Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

目指せ3つ星インデックス #yokohama_north

06bfc3de5c1b439d2081b8a1f196afd7?s=47 bati11
November 14, 2015

目指せ3つ星インデックス #yokohama_north

MySQLのインデックスのお話

06bfc3de5c1b439d2081b8a1f196afd7?s=128

bati11

November 14, 2015
Tweet

Transcript

 1. ໨ࢦͤͭ੕ΠϯσοΫε MySQL 5.6 ͷ InnoDB ͷ͓࿩Ͱ͢ɻ 2015/11/14 Yokohama North Meetup

  ˌ1 #yokohama_north
 2. ໨࣍ • # ΠϯσοΫε • ͳͥΠϯσοΫεͰ଎͘ͳΔͷ͔ʁ • ͭ੕ΠϯσοΫε • ·ͱΊ

 3. *OOP%#ͷΠϯσοΫε

 4. ΠϯσοΫεʁ • *OOP%#ͷΠϯσοΫε͸ɺຊͷࡧҾʢΠϯσοΫεʣͷΑ͏ͳΠϝʔδ • ಛఆͷ୯ޠΛࡧҾͰௐ΂ΔͱɺԿϖʔδʹࡌ͍ͬͯΔ͔͕෼͔Δʢෳ਺ϖʔ δͷ৔߹΋͋Δʣ • *OOP%#Ͱ΋ಉ͡Α͏ͳײ͡Ͱɺ͋Δྻʹର͢ΔΠϯσοΫεΛߏங͢Δ͜ͱ ͕Ͱ͖ΔɻΫΤϦʹ͓͍ͯ৚݅Λຬͨ͢ߦͷओΩʔΛߏஙͨ͠ΠϯσοΫε Ͱ୳͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  • *OOP%#Ͱ͸ɺΠϯσοΫεΛ# ໦ߏ଄Ͱ࣋ͭ
 5. # ໦ • # ໦Ͱ͸࣮ࡍʹඞཁͳ஋͸શ ͯ༿ϊʔυʹ֨ೲ͞ΕΔ • ϧʔτͱ༿ͷؒͷϊʔυ͸ࢠϊʔ υ΁ͷϙΠϯλΛ࣋ͭ •

  શͯͷ༿ϊʔυ͸ϧʔτ͔Β౳ ڑ཭ʹ͋Δ • *OOP%#Ͱ͸ɺ༿ϊʔυʹओΩʔ ͷ஋Λ֨ೲ͢Δʢޙड़ʣ ը૾Ҿ༻ݩ8JLJQFEJB IUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJ## &$"
 6. ෳ਺ྻΠϯσοΫε͸ྻͷॱং͕େࣄ • ΠϯσοΫε͸ɺͭͷྻʹରͯ͠ߏஙͯ͠΋͍͍͠ɺෳ਺ྻʹରͯ͠ߏங͠ ͯ΋͍͍ • ෳ਺ྻͷΠϯσοΫεͰ͸ɺྻͷॱং͕ͱͬͯ΋େࣄʂ

 7. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ 6TFSTςʔϒϧ LFZ OBNF BEESFTT BHF
 8. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' AND address = 'Tokyo' AND age = 33 SELECT * FROM users ORDER BY name, address, age
 9. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' AND address = 'Tokyo' AND age = 33 SELECT * FROM users ORDER BY name, address, age ΠϯσοΫεͷશͯͷྻΛࢦఆ͍ͯ͠ΔͷͰޮ͘
 10. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Morita' AND address = 'Okayama' SELECT * FROM users ORDER BY name, address
 11. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Morita' AND address = 'Okayama' SELECT * FROM users ORDER BY name, address ΠϯσοΫεͷࠨ୺͔Βͷྻ͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔͷͰޮ͘
 12. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE address = 'Okayama' AND age = 58
 13. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE address = 'Okayama' AND age = 58 ΠϯσοΫεͷࠨ୺ͷྻ͕ࢦఆ͞Εͯͳ͍ͷͰޮ͔ͳ͍
 14. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Morita' AND age = 58
 15. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Morita' AND age = 58 ΠϯσοΫεͷྻ͕εΩοϓ͞Ε͍ͯΔͨΊࠨ୺ͷྻͷΈ͕ޮ͘ .PSJUB͞ΜશͯͷߦΛಡΈࠐΉඞཁ͕͋Δ
 16. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name LIKE 'M%' SELECT * FROM users WHERE name > 'Endo'
 17. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name LIKE 'M%' SELECT * FROM users WHERE name > 'Endo' ൣғͷݕࡧͰ΋ΠϯσοΫε͸ޮ͘
 18. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' AND address like 'T%'
 19. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' AND address like 'T%' ͋Δྻͷ׬શҰகͱผͷྻͷൣғݕࡧͰ΋ޮ͘
 20. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Morita' AND address LIKE 'O%' AND age = 58
 21. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Morita' AND address LIKE 'O%' AND age = 58 ൣғݕࡧͰ࢖ΘΕͨྻΑΓӈଆͷྻ͸ޮ͔ͳ͍ 0`Ͱ࢝·ΔॅॴʹॅΉ`.PSJUB`͞ΜͷߦΛશͯऔಘ͢Δඞཁ͕͋Δ
 22. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Morita' AND address IN ('Okinawa', 'Osaka') AND age = 58
 23. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Morita' AND address IN ('Okinawa', 'Osaka') AND age = 58 -*,&Λ*/ʹॻ͖௚͢͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ޮ͘
 24. ΫϥελԽΠϯσο Ϋε • ΫϥελԽΠϯσοΫε͸ɺΠ ϯσοΫεͷछྨͷ໊લͰ͸ͳ ͍ • ༿ϊʔυͷ஋ʹɺߦࣗମ͕֨ೲ ͞Ε͍ͯΔΠϯσοΫεͷ͜ͱ •

  *OOP%#͸ओΩʔͰΫϥελԽ ΠϯσοΫεΛͭ͘Δ • ओΩʔ͕ྡͷߦ͸ɺσΟεΫ্ ͰฒΜͰ͍ΔՄೳੑ͕ߴ͍ ߦ ߦ ߦ ߦ
 25. ΫϥελԽΠϯσοΫεͷ஫ҙ఺ • ΫϥελԽʹΑΓۙ͘ʹฒΜͩσʔλΛऔಘ͢Δͱ͖ʹ*0ΛݮΒ͢͜ͱ͕Ͱ ͖Δɻͦ΋ͦ΋શͯͷσʔλ͕ϝϞϦʹऩ·Δ৔߹͸ͦΕ΄ͲޮՌతͰͳ͍ • ओΩʔͷॱংͰૠೖ͢Δͷ͕࠷΋ޮ཰త͕ͩɺओΩʔͷॱংҎ֎Ͱૠೖ͞Ε Δͱϖʔδ෼ׂ͕ى͖ΔՄೳੑ͕͋Γඇޮ཰ʹͳΔ • ओΩʔҎ֎ͷΠϯσοΫεΛ࢖͏ͱ͖ΠϯσοΫεͷ୳ࡧ͕ճʹͳΔ ओΩʔ

  ओΩʔ ओΩʔ ओΩʔ ηΧϯμϦ ΠϯσοΫε ߦ ߦ ߦ ߦ ओΩʔͷ ΠϯσοΫε ʢΫϥελԽʣ
 26. ͳͥ*OEFYͰ଎͘ͳΔͷ͔ʁ

 27. 8)&3&۟ • 4&-&$5 '30.UBCMF8)&3&DPM"/%DPM • ओΩʔ͕DPMɺηΧϯμϦΠϯσοΫε͕ͳ͍৔߹ɺΫϥελԽΠϯσο ΫεͷશͯͷϦʔϑΛσΟεΫͷϒϩοΫʢϖʔδʣ͔ΒϝϞϦʹಡΈࠐ Ή • ϝϞϦʹಡΈࠐΜͰ͔ΒɺDPMΛຬͨ͢ߦ͚ͩΛฦ͢

  • σʔλ͕ଟ͍৔߹ɺଟ਺ͷϖʔδΛಡΈඞཁ͕͋ΔͨΊɺ*0͕ͨ͘͞Μൃ ੜ͢Δ • σΟεΫ*0͸ɺγʔΫ΍ճస଴͕ͪൃੜ͢ΔͨΊɺͱͯ΋஗͍ʂ
 28. • 4&-&$5 '30.UBCMF8)&3&DPM"/%DPM • ओΩʔ͕DPMɺDPͷηΧϯμϦΠϯσοΫε͕͋Δ৔߹ɺηΧϯμ ϦΠϯσοΫεΛ࢖͍ɺDPMΛຬͨ͢ϦʔϑΛऔಘ͢Δ • ͜ͷ࣌ɺDPM͸ॱ൪ʹฒΜͰ͍ΔͨΊɺඞཁͳϦʔϑ͕ಉҰϖʔδ಺ʹ ͋ΔՄೳੑ͕ߴ͘ɺಡΉϖʔδ਺͕ݮΓɺ*0͸ͦ͜·Ͱ૿͑ͳ͍ʢՄ ೳੑ͕ߴ͍ʣ

  • ࣍ʹɺηΧϯμϦΠϯσοΫε͔Βऔಘͨ͠Ϧʔϑ͔ΒಘΒΕΔओΩʔ Λ࢖ͬͯɺΫϥελԽΠϯσοΫε͔ΒߦΛಡΈࠐΉ • ߦ͸ओΩʔͷॱ൪ͰฒΜͰ͍Δͷ͕ɺηΧϯμϦΠϯσοΫε͔Βऔ ಘͨ͠ओΩʔ͕ॱ൪ʹฒΜͰ͍Δͱ͸ݶΒͳ͍ͨΊɺෳ਺ͷϖʔδΛ ಡΉඞཁ͕͋ΔϥϯμϜ*0 • ηΧϯμϦΠϯσοΫεͰओΩʔ͕ߜΕͯͳ͍ͱ*0͕ଟ͍ʂʢߦ਺ ͕গͳ͍৔߹͸ϑϧεΩϟϯͷํ͕଎͍Մೳੑ͋Γʣ
 29. 03%&3#:۟ • 4&-&$5 '30.UBCMF8)&3&03%&3#:DPM%&4$-*.*5 • ओΩʔ͕DPMɺηΧϯμϦΠϯσοΫε͕ͳ͍৔߹ɺΫϥελԽΠϯσο ΫεͷશͯͷϦʔϑΛσΟεΫͷϒϩοΫʢϖʔδʣ͔ΒϝϞϦʹಡΈࠐ Ή • ϝϞϦʹಡΈࠐΜͰ͔ΒɺDPMͷ߱ॱͰιʔτͯ݅͠ฦ͢

  • σʔλ͕ଟ͍৔߹ɺଟ਺ͷϖʔδΛಡΈඞཁ͕͋ΔͨΊɺ*0͕ͨ͘͞Μൃ ੜ͢Δ
 30. • 4&-&$5 '30.UBCMF8)&3&03%&3#:DPM%&4$-*.*5 • ओΩʔ͕DPMɺDPͷ߱ॱͷηΧϯμϦΠϯσοΫε͕͋Δ৔߹ɺη ΧϯμϦΠϯσοΫεΛ࢖͏ • ͜ͷ࣌ɺDPM͸࠷ॳ͔Β03%&3#:Ͱࢦఆͨ͠ॱ൪ʹฒΜͰ͍Δͨ Ίɺιʔτ͢Δඞཁ͕ͳ͍ʢιʔτͰඞཁʹͳΔҰ࣌ςʔϒϧ΋ෆཁ ʹͳΔʣ

  • ηΧϯμϦΠϯσοΫε͔Βඞཁͳ݅ͷϦʔϑ͔ΒओΩʔΛಘΒΕ Δ
 31. ΠϯσοΫε͕ղܾͯ͘͠ΕΔ͜ͱ • 8)&3&۟ɺ03%&3#:۟ɺ(3061#:۟Ͱར༻͢Δσʔλ͕ۙ͘ʹฒͿɻ ͦΕʹΑͬͯɾɾɾ • ௐ΂ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ߦͷྔ͕গͳ͘ͳΔ*0͕ݮΔ • .Z42-಺Ͱɺιʔτ΍Ұ࣌ςʔϒϧ͕ෆཁʹͳΔ • ͨͩ͠ɺ্هͷޮՌΛಘΒΕΔΑ͏ʹΠϯσοΫεΛઃܭ͢Δඞཁ͕͋Δ

