Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

統計検定3級対応「データの分析」第12章 練習問題の解答解説

統計検定3級対応「データの分析」第12章 練習問題の解答解説

本ドキュメントは、
日本統計学会公式認定 統計検定3級対応「データの分析」
pp.122-123の第12章 練習問題の解答解説を記したものである。

75eb40de505a993c792ff3bc6683dc0b?s=128

axjack

May 20, 2019
Tweet

More Decks by axjack

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ౷ܭษڧձ ୈ̍̎ষͷ࿅श໰୊ղઆ 4BUPBLJ/0(6$)* BYKBDL!HNBJMDPN

 2. ຊυΩϡϝϯτ͸ɺ ೔ຊ౷ܭֶձެࣜೝఆɹ౷ܭݕఆ̏ڃରԠ ʮσʔλͷ෼ੳʯ QQͷୈষ࿅श໰୊ͷղ౴ղઆ Λهͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ

 3. ˞ࠓճ͸಺༰͕೉͍͠ͷͰɺ దॴʹ͍Β͢ͱ΍͞Μͷ ΠϥετΛ༻͍ͯ ೉͠͞Λத࿨͓ͯ͠Γ·͢ɻ

 4. ໰

 5. ֬཰ͷಠཱੑ wҎԼ͕੒Γཱͭ࣌ɺ
 ࣄ৅"ͱࣄ৅#͸ಠཱͰ͋Δͱ͍͏ɻ P(A ∩ B) = P(A)P(B) Πϯυಠཱͷ৅௃Ͱ͋ΔϚϋτϚɾΨϯσΟʔ

 6. ֬཰ͷಠཱੑ ಠཱ͔൱͔ʁ
 ɹˠҎԼΛͭͭௐ΂Δ P(A ∩ B) = P(A)P(B) Πϯυಠཱͷ৅௃Ͱ͋ΔϚϋτϚɾΨϯσΟʔ

 7. ٻΊΔ༇շͳ֬཰ͨͪ P(A) = 1 2 P(B) = 2 3 P(A

  ∩ B) = 12 36 P(C) = 1 2 P(A ∩ C) = 9 36 P(D) = 3 4 P(A ∩ D) = 18 36 P(B ∩ C) = 12 36
 8. ࣄ৅" େ ग़ͨ໨  ✔  ✔ 

   ✔
 9. ࣄ৅"ͷ֬཰ େ ग़ͨ໨  ✔  ✔ 

   ✔ P(A) = 3 6 = 1 2
 10. ࣄ৅# খ    ग़ͨ ໨

  ✔ ✔ ✔ ✔
 11. ࣄ৅#ͷ֬཰ খ    ग़ͨ ໨

  ✔ ✔ ✔ ✔ P(B) = 4 6 = 2 3
 12. ࣄ৅$ େʘখ    ✔

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 13. ࣄ৅$ͷ֬཰ େʘখ    ✔

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ P(C) = 18 36 = 1 2
 14. ࣄ৅% େʘখ    ✔

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 15. ࣄ৅%ͷ֬཰ େʘখ    ✔

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ P(D) = 27 36 = 3 4
 16. ࣄ৅"͔ͭࣄ৅# େʘখ    

  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔
 17. ࣄ৅"͔ͭࣄ৅#ͷ֬཰ େʘখ    

  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ P(A ∩ B) = 12 36
 18. ࣄ৅"͔ͭࣄ৅$ͷ֬཰ େʘখ    

  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔
 19. ࣄ৅"͔ͭࣄ৅$ େʘখ    

  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ P(A ∩ C) = 9 36
 20. ࣄ৅#͔ͭࣄ৅$ େʘখ    ✔

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 21. ࣄ৅#͔ͭࣄ৅$ͷ֬཰ େʘখ    ✔

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ P(B ∩ C) = 12 36
 22. ࣄ৅"͔ͭࣄ৅% େʘখ    

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 23. ࣄ৅"͔ͭࣄ৅%ͷ֬཰ େʘখ    

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ P(A ∩ D) = 18 36
 24. ֬཰ͷಠཱੑ wҎԼ͕੒Γཱͭ࣌ɺ
 ࣄ৅"ͱࣄ৅#͸ಠཱͰ͋Δͱ͍͏ɻ P(A ∩ B) = P(A)P(B) Πϯυಠཱͷ৅௃Ͱ͋ΔϚϋτϚɾΨϯσΟʔ

 25. ٻΊΔ༇շͳ֬཰ͨͪ P(A) = 1 2 P(B) = 2 3 P(A

  ∩ B) = 12 36 P(C) = 1 2 P(A ∩ C) = 9 36 P(D) = 3 4 P(A ∩ D) = 18 36 P(B ∩ C) = 12 36
 26. "ͱ#͸ಠཱʁ P(A) = 1 2 , P(B) = 2 3

