Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Opaque Result Type with type system

Opaque Result Type with type system

C114c127f13522da92cb03e5d14946ca?s=128

Takuma Shimizu

April 19, 2019
Tweet

Transcript

 1. .PCJMF"DU,:050 Opaque Result Type Λͻ΋ͱ͘

 2. w ਗ਼ਫ୓ຏ w!IPLVSPO wυϝΠϯۦಈઃܭ w J04 w 3VCZPO3BJMT w 3VTU

  wϑΣϯϦϧגࣜձࣾ
 3. Opaque Result Type Λͻ΋ͱ͘

 4. IUUQTRJJUBDPNLPIFSJUFNTEGEDFG

 5. None
 6. ෮श .PCJMF"DU04","ΑΓ

 7. Opaque Argument Type w Ҿ਺ͷ৔ॴʹҐஔ͢Δsome Protocol w ௨ৗͷHFOFSJDTͱಉ͡ৼΔ෣͍ w TQFDJBMJ[BUJPO

  w ݺͼग़͠ଆ͕۩ମతͳܕΛܾఆ
 8. Opaque Argument Type // generics func useAnimal<A: Animal>(_ animal: A)

  { animal.foo() } // Opaque Argument Type func useAnimal(_ animal: some Animal) { animal.foo() } 㲈 ಉ౳ ˡͳΜͰʁ
 9. ྔԽ 2VBOUJpDBUJPO

 10. func useAnimal<A: Animal>(_ animal: A) { animal.foo() } ∀ A.

  (func(A: Animal) -> ()) 䁭 શশྔԽܕ func(∃ A. A: Animal) -> () 䁭 ଘࡏྔԽܕ func useAnimal(_ animal: some Animal) { animal.foo() }
 11. (∀ x. (P(x) → Q)) 䁭 શশྔԽܕ ((∃ x. P(x))

  → Q) 䁭 ଘࡏྔԽܕ ∀ A. (func(A: Animal) -> ()) func(∃ A. A: Animal) -> ()
 12. (∀ x. (P(x) → Q)) ((∃ x. P(x)) → Q)

  㱻 㱻 ͜ͷه߸͸ʮಉ஋ʯͷҙຯͰ͢
 13. Opaque Argument Type w HFOFSJDT શশྔԽ ͱΑ͘ࣅͨߏ଄Λ࣋ͭ w Ϣχόʔαϧ ීวɾશশ

  ʹ͸ͳΒͳ͍ w useAnimal<T>(a: T)ͱಉ͜͡ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ w useAnimal(a: some T)ͱ͸ॻ͚ͳ͍ w ಛఆͷ࣮ࡏ ଘࡏ ͢ΔܕΛඞͣ࣋ͭ ଘࡏྔԽ
 14. Opaque Result Type Λͻ΋ͱ͘

 15. func(∃ A. A: Animal) -> () 䁭 ଘࡏྔԽܕ func useAnimal(_

  animal: some Animal) Opaque Argument Type func useAnimal<A: Animal>(_ animal: A) ∀ A. (func(A: Animal) -> ()) 䁭 શশྔԽܕ
 16. func(∃ A. A: Animal) -> () 䁭 ଘࡏྔԽܕ func useAnimal(_

  animal: some Animal) Opaque Argument Type func useAnimal<A: Animal>(_ animal: A) ∀ A. (func(A: Animal) -> ()) 䁭 શশྔԽܕ
 17. func() -> (∃ A. A: Animal) 䁭 ଘࡏྔԽܕ func makeAnimal()

  -> some Animal Opaque Result Type func makeAnimal<A: Animal>(_: A) -> A ∀ A. (func(A: Animal) -> A) 䁭 શশྔԽܕ
 18. func() -> (∃ A. A: Animal) 䁭 ଘࡏྔԽܕ func makeAnimal()

  -> some Animal Opaque Result Type func makeAnimal<A: Animal>(_: A) -> A ∀ A. (func(A: Animal) -> A) 䁭 શশྔԽܕ
 19. ଘࡏྔԽܕ w ه߸ʹྡ઀͢ΔQSPUPDPM΁ͷ ܕ ੍໿ͷΈ͕είʔϓ w func(∃ A. A: Animal)

  -> () w func() -> (∃ A. A: Animal) w ྔԽܕߏจͷ؍఺Ͱ͸ہॴత
 20. Opaque Result Type w ฦ٫஋ͷ৔ॴʹҐஔ͢Δsome Protocol w 3FWFSTFHFOFSJDT w TQFDJBMJ[BUJPO

  w ݺͼग़͞ΕΔଆ ࣮૷ଆ ͕۩ମతͳܕΛܾఆ w SFUVSO͢ΔΦϒδΣΫτͷܕ͸ಈతʹม͑ΒΕͳ͍
 21. func makeAnimal() -> some Animal { return flag ? Dog()

  : Cat() } ͜͏ॻ͘͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ ະ֬ೝͰ͕͢QSPQPTBMΛݟΔݶΓແཧͳ͸ͣʜ "OJNBMʹ४ڌ͍ͯͯ͠΋ ฦ٫Ͱ͖ΔΠϯελϯεͷܕ͸ͻͱ͚ͭͩ
 22. w HFOFSJDT w ίϯύΠϥ͸Ͳͷܕ͕ฦ͞ΕΔͷ͔஌͓ͬͯ͘ඞཁ͕͋Δ w ଘࡏ ྔԽ ܕ͸࣮ߦ࣌Ͱ͸ଘࡏ͠ͳ͍ w ४ڌͨ͠۩৅ܕʹஔ͖׵͑ΒΕΔ

  Reverse generics
 23. ଘࡏྔԽ w ྔԽܕͷදݱͱ͸ରরతʹɺଘࡏྔԽ͕
 ؔ਺ ϝιου શମΛείʔϓʹऔ͍ͬͯΔ w ࣮ࡍɿfunc() -> (∃

  A. A: Animal) w ײ֮ɿ∃ A. (func() -> (A: Animal)) w any Protocol΍Opaque Argument Type͸
 ଘࡏྔԽܕΛͦͷ··දݱͯͦ͠͏ &YJTUFOUJBM$POUBJOFSΛ ߟྀ͠ͳ͚Ε͹ʜ
 24. Opaque Result Type w some Protocol͸୯Ұͷ۩৅ ඇྔԽ ܕͷΈ࢖͑Δ w ࣮ߦ࣌ʹଘࡏ͠ͳ͍ଘࡏܕ

  w ྔԽදݱͱ࣮ࡍͷৼΔ෣͍͕Ұக͠ͳ͍ w 0QBRVF"SHVNFOU5ZQFͱҟͳΔηϚϯςΟοΫΛ࣋ͭ w ίʔυॻ͍ͯΔͱ͖ʹˢͦΜͳ͜ͱؾʹ͠ͳ͍
 25. Opaque Result Type Λ׆༻͠·͠ΐ͏ʂ

 26. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