Fukuoka.rb 2019活動報告・2020抱負

621bfd40708f02d23140620b3e9f0560?s=47 oda-i3
January 29, 2020

Fukuoka.rb 2019活動報告・2020抱負

621bfd40708f02d23140620b3e9f0560?s=128

oda-i3

January 29, 2020
Tweet

Transcript

 1. Fukuoka.rb 2019׆ಈใࠂɾ2020๊ෛ 2020/01/29 Fukuoka.rb #167 ODA Hirohito

 2. ͚͓͋Ί

 3. 2019೥͸ͲΜͳ೥Ͱ͔ͨ͠ʁ

 4. Fukuoka.rbͷ2019೥

 5. ຖि։࠵ΛॳΊͯҰ೥ؒ௨ͨ͠

 6. 2019೥։࠵ճ಺༁ • ௨ৗ΋͘΋͘ճ • RejectKaigi 2019ʢ#131ʣ • RubyKaigi 2019 After

  Hackʢ#132ʣ • LTେձʢ#135, #149/150ʣ ὎ 41ճ ὎ 1ճ ὎ 1ճ ὎ 2ճ
 7. 2019೥։࠵ճ಺༁ • ௨ৗ΋͘΋͘ճ • RejectKaigi 2019ʢ#131ʣ • RubyKaigi 2019 After

  Hackʢ#132ʣ • LTେձʢ#135, #149/150ʣ ὎ 41ճ ὎ 1ճ ὎ 1ճ ὎ 2ճ ܭ 45 ճ
 8. • Red Data Tools ॳͷ෱Ԭ։࠵ Fukuoka.rbҎ֎΋΍ͬͨΑ

 9. 2020೥͸ͲΜͳ೥ʹ͢Δʁ

 10. ࠓޙݸਓతʹ΍Γ͍ͨ͜ͱ • OSSύονձ • Ruby Hack Challenge Holiday in ෱Ԭ

  • ෱ԬRubyձٞ 03
 11. ·ͱΊ • ຖि։࠵ΛҰ೥ؒ΍Εͯྑ͔ͬͨ • ଞͷษڧձͱ΋ίϥϘ͍ͨ͠ • ͕Μ͹Βͳ͍Ͱܧଓ͢Δ