Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Etätyöapatiasta työn imuun | Suvi Tella | Varma

Etätyöapatiasta työn imuun | Suvi Tella | Varma

Siirtyminen täysin etätyöhön on haastanut monien asiantuntijatyössä olevien jaksamista ja taannuttanut ajoittain etätyön apatiaan. Tarkastelemme studiotilaisuudessa työkykyä, sen johtamista ja työntekijöiden jaksamista etätyössä tilastollisessa valossa ja keskustelemme, miten etätyöapatiasta on mahdollista päästä takaisin työnimuun. Puheenvuoro on suunnattu erityisesti johdolle, esihenkilöille ja HR-henkilöstölle.

Käsittelemme:

* Miten työntekijät jaksavat – tilastollisessa valossa
* Miten tukea ja johtaa työkykyä muuttuneessa tilanteessa? Vinkkejä ja nostoja asiakasyrityksien kanssa käydyistä keskusteluista
* Miten päästä takaisin työnimuun? Työkaluja arkeen, mitä ottaa huomioon niin työntekijänä kuin esihenkilön näkökulmasta

Taustaksi:

Tivi | Etätyöloikka paljasti suomalaisen työkulttuurin olemusta – ”alkaa syödä itsearvostuksen kokemustamme”

Talouselämä | Tebatti: Syksy paljasti etätöiden nurjan puolen – Mikä lääkkeeksi etätyöapatiaan?

Tervetuloa mukaan online ja hakemaan vinkit & työkalut, joilla tuet työntekijöitä arjen muuttuneessa työympäristössä!

Ohjelmisto- ja e-business
PRO

February 11, 2021
Tweet

More Decks by Ohjelmisto- ja e-business

Other Decks in Business

Transcript

 1. MATERIAALIT

 2. ETÄTYÖAPATIASTA TYÖN IMUUN

 3. SUVI TELLA VARMA

 4. Työkyky 10.2.2021 Työkyky tarkoittaa ihmisen kykyä tehdä työtä tai suoriutua

  työssään. Se voidaan nähdä myös ihmisen voimavarojen ja työhön liittyvien tekijöiden kokonaisuutena, joka vaihtelee työn kehityksen myötä ja työuran aikana.
 5. Mitä on työnimu? 10.2.2021 • Työn imu on myönteinen työhön

  liittyvä tunne- ja motivaatiotila, jolla on kolme ulottuvuutta: • Tarmokkuus • Omistautuminen • Uppoutuminen Lähde: Työterveyslaitos
 6. Etätyöapatian on kuvattu olevan mm. työssä tylsistymistä, uupumista

 7. Työn imua koetaan selvästi enemmän kuin tylsistymistä • Työn imu

  on laskenut koronaa edeltävälle tasolle ja työssä tylsistyminen on pysynyt koronaa edeltävään aikaan verrattuna korkeammalla tasolla. • Kuitenkin työnimua enemmän kuin tylsistymistä • Työuupumusoireilu on lievästi lisääntynyt Lähde: Miten Suomi voi? – seurantatutkimus, Työterveyslaitos 8.2.2021
 8. Nuorilla vähäisempi työn imu ja korkeampi kokemus työuupumuksesta Lähde: Miten

  Suomi voi? – seurantatutkimus, Työterveyslaitos 8.2.2021
 9. Lähde: Koronan vaikutukset työelämään -kysely. Varman tutkimustoiminta 1/2021 Sosiaalisen tuen

  ja työn hallinnan tunteen koettiin vähentyneen eniten, mahdollisuudet työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen kasvoivat
 10. 10.2.2021 Työn fyysisen kuormituksen lisääntyminen ja työn hallinnan tunteen heikentyminen

  olivat yhteydessä heikentyneeseen työkykyyn. ➢ Ne vastaajat, jotka kokivat työn imunsa tai vaikutusmahdollisuutensa työssä parantuneen, arvioivat muita useammin työkykynsä parantuneen. Valtaosa koki työkykynsä säilyneen ennallaan tai parantuneen, 22% arvioi työkykynsä heikentyneen Lähde: Koronan vaikutukset työelämään -kysely. Varman tutkimustoiminta 1/2021
 11. 10.2.2021 Sairauspoissaolot vuonna 2020

 12. • 23 500 uutta hakemusta • myöntöjä oli 66 %

  • hylkäyksiä 34 %
 13. 29.1.2021 13 Uudet työkyvyttömyyseläkepäätökset ikäluokittain Varmassa 0 2000 4000 6000

