Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHP ワンライナー物語

PHP ワンライナー物語

6/[email protected]社内 LT

memory
PRO

June 10, 2022
Tweet

More Decks by memory

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ί΋Γʔ 1)1ϫϯϥΠφʔ෺ޠ !ࣾ಺-5

 2. ΈΜͳʔʂ1)1͸޷͖͔ʔʂʁ

 3. ΈΜͳʔʂ1)1͸޷͖͔ʔʂʁ ʘΦʔʂʂʗ ʘΦʔʂʂʗ ʘΦʔʂʂʗ ʘΦʔʂʂʗʘΦʔʂʂʗʘΦʔʂʂʗ

 4. ͱ͍͏͜ͱͰɺ1)1ͰϫϯϥΠφʔͳ 
 ॻ͖ํΛຊϊοΫͰ͓ಧ͚ʂ

 5. 21)1ͰϋογϡΛ഑ྻʹ͍ͨ͠

 6. "[email protected] BSSBZ

 7. 2഑ྻͰಛఆͷ஋Λ 
 ؚΉ΋ͷͷΈΛநग़͍ͨ͠

 8. "[email protected] [email protected] fi MUFS TUBUJDGO WBMVF WBMVFGPP

 9. 2഑ྻ͔Βಛఆͷ஋Ͱ 
 ࠷ॳʹݟ͚ͭͨ΋ͷΛऔΓग़͍ͨ͠

 10. "BSSBZ<[email protected] TUS BSSBZ USVF > OVMM

 11. 2഑ྻ͔ϋογϡ͔൑ผ͍ͨ͠

 12. "[email protected]@MJTU BSSBZ

 13. 2഑ྻͷ࠷ޙΛऔΓ͍ͨ

 14. "BSSBZ<[email protected]@MBTU BSSBZ >

 15. " TUBUJDGO W [email protected] W BSSBZ

 16. 254ͷDPOTU\BQQMFB CBOBOBC^ PCKΛ1)1Ͱ͍ͨ͠

 17. "<BQQMFB CBOBOBC> BSSBZ

 18. 254ͷDPOTU<B C>BSSΛ1)1Ͱ͠ ͍ͨ

 19. "<B C>BSSBZ

 20. 2ಛఆͷΧϥϜΛऔΓग़ͨ͠ 
 ϦετΛ࡞Γ͍ͨ

 21. "[email protected] BSSBZ DPMVNO/BNF

 22. 2ϑΟϘφον਺ྻΛॻ͖͍ͨ

 23. " 
 FDIPJNQMPEF aO [email protected] SBOHF  GO D

  J <D D<J> D<J>> < > 
 24. 2JGɺࡾ߲ԋࢉࢠɺͳ͠Ͱ 
 'J[[#V[[Λॻ͖͍ͨ

 25. " 
 FDIPJNQMPEF aO fi [email protected]@D [email protected]@[email protected] fi [email protected] 

  W GGO B E [email protected]@BSF GO B [email protected] V @@@ W E #V[[ G 'J[[ G 'J[[#V[[  ͢Έ·ͤΜɺࣾ಺ LT ޲͚ͷͨΊ
 ݟͤΒΕ·ͤΜ…ʂ