 32. ͭ੕ΠϯσοΫε

 33. ͭ੕ͰΠϯσοΫεΛධՁ ͭ੕ zؔ࿈͢ΔߦΛྡΓ߹Θͤʹ഑ஔ͍ͯ͠Δz ͭ੕ zߦ͕ΫΤϦͰඞཁͳॱংʹฒΜͰ͍Δz ͭ੕ zΫΤϦʹඞཁͳྻ͕શؚͯ·Ε͍ͯΔz ࣮ફϋΠύϑΥʔϚϯε.Z42-ୈ൛ΑΓҾ༻

 34. ͭ੕ΠϯσοΫε zؔ࿈͢ΔߦΛྡΓ߹Θͤʹ഑ஔ͍ͯ͠Δz • ετϨʔδ͔ΒϖʔδΛಡΈऔΓɺͦͷதͷߦʹ͔͠ΞΫηε͠ͳ͍ͷ͸ແ ବ͕ଟ͍ • ϖʔδ಺ʹඞཁͳߦ͕ଟؚ͘·Ε͍ͯΔํ͕ޮ཰త

 35. ओΩʔͱૠೖॱং • ύϑΥʔϚϯεͷ؍఺͔Β͢ΔͱɺαϩήʔτΩʔ͸ޮՌతͰ͋Γɺ66*%Λ ओΩʔʹ͢Δ͜ͱ͸ྑ͘ͳ͍ • 66*%஋ʹΑͬͯσʔλͷΫϥελԽ͕΄ͱΜͲͰ͖ͳ͘ͳΔɺͭ·Γϖʔδ ෼ׂ͕ൃੜ͠அยԽ͢Δ

 36. ͭ੕ΠϯσοΫε zߦ͕ΫΤϦͰඞཁͳॱংʹฒΜͰ͍Δz • ΠϯσοΫε͕ඞཁͳॱংͰฒΜͰ͍Δ৔߹͸ɺߦΛऔಘ͔ͯ͠Βιʔτ͢ ΔॲཧΛආ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

 37. ιʔτͱΠϯσοΫεεΩϟϯ • ߦΛऔಘ͔ͯ͠Βιʔτ͢Δ͔ɺΠϯσοΫεΛऔಘ͍ͨ͠ॱ൪ʹฒ΂ͯஔ ͍͔ͯΒߦΛऔಘ͢Δ͔ • ߦΛऔಘ͔ͯ͠Βιʔτ͢Δ৔߹ɺ&YQMBJOͷ&YUSBྻʹ6TJOHpMFTPSUͱ දࣔ͞ΕΔ • ΠϯσοΫε͕औಘ͍ͨ͠ॱ൪ʹฒΜͰ͍Δ৔߹ɺಛʹදࣔ͸ͳ͍ɺ6TJOH pMFTPSU΋දࣔ͞Εͳ͍

 38. • 'JMFTPSUΛڐ༰͠ͳ͍ͱ͢ΔͱɺΫΤϦͱΠϯσοΫεͷઃܭ੍͕ݶ͞ ΕΔ • ͭͷΠϯσοΫεͰ8)&3&۟ͱ03%&3#:۟ͰඞཁͳྻΛΧόʔ͢ Δඞཁ͕͋Δ • 8)&3&۟Λ༏ઌ͢Δ͔ɺ03%&3#:۟Λ༏ઌ͢Δ͔ɺσʔλͱΫΤϦ ͷಛੑΛݟͯΑ͘ݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δ ˞8)&3&۟Ͱඞཁͳߦ͕ߦͱ͔ʹߜΓࠐ·ΕΔͷͰ͋Ε͹ɺߦ

