Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

makezu

 makezu

XP祭り2020 ライトニングトーク
https://xpjug.connpass.com/event/182774/

3f1fad1dcac9f7e38db511df060a192d?s=128

Toshiaki Koshiba

September 19, 2020
Tweet

Transcript

 1. !CBTI$P⒏DJBM ෆഊΛ΋͗औΔ ̎ͭͷൿٕ "HJMF'SBHJMF*OqFYJCMF͍ͭͰ΋࢖͑Δ࢓ࣄͷਅཧެ։൛

 2. ෆഊ

 3. Φϓγϣϯ֬อ Ұൠʹ͸બ୒ɺબ୒ݖͳͲΛ ҙຯ͠ɺূ݊ࢢ৔Ͱ͸બ୒ݖ ෇͖औҾΛ͢͞ɻ IUUQTLPUPCBOLKQEJDUJPOBSZOJQQPOJDB

 4. None
 5. None
 6. ৗʹબ୒ࢶΛͭҎ্࣋ͭ

 7. ΈΜͳ࣮͸͢Ͱʹ͍࣋ͬͯΔ

 8. ਐΉ ΍Γ௚͢ ສࡦਚ͖Δ

 9. ສࡦਚ͖ͨΒɺଧ։ࡦΛ୳͢

 10. ͦΕͰ΋μϝͳΒ͝ΊΜͳ͍͞

 11. ʮ͝ΊΜͳ͍͞ɺͰ͖·ͤΜʯ

 12. ʮ͔͠͠ʯͱɺ ଓ͖ΛͿ্ͪ͛Δ

 13. ม਺੍ޚ ͍Ζ͍Ζͳ஋ΛͱͬͯมΘΔ ਺ྔΛද͍ͯ͠ΔจࣈΛม਺ ͱ͍͏ IUUQTLPUPCBOLKQEJDUJPOBSZOJQQPOJDB

 14. ಺༰ ݸ਺ ݶఆ ෆఆ গྔ ଟྔ $PNQMFDBUFE 4JNQMF $PNQMFY $IBPT

 15. ඼࣭ɾίετɾೲظ 2$% ̏ͭ΋͋ͬͯݸ਺͕ଟ͍ ࿈ଓͨ͠ྔ͕ೖͬͯ΍΍͍͜͠

 16. λΠϜϘοΫεԽ %Λ୯ҐԽ

 17. ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷ࢓ࣄྔ εϧʔϓοτ

 18. εϧʔϓοτY୯Ґ࣌ؒ਺ Ξ΢τϓοτ

 19. Ξ΢τ ϓοτ ࣌ؒ਺ গྔ ଟྔ

 20. ୯Ґ࣌ؒ   

 21. εϧʔ ϓοτ ୯Ґ࣌ؒ   

 22. Ξ΢τ ϓοτ ୯Ґ࣌ؒ   

 23. ݱ࣮ͷ Ξ΢τ ϓοτ ୯Ґ࣌ؒ   

 24. ݱ࣮ͷ Ξ΢τ ϓοτ ୯Ґ࣌ؒ   

 25. None
 26. None
 27. None
 28. པΓʹͳΔ஥ؒ Y ෛ͚ͳ͍ઓ͍ํ