  8000 0 1000 2000 -34 35-44 45-54 55-64 Yksityinen Varma 2019 Varma 2020 Varma 2019 Yksityinen 2020 Yksityinen Lähde: ETK
 14. 29.1.2021 14 Uusien TK-päätösten yleisimmät tautisyyluokat/ Varma 0 200 400

  600 800 1000 1200 1400 1600 II Kasvaimet V Mielenterv. ja käyttäytymisen häiriöt VI Hermoston sairaudet IX Verenkiertoelinten sairaudet XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Muut 2019 2020
 15. Varman hakemusanalytiikan havainnot: Informaatio ja viestintä 10.2.2021

 16. Varman hakemusanalytiikan havainnot: Informaatio ja viestintä

 17. 10.2.2021 Työn imua edistää erilaiset työhön liittyvät voimavarat Työtehtävään ja

  työn järjestämiseen liittyviä voimavaroja= • työn palkitsevuus, kehittävyys ja monipuolisuus • vaikutusmahdollisuudet omaan työhön • työroolien ja tavoitteiden selkeys • työaikojen joustavuus. Organisaatioon liittyviä voimavaroja= • työn varmuus • innovatiiviset toimintatavat • työpaikan ilmapiiri • työn ja muun elämän yhteensovittaminen Työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä voimavaroja= • esimiehen ja työyhteisön tuki • oikeudenmukaisuus ja johtamisen selkeät käytännöt, • arkinen huomaavaisuus, ystävällisyys • palaute ja arvostus • muiden kokema työn imu. Lähde: Työterveyslaitos
 18. 10.2.2021 • Työn imua edistäviä tekijöitä: • Mielekkäät ja haastavat

  työtehtävät, tiivis asiakasvuorovaikutus • Vaikutusmahdollisuudet työhön • Tuki työyhteisöltä ja esihenkilöltä • Työn imua haittaavia tekijöitä ohjelmistokehittäjillä: • Keskeytykset • Katkokset kommunikaatiossa • Ohjelmointiin liittymättömät työtehtävät • Liian helpot/liianhaasteelliset tehtävät Huom! Työnimua heikentävät tekijät voi olla myös työpaikan vaihtoon vaikuttavia tekijöitä , lisäksi merkityksellisyyden puute ja uupuminen! Lähde: Saukonoja, J. Työn imu ohjelmistokehittäjän työssä : haastattelututkimus. 2020. Jyväskylän yliopisto, YTK- kyselytutkimus 2019. Ohjelmistokehittäjän työn imu
 19. Mitä voidaan tehdä ennakoivammin?

 20. 10.2.2021 Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa toimimaan Työturvallisuuslaki 8 § Työnantajan yleinen

  huolehtimisvelvoite • Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. • Huomioitava työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. • Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. • Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta -> suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Lähde: Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, Finlex.fi
 21. 10.2.2021 Työympäristö ja välineet Teknologia, tietoturva, ergonomia ja työrauha Johtaminen

  Tehtävänanto, tavoitteet, perehdytys, palaute ja ohjaus, kuormittumisen ja työajan seuranta Yhteistyö ja vuorovaikutus Sovitut yhteydenpito ja tavoitettavuus – ja kokouskäytänteet Etätyöntekijän valmiudet Itsensäjohtaminen, vastuullisuus, osallisuus Etätyön edellytykset Lähde: Työturvallisuuskeskus
 22. 10.2.2021 Varmista vuorovaikutus, tuki • Sanoita suuntaa, ”Keep it Simple”

  • 1 to 1, yhteiset palaverit • Selkeytä viestintäkanavat • Huom! Kamerat päälle kokouksiin! Kuuntele henkilöstöä eri tavoin • Pulssikyselyt • Työhyvinvointikyselyt • Työkyvyn nopea tilannearvio Luo palautumista tukevat rakenteet • Tauotus • Esimerkikisi kokoukset 1h -> 50min Kehittäkää työtä yhdessä • Työtapojen sujuvoittaminen -> mikä toimii, mikä ei tässä ajassa? • Osaamisen tukeminen ja jakaminen • Kuormituksen arviointiin tarvittaessa tukea työterveyshuollosta Käytännön vinkkejä: Lähde: ttk.fi, Varma
 23. 10.2.2021 Keskustele työn kuormituksesta ja työkykyä vahvistavista asioita säännöllisesti Esimerkkejä

  keskustelun tueksi: • Millainen viikko sinulla on takana / tulossa? • Mikä auttaisi sinua / meitä eniten työssä onnistumisessa? • Mikä ilahