پایان نامه درباره زنجیره تامین

پایان نامه درباره زنجیره تامین

دانلود فایل ها

راث و میلر[1] (1999)، بیان داشتند که اخیراً اثبات شده، اگر اعضای بالادستی و پائین دستی بتوانند ارتباط اطلاعاتی سالم ایجاد کنند و مکانیزم ها را با هم به اشتراک بگذارند، توانمندی پاسخگویی سریع به تقاضای بازار بهبود خواهد یافت. مالونی و بنتون[2] (2000)،در تحقیقی، دریافتند که یکپارچگی تأمین کننده، می تواند جهت موفقیت در […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:یکپارچگی خارجی
Posted on
یکپارچگی خارجی یکپارچگی خارجی تطبیق اهداف و سیاست های تولیدی با نیازهای بازار و نیازهای رقابت شرکت با توجه به محدودیت های محیطی می باشد (,2002 Parthasarthy and Hammond). یکپارچگی خارجی بین شرکت و شرکای خارجی آن اتفاق می افتد، که این اهمیت هماهنگی خریدار/فروشنده را برای ایجاد مطلوبیت بیشتر، مشخص می نماید. بارات و […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:انواع یکپارچگی
Posted on
انواع یکپارچگی یکپارچگی با دو بعد داخلی و نیز خارجی در نظر گرفته می شود. یکپارچگی داخلی به هماهنگی، تشریک مساعی و یکپارچگی لجستیک با مناطق وظیفه ای دیگر بر می گردد، در حالی که یکپارچگی خارجی (یعنی: یکپارچگی تامین کننده و یکپارچگی مشتری) به یکپارچگی فعالیت های لجستیکی شرکت با مشتریان و تامین کنندگان […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:یکپارچگی زنجیره تامین
Posted on
: زیرساخت های یکپارچگی یکپارچگی زنجیره تامین نیازمند زیرساخت هایی است تا انجام موثر یکپارچگی را پشتیبانی نماید. به طور کلی سه زیرساخت فرهنگی، تکنولوژیکی و انگیزشی، بدنه ی اصلی مولفه های سطح سوم را تشکیل می دهند. 1.زیرساخت فرهنگی یکی از زیرساخت های اصلی یکپارچگی، فرهنگ همکاری و مشارکت است. بسیاری از فرهنگ های […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:مولفه های زنجیره تامین
Posted on
مولفه های تشکیل دهنده ی نظام یکپارچگی در زنجیره تامین هماهنگی شرکت های عضو زنجیره تامین، مستلزم برقراری نظامی کارا و اثربخش است که مولفه های گوناگون موثر بر یکپارچگی شرکت ها را مدیریت نماید. این نظام باید الزامات سطوح مختلف یکپارچگی و هماهنگی بین شرکت ها را مورد توجه قرار دهد و بستر مناسبی […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:منافع یکپارچگی زنجیره تامین
Posted on
منافع یکپارچگی زنجیره تامین ( منبع: Matopoulos et al.., 2007) فعالیت های زنجیره تامین منافع یکپارچگی تدارکات صرف زمان کمتر جهت جستجوی تامین کنندگان و برگزاری مناقصات جدید تسهیل در مدیریت تامین کنندگان به علت تعداد کمتر آنها ثبات بیشتر قیمت ها مدیریت موجودی نگهداری موجودی کمتر استفاده بیشتر از دارایی ها طراحی محصول و […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:پیش نیازهای سیستم یکپارچگی
Posted on
پیش نیازهای استقرار سیستم یکپارچگی استقرار نظام یکپارچگی، مستلزم برآورده شدن پیش نیازهای مختلفی است. در این بخش سه پیش نیاز محوری که زمینه ساز ایجاد نظام همکاری پایدار است، ذکر می گردد. اولین نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که برقراری روابط همکاری، ماهیتا مستلزم تخصیص منابع قابل توجهی توسط شرکت […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین: استقرار نظام یکپارچه
Posted on
ضرورت استقرار نظام یکپارچه تحول در روندهای جهانی، تغییر قواعد رقابت و بروز نیروهای نوین در محیط فعالیت سازمان ها، ضرورت بازنگری در روش های کسب و کار را تشدید نموده و سازمان ها را ناگزیر از همکاری و هماهنگی با یکدیگز جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و در نتیجه کسب منفعتی افزون تر […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:یکپارچگی زنجیره تامین
Posted on
یکپارچگی زنجیره تامین یکپارچگی عبارت است از استفاده اشتراکی دو یا چند کاربر از اطلاعات یکسان با منبع ذخیره یکسان و پیوند میان بخش های مختلف و متوازن که شامل جهت گیری های راهبردی، تمرکز بر بازار، منابع، مهارت ها و فرهنگ بود و باعث ایجاد رابطه ای متقابل میان اعضای زنجیره تامین می گردد. […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:اندازه گیری عملکرد بازاریابی
Posted on
در سه سال گذشته به وسیله دو دسته از شاخص ها شامل: شاخص های عملکرد مالی: فروش نهایی، نرخ رشد فروش، حاشیه سود ناخالص شاخص های عملکرد غیر مالی: سهم بازار، بهره وری، زمان و دوره ی عمر سهام که مجموعا جز شاخص های ذهنی و غیر مستقیم بودند را مورد سنجش قرار دادند. در […]

Db171661a2539c1749ffc17a15e59661?s=128

acssasc

June 18, 2019
Tweet