Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

運用とチームと構成の理想論 - WordPressを添えて(仮) / WordBench Osaka Vol49 session

運用とチームと構成の理想論 - WordPressを添えて(仮) / WordBench Osaka Vol49 session

第48回 WordBench大阪で登壇した時に使用したスライドです。セッション中にひとりコントを(やむなく)するという斬新で印象に残る回だったと思います。

D1fdd7f6ded2add08ded83281061e407?s=128

Takenori Okashita (GOUTEN)

December 05, 2015
Tweet

Transcript

 1. 2015.12.05 sat WordBench Osaka vol.48 Speaker:: Takenori Okashita [GOUTEN]

 2. ͜ͷ͓࿩ʹ͸ໝ૝΍ਪଌ΍ ཧ૝࿦౳͕ଟ෼ʹؚ·Ε·͢ͷͰ ੜஆ͔͘ݟकΓ·͠ΐ͏

 3. ͱ͸ݴͬͨ΋ͷͷ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ׬શʹ੎͍Ͱ͢ɻຊ౰ʹ͋ SZ ˞ΞλϦϚΤͷ͜ͱΛݴ͏ͷͰਅ݋ʹฉ͘ͱଛ͠·͢ɻ

 4. 8FCσβΠφʔʗϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞʗ άϩʔεϋοΧʔ ԬԼ߶య 803,4<ΰ΢ςϯϫʔΫε> ΫοΫϏζגࣜձࣾϝσΟΞࣄۀ෦։ൃ෦ JOB FREELANCE JOIN 5BLFOPSJ0LBTIJUB ೥͸"EWFOU$BMFOEBSZ΍Γ͗͢

  NEW!! *MMVTUSBUJPOCZ2 ίʔσΟϯάͨ͠Γɺ8PSE1SFTTΛ৮ͬͨΓͯ͠Δਓ ମ͸ओʹ೔ຊञͰग़དྷ͍ͯΔ ࣗݾ঺հ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48
 5. ਌͠ΈΛࠐΊͯ ͱݺΜͰ͍ͩ͘͞ (065&/ ΰɹɹ΢ɹɹςɹϯ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48

  ࣗݾ঺հ HPVUFO
 6. ً͔͘͠ͳ͍ي੻ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48  

    %51σβΠϯ %51σβΠϯ 8&#σβΠϯ 8&#σβΠϯ ϑϩϯτΤϯυ 80,34্ཱͪ͛ ώΩχʔτ Ҿ͖͜΋Γ Ҿ͖͜΋ΓΩϟϯϖʔϯऴྃ DPPL CJ[ॴଐ
 7. ΫοΫϏε૯ݚ http://cookbiz.jp/soken/ ΩϡϨʔγϣϯαΠτͱͯ͠ ϦχϡʔΞϧߏங ϑϨϯυΧʔυ ڠࢍళฮαΠτ http://cookbiz.jp/manager/friendlist/ ڠࢍళฮҰཡͱͯ͠௥Ճߏங ͲΜͳͷ࡞ͬͯΔͷʁ 2015.12.05

  sat WordBench Osaka : vol.48
 8. GOUTEN.NET http://blog.gouten.net/ ͦΖͦΖͪΌΜͱ࡞Γ͔͍͑ͨ ጯయӃ෣୆ܳज़ࡇ Space×Drama 2015 ଞ http://http://2015.spacedrama.jp/ ෣୆·ΘΓͷΫϥΠΞϯτ͞Μ ͲΜͳͷ࡞ͬͯΔͷʁ

  2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48
 9. 8PSE$BNQͷ࣮ߦҕһ΍εϐʔΧʔͱͯ͠ͷొஃ 2012-11 WordCamp Osaka 2012 Staff & Speaker 2013-06 WordCamp

  Kobe 2013 Speaker 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48
 10. ຊ೔ͷ಺༰ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 8PSE1SFTTͰϝσΟΞߏஙͷମݧͱཧ૝ 8PSE1SFTTͰϝσΟΞӡ༻ͷ๣؍ͱཧ૝ গ਺ߏ੒νʔϜͷମݧͱཧ૝

  Λॱ൪ʹ͸࿩͠·ͤΜ
 11. େࣄͳ͜ͱ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͳ͓ɺ͜ͷ͓࿩͸ ମݧΛݩʹͨ͠ ϑΟΫγϣϯͰ͢

 12. ΫοΫϏζͷϝσΟΞαΠτʢΩϡϨʔγϣϯʁʣ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ϝσΟΞӡ༻΍ ߏஙͯ͠·͔͢ʁ

 13. ೥݄ʹϦχϡʔΞϧͨ͠αΠτ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48

 14. େࣄͳ͜ͱ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 গਓ਺ߏ੒ͷ νʔϜͷ͓࿩Ͱ͢ 1.ʗ੍࡞ʗσΟϕϩούʔ

  ͍͍ͩͨਓ͘Β͍
 15. ެ։લʹ֎෦ͷਓʹ֬ೝ͍ͤͨ͞ ϩάΠϯͨ͠ΒݟΕΔهࣄΛͭ͘Γ͍ͨ ؔ࿈هࣄද͍ࣔͨ͠ ̋̋Έ͍ͨͳϝσΟΞαΠτʹ͍ͨ͠ ਓؾهࣄͷදࣔΛશظؒ͡Όͳͯ͘աڈϲ݄ͷظؒͰߜΓ͍ͨ σβΠϯม͍͑ͨ ϦχϡʔΞϧલɺ͍ΖΜͳࢥ࿭͕͋ͬͨ ྫ 2015.12.05 sat

  WordBench Osaka : vol.48 ౤ߘ࣌ʹࣗಈͰ4/4౤ߘ͍ͨ͠ ϐοΫΞοϓͨ͠هࣄΛϥϯμϜͰද͍ࣔͨ͠ χϡʔεαΠτ༻ʹ344഑৴͍ͨ͠ هࣄͷΧςΰϦߏ੒ΛҎલͱม͍͑ͨ ౤ߘը໘ʹಠ߲ࣗ໨Λ͚͍ͭͨ
 16. ެ։લʹ֎෦ͷਓʹ֬ೝ͍ͤͨ͞ ϩάΠϯͨ͠ΒݟΕΔهࣄΛͭ͘Γ͍ͨ ؔ࿈هࣄද͍ࣔͨ͠ ̋̋Έ͍ͨͳϝσΟΞαΠτʹ͍ͨ͠ ਓؾهࣄͷදࣔΛશظؒ͡Όͳͯ͘աڈϲ݄ͷظؒͰߜΓ͍ͨ σβΠϯม͍͑ͨ ͪΐͬͱةݥͩͬͨ΋ͷ 2015.12.05 sat WordBench

  Osaka : vol.48 ౤ߘ࣌ʹࣗಈͰ4/4౤ߘ͍ͨ͠ ϐοΫΞοϓͨ͠هࣄΛϥϯμϜͰද͍ࣔͨ͠ χϡʔεαΠτ༻ʹ344഑৴͍ͨ͠ هࣄͷΧςΰϦߏ੒ΛҎલͱม͍͑ͨ ౤ߘը໘ʹಠ߲ࣗ໨Λ͚͍ͭͨ
 17. ͪΐͬͱةݥͩͬͨ΋ͷ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 σβΠϯม͍͑ͨ Կނม͍͑ͨͷ͔ͷཧ༝͕ෆ໌֬ ͜Ε·Ͱग़དྷ͍ͯͳ͔ͬͨ෦෼Λ

  ώΞϦϯάͯ͠ચ͍ग़͠ ετϥςδʔʹج͍ͮͨઃܭ ग़དྷͨ͜ͱ ग़དྷͳ͔ͬͨ͜ͱ &Y ॳظϫΠϠʔϑϨʔϜ
 18. ͪΐͬͱةݥͩͬͨ΋ͷ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ̋̋Έ͍ͨͳϝσΟΞαΠτʹ͍ͨ͠ αΠτӡ༻ʹ͋ͨͬͯͷํ޲ੑ ޷Έ͸Θ͔ͬͨ

  ΄΅ؙύΫϦͷઃܭͰຬ଍͞Εͨ ͕ػೳ͕଍Γͳͯ͘΋ؾ͔ͮΕͣʹ ༏ઌ౓௿͘ͳͬͯͨ Α͔ͬͨ͜ͱ ΍͹͔ͬͨ͜ͱ &Y &Y
 19. ͪΐͬͱةݥͩͬͨ΋ͷ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͦΕɺΧςΰϦ૿΍͢͜ͱ΍ύʔϚϦϯΫͷ͜ͱߟ͑ͯ·͢ʁ ώΞϦϯάʹΑͬͯ਌ΧςΰϦΛ ͜ΕҎ্૿΍͞ͳ͍Α͏ʹͨ͠

  ޙग़͠ͷཁ݅ͩͬͨͷͰϫΠϠʔͰઃܭ͕ ܾ·͍ͬͯͨͷʹ΋͔͔ΘΒͣ΍Ήͳ͘มߋ ΍ͬͨ͜ͱ νΫγϣ΢ɺͱࢥͬͨ͜ͱ هࣄͷΧςΰϦߏ੒ΛҎલͱม͍͑ͨ ૿΍ͤͳ͍ΧςΰϦ ύʔϚϦϯΫઃܭ·Ͱߟ͑Ε͍ͯͳ͔ͬͨͷͰ ϦμΠϨΫτॲཧͰτϥϒϧ
 20. ͪΐͬͱةݥͩͬͨ΋ͷ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ਓؾهࣄͷදࣔΛશظؒ͡Όͳͯ͘աڈϲ݄ͷظؒͰߜΓ͍ͨ ͋Β͔͡Ίܭଌɺͯ͠·͢ʁ Ҏલ͔Βهࣄ؍ཡ਺Λऔಘ͍ͯͨ͠