  P(A ∩ B) = 12 36 = 1 3 ∴ P(A ∩ B) = P(A)P(B)
 27. "ͱ$͸ಠཱʁ P(A) = 1 2 , P(C) = 1 2

  P(A ∩ C) = 9 36 = 1 4 ∴ P(A ∩ C) = P(A)P(C)
 28. #ͱ$͸ಠཱʁ P(B) = 2 3 , P(C) = 1 2

  P(B ∩ C) = 12 36 = 1 3 ∴ P(B ∩ C) = P(B)P(C)
 29. "ͱ%͸ಠཱʁ P(A) = 1 2 , P(D) = 3 4

  P(A ∩ D) = 18 36 = 1 2 ∴ P(A ∩ D) ≠ P(A)P(D)
 30. ໰

 31. ൓෮ࢼߦͷ֬཰

 32. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ʮɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʯ ΛٻΊΔํ๏

 33. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ʮͱ͍͏݁Ռ͕ੜ͡Δ֬཰ʯ ΛٻΊΔํ๏

 34. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ʮͱ͍͏݁Ռ͕ੜ͡Δ֬཰ʯ ΛٻΊΔํ๏ n Cr pr(1 − p)n−r

 35. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ʮͱ͍͏݁Ռ͕ੜ͡Δ֬཰ʯ ΛٻΊΔํ๏ n Cr pr(1 − p)n−r ɾ֬཰QͰSճɺ֬཰QͰOSճ ɾͱ͍͏ঢ়گ͕શ෦ͰO$Sճى͖ͨ

 36. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ͷΠϝʔδ ɾɾɾ (1 − p)n−r Sݸͷ˔͕֬཰QͰى͖Δ pr OSݸͷ˓͕֬཰QͰى͖Δ ˠ ˠ

 37. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ͷΠϝʔδ ɾɾɾ pr(1 − p)n−r ˡ

 38. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ͷΠϝʔδ ɾɾɾ pr(1 − p)n−r ɾɾɾ ˡ (1 − p)n−r

  Sݸͷ˔͕֬཰QͰى͖Δ pr OSݸͷ˓͕֬཰QͰى͖Δ ˠ ˠ
 39. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ͷΠϝʔδ ɾɾɾ pr(1 − p)n−r ɾɾɾ ˡ pr(1 − p)n−r

  ˡ
 40. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ͷΠϝʔδ ɾɾɾ pr(1 − p)n−r ɾɾɾ ɾɾɾ ɾ ɾ ɾ

  ˡ pr(1 − p)n−r ˡ pr(1 − p)n−r ˡ ɾ ɾ ɾ ͦΕͧΕͷ֬཰͸
 41. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ͷΠϝʔδ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾ ɾ ɾ શ෦Ͱ ݸ ɾɾɾ ʁ

 42. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ͷΠϝʔδ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾ ɾ ɾ શ෦Ͱ n Cr ݸ

  ɾɾɾ
 43. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ʮͱ͍͏݁Ռ͕ੜ͡Δ֬཰ʯ ΛٻΊΔํ๏ n Cr pr(1 − p)n−r ɾ֬཰QͰSճɺ֬཰QͰOSճ ɾͱ͍͏ঢ়گ͕શ෦ͰO$Sճى͖ͨ

 44. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ཪද͕౳͘͠ग़ݱ͢ΔίΠϯΛ ճ౤͛ͨͱ͜Ζճද͕ग़ͨɻ ͜ͷΑ͏ͳ݁Ռ͕ੜ͡Δ֬཰͸ʁ 500 C300( 1 2) 300 (1

  − 1 2) 200
 45. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ཪද͕౳͘͠ग़ݱ͢ΔίΠϯΛ ճ౤͛ͨͱ͜Ζճද͕ग़ͨɻ ͜ͷΑ͏ͳ݁Ռ͕ੜ͡Δ֬཰͸ʁ 500 C300( 1 2) 300 (

  1 2) 200 ɾ֬཰͕ճग़ΔˠΛճֻ͚Δ ɾ֬཰͕ճग़ΔˠΛճֻ͚Δ ɾճͷ͏ͪճද͕ग़Δ ɹͱ͍͏έʔε਺ɹˠ$ ্هΛશֻ͚ͯࢉ͢Δͱɺ ൓෮ࢼߦͷ֬཰ͱͳΔɻ
 46. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ֬཰ͰউͭͱݴΘΕ͍ͯΔࢼ߹ʹͯ ճͷࢼ߹ͷ͏ͪɺճউͬͨɻ ͜ͷΑ͏ͳ݁Ռ͕ੜ͡Δ֬཰͸ʁ 100 C45(0.6) 45 (1 − 0.6)