  Λऔಘ͔ͯ͠Βιʔτͯ͠΋໰୊ͳ͍ ˞ߦΛऔಘ͔ͯ͠Β8)&3&۟ͷߜΓࠐΈΛ͢Δ৔߹ɺ&YQMBJOͷ&YUSB ྻʹ6TJOHXIFSFͱදࣔ͞ΕΔ • 8IFSFૂ͍ͷΩʔɺPSEFSCZૂ͍ͷΩʔ IUUQXXXTMJEFTIBSFOFUZPLVXIFSFPSEFSCZ
 39. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ 6TFSTςʔϒϧ LFZ OBNF BEESFTT BHF
 40. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' ORDER BY address
 41. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' ORDER BY address ΠϯσοΫεͷྻΛࠨ͔Βॱ൪ʹࢦఆ͍ͯ͠ΔͷͰޮ͘
 42. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' ORDER BY address, age
 43. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' ORDER BY address, age ΠϯσοΫεͷྻΛࠨ͔Βॱ൪ʹࢦఆ͍ͯ͠ΔͷͰޮ͘
 44. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users ORDER BY address
 45. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users ORDER BY address ΠϯσοΫεͷྻΛεΩοϓ͍ͯ͠ΔͷͰޮ͔ͳ͍
 46. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' ORDER BY address DESC
 47. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' ORDER BY address DESC ΠϯσοΫεͷྻ͸શͯঢॱͳͷͰޮ͘ͷ͸OBNFͰͷߜΓࠐΈ·Ͱ
 48. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' ORDER BY age
 49. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' ORDER BY age ΠϯσοΫεͷྻΛεΩοϓ͍ͯ͠ΔͷͰޮ͘ͷ͸OBNFͰͷߜΓࠐΈ·Ͱ
 50. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' address LIKE ’T%' ORDER BY address, age
 51. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' address LIKE ’T%' ORDER BY address, age ൣғݕࡧͰ࢖ͬͨྻΑΓޙΖͷྻ͸࢖͑ͳ͍ͷͰޮ͘ͷ͸BEESFTTͰͷߜΓࠐΈ·Ͱ
 52. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' address IN ('Tokyo', 'Tokushima') ORDER BY address, age
 53. Sato Aomori 32 Nakamura Kyoto 39 Aoki Hokkaido 19 Baba

  Ishikawa 65 Endo Chiba 24 Endo Chiba 24 Endo Tokyo 33 Dobashi Nigata 30 Morita Okayama 58 Yamada Kanagawa 39 Nakamura Kyoto 39 Okada Shizuoka 15 ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ ɾɾɾ SELECT * FROM users WHERE name = 'Endo' address IN ('Tokyo', 'Tokushima') ORDER BY address, age ιʔτͷ৔߹͸*/۟Ͱ΋มΘΒͣɺޮ͘ͷ͸BEESFTTͰͷߜΓࠐΈ·Ͱ
 54. +0*/ 03%&3#: • 4&-&$5DPM'30.U*//&3+0*/U0/UDPMUDPM8)&3& UDPM03%&3#:UDPM • +0*/ͯ͠ɺUBCMFͷΧϥϜΛ8)&3&۟ͰɺUBCMFͷΧϥϜΛ03%&3#: ۟Ͱ࢖༻͍ͯ͠Δ৔߹ɺ6TJOHUFNQPSBSZ6TJOHpMFTPSUʹͳͬͯ͠·͏ • ׽

  Φτί ͷίϯϐϡʔλಓ6TJOHpMFTPSU IUUQOJQQPOEBOKJCMPHTQPUKQVTJOHpMFTPSUIUNM
 55. ͭ੕ΠϯσοΫε zΫΤϦʹඞཁͳྻ͕શؚͯ·Ε͍ͯΔz • ߦΛऔಘ͢Δඞཁ͕ͳ͘ͳΓϥϯμϜ*0Λආ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

 56. ΧόϦϯάΠϯσοΫε • ηΧϯμϦΠϯσοΫεͷϦʔϑʹ͸ɺΠϯσοΫεͰࢦఆͨ͠ྻͱओΩʔ ͕֨ೲ͞Ε͍ͯΔ • ΫΤϦͰඞཁͳྻ͢΂͕ͯηΧϯμϦΠϯσοΫεͷϦʔϑʹଘࡏ͢Δͱ͖ɺ ΧόϦϯάΠϯσοΫεͱݺͿ • ΫΤϦͰΧόϦϯάΠϯσοΫεΛ࢖͑Δͱ͖ɺ&YQMBJOͷ&YUSBྻʹ 6TJOH

  JOEFY͕දࣔ͞ΕΔ
 57. • ΧόϦϯάΠϯσοΫεΛ࢖͑͹ߦΛऔಘ͢Δඞཁ͕ͳ͘ͳΓɺओΩʔ ͷΠϯσοΫεΛ୳ࡧ͢Δඞཁ΋ͳ͘ͳΔ • ϥϯμϜ*0͕ͳ͘ͳΔʂ ओΩʔ ओΩʔ ओΩʔ ओΩʔ ηΧϯμϦ

  ΠϯσοΫε ߦ ߦ ߦ ߦ ओΩʔͷ ΠϯσοΫε ʢΫϥελԽʣ ηΧϯμϦΠϯσο Ϋε͚ͩͰ׬݁ ओΩʔͷΠϯσοΫ εΛݟΔඞཁͳ͠
 58. ஗Ԇ݁߹ • ΠϯσοΫεʹؚ·Ε͍ͯͳ͍ྻ͕͋ΔͨΊߦΛऔಘ͢Δඞཁ͕͋Δ • ߦΛऔಘ͔ͯ͠Β0''4&5 -*.*5ʹΑ͍ͬͯΒͳ͍ߦ͕ࣺͯΒΕΔ SELECT name, introduction FROM

  users ORDER BY name, address LIMIT 100, 10 SELECT name, introduction FROM users t1 INNER JOIN ( SELECT id FROM users ORDER BY name, address LIMIT 100, 10 ) t2 ON t1.id = t2.id • ΧόϦϯάΠϯσοΫεͰ݅ʹߜΓࠐΜͰ͔ΒߦΛऔಘ͢Δ • ߦΛऔಘ͢Δલʹඞཁͳߦ਺Λ0''4&5 -*.*5ͰߜΓࠐΊΔ
 59. ·ͱΊ

 60. ͭ੕ΠϯσοΫε • ؔ࿈͢ΔߦΛྡΓ߹Θͤʹ഑ஔ͍ͯ͠Δ ετϨʔδ͔ΒϖʔδΛಡΈऔΓɺͦͷதͷߦʹ͔͠ΞΫηε͠ͳ͍ͷ ͸ແବ͕ଟ͍ɻϖʔδ಺ʹඞཁͳߦ͕ଟؚ͘·Ε͍ͯΔํ͕ޮ཰తͰ͋Δ • 8)&3&۟Ͱࢦఆ͢ΔྻͰɺΠϯσοΫεΛͭ͘Δ • ൣғݕࡧʹ͓͚ΔϥϯμϜ*0ΛݮΒ͢

 61. ͭ੕ΠϯσοΫε • ߦ͕ΫΤϦͰඞཁͳॱংʹฒΜͰ͍Δ ΠϯσοΫε͕ඞཁͳॱংͰฒΜͰ͍Δ৔߹͸ɺߦΛऔಘ͔ͯ͠Βιʔτ ͢ΔॲཧΛආ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ • ΠϯσοΫεΛऔಘ͍ͨ͠ॱ൪ʹฒ΂͓ͯ͘ʢ6TJOHpMFTPSUΛආ͚Δʣ • ͭͷΠϯσοΫεͰ8)&3&۟ͱ03%&3#:۟ΛΧόʔ •

  ͦΕ͕೉͍͠৔߹͸ɺ8)&3&۟ʹΑΔߜΓࠐΈΛॏࢹ͢Δ͔ɺ6TJOH pMFTPSUΛආ͚Δ͔ɺͲͪΒΛ༏ઌ͢Δ͔Λݕ౼͢Δ͜ͱ
 62. ͭ੕ΠϯσοΫε • ΫΤϦʹඞཁͳྻ͕શؚͯ·Ε͍ͯΔ ߦΛऔಘ͢Δඞཁ͕ͳ͘ͳΓϥϯμϜ*0Λආ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ • ΫΤϦͰඞཁͳྻΛશͯΧόʔ͢ΔΠϯσοΫεΛΧόϦϯάΠϯσοΫε ͱݺͿ • 6TJOHJOEFYͱ&YQMBJOͰදࣔ͞ΕͨΒΧόϦϯάΠϯσοΫεͱͯ͠Πϯ σοΫεΛ࢖͍͑ͯΔ

 63. ࢀߟ • ࣮ફϋΠύϑΥʔϚϯε.Z42-ୈ൛ IUUQXXXBNB[PODPKQ࣮ફϋΠύϑΥʔϚϯε.Z42-ୈ൛#BSPO 4DIXBSU[EQ • 8IFSFૂ͍ͷΩʔɺPSEFSCZૂ͍ͷΩʔ IUUQXXXTMJEFTIBSFOFUZPLVXIFSFPSEFSCZ • ׽

  Φτί ͷίϯϐϡʔλಓ6TJOHpMFTPSU IUUQOJQQPOEBOKJCMPHTQPUKQVTJOHpMFTPSUIUNM