  +FU1BDL1PTU7JFXͰܭଌͯ͠ ౷ܭ৘ใͱͷ੔߹ੑΛ߹Θ͔ͤͨͬͨ ॿ͔ͬͨ͜ͱ ຊ౰͸͜͏͔ͨͬͨ͠ &Y 811PTU7JFXTϓϥάΠϯ࢖༻Ͱऔಘ ݱࡏ͸+FU1BDL౷ܭ৘ใͱ(PPHMF"OBMZUJDT྆ํݟͯ·͢ɻ
 21. ͪΐͬͱةݥͩͬͨ΋ͷ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ౤ߘ࣌ʹࣗಈͰ4/4౤ߘ͍ͨ͠ ୭ͷͨΊɺͳΜͷͨΊͷίϯςϯπʁ ίϯςϯπ͸ੜ͖෺Ͱɺ·ͩ஌໊౓ͷ

  ௿͍͏ͪ͸ιʔγϟϧͷ֦ࢄ͸ແػ࣭ Ͱ͸ޮՌ͕ബ͍ʜͱࢥ͏ɻ ࣮૷͠ͳ͍ Θ͔ͬͯཉ͔ͬͨ͜͠ͱ ࣮ࡍʹͨ͜͠ͱ ࣮૷͢Ε͹ίϝϯτ͸ҰԠೖΕΕΔ͕ɺશͯͷ4/4ʹจࣈྔΛ ߹ΘͤΔͷ͸೉͘͠ɺ֬ೝΛଵͬͯ͠·͏͜ͱ΋͋Δ ,1*ΛϖʔδϏϡʔ਺Ͱઃఆ͍ͯ͠Δ ͷʹଦੑͰू٬͠ͳ͍Ͱ΄͍͠
 22. PS[ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ʮ͜Μͳ͸ͣ͡Όͳ͔ͬͨʜʯ

 23. ౜ಥʹͰ͕͢ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͜ΜͳνʔϜ͸ രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ ίϯτ

  ˞࣮ԋ͠·ͨ͠
 24. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͻͱΓ

 25. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48

 26. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͔ͬͨ͠ͿΓ

 27. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48

 28. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ޻਺ݟੵ΋Γ͕؁͍

 29. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48

 30. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ࿩Λฉ͔ͳ͍

 31. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48

 32. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͙͢๨ΕΔ

 33. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48

 34. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͓՛ࢠͰ௼Δ

 35. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48

 36. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͓ۚͰ௼Δ

 37. ͜ΜͳνʔϜ͸രൃͨ͠΄͏͕Ϛγ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48

 38. ͜͏͍͏͜ͱ͕͋ΔͷͰ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 νʔϜͰٕज़ΛΘ͔͍ͬͯΔਓ͕ͦΜͳʹ͍ͳ͍৔߹

 39. νʔϜͰεϜʔζʹߏங͢Δͷͱʜ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 εϜʔζʹ൑அͰ͖ΔνʔϜͱӡ༻Λ͢ΔͨΊʹ ग़དྷΔ͜ͱग़དྷͳ͍͜ͱͷ೺Ѳ ๨Εͳ͍ͨΊͷλεΫͱόʔδϣϯ؅ཧ

 40. ग़དྷΔ͜ͱग़དྷͳ͍͜ͱͷ೺Ѳ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 Θ͔Βͳͯ͘΋͍͍͔ΒͱΓ͋͑ͣ৮͓ͬͯ͘ͱεϜʔζ ͦͷπʔϧͰͲΜͳ͜ͱ͕ Ͱ͖Δͷ͔͋Β͔͡Ί೺Ѳ͢Δ

  8PSE1SFTTΛૉͷঢ়ଶͰ৮ΒͤͯΈΔ ͍Ζ͍ΖϓϥάΠϯΛೖΕͤͯ͞ΈΔ ૢ࡞ʹ໾ཱͪͦ͏ͳϒϩάهࣄΛ౤͓͛ͯ͘ νʔϜ ΈΜͳͰ
 41. 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ๨Εͳ͍ͨΊͷλεΫͱόʔδϣϯ؅ཧ ͘ ͦ ỳ

  · ͨ ό ồ δ ἀ ϯ Ξ ỽ ϓ σ ồ τ ๨ Ε ͯ ͨ ਓ͸๨ΕΔੜ͖෺
 42. ๨Εͳ͍ͨΊͷλεΫͱόʔδϣϯ؅ཧ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 πʔϧΛ࢖͓͏ ଞʹ΋ͨ͘͞Μʘ ?P?

  ʗ
 43. ͦΕͰ΋͜͏͍͏͜ͱ͕͋ΔͷͰ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ༧ଌ͸֎ΕΔ ?P? Α࣮͠૷͢Δ΍Ͱʔʂ

  㵺㱿㵺 ɻP Ͱ΋͜ͷ͹͍͋ͷύλʔϯͬͯʜʁ cνʔϜcᵎ ☋ʆ ᵊࡾ ◠㷩◠ ☛ͦΕ࢓༷มߋͶ ‧‪‬‭⛺è䡢 `Т` 䡢è⛺‭‬‪‧͏Θ͋͋͋͋
 44. ͪΌΜͱ͠Α͏ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ໖ີͳώΞϦϯάͱ४උΛ

 45. ຊ౰͸͜͏͍͏͜ͱΛ͔ͨͬͨ͠ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 طଘαΠτͷ͍Βͳ͍ಈઢͷআڈˍ੾Γ཭͠

 46. ຊ౰͸͜͏͍͏͜ͱΛ͔ͨͬͨ͠ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ߏ੒ͷมߋ

 47. ຊ౰͸͜͏͍͏͜ͱΛ͔ͨͬͨ͠ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ϥΠλʔʹϑΥʔΧεΛ౰ͯͯɺϑΝϯΛ૿΍͢

 48. ҆қͳετϥςδʔ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ྑ͘΋ѱ͘΋هࣄʹ͸ϥΠλʔͷ৭͕ग़Δ ʮ͜ͷਓͷهࣄ͓΋͠Ζ͍ͳʯ ʮ͜ͷਓʹͳΒهࣄॻ͍ͯ΄͍͠ͳʯ

  ͱ͍͏ಡऀΛ૿΍͢ औࡐґཔͷ૿Ճ΍ଞͷӡӦഔମ΁ͷ༠ಋΛૂ͏ ΨοϙΨοϙ
 49. େࣄͳ͜ͱͳͷͰ͔ SZ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͳ͓ɺ͜ͷ͓࿩͸ ମݧΛݩʹͨ͠

  ϑΟΫγϣϯͰ͢
 50. ίϯτ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ͜Μͳ8PSE1SFTTαΠτ͸ ͭ͘Γͨ͘ͳ͍ʢʣ

 51. ͜Μͳ8PSE1SFTTαΠτ͸࡞Γͨ͘ͳ͍ʢʣ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 WFSܥ͔͠৮Βͤͯ΋Β͑ͳ͍

 52. ͜Μͳ8PSE1SFTTαΠτ͸࡞Γͨ͘ͳ͍ʢʣ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ϖʔδ͕શ෦੩తαΠτ

 53. ͜Μͳ8PSE1SFTTαΠτ͸࡞Γͨ͘ͳ͍ʢʣ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ΋ΒͬͨσβΠϯ͕چѪੜձපӃϨϕϧ

 54. ͜Μͳ8PSE1SFTTαΠτ͸࡞Γͨ͘ͳ͍ʢʣ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ཁ๬͕ϑϧεΫϥονϨϕϧ

 55. ͜Μͳ8PSE1SFTTαΠτ͸࡞Γͨ͘ͳ͍ʢʣ 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ࠓ೔΋εϕΓ·ͨ͠Ͷʁ

 56. 2015.10.31 -WordCamp Tokyo 2015 LT ίϛϡχςΟ֎ͷ੠ ͜ͷӔͬͯͳΜͩΖ͏ʁ ͪͳΈʹฐࣾͰ͚͢Ͳ ͔Βͷ͓஌Βͤ

 57. 2015.10.31 -WordCamp Tokyo 2015 LT ίϛϡχςΟ֎ͷ੠ ͜ͷӔͬͯͳΜͩΖ͏ʁ 8BOUFEMZͰΤϯδχΞืूதʂ

 58. ΈΜͳԠԉͯ͠ͳʂ 2015.10.31 -WordCamp Tokyo 2015 LT ίϛϡχςΟ֎ͷ੠ ͜ͷӔͬͯͳΜͩΖ͏ʁ େࡕͰ๻ୡͱѲखʂ IUUQTXXXXBOUFEMZDPNQSPKFDUT

 59. 2015.12.05 sat WordBench Osaka : vol.48 ॏཁͳ͓஌Βͤ ໊ࢗຕ͔͠ͳͯ͘͝ΊΜͳ͍͞ʢൃ஫๨Εʣ

 60. 2015.10.31 -WordCamp Tokyo 2015 LT ίϛϡχςΟ֎ͷ੠ ͜ͷӔͬͯͳΜͩΖ͏ʁ ͓͠·͍ ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ དྷ೥΋ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