Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

テスト書いた方が開発早くね_.pdf

5208e3d0df112ff811d8589ea7ee902f?s=47 nmatsumoto4
June 24, 2018
200

 テスト書いた方が開発早くね_.pdf

5208e3d0df112ff811d8589ea7ee902f?s=128

nmatsumoto4

June 24, 2018
Tweet

Transcript

 1. 3FBDU/BUJWF͸ ςετॻ͍ͨํ͕ ։ൃૣ͘Ͷʁ ONBUTVNPUPU

 2. 8IPBN*ʁ

 3. দຊɹ੒ߦ !ONBUTVNPUPU ՙ෺Ұ࣌༬͔ΓαʔϏε FDCPDMPBLΛӡӦ 3FBDU/BUJWFͰΞϓϦ։ൃதʂʂ

 4. ͍͖ͳΓͰ͕͢ɺ ςετίʔυॻ͍ͯ·͔͢ʁ

 5. !

 6. ๩ͯ͘͠ ॻ͍ͯΒΜͳ͍

 7. αʔόʔαΠυ͸ ΍ͬͯΔ͔Βྑ͍΍

 8. ςετͬͯͦ΋ͦ΋ σάΒͳ͍ͨΊͰ͠ΐʁ ͏ͪ͸ϦϦʔε༏ઌ͔ͩΒʂ

 9. ͦΜͳ͜ͱ ๻΋ࢥͬͯ·ͨ͠

 10. 3FBDUͳΒ ͳ͍΄͏͕ૣ͍

 11. σʔλ΋αʔόʔαΠυ͔Β ͘Δ஋ͷΈ

 12. ϒϥ΢βαΫαΫಈ͘͠ σόοά΋ָ

 13. 3FEVYͷσόοά΋ ͦΜͳʹେม͡Όͳ͍

 14. 3FBDU/BUJWF͸ʁ

 15. αʔόʔαΠυ͚ͩ͡Όͳ͘ɺ Ӭଓ૚ʹ΋σʔλ͕

 16. ෳࡶԽ͢Δ3FEVY

 17. γϛϡϨʔλ͕ Ϋι஗͍͠ɺૢ࡞ΊΜͲ͍

 18. ͦ͜Ͱʮ+FTUʯ

 19. +FTUͬͯʁ 'BDFCPPL੡ ͷςετπʔϧ

 20. γϛϡϨʔλͰσόοά ਏ͍͔Β+FTUͰ୲อͨ͜͠ͱ ʹͯ͠ྑ͍ΑͶʂ

 21. +FTUͰ֬ೝ γϛϡϨʔλɾ࣮ػͰ֬ೝ

 22. None
 23. γϛϡϨʔλͷ ετϨε͔Βղ์

 24. ര଎։ൃ

 25. 3FBDU΋͘΋͘ձ ΋΍ͬͯ·͢ʂʂ