Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Stripeでの オンライン決済理解した - エンジニア達の「〇〇完全に理解した」Talk #25

Stripeでの オンライン決済理解した - エンジニア達の「〇〇完全に理解した」Talk #25

Hidetaka Okamoto
PRO

January 27, 2022
Tweet

More Decks by Hidetaka Okamoto

Other Decks in Technology

Transcript

 1. StripeͰͷ


  ΦϯϥΠϯܾࡁཧղͨ͠
  ΤϯδχΞୡͷʮʓʓ׬શʹཧղͨ͠ʯTalkɹ#25
  Hidetaka Okamoto 2022/1/22 #׬શʹཧղͨ͠Talk

  View Slide

 2. ͓༠͍͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ


  https://zenn.dev/hideokamoto/articles/52a6e4280cced5#༨ஊɿొஃػձ͍ͩ͘͞

  View Slide

 3. Ԭຊलߴ


  @hide__dev
  • JS / TS Developer


  • AWS / Next.js / Serverless /
  shopify / WordPress / etc…


  • 🐈

  View Slide

 4. 2021/12ʹStripeʹδϣΠϯ͠·ͨ͠

  View Slide

 5. Qiita্ͰDeveloper Blogߋ৽த

  View Slide

 6. ࠓ೔࿩͍ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 7. View Slide

 8. ܾࡁϑΥʔϜ

  View Slide

 9. Agenda
  • αʔϏεΛ࡞ΔͨΊʹɺܾࡁ͸ආ͚ͯ௨Εͳ͍


  • ܾࡁϑΥʔϜ͸΍Δ͜ͱ͕͓͓͍


  • ʮ୭͔͕͍͍ײ͡ͷϖʔδΛ༻ҙͯ͘͠ΕͨΒͳ͊ʯ


  • Stripe Checkout + WebhookͰ΍Γ͍ͨ͜ͱʹूத͠Α͏

  View Slide

 10. Agenda
  • αʔϏεΛ࡞ΔͨΊʹɺܾࡁ͸ආ͚ͯ௨Εͳ͍


  • ܾࡁϑΥʔϜ͸΍Δ͜ͱ͕͓͓͍


  • ʮ୭͔͕͍͍ײ͡ͷϖʔδΛ༻ҙͯ͘͠ΕͨΒͳ͊ʯ


  • Stripe Checkout + WebhookͰ΍Γ͍ͨ͜ͱʹूத͠Α͏

  View Slide

 11. ͳʹ͔Λ࡞Δʹ͸ɺίετ͕͔͔Δ
  • αʔόʔඅ


  • ਓ݅අ


  • Ϣʔβʔαϙʔτ


  • ։ൃͦͷ΋ͷ


  • ػձඅ༻


  • Etc…

  View Slide

 12. Α͘ݟ͔͚Δʢओ؍ʣϚωλΠζख๏
  • ޿ࠂܝࡌ


  • ϖΠ΢Υʔϧʢ༗ྉϝσΟΞʣ


  • μ΢ϯϩʔυίϯςϯπ


  • ෺ൢ

  View Slide

 13. ๚໰ऀʹΑΔܾࡁૢ࡞͕ඞཁͳख๏
  • ޿ࠂܝࡌ


  • ϖΠ΢Υʔϧʢ༗ྉϝσΟΞʣ


  • μ΢ϯϩʔυίϯςϯπ


  • ෺ൢ

  View Slide

 14. ܾࡁϑΥʔϜ

  View Slide

 15. Agenda
  • αʔϏεΛ࡞ΔͨΊʹɺܾࡁ͸ආ͚ͯ௨Εͳ͍


  • ܾࡁϑΥʔϜ͸΍Δ͜ͱ͕͓͓͍


  • ʮ୭͔͕͍͍ײ͡ͷϖʔδΛ༻ҙͯ͘͠ΕͨΒͳ͊ʯ


  • Stripe Checkout + WebhookͰ΍Γ͍ͨ͜ͱʹूத͠Α͏

  View Slide

 16. ܾࡁϑΥʔϜͷ࣮૷͸΍Δ͜ͱ͕ଟ͍
  • ೖྗ͞ΕͨΧʔυ৘ใΛ҆શʹॲཧ͢Δ


  • ܾࡁ࣌ͷΤϥʔΛਖ਼͘͠Ϣʔβʔʹදࣔ͢Δ


  • ൪߸ɾ༗ޮظݶɾίʔυΛετϨεͳ͘ೖྗͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ


  • ඞཁʹԠͯ͡ॅॴͳͲͷೖྗ΋ड͚෇͚Δ


  • etc…

  View Slide

 17. ࣗࣾͰอ༗͢ΔػثɾωοτϫʔΫʹ͓͍
  ͯʮΧʔυ৘ใʯΛʰอଘʱʰॲཧʱʰ௨
  աʱ͠ͳ͍͜ͱ
  վਖ਼ׂොൢച๏

  View Slide

 18. Χʔυ৘ใΛͲ͏ѻ͏͔ʁ
  1. ܾࡁձࣾ΍ECϓϥοτϑΥʔϜ͕ఏڙ͢ΔܾࡁϖʔδʹભҠ͢Δ


  2. ܾࡁձࣾͳͲ͕༻ҙ͢ΔSDKͰɺΧʔυ৘ใΛτʔΫϯԽ͢Δ


  3. ࣗࣾγεςϜͰར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹɺPCI DSSʹ४ڌ͢Δ

  View Slide

 19. ίετ΍खؒΛߟ͑Δͱɺ࣮࣭̎୒
  1. ܾࡁձࣾ΍ECϓϥοτϑΥʔϜ͕ఏڙ͢ΔܾࡁϖʔδʹભҠ͢Δ


  2. ܾࡁձࣾͳͲ͕༻ҙ͢ΔSDKͰɺΧʔυ৘ใΛτʔΫϯԽ͢Δ


  3. ࣗࣾγεςϜͰར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹɺPCI DSSʹ४ڌ͢Δ

  View Slide

 20. Agenda
  • αʔϏεΛ࡞ΔͨΊʹɺܾࡁ͸ආ͚ͯ௨Εͳ͍


  • ܾࡁϑΥʔϜ͸΍Δ͜ͱ͕͓͓͍


  • ʮ୭͔͕͍͍ײ͡ͷϖʔδΛ༻ҙͯ͘͠ΕͨΒͳ͊ʯ


  • Stripe Checkout + WebhookͰ΍Γ͍ͨ͜ͱʹूத͠Α͏

  View Slide

 21. StripeͷϦϯΫܕܾࡁػೳ: Checkout

  View Slide

 22. αʔόʔଆͰܾࡁͷͨΊͷηογϣϯΛ࡞੒͢Δ

  View Slide

 23. αʔόʔଆͰ࡞੒ͨ͠σʔλΛར༻ͯ͠ભҠ
  ɹ

  View Slide

 24. Ҏ্

  View Slide

 25. JS / React(CRA) / Next.jsͷΨΠυ෇͖αϯϓϧ
  https://stripe.com/docs/checkout/quickstart?client=next

  View Slide

 26. ΧελϚΠζͰ͖Δ෦෼
  • ഑ૹྉઃఆ


  • ফඅ੫ࣗಈܭࢉ


  • ഑ૹઌॅॴೖྗ


  • ఆظ՝ۚͷܖ໿


  • ϩΰ΍ΩʔΧϥʔͷΧελϚΠζ

  View Slide

 27. GAͳͲͰͷίϯόʔδϣϯτϥοΩϯάํ๏
  https://stripe.com/docs/payments/checkout/analyze-conversion-funnel

  View Slide

 28. Ͱ΋ങ͍෺Χΰػೳ͸


  ࣗ࡞͠ͳ͍ͱͰ͠ΐʁ

  View Slide

 29. ΧʔτػೳΛఏڙ͢ΔReact HookϥΠϒϥϦ
  https://useshoppingcart.com/

  View Slide

 30. Χʔτ΁ͷ௥Ճ΍࡟আɾத਎ͷऔಘͳͲ͕Ͱ͖Δ
  ɹ

  View Slide

 31. Agenda
  • αʔϏεΛ࡞ΔͨΊʹɺܾࡁ͸ආ͚ͯ௨Εͳ͍


  • ܾࡁϑΥʔϜ͸΍Δ͜ͱ͕͓͓͍


  • ʮ୭͔͕͍͍ײ͡ͷϖʔδΛ༻ҙͯ͘͠ΕͨΒͳ͊ʯ


  • Stripe Checkout + WebhookͰ΍Γ͍ͨ͜ͱʹूத͠Α͏

  View Slide

 32. Ͱɺܾࡁͨ͠ޙͷॲཧͲ͏͢Δͷʁ
  • ܾࡁ׬ྃޙͷURLʹηογϣϯIDͷΫΤϦจࣈྻ͕ͭ͘


  • ηογϣϯID͔Βܾࡁ಺༰ΛऔಘͰ͖ΔAPI͕࡞ΕΔ


  • ஫จޙʹձһొ࿥͍ͤͨ͞৔߹͸ɺ͜ͷIDΛ࢖͏ͱศར


  • Stripe্ͷΠϕϯτ͸WebhookͰर͑Δ


  • ஫จσʔλΛड͚ͯɺCRM΍഑ૹܥγεςϜʹσʔλΛૹΔͳͲ

  View Slide

 33. typeͰΠϕϯτͷछྨΛ൑ఆͯ͠ɺ


  data.objectΛར༻͢Δ
  ɹ

  View Slide

 34. Webhookͷ஫ҙ఺
  • REST APIͳͷͰɺURL͕Θ͔Ε͹୭Ͱ΋ݺͼग़ͤΔ


  • ҙਤ͠ͳ͍ΠϕϯτΛૹΒΕΔͱɺ

  ࿈ܞ͢ΔαʔϏεʹѱӨڹ͕ͰΔ͔΋͠Εͳ͍ɾɾɾ


  • stripe.webhooks.constructEventΛ࢖ͬͯɺ

  Stripe Webhook͔Βͷݺͼग़͠Ͱ͋Δ͜ͱΛ֬ೝ͠Α͏

  View Slide

 35. ओཁݴޠͰͷ࣮૷ΨΠυ΋͋Γ·͢
  https://stripe.com/docs/webhooks/quickstart

  View Slide

 36. ·ͱΊ
  • αʔϏεΛ࡞ΔͨΊʹɺܾࡁ͸ආ͚ͯ௨Εͳ͍


  • ܾࡁϑΥʔϜ͸΍Δ͜ͱ͕͓͓͍


  • Stripe CheckoutͰ͍͍ײ͡ͷܾࡁϖʔδΛखʹೖΕΑ͏


  • Webhook΍use-shopping-cart͕͋Ε͹ɺ

  ௿ίετɾϩʔίʔυͰ௨ൢػೳͷ࣮૷΋ɾɾɾʂ

  View Slide

 37. Qiita্ͰDeveloper Blogߋ৽த

  View Slide

 38. Thanks
  https://qiita.com/organizations/
  stripe


  https://twitter.com/hide__dev


  #JP_Stripes


  View Slide