Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ご注文はWordPressですか? / WordBench Yamaguchi vol1 session

ご注文はWordPressですか? / WordBench Yamaguchi vol1 session

第1回 WordBench山口 で登壇させていただいた際に使用したスライドです。

Takenori Okashita (GOUTEN)

January 30, 2016
Tweet

More Decks by Takenori Okashita (GOUTEN)

Other Decks in Technology

Transcript

 1. << 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 / Speaker :: GOUTEN

  >>
 2. ˞λΠτϧ͸௼ΓͰ͢

 3. *MMVTUSBUJPOCZ2 ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 େࡕ͔Βདྷ·ͨ͠

 4. *MMVTUSBUJPOCZ2 ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ࣮Ո͸ԼؔͰ͢

 5. *MMVTUSBUJPOCZ2 ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ࣮Ո͸ԼؔͰ͢ ͍͍ͩͨ͜ͷ΁Μ

  ࠓίί
 6. 8FCσβΠφʔʗϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞʗ ͢΂Γ-5ܳਓ ෆຊҙ ԬԼ߶య 803,4ʗͳ·ˍ͸͛ ΫοΫϏζגࣜձࣾϝσΟΞࣄۀ෦։ൃ෦ JOB PROJECTS JOIN 5BLFOPSJ0LBTIJUB

  8PSE#FODIେࡕͷϞσϨʔλʔͷͻͱΓ NEW!! *MMVTUSBUJPOCZ2 ίʔσΟϯάͨ͠Γɺ8PSE1SFTTΛ৮ͬͨΓͯ͠Δਓ ࠷ۙ1ZUIPOΛ࢝Ί·ͨ͠ ମ͸ओʹ೔ຊञͰग़དྷ͍ͯΔɻྉཧ͕޷͖ɻ NEW!! ࣗݾ঺հ ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ࢁޱݝԼؔࢢͷग़਎
 7. ਌͠ΈΛࠐΊͯ ͱݺΜͰ͍ͩ͘͞ (065&/ ΰɹɹ΢ɹɹςɹϯ HPVUFO ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench

  YAMAGUCHI vol.1 ࣗݾ঺հ
 8. ୈ1Ӌ ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ͻͱ໨ͰਘৗͰͳ͍ Ҋ݅ͩͱݟൈ͍ͨΑ

  ˞ɹ˞ɹ˞ɹ˞ɹ˞ ୈӋʮͻͱ໨ͰਘৗͰͳ͍΋;΋;ͩͱݟൈ͍ͨΑʯ ͔ΒϞδϦ·͕ͨ͠ɺͦΕ΄Ͳҙຯ͸͋Γ·ͤΜ
 9. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ͱΓ͋͑ͣ8PSE1SFTT Ͱ࡞ͬͯΑ ɾɾɾ

  ୈ1Ӌ ˞࣮࿩Ͱ͢
 10. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ͋ͬʜʂ ͜Ε΍͹͍΍ͭʜʂ ୈ1Ӌ

 11. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 Ͳ͏ͯ͠8PSE1SFTTΛ બΜͩͷͰ͔͢ʁ Q.

  ୈ1Ӌ
 12. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ΫϥΠΞϯτͷճ౴ ΋ͱ΋ͱϒϩά౳Ͱӡ༻͍ͯͨ͠ 8PSE1SFTTͳΒ؆୯ͩͱฉ͍ͯ

  ɾͳΜͰ΋Ͱ͖Δ ɾߋ৽͕؆୯ ๻͕ग़ձͬͨ ͷҰྫ ୈ1Ӌ ˞ຊ౰ʹݴΘΕ·ͨ͠ ɾ੍࡞අ͕͍҆
 13. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ΫϥΠΞϯτͷճ౴ ΋ͱ΋ͱϒϩά౳Ͱӡ༻͍ͯͨ͠ 8PSE1SFTTͳΒ؆୯ͩͱฉ͍ͯ

  ɾ؆୯ʹ࡞ΕΔ ɾ੍࡞අ͕͍҆ ɾߋ৽Ͱ؆୯ ๻͕ग़ձͬͨ ͷҰྫ ୈ1Ӌ ΜͳΘ͚͋Δ͔ʔ͍ʂ
 14. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ͳΜͰ΋Ͱ͖Δʁ ΍Ε͹Ͱ͖Δ͚Ͳ໘౗ͳ͜ͱ΋͋Δ ୈ1Ӌ

 15. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ͍ΖΜͳϓϥάΠϯΛ࢖ͬͯ Ͱ͖Δ͜ͱ΋͋Δ͚Ͳ

 16. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ બผͱݕূ͕ඞཁ

 17. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ಠࣗʹίʔυΛॻ͍ͯ ΧελϚΠζ͠ͳ͚Ε͹

  ͍͚ͳ͍͜ͱ΋͋Δ
 18. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ੍࡞අ͕͍҆ʁ ୈ1Ӌ ৚݅࣍ୈͰ͕͢ΊͪΌͪ͘Ό҆͘͸ͳ͍

  ʢ8PSE1SFTT͚ͩͷ࿩Ͱ͸ͳ͍͚ΕͲʣ
 19. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ୈ1Ӌ )5.-

  $44 +BWB4DSJQU 1)1 ௨ৗͷϒϩάఔ౓ͷػೳͷҊ݅ͳΒ ͜ΕΒͷ஌͕ࣝͳͯ͘΋࡞Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δ
 20. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ཁ๬͕ෳࡶͰɺ ͳΜ΍͔Μ΍݁ہ ૿͑ΔϑΝΠϧ

  ୈ1Ӌ ʹ૿͍͑ͯ͘࡞ۀ޻਺ ʹݟੵֹۚͷ૿Ճ
 21. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ίϛϡχέʔγϣϯ ίετ΋͔͔Δ

  ʹ૿͍͑ͯ͘ετϨε ʹ՗ཱͪʹΑΔݟੵֹۚͷมಈ
 22. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ηΩϡϦςΟϦεΫ ΋ߟ͑ͳ͚Ε͹

  ʹ૿͍͑ͯ͘λεΫ ʹαϙʔτܖ໿Ͱͷ૿ֹ
 23. ͋ͳ͕ͨຊ౰ʹඞཁͳ෺͸ ίετΛ͔͚ͣʹͰ͖Δ΋ͷͰ͔͢ʁ ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ

 24. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ָͯ͠ߋ৽Ͱ͖Δʁ ֮͑Ε͹ͦΕͳΓʹ͸ ʢ˞ͨͩ͠ఱ࠽͸আ͘ʣ

  ୈ1Ӌ
 25. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ௚ײతʹ͞ΘΕͦ͏ͳը໘

 26. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ੲʹൺ΂Ε͹վળ͸͞Ε͍ͯΔ

 27. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ͦΕͰ΋Θ͔Γʹ͍͘ͱ͍͏ਓ͸ଟ͍

 28. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ཁ๬͕ଟ͗ͯ͢ ݁Ռ࢖͍ʹ͘͘

  ͳͬͯ͠·ͬͨྫ ͋ͱɺઆ໌΋ଟ͗͢
 29. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ؤு֮ͬͯ͑ͯ΋Β͓͏ ʋ

  ŋТŋ ţƄŠŖ
 30. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ

 31. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ੈͷதʹ࢖͑Δ$.4͸ͨ͘͞Μ͋Δ ୈ1Ӌ FUDʜ

  બ୒͢Δࣗ༝΋ඞཁ
 32. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 Ͳ͏ͯ͠΋8PSE1SFTTΛ બͼ͍ͨͰ͔͢ʁ Q.

  ୈ1Ӌ
 33. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ1Ӌ ίϛϡχςΟ׆ಈΛ௨ͯ͡ ֶͿ

  ஌Δ ߩݙ͢Δ
 34. ࢁޱελʔτΞοϓ ίϛϡχςΟ ˞ɹ˞ɹ˞ɹ˞ɹ˞ ୈӋʮ੨ࢁεϥϯϓϚ΢ϯςϯʯ͔Β ϞδϦ·͕ͨ͠ɺͦΕ΄Ͳҙຯ͸͋Γ·ͤΜ ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench

  YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ
 35. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ઌ೔ɺ8PSE$BNQ5PLZPʹߦ͖·ͨ͠ ୈ2Ӌ

 36. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ೔໨ͷίϯτϦϏϡʔλʔσΠͰ ୈ2Ӌ

 37. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 8PSE#FODIࢁޱ͕ൃ଍͠·ͨ͠ ୈ2Ӌ

 38. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ 8PSE1SFTT͸(1- IUUQTKBXPSEQSFTTPSHHQM

 39. (1-͕༩͑Δࣗ༝ ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ

 40. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ (1-͸ίϐʔϨϑτͰ͋Γɺ ೿ੜ෺ʹಉ͡ϥΠηϯε͕ܧঝ͞ΕΔ

  ίϛϡχςΟʹؔΘΔ͜ͱͰ ಘͨ΋ͷΛ࣍ͷਓʹ౉͢
 41. ๻ͱ8PSE1SFTTͱͷग़ձ͍ɾؔΘΓ ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 2010-05 I

  did not do anything… 2010-06 I took a job using the Web skills. 2011-06 It was not that I want to do my really. ୈ2Ӌ
 42. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ๻ͱ8PSE1SFTTͱͷग़ձ͍ɾؔΘΓ ୈ2Ӌ

 43. 2012-11 WordCamp Osaka 2012 Staff & Speaker 2013-06 WordCamp Kobe

  2013 Speaker ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ
 44. ΫοΫϏε૯ݚ http://cookbiz.jp/soken/ ΩϡϨʔγϣϯαΠτͱͯ͠ ϦχϡʔΞϧߏங ϑϨϯυΧʔυ ڠࢍళฮαΠτ http://cookbiz.jp/manager/friendlist/ ڠࢍళฮҰཡͱͯ͠௥Ճߏங ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ -

  2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ
 45. GOUTEN.NET http://blog.gouten.net/ ͦΖͦΖͪΌΜͱ࡞Γ͔͍͑ͨ ጯయӃ෣୆ܳज़ࡇ Space×Drama 2015 ଞ http://http://2015.spacedrama.jp/ ෣୆·ΘΓͷΫϥΠΞϯτ͞Μ ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ

  - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ
 46. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ

 47. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ 8PSE#FODI͸ࢀՃऀΈΜͳͰ ࡞͍ͬͯ͘஍ҬίϛϡχςΟ

  ·ͣ͸ඈͼࠐΜͰɺҰॹʹߟ͑ͨΓ ߩݙͨ͠Γͯ͠Έ·͠ΐ͏
 48. ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ୈ2Ӌ ݄೔ʙ݄೔͸ ίϯτϦϏϡʔλʔ΢ΠʔΫΤϯυ

  ʢ೔ຊ࣌ؒͰ݄೔݄೔ʣ IUUQTKBXPSEQSFTTPSHDPOUSJCVUPSXFFLFOETVQQPSUGPSVNT
 49. 8PSE#FODIࢁޱͰ ಘΔ΋ͷΛܧঝͯ͠ ΑΓੈքΛ޿͛·͠ΐ͏ ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1

  ୈ2Ӌ
 50. ͓͠·͍ ͝஫จ͸8PSE1SFTTͰ͔͢ʁ - 2016.01.30 :: WordBench YAMAGUCHI vol.1 ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ ͋ͱͪ͝͏͞͸ʹΘ͔Ͱ͢εϛϚηϯͰͨ͠