Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

人々の「体験」をデザインし、ビジネスの最適解探し続ける職業 UXデザイナー中井潤

 人々の「体験」をデザインし、ビジネスの最適解探し続ける職業 UXデザイナー中井潤

1623dd1adf096ba35ba33727d933e14c?s=128

株式会社NIJIBOX

January 24, 2020
Tweet

Transcript

 1. ਓ ʑ ͷ ʮ ମ ݧ ʯ Λ σ β

  Π ϯ ͠ ɺ Ϗ δ ω ε ͷ ࠷ ద ղ Λ ୳ ͠ ଓ ͚ Δ ৬ ۀ 
 2. גࣜձࣾχδϘοΫε 6*69੍࡞ࣨ69άϧʔϓ Ϛωδϟʔ ཧ૝ͱ͢ΔϢʔβʔମݧͷ࣮ݱΛ໨ࢦ͠ɺ 69σβΠϯઐ໳νʔϜΛࣾ಺Ͱ૊৫ ৽نࣄۀɾ৽ػೳ௥ՃɾվળఏҊ΍੍࡞ͳͲଟ࠼ͳ Ҋ݅Λओಋ͠ͳ͕Βɺ೔ʑϕετͳϢʔβʔମݧΛ ௥ٻ͚͍ͭͮͯ͠Δɻ த Ҫ

  ५ ࣗݾ঺հ ! + V O @ / J K J C P Y
 3. χδϘοΫεʹ͍ͭͯ ෼ࣾಠཱ ֤छ࿈ܞ ೥ʹϦΫϧʔτͷ࣮ূ࣮ݧػؔ ʮ.FEJB5FDIOPMPHZ-BCʢݱ࣍ੈ୅ࣄۀ։ൃࣨʣʯ ͔Β෼ࣾԽͯ͠ੜ·Ε·ͨ͠ɻ ! + V O

  @ / J K J C P Y
 4. χδϘοΫεʹ͍ͭͯ UXデザイナー 6 9 σ β Π ϯ Λ த

  ৺ ʹ α ʔ Ϗ ε ཱ ͪ ্ ͛ ͷ ࢧ ԉ ͔ Β ɺ ੍ ࡞ ։ ൃ ɺ ӡ ༻ · Ͱ ϫ ϯ ε τ ο ϓ Ͱ ͝ ࢧ ԉ ! + V O @ / J K J C P Y
 5. χδϘοΫεͰ ԿΛ΍͍ͬͯΔͷ͔

 6. 69 σβΠφʔ άϩʔε ϋοΧʔ ! + V O @ /

  J K J C P Y
 7. 69 σβΠφʔ άϩʔε ϋοΧʔ ࣄ ۀ ͷ ੒ ௕ ࢧ

  ԉ ! + V O @ / J K J C P Y
 8. ࠓ ೔ Έ ͳ ͞ Μ ʹ ͓ ࿩ ͠

  ͠ ͨ ͍ ͜ ͱ
 9. ͦ΋ͦ΋ࣄۀݕূϓϥϯͱ͸ʁ ࣄۀͷ੒௕ʹඞཁͳ ʮߟ͑ํʯͱʮख๏ʯ ! + V O @ / J

  K J C P Y
 10. ͦ ΋ͦ ΋ɺ ʮࣄۀ ͷ੒ ௕ ʯͱ ͸ʁ

 11. ࣄۀͷ੒௕ ར ӹ Λ ࠷ େ Խ ͞ ͤ Δ

  ! + V O @ / J K J C P Y
 12. ࣄۀͷ੒௕ ར ӹ Λ ࠷ େ Խ ͞ ͤ Δ

  ʦച্> <͔͔ͬͨඅ༻> ! + V O @ / J K J C P Y
 13. ࣄۀͷ੒௕ ར ӹ Λ ࠷ େ Խ ͞ ͤ Δ

  ͔ ͔ Δ අ ༻ Λ ཈͑ ͯɺ ച ্ Λ ࠷େ Խ ͤ͞ Δ ! + V O @ / J K J C P Y
 14. ਓͰ΋ଟ͘ͷਓʹ ঎඼Λങͬͯ΋Β͍ɺ ࢖͍ଓ͚ͯ΋Β͏ඞཁ͕͋Δ ͔͔Δ අ༻ Λ ཈͑ ͯɺ ച্Λ࠷େԽͤ͞Δ !

  + V O @ / J K J C P Y
 15. ͳͥɺফඅऀ͸঎඼Λ ࢖ͬͯ͘Ε͍ͯΔͷ͔ʁ

 16. ঎ ඼ Λ ஌ Γ ɺ ࣗ ෼ ͷ χ

  ʔ ζ Λ ຬ ͨ ͠ ͯ ͘ Ε ͦ ͏ ͱ ײ ͡ ɺ ࣮ ࡍ ʹ ࢖ ͬ ͯ Έ ͨ Β χ ʔ ζ Λ ຬ ͨ ͠ ͯ ͘ Ε ͨ ͔ Β ঎඼Λ࢖͍ଓ͚͍ͯΔཧ༝ ! + V O @ / J K J C P Y
 17. ঎ ඼ Λ ࢖ ͍ ଓ ͚ ͯ ΋ Β

  ͏ ͨ Ί ͷ ॏ ཁ ͳ ͭ ͷ ׆ ಈ χ ʔ ζ Λ ຬ ͨ ͢ ঎ ඼ Λ ࡞ Δ χ ʔ ζ Λ ࣋ ͭ ਓ ʹ ঎ ඼ Λ ಧ ͚ Δ ! + V O @ / J K J C P Y
 18. ·ͣ͸χʔζΛత֬ʹ ଊ͑Δ͜ͱ͕ॏཁ

 19. ඒຯ͍͠΋ͷɺྲྀߦΓͷ΋ͷΛ࡞Ε͹Ṷ͔Δʂ ͪ ΐ ͬ ͱ ༨ ஊ ʮϞϊফඅʯ࣌୅ ʙ೥୅

  ಛผͳମݧ΍ਓͱͷͭͳ͕ΓΛਂΊΔମݧ͕ചΕΔ ʮίτফඅʯ࣌୅ ݈߁ɺ؀ڥɺଞऀɺྺ࢙ͳͲपΓ΁ͷڞײ͕ॏཁ ʮΠϛফඅʯ࣌୅ ೥୅ ॳ಄ʙ ೥୅ ʙ ! + V O @ / J K J C P Y
 20. χʔζ͸೥ʑෳࡶԽ͍ͯ͠Δ ! + V O @ / J K J

  C P Y
 21. χʔζ ͕೥ʑ ෳࡶ Խ ͯ͠ ͍ Δ χʔζ ͷ͋ Δ

  ঎඼ Λ ࡞Γ ɺ χʔζ Λ΋ͬ ͨਓ ʹ ಧ͚ Δ ͜ ͱ͸೉ ͘͠ ͳ ͬͯ ͍Δ ! + V O @ / J K J C P Y
 22. χ ʔ ζ ͕ ෳ ࡶ Խ ͠ ͨ ݱ

  ࡏ ɺ ঎ ඼ Λ ࢖ ͍ ଓ ͚ ͯ ΋ Β ͏ ͨ Ί ʹ ɺ χ ʔ ζ Λ ຬ ͨ ͢ ঎ ඼ Λ ࡞ Δ ઐ ໳ Ո χ ʔ ζ Λ ࣋ ͭ ਓ ʹ ঎ ඼ Λ ಧ ͚ Δ ઐ ໳ Ո ͕ ඞ ཁ ! + V O @ / J K J C P Y
 23. 69 σβΠφʔ άϩʔε ϋοΧʔ χ ʔ ζ Λ ຬ ͨ

  ͢ ঎ ඼ Λ ࡞ Δ χ ʔ ζ Λ ࣋ ͭ ਓ ʹ ঎ ඼ Λ ಧ ͚ Δ ! + V O @ / J K J C P Y
 24. 69 σβΠφʔ άϩʔε ϋοΧʔ χ ʔ ζ Λ ຬ ͨ

  ͢ ঎ ඼ Λ ࡞ Δ χ ʔ ζ Λ ࣋ ͭ ਓ ʹ ঎ ඼ Λ ಧ ͚ Δ ! + V O @ / J K J C P Y
 25. 69σβΠφʔͱ͸ʁ

 26. ͦ΋ͦ΋ɺ69ͱ͸ʁ

 27. Ϣʔβʔ ΤΫεϖϦΤϯε 6 9 ser e perience ! + V

  O @ / J K J C P Y
 28. ʰମݧʱ Ϣʔβʔ ΤΫεϖϦΤϯε 6 9 ser e perience ར༻ऀͷ !

  + V O @ / J K J C P Y
 29. Ͱ͸ɺσβΠϯͱ͸ʁ

 30. σβΠϯ ᶃ ݐஙɾ޻ۀ੡඼ɾ෰০ɾ঎ۀඒज़ͳͲͷ෼໺ Ͱɺ࣮༻໘ͳͲΛߟྀͯ͠଄ܗ࡞඼Λҙঊ͢ Δ͜ͱɻ ਤҊ΍໛༷ΛߟҊ͢Δ͜ͱɻ·ͨɺͦͷ΋ͷ ໨తΛ࣋ͬͯ۩ମతʹཱҊɾઃܭ͢Δ͜ͱ ᶄ ᶅ Ҿ༻ɿσδλϧେࣙઘ

  ! + V O @ / J K J C P Y
 31. σβΠϯ ᶃ ݐஙɾ޻ۀ੡඼ɾ෰০ɾ঎ۀඒज़ͳͲͷ෼໺ Ͱɺ࣮༻໘ͳͲΛߟྀͯ͠଄ܗ࡞඼Λҙঊ͢ Δ͜ͱɻ ਤҊ΍໛༷ΛߟҊ͢Δ͜ͱɻ·ͨɺͦͷ΋ͷ ໨తΛ࣋ͬͯ۩ମతʹཱҊɾઃܭ͢Δ͜ͱ ᶄ ᶅ Ҿ༻ɿσδλϧେࣙઘ

  ! + V O @ / J K J C P Y
 32. 69σβΠφʔͱ͸ʁ

 33. Ϣʔβ ʔ͕ٻ Ίͯ ͍ Δ ମݧ Λ ஌ Γ ͦͷମ

  ݧΛ ੜ Έग़ ͢ਓ 69σβΠφʔ ! + V O @ / J K J C P Y
 34. ৽ ͠ ͍ Ի ָ Λ ௌ ͖ ͨ ͍

  ͚ Ͳ ຖ ճ $ % Λ ങ ͏ ͷ ͸ ͓ ۚ ͕ ͔ ͔ Δ ख ܰ ʹ ͨ ͘ ͞ Μ ͷ ۂ Λ ֎ Ͱ ௌ ͚ ͨ Β ͍ ͍ ͷ ʹ 4QPUJGZ "QQMF.VTJD $%γϣοϓ $%ϓϨΠϠʔ ! + V O @ / J K J C P Y
 35. ෳ ਺ ਓ Ͱ ༧ ఆ Λ ཱ ͯ Δ

  ͷ ͕ େ ม Ξ υ Ϩ ε ΍ ి ࿩ ൪ ߸ ͳ Ͳ ࿈ བྷ Λ औ Δ ͨ Ί ʹ ৭ ʑ ͳ ৘ ใ Λ ڭ ͑ ͳ ͍ ͱ ͍ ͚ ͳ ͍ -*/& ϝʔϧ΍ి࿩ ! + V O @ / J K J C P Y
 36. Ϩγϐຊ ྉཧ൪૊ Ϩ γ ϐ ͷ ϝ Ϟ ͸ ͢

  ͙ Ԛ Ε ͨ Γ ͳ ͘ ͠ ͨ Γ ͠ ͯ ͠ · ͏ ͠ ϐ ϯ ϙ Π ϯ τ Ͱ ཉ ͠ ͍ Ϩ γ ϐ ͕ ୳ ͤ ͳ ͍ ΫοΫύου ! + V O @ / J K J C P Y
 37. ͪ ΐ ͬ ͱ ͠ ͨ ങ ͍ ෺ ʹ

  ं Λ ࢖ ͍ ͨ ͍ ͚ Ͳ ॴ ༗ ͠ ͨ Γ Ϩ ϯ λ Χ ʔ Λ आ Γ Δ ΄ Ͳ ͡ Ό ͳ ͍ λΠϜζ ΧʔγΣΞ ϨϯλΧʔ αʔϏε ! + V O @ / J K J C P Y
 38. 69 σ βΠ φ ʔ͸ ɺ Ϣ ʔβ͕ ٻΊ ͍ͯ

  Δ ମ ݧ Λ ஌ Γ ɺ ͦ ͷମݧ Λੜ Έग़ ͢ ͨ Ί ʹ ԿΛ͠ ͍ͯ Δ ͷ͔ʁ ! + V O @ / J K J C P Y
 39. ͭͷڞײ ! + V O @ / J K J

  C P Y
 40. Ϣʔβʔ ձࣾ ͭ ͷڞ ײ ! + V O

  @ / J K J C P Y
 41. Ϣ ʔ β ʔ ձ ࣾ 6 9 σ β

  Π φ ʔ ν ʔ Ϝ ͭ ͷ ڞ ײ ! + V O @ / J K J C P Y
 42. Ϣ ʔ β ʔ 69σβΠφʔ ڞ ײ ͢ Δ ͨ

  Ί ʹ ඞ ཁ ͳ ྗ ৘ ใ Λ ऩ ू͢ Δ ྗ ͦ ͷ ৘ ใ Λ ෼ ੳ͢ Δ ྗ
 43. ৘ ใ Λ ऩ ू͢ Δ ྗ ͱ ͸ ʁ

  ద ੾ ͳ ௐ ࠪ ख ๏ Λ બ ͼ ద ੾ ͳ ৘ ใ Λ ந ग़ ͢ Δ ɾ Ϣ ʔ β Π ϯ λ Ϗ ϡ ʔ ɾ Τ ε ϊ ά ϥ ϑ Ο ʔ ௐ ࠪ ɾ Ξ ϯ έ ʔ τ ɾ Ϣ ʔ β ʔ ς ε τ ɾ σ ε Ϋ τ ο ϓ Ϧ α ʔ ν F U D  ! + V O @ / J K J C P Y
 44. ৘ ใ Λ ෼ ੳ ͢ Δ ྗ ͱ ͸

  ʁ ԋ ៷ త ਪ ࿦ " # $ # Ͱ ͋ Ε ͹ ɺ " $ ؼ ೲ త ਪ ࿦ ݸ ʑ ͷ ۩ ମ ࣄ ৅ ͔ Β ๏ ଇ ΍ ύ λ ʔ ϯ Λ ಋ ͘  ݸ த ɺ  ݸ ͷ Ϧ ϯ ΰ ͕ ໦ ͔ Β མ ͪ ͨ Α ͬ ͯ ɺ ͢ ΂ ͯ ͷ Ϧ ϯ ΰ ͷ ׂ ͸ ໦ ͔ Β མ ͪ Δ ͸ ͣ ͩ ɻ Ξ ϒ μ Ϋ γ ϣ ϯ త ਪ ࿦ ۩ ମ ࣄ ৅ ͷ ݪ Ҽ Λ આ ໌ ͢ Δ Ծ આ Λ ߏ ங ͢ Δ ࿦ ཧ Ϧ ϯ ΰ ͕ ໦ ͔ Β མ ͪ ͨ ͦ Ε ͸ ෺ ମ ಉ ࢜ ͕ Ҿ ͖ ߹ ͬ ͯ ͍ Δ ͔ Β ʹ ҧ ͍ ͳ ͍ ! + V O @ / J K J C P Y
 45. ν ʔ Ϝ 69 σβΠφʔ ڞ ײ ͞ ͤ Δ

  ͨ Ί ʹ ඞ ཁ ͳ ྗ ఆ ٛྗ ఻ ୡྗ ! + V O @ / J K J C P Y
 46. ୭ Ͱ ΋ ཧ ղ Ͱ ͖ Δ ɺ ڞ

  ௨ ೝ ࣝ Λ ੜ Έ ग़ ͢ ඞ ཁ ͕ ͋ Δ ! + V O @ / J K J C P Y
 47. Մ ࢹ Խ π ʔ ϧ ɾ Ϗ δ ω

  ε Ϟ σ ϧ Ω ϟ ϯ ό ε ɾ ϖ ϧ ι φ ɾ Χ ε λ Ϛ ʔ δ ϟ ʔ χ ʔ Ϛ ο ϓ ɾ α ʔ Ϗ ε ϒ ϧ ʔ ϓ Ϧ ϯ τ ɾ ό Ϧ ϡ ʔ ϓ ϩ ϙ δ γ ϣ ϯ Ω ϟ ϯ ό ε F U D  ! + V O @ / J K J C P Y
 48. 6 9 σ β Π φ ʔ ͭ ͷ

  ʮ ڞ ײ ʯ ఆ ٛ ྗ ఻ ୡ ྗ ৘ ใऩू ྗ ৘ ใ෼ੳ ྗ ! + V O @ / J K J C P Y
 49. ͜ ͜Ͱ վΊ ͯ ʮ69σβΠφʔͱ͸ʁʯ

 50. Ϣʔβ ʔ͕ٻ Ίͯ ͍ Δ ମݧ Λ ஌ Γ ͦͷମ

  ݧΛ ੜ Έग़ ͢ਓ 69σβΠφʔ ! + V O @ / J K J C P Y
 51. ͦͷͨΊʹඞཁͳ͜ͱ ! + V O @ / J K J

  C P Y
 52. 6 9 σ β Π φ ʔ ͭ ͷ

  ʮ ڞ ײ ʯ ఆ ٛ ྗ ఻ ୡ ྗ ৘ ใऩू ྗ ৘ ใ෼ੳ ྗ ! + V O @ / J K J C P Y
 53. 69 σβΠφʔ άϩʔε ϋοΧʔ χ ʔ ζ Λ ຬ ͨ

  ͢ ঎ ඼ Λ ࡞ Δ χ ʔ ζ Λ ࣋ ͭ ਓ ʹ ঎ ඼ Λ ಧ ͚ Δ ! + V O @ / J K J C P Y
 54. άϩʔεϋοΧʔͱ͸ʁ

 55. ʮ ঎ ඼ ʯ Λ ސ ٬ ʹ ޮ ཰

  త ʹ ಧ ͚ ͯ ར ༻ ͠ ଓ ͚ ͯ ΋ Β ͏ ͨ Ί ʹ ͋ Β Ώ Δ ͜ ͱ Λ ͢ Δ ਓ άϩʔεϋοΧʔ ! + V O @ / J K J C P Y
 56. 1 ! + V O @ / J K J

  C P Y
 57. 1 1SPNPUJPO 1MBDF 1SJDF 1SPEVDU ! + V O @

  / J K J C P Y
 58. 1 1SPNPUJPO 1MBDF 1SPEVDU 1SJDF Ϛʔέολʔ͕ѻ͏ม਺ ! + V O

  @ / J K J C P Y
 59. 1 1SPNPUJPO 1MBDF 1SPEVDU 1SJDF άϩʔεϋοΧʔ͕ѻ͏ม਺ ! + V O

  @ / J K J C P Y
 60. None
 61. None
 62. None
 63. ιϑτ΢ΣΞͷ୆಄ʹΑͬͯ 1ͷશ͕ͯϚʔέςΟϯάͷ ม਺ͱͯ͠ଊ͑ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨ ! + V O @ / J

  K J C P Y
 64. ͜͜ Ͱ վΊͯ ʮάϩʔεϋοΧʔͱ͸ʁʯ

 65. ʮ ঎ ඼ ʯ Λ ސ ٬ ʹ ޮ ཰

  త ʹ ಧ ͚ ͯ ར ༻ ͠ ଓ ͚ ͯ ΋ Β ͏ ͨ Ί ʹ ͋ Β Ώ Δ ͜ ͱ Λ ͢ Δ ਓ άϩʔεϋοΧʔ ! + V O @ / J K J C P Y
 66. ·ͱΊ

 67. ʮࣄۀͷ੒௕ʯͱ͸ʁ

 68. ࣄۀͷ੒௕ ར ӹ Λ ࠷ େ Խ ͞ ͤ Δ

  ͔ ͔ Δ අ ༻ Λ ཈͑ ͯɺ ച ্ Λ ࠷େ Խ ͤ͞ Δ ! + V O @ / J K J C P Y
 69. ʮച্Λ࠷େԽ͢Δʯʹ͸ʁ

 70. ਓͰ΋ଟ͘ͷਓʹ ঎඼Λങͬͯ΋Β͍ɺ ࢖͍ଓ͚ͯ΋Β͏ඞཁ͕͋Δ ͔͔Δ අ༻ Λ ཈͑ ͯɺ ച্Λ࠷େԽͤ͞Δ !

  + V O @ / J K J C P Y
 71. Ϣʔβʔ͕঎඼Λ ࢖͍ଓ͚Δཧ༝͸ʁ

 72. ঎ ඼ Λ ஌ Γ ɺ ࣗ ෼ ͷ χ

  ʔ ζ Λ ຬ ͨ ͠ ͯ ͘ Ε ͦ ͏ ͱ ײ ͡ ɺ ࣮ ࡍ ʹ ࢖ ͬ ͯ Έ ͨ Β χ ʔ ζ Λ ຬ ͨ ͠ ͯ ͘ Ε ͨ ͔ Β ঎඼Λ࢖͍ଓ͚͍ͯΔཧ༝ ! + V O @ / J K J C P Y
 73. χʔζΛత֬ʹ ଊ͑Δ͜ͱ͕ॏཁ ! + V O @ / J K

  J C P Y
 74. 69 σβΠφʔ άϩʔε ϋοΧʔ χ ʔ ζ Λ ຬ ͨ

  ͢ ঎ ඼ Λ ࡞ Δ χ ʔ ζ Λ ࣋ ͭ ਓ ʹ ঎ ඼ Λ ಧ ͚ Δ ! + V O @ / J K J C P Y
 75. Ϣʔβ ͕ٻΊ ͍ͯ Δ ମ ݧΛ ஌ Γ ͦͷମ ݧΛ

  ੜ Έग़ ͢ਓ 69σβΠφʔ ! + V O @ / J K J C P Y
 76. ʮ ঎ ඼ ʯ Λ ސ ٬ ʹ ޮ ཰

  త ʹ ಧ ͚ ͯ ར ༻ ͠ ଓ ͚ ͯ ΋ Β ͏ ͨ Ί ʹ ͋ Β Ώ Δ ͜ ͱ Λ ͢ Δ ਓ άϩʔεϋοΧʔ ! + V O @ / J K J C P Y
 77. ̎ͭͷ ৬छͰ ڞ௨ ͠ ͯ ͍Δ ׆ ಈ

 78. 69σβΠφʔ άϩʔεϋοΧʔ Ծ આ Λ ཱ ͯ ɺ ͦ ͷ

  Ծ આ ͕ ͋ ͬ ͯ ͍ Δ ͔ ɺ ސ ٬ ʹ ฉ ͖ ʹ ߦ ͘ ͜ ͱ ! + V O @ / J K J C P Y
 79. 'BJM'BTU 'BJM$IFBQ 'BJM4NBSU (PPHMFݩ$&0ΤϦοΫɾγϡϛοτ ! + V O @

  / J K J C P Y
 80. Ծઆ ຊ౰ͷχʔζ ͕ࠩੜͨ͡ ཧ༝ʹ஫໨͢Δ ! + V O @ /

  J K J C P Y
 81. ৗʹ ํ޲मਖ਼Λ͢ΔલఏͰ ސ٬ʹฉ͘ ! + V O @ / J

  K J C P Y
 82. 成功 成功 Έͳ͞ΜͷΠϝʔδ ࣮ ଶ ৽نࣄۀ࣮ͬͯࡍ͸͜Μͳײ͡Ͱ͢ ! + V O

  @ / J K J C P Y
 83. ࣦഊͨ͠ʂ ্ख͍͔͘ͳ͍ํ๏Λ ֶΜͩ ! + V O @ / J

  K J C P Y
 84. 成功 成功 Έͳ͞ΜͷΠϝʔδ ࣮ ଶ ਓੜ΋ಉ͡ ! + V O

  @ / J K J C P Y
 85. Please check our BLOG ↓