Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Opaque Result Type with type system

Opaque Result Type with type system

Takuma Shimizu

April 19, 2019
Tweet

More Decks by Takuma Shimizu

Other Decks in Programming

Transcript

 1. .PCJMF"DU,:050
  Opaque Result Type
  Λͻ΋ͱ͘

  View Slide

 2. w ਗ਼ਫ୓ຏ
  w!IPLVSPO
  wυϝΠϯۦಈઃܭ
  w J04
  w 3VCZPO3BJMT
  w 3VTU
  wϑΣϯϦϧגࣜձࣾ

  View Slide

 3. Opaque Result Type
  Λͻ΋ͱ͘

  View Slide

 4. IUUQTRJJUBDPNLPIFSJUFNTEGEDFG

  View Slide

 5. View Slide

 6. ෮श
  .PCJMF"DU04","ΑΓ

  View Slide

 7. Opaque Argument Type
  w Ҿ਺ͷ৔ॴʹҐஔ͢Δsome Protocol
  w ௨ৗͷHFOFSJDTͱಉ͡ৼΔ෣͍
  w TQFDJBMJ[BUJPO
  w ݺͼग़͠ଆ͕۩ମతͳܕΛܾఆ

  View Slide

 8. Opaque Argument Type
  // generics
  func useAnimal(_ animal: A) {
  animal.foo()
  }
  // Opaque Argument Type
  func useAnimal(_ animal: some Animal) {
  animal.foo()
  }

  ಉ౳ ˡͳΜͰʁ

  View Slide

 9. ྔԽ
  2VBOUJpDBUJPO

  View Slide

 10. func useAnimal(_ animal: A) {
  animal.foo()
  }
  ∀ A. (func(A: Animal) -> ())

  શশྔԽܕ
  func(∃ A. A: Animal) -> ()

  ଘࡏྔԽܕ
  func useAnimal(_ animal: some Animal) {
  animal.foo()
  }

  View Slide

 11. (∀ x. (P(x) → Q))

  શশྔԽܕ
  ((∃ x. P(x)) → Q)

  ଘࡏྔԽܕ
  ∀ A. (func(A: Animal) -> ())
  func(∃ A. A: Animal) -> ()

  View Slide

 12. (∀ x. (P(x) → Q)) ((∃ x. P(x)) → Q)


  ͜ͷه߸͸ʮಉ஋ʯͷҙຯͰ͢

  View Slide

 13. Opaque Argument Type
  w HFOFSJDT શশྔԽ
  ͱΑ͘ࣅͨߏ଄Λ࣋ͭ
  w Ϣχόʔαϧ ීวɾશশ
  ʹ͸ͳΒͳ͍
  w useAnimal(a: T)ͱಉ͜͡ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  w useAnimal(a: some T)ͱ͸ॻ͚ͳ͍
  w ಛఆͷ࣮ࡏ ଘࡏ
  ͢ΔܕΛඞͣ࣋ͭ ଘࡏྔԽ

  View Slide

 14. Opaque Result Type
  Λͻ΋ͱ͘

  View Slide

 15. func(∃ A. A: Animal) -> ()

  ଘࡏྔԽܕ
  func useAnimal(_ animal: some Animal)
  Opaque Argument Type
  func useAnimal(_ animal: A)
  ∀ A. (func(A: Animal) -> ())

  શশྔԽܕ

  View Slide

 16. func(∃ A. A: Animal) -> ()

  ଘࡏྔԽܕ
  func useAnimal(_ animal: some Animal)
  Opaque Argument Type
  func useAnimal(_ animal: A)
  ∀ A. (func(A: Animal) -> ())

  શশྔԽܕ

  View Slide

 17. func() -> (∃ A. A: Animal)

  ଘࡏྔԽܕ
  func makeAnimal() -> some Animal
  Opaque Result Type
  func makeAnimal(_: A) -> A
  ∀ A. (func(A: Animal) -> A)

  શশྔԽܕ

  View Slide

 18. func() -> (∃ A. A: Animal)

  ଘࡏྔԽܕ
  func makeAnimal() -> some Animal
  Opaque Result Type
  func makeAnimal(_: A) -> A
  ∀ A. (func(A: Animal) -> A)

  શশྔԽܕ

  View Slide

 19. ଘࡏྔԽܕ
  w ه߸ʹྡ઀͢ΔQSPUPDPM΁ͷ ܕ
  ੍໿ͷΈ͕είʔϓ
  w func(∃ A. A: Animal) -> ()
  w func() -> (∃ A. A: Animal)
  w ྔԽܕߏจͷ؍఺Ͱ͸ہॴత

  View Slide

 20. Opaque Result Type
  w ฦ٫஋ͷ৔ॴʹҐஔ͢Δsome Protocol
  w 3FWFSTFHFOFSJDT
  w TQFDJBMJ[BUJPO
  w ݺͼग़͞ΕΔଆ ࣮૷ଆ
  ͕۩ମతͳܕΛܾఆ
  w SFUVSO͢ΔΦϒδΣΫτͷܕ͸ಈతʹม͑ΒΕͳ͍

  View Slide

 21. func makeAnimal() -> some Animal {
  return flag ? Dog() : Cat()
  }
  ͜͏ॻ͘͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍
  ະ֬ೝͰ͕͢QSPQPTBMΛݟΔݶΓແཧͳ͸ͣʜ

  "OJNBMʹ४ڌ͍ͯͯ͠΋
  ฦ٫Ͱ͖ΔΠϯελϯεͷܕ͸ͻͱ͚ͭͩ

  View Slide

 22. w HFOFSJDT
  w ίϯύΠϥ͸Ͳͷܕ͕ฦ͞ΕΔͷ͔஌͓ͬͯ͘ඞཁ͕͋Δ
  w ଘࡏ ྔԽ
  ܕ͸࣮ߦ࣌Ͱ͸ଘࡏ͠ͳ͍
  w ४ڌͨ͠۩৅ܕʹஔ͖׵͑ΒΕΔ
  Reverse generics

  View Slide

 23. ଘࡏྔԽ
  w ྔԽܕͷදݱͱ͸ରরతʹɺଘࡏྔԽ͕

  ؔ਺ ϝιου
  શମΛείʔϓʹऔ͍ͬͯΔ
  w ࣮ࡍɿfunc() -> (∃ A. A: Animal)
  w ײ֮ɿ∃ A. (func() -> (A: Animal))
  w any Protocol΍Opaque Argument Type͸

  ଘࡏྔԽܕΛͦͷ··දݱͯͦ͠͏
  &YJTUFOUJBM$POUBJOFSΛ
  ߟྀ͠ͳ͚Ε͹ʜ

  View Slide

 24. Opaque Result Type
  w some Protocol͸୯Ұͷ۩৅ ඇྔԽ
  ܕͷΈ࢖͑Δ
  w ࣮ߦ࣌ʹଘࡏ͠ͳ͍ଘࡏܕ
  w ྔԽදݱͱ࣮ࡍͷৼΔ෣͍͕Ұக͠ͳ͍
  w 0QBRVF"SHVNFOU5ZQFͱҟͳΔηϚϯςΟοΫΛ࣋ͭ
  w ίʔυॻ͍ͯΔͱ͖ʹˢͦΜͳ͜ͱؾʹ͠ͳ͍

  View Slide

 25. Opaque Result Type
  Λ׆༻͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 26. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide