor/bin/phpunit -c phpunit.xml web/core/modules/system/tests/src/Unit/
  Breadcrumbs/PathBasedBreadcrumbBuilderTest.php
  ͞·͟·ͳ࣮ߦํ๏

  View Slide

 18. – ಛఆͷςετεΠʔτͷςετΛ࣮ߦ͢Δ

  $ ./vendor/bin/phpunit -c phpunit.xml --testsuite unit

  – ಛఆͷάϧʔϓͷςετΛ࣮ߦ͢Δ

  $ ./vendor/bin/phpunit -c phpunit.xml --group views

  – ςετର৅ͷҰཡΛग़ྗ͢Δ


  $ ./vendor/bin/phpunit -c phpunit.xml --list-tests
  ͞·͟·ͳ࣮ߦํ๏

  View Slide

 19. DrupalίΞʹଘࡏ͢Δ͞·͟·ͳςετΛ࣮ߦͯ͠ΈΑ͏ʂ


  1. ಛఆͷσΟϨΫτϦ಺ͷςετ


  2. ಛఆͷςετεΠʔτͷςετ


  3. ͳͲ
  ԋश

  View Slide

 20. ςετͷॻ͖ํ

  View Slide

 21. ΧελϜϞδϡʔϧͷςετΛॻ͍ͯΈΑ͏ʂ
  – DrupalίΞͰߦΘΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺΧελϜϞδϡʔϧͰ΋ςε
  τίʔυΛ഑ஔ͠ɺࣗಈςετΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ


  – ςετίʔυͷॻ͖ํ͸جຊతʹPHPUnitͷ࢓༷ʹج͖ͮ·͢ɻ

  View Slide

 22. ςετϑΝΠϧ࡞੒ʹؔ͢Δϧʔϧ
  – ςετϑΝΠϧ͸

  {yourmodule}/tests/src/{testsuite}/xxTest.php

  ͷ໋໊نଇʹै͍·͢ɻ

  ྫɿmarucha/tests/src/Unit/Controller/MaruchaControllerTest.php


  – ςετΫϥεͷ໊લۭؒ͸࣍ͷΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ

  Drupal\Tests\{yourmodule}\{testsuite}\xxTest

  ྫɿDrupal\Tests\marucha\Unit\Controller\MaruchaControllerTest


  – ςετΫϥε͸࢖༻͢ΔςετεΠʔτ͕༻ҙ͢ΔجఈΫϥεΛ֦ு͠·͢ɻ


  – ςετϝιου͸ɺtest͔Β࢝·Δpublicϝιουʹهड़͠·͢ɻ


  – docblockͰςετʹؔ͢Δ৘ใΛదٓهࡌ͠·͢ɻ

  View Slide

 23. DrupalͷςετεΠʔτ
  ΧςΰϦ ໨త جఈΫϥε σΟϨΫτϦ
  Unit
  DB΍ߏ੒σʔλΛ࢖Θͣ(Ϟο
  ΫͰରԠՄೳ)ɺΫϥε΍ؔ਺୯
  ҐͰςετΛߦ͏ɻ
  \Drupal\Tests\UnitTestCase yourmodule/tests/src/Unit/
  Kernel DB΍ߏ੒σʔλΛ࢖͏͕Webϒ
  ϥ΢β͸ෆཁͳςετΛߦ͏ɻ
  \Drupal\KernelTests\KernelTestBase yourmodule/tests/src/Kernel/
  Functional Webϒϥ΢βΛ࢖༻ͨ͠ςετ
  Λߦ͏ɻ
  \Drupal\Tests\BrowserTestBase yourmodule/tests/src/Functional/
  FunctionalJavaScript
  Webϒϥ΢βͱJavaScriptΛ࢖
  ༻ͨ͠ςετΛߦ͏ɻ
  \Drupal\FunctinalJavaScriptTests\We
  bDriverTestBase
  yourmodule/tests/src/
  FunctionalJavaScript/
  Build Ϗϧυϓϩηεͱͦͷ݁Ռʹର
  ͯ͠ςετΛߦ͏ɻ
  \Drupal\BuildTests\Framework\BuildT
  estBase
  yourmodule/tests/src/Build/
  https://api.drupal.org/api/drupal/core%21core.api.php/group/testing/9

  View Slide

 24. ԋश
  ΧελϜϞδϡʔϧͰςετίʔυ(Unitςετ)Λॻ͍ͯΈΑ͏ʂ


  1. ϞδϡʔϧσΟϨΫτϦʹ tests/src/Unit/Controller/
  MaruchaController.php ϑΝΠϧΛ࡞੒͢Δ


  2. ςετΛ࣮ߦࣦͯ͠ഊ͢Δ͜ͱΛ֬ೝ͢Δ


  3. ςετ͕௨ΔΑ͏ʹ࣮૷͢Δ
  ίʔυ͸ͪ͜Β→ https://github.com/hmaruyama/my-drupal9-module/compare/vol10

  View Slide

 25. ࿅श໰୊

  View Slide

 26. ࿅श໰୊1
  Drupalͷࣗಈςετ͸ɺ࣍ͷͲͷςετϑϨʔϜϫʔΫ͕࢖༻͞Ε͍ͯ·͢
  ͔ʁ


  1. RSpec


  2. PHPSpec


  3. PHPUnit


  4. Twig

  View Slide

 27. ࿅श໰୊1
  Drupalͷࣗಈςετ͸ɺ࣍ͷͲͷςετϑϨʔϜϫʔΫ͕࢖༻͞Ε͍ͯ·͢
  ͔ʁ


  1. RSpec


  2. PHPSpec


  3. PHPUnit


  4. Twig

  View Slide

 28. ࿅श໰୊2
  DrupalͰ༻ҙ͞Ε͍ͯΔPHPUnitϕʔεͷςετεΠʔτ͸ͲΕͰ͔͢ʁʢ3ͭબ
  ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻʣ


  1. Kernel


  2. Deploy


  3. Build


  4. Application


  5. Unit

  View Slide

 29. ࿅श໰୊2
  DrupalͰ༻ҙ͞Ε͍ͯΔPHPUnitϕʔεͷςετεΠʔτ͸ͲΕͰ͔͢ʁʢ3ͭ
  બ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻʣ


  1. Kernel


  2. Deploy


  3. Build


  4. Application


  5. Unit

  View Slide

 30. ࿅श໰୊3
  ςετΫϥε(marucha/tests/src/Functional/Form\MaruchaForm.php)ͷ໊લۭؒͱ
  ͯ͠ਖ਼͍͠΋ͷΛબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ


  1. \Drupal\marucha\Tests\Functional\Form\MaruchaForm


  2. \Drupal\Tests\marucha\Functional\Form\MaruchaForm


  3. \Drupal\marucha\Test\Functional\Form\MaruchaForm


  4. \Drupal\Test\marucha\Functional\Form\MaruchaForm

  View Slide

 31. ࿅श໰୊3
  ςετΫϥε(marucha/tests/src/Functional/Form\MaruchaForm.php)ͷ໊લۭؒͱ
  ͯ͠ਖ਼͍͠΋ͷΛબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ


  1. \Drupal\marucha\Tests\Functional\Form\MaruchaForm


  2. \Drupal\Tests\marucha\Functional\Form\MaruchaForm


  3. \Drupal\marucha\Test\Functional\Form\MaruchaForm


  4. \Drupal\Test\marucha\Functional\Form\MaruchaForm

  View Slide

 32. ຊ೔ͷΞδΣϯμ͸ऴྃ

  View Slide

 33. ΞδΣϯμ
  1. Drupalͷࣗಈςετͱ͸


  2. PHPUnitͷಋೖํ๏


  3. ςετͷ࣮ߦํ๏


  4. ςετͷॻ͖ํ


  5. ࿅श໰୊

  View Slide

 34. Drupal Ϟδϡʔϧ։ൃೖ໳ߨ࠲γϦʔζ
  1. Ϟδϡʔϧͷجૅ஌ࣝ


  2. γϯϓϧͳΧελϜϞδϡʔϧΛ࡞ͬͯΈΑ͏


  3. ϑοΫ


  4. ϑΥʔϜ


  5. αʔϏε


  6. Πϕϯτ


  7. ϓϥάΠϯ


  8. ΤϯςΟςΟ


  9. ߏ੒


  10. ࣗಈςετ
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLVkpj3GMKNm2n_u-gOCBhDtqXTDxwhqjM

  View Slide

 35. – Ξϯέʔτͷ͝ڠྗΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ʂ

  ʢ΢ΣϏφʔऴྃޙʹURL͕ڞ༗͞Ε·͢ʣ


  – ࣍ճͷ์ૹ͸ͪ͜Β

  3/1(ਫ) ΞΫΠΞೝఆCloud Platform Proͬͯ

  ͲΜͳࢼݧʁపఈղઆ΢ΣϏφʔ


  https://www.acquia.com/jp/events/webinars/acquia-certified-cloud-platform-pro-introduction
  ࠷ޙʹ

  View Slide

 36. View Slide