  55
 47. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ֬཰ͰউͭͱݴΘΕ͍ͯΔࢼ߹ʹͯ ճͷࢼ߹ͷ͏ͪɺճউͬͨɻ ͜ͷΑ͏ͳ݁Ռ͕ੜ͡Δ֬཰͸ʁ ɾ֬཰ͰճউͭˠΛճֻ͚Δ ɾ֬཰Ͱճෛ͚ΔˠΛճֻ͚Δ ɾճͷࢼ߹ͷ͏ͪճউͭ ճෛ͚Δ ɹͱ͍͏έʔε਺ɹˠ$

  ্هΛશֻ͚ͯࢉ͢Δͱɺ ൓෮ࢼߦͷ֬཰ͱͳΔɻ
 48. ൓෮ࢼߦͷ֬཰ ༗ݖऀશମͷ஌ࣄࢧ࣋཰ ਓͷ͏ͪɺਓ͕஌ࣄΛࢧ͍࣋ͯͨ͠ɻ ͜ͷΑ͏ͳ݁Ռ͕ੜ͡Δ֬཰͸ʁ 500 C300( 2 3) 300 (1

  − 2 3 ) 200
 49. ໰

 50. ղ͖ํ ɾ৐๏ఆཧ ɾ৚݅෇͖֬཰ ɾϕΠζͷఆཧ Λ༻͍ͯղ͘ɻ

 51. ղ͖ํ ɾ৐๏ఆཧ ɾ৚݅෇͖֬཰ ɾϕΠζͷఆཧ Λ༻͍ͯղ͘ɻ P(B|A) = P(B ∩ A)

  P(A) P(Bk |A) = P(A|Bk )P(Bk ) ∑ P(A|Bi )P(Bi )
 52. ղ͖ํ ɾ৐๏ఆཧ ɾ৚݅෇͖֬཰ ɾϕΠζͷఆཧ Λ༻͍ͯղ͘ɻ ԿݴͬͯΔͷʁ P(B|A) = P(B ∩

  A) P(A) P(Bk |A) = P(A|Bk )P(Bk ) ∑ P(A|Bi )P(Bi )
 53. ৐๏ఆཧɾ৚݅෇͖֬཰ɾϕΠζͷఆཧ͸ ೉͍͠ͷͰ ָͳํ๏Ͱղ͖·͢ʂ

 54. ঢ়گ੔ཧ ɾ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɾඇ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɾ٤Ԏऀͷׂ߹͸ ɾඇ٤Ԏऀͷׂ߹͸

 55. ׂ߹Λ ഒ͠·͢ɻ

 56. ঢ়گ੔ཧ ɾ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɾඇ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɾ٤Ԏऀͷׂ߹͸ ɾඇ٤Ԏऀͷׂ߹͸

 57. ঢ়گ੔ཧ ɾ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɾඇ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɾ٤Ԏऀ͸ਓ ɾඇ٤Ԏऀ͸ਓ

 58. ঢ়گ੔ཧ ɾ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɹɹˠਓͷਓ ɾඇ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɹɹˠਓͷਓ ɾ٤Ԏऀ͸ਓ ɾඇ٤Ԏऀ͸ਓ

 59. ঢ়گ੔ཧ ɾ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɹɹˠਓͷਓ ɾඇ٤Ԏऀͷ಺͕පؾΛױ͏ ɹɹˠਓͷਓ ɾ٤Ԏऀ͸ਓ ɾඇ٤Ԏऀ͸ਓ

 60. ϕϯਤͰ੔ཧ͠·͢ɻ

 61. ϕϯਤ ٤Ԏऀ ඇ٤Ԏऀ

 62. ϕϯਤ ٤Ԏऀ ඇ٤Ԏऀ ਓ ਓ

 63. ϕϯਤ ٤Ԏऀ ඇ٤Ԏऀ ਓ ਓ පؾΛױ͏ਓ

 64. ϕϯਤ ٤Ԏऀ ඇ٤Ԏऀ ਓ ਓ පؾΛױ͏ਓ ਓ ਓ

 65. ໰ΘΕ͍ͯΔ͜ͱ

 66. පؾʹ͔͔ͬͨਓ͕ ٤ԎऀͰ͋Δ֬཰

 67. ϕϯਤ ٤Ԏऀ ඇ٤Ԏऀ ਓ ਓ පؾΛױ͏ਓ ਓ ਓ

 68. ϕϯਤ පؾΛױ͏ਓ ਓ ਓ ٤Ԏऀ ඇ٤Ԏऀ

 69. පؾʹ͔͔ͬͨਓ͕ ٤ԎऀͰ͋Δ֬཰

 70. පؾʹ͔͔ͬͨਓ͕ ٤ԎऀͰ͋Δ֬཰ ਓ ਓ

 71. පؾʹ͔͔ͬͨਓ͕ ٤ԎऀͰ͋Δ֬཰ ਓ ਓ ∴ p = 6 14

  = 3 7