Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Apexで複数環境のLambda関数をデプロイする話 #jawsug

bati11
July 14, 2016

Apexで複数環境のLambda関数をデプロイする話 #jawsug

bati11

July 14, 2016
Tweet

More Decks by bati11

Other Decks in Programming

Transcript

 1. "QFYͰෳ਺؀ڥͷ -BNCEBؔ਺ΛσϓϩΠ͢Δ࿩ +"846(ΞʔΩςΫνϟઐ໳ࢧ෦Ϋϥ΢υωΠςΟϒ෼Պձ$%1ٞ࿦ձ CBUJ UXJUUFS!CBUJ@

 2. • -BNCEBͷσϓϩΠͲ͏΍Ζ͏ʁ • ࣗಈԽ͍ͨ͠

 3. http://apex.run/ ͜ͷࢿྉͰ͸ v0.10.2 Λର৅ͱ͠·͢

 4. "QFY • [JQ Ξοϓϩʔυ όʔδϣϯൃߦ ΤΠϦΞεͷߋ ৽Λ΍ͬͯ͘ΕΔ • ෳ਺ͷ-BNCEBؔ਺Λѻ͑Δ •

  (P੡ • (PͰॻ͍ͨ-BNCEBؔ਺ʹ΋ରԠͯ͠Δ • ͳͲͳͲଞʹ΋৭ʑ
 5. "QFY • ϓϩδΣΫτͱ͍͏୯ҐͰෳ਺ͷ-BNCEBؔ਺Λ؅ཧ my-pj ├── functions/ │ ├── func1/ │

  │ ├── index.js │ │ ├── note_modules/ │ │ └── package.json │ └── func2/ │ └── index.js └── project.json
 6. "QFY • ϓϩδΣΫτͱ͍͏୯ҐͰෳ਺ͷ-BNCEBؔ਺Λ؅ཧ my-pj ├── functions/ │ ├── func1/ │

  │ ├── index.js │ │ ├── note_modules/ │ │ └── package.json │ └── func2/ │ └── index.js └── project.json { "name": "my-lambda-pj", "description": "", "runtime": "nodejs4.3", "memory": 128, "timeout": 5, "role": "arn:aws:iam::<hogehoge>" } QSPKFDUKTPOʹ-BNCEBͷઃఆΛهड़͢Δ
 7. "QFY • ϓϩδΣΫτͱ͍͏୯ҐͰෳ਺ͷ-BNCEBؔ਺Λ؅ཧ my-pj ├── functions/ │ ├── func1/ │

  │ ├── index.js │ │ ├── note_modules/ │ │ └── package.json │ └── func2/ │ └── index.js └── project.json ͰσϓϩΠ $ apex deploy
 8. "QFY • "QFYΛબΜͩཧ༝ • ؆୯ʹ࢖͑ͨɻΠϯετʔϧ΋؆୯ͩͬͨ • ϓϩδΣΫτ୯ҐͰ؅ཧͰ͖Δ • "1*(BUFXBZ͸࢖Θͳ͍ •

  3VOUJNFͱͯ͠/PEFKTΛ࢖͑Δ
 9. ຊ൪؀ڥͱ։ൃ؀ڥͰ ผͷόʔδϣϯΛ࢖͍͍ͨ

 10. .VMUJQMF&OWJSPONFOUT • "QFY͸ෳ਺؀ڥΛαϙʔτͯ͠Δ my-pj ├── functions/ │ ├── func1/ │

  │ ├── index.js │ │ ├── note_modules/ │ │ └── package.json │ └── func2/ │ └── index.js ├── project_dev.json └── project_prod.json 環境毎の設定ファイルを用意 • project_dev.json • project_prod.json
 11. .VMUJQMF&OWJSPONFOUT • "QFY͸ෳ਺؀ڥΛαϙʔτͯ͠Δ my-pj ├── functions/ │ ├── func1/ │

  │ ├── index.js │ │ ├── note_modules/ │ │ └── package.json │ └── func2/ │ └── index.js ├── project_dev.json └── project_prod.json $ apex deploy --env prod ͰσϓϩΠ
 12. ͔͠͠

 13. "QFYͰ͸ͭͷ ΤΠϦΞε͔͠࡞ΒΕͳ͍

 14. "QFYͷΤΠϦΞε • $633&/5ͱ͍͏ΤΠϦΞε͕όʔδϣϯΛࢦ͢ version1 CURRENT

 15. "QFYͷΤΠϦΞε • $633&/5ͱ͍͏ΤΠϦΞε͕όʔδϣϯΛࢦ͢ version2 version1 CURRENT σϓϩΠޙ

 16. ؀ڥ͝ͱͷΤΠϦΞε ࡞Γ͍ͨͷ͚ͩͲ

 17. http://apex.run/#how-do-you-manage-multiple-environments “It’s highly recommended to create separate AWS accounts for

  staging and production environments.” • "QFYͰ͸ɺ؀ڥ͝ͱʹ"84ΞΧ΢ϯτΛ෼͚Δ ͜ͱΛਪ঑ͯ͠Δ
 18. Θ͔Δ͚Ͳ

 19. ͦ͏΋͍͔ͳ͍͜ͱ΋͋Δ

 20. -BNCEBؔ਺Λ؀ڥ͝ͱʹ
 ࡞ͬͯ͠·͓͏

 21. • ઃఆϑΝΠϧͷ[email protected]ϓϩύςΟ my-pj ├── functions/ │ ├── func1/ │ │

  ├── index.js │ │ ├── note_modules/ │ │ └── package.json │ └── func2/ │ └── index.js ├── project_dev.json └── project_prod.json { ・・・, "nameTemplate": "・・・" }
 22. • ઃఆϑΝΠϧͷ[email protected]ϓϩύςΟ • σϑΥϧτ͸ \\1SPKFDU/BNF^^@\\'VODUJPO/BNF^^ • ؀ڥຖͷઃఆϑΝΠϧͰαϑΟοΫεΛ͚ͭΔ \\1SPKFDU/BNF^^@\\'VODUJPO/BNF^^@EFW \\1SPKFDU/BNF^^@\\'VODUJPO/BNF^^@QSPE

 23. • NZ[email protected]@EFWͱ͍͏໊લͷ-BNCEBؔ਺ • NZ[email protected]@QSPEͱ͍͏໊લͷ-BNCEBؔ਺ $ apex deploy --env

  prod $ apex deploy --env dev
 24. version2 version1 CURRENT version2 version1 CURRENT my-pj_func1_dev my-pj_func1_prod • -BNCEBؔ਺ࣗମ͕ผʹͳΔͷͰɺΤΠϦΞε͕

  ͔ͭ͠ͳͯ͘΋؀ڥຖʹ࢖͍෼͚͕Մೳ
 25. ·ͱΊ

 26. • -BNCEBؔ਺ͷσϓϩΠΛࣗಈԽ͍ͨ͠ • "QFY͸࢖͍΍͍͢ • [email protected]Λ࢖ͬͯ؀ڥຖͷ-BNCEBؔ਺ Λ༻ҙ͢Ε͹ɺͭͷ"84ΞΧ΢ϯτͰ΋ෳ਺ ؀ڥʹରԠͰ͖Δ • [email protected]͍Βͳ͘ͳ͍ʁͱ͍͏JTTVF͕

  ্͕ͬͯΔͷͰࠓޙ͸ผͷํ๏ʹͳΔ͔΋ • IUUQTHJUIVCDPNBQFYBQFYJTTVFT
 27. • -BNCEBؔ਺ͷσϓϩΠΛࣗಈԽ͍ͨ͠ • "QFY͸࢖͍΍͍͢ • [email protected]Λ࢖ͬͯ؀ڥຖͷ-BNCEBؔ਺ Λ༻ҙ͢Ε͹ɺͭͷ"84ΞΧ΢ϯτͰ΋ෳ਺ ؀ڥʹରԠͰ͖Δ • [email protected]͍Βͳ͘ͳ͍ʁͱ͍͏JTTVF͕

  ্͕ͬͯΔͷͰࠓޙ͸ผͷํ๏ʹͳΔ͔΋ • IUUQTHJUIVCDPNBQFYBQFYJTTVFT ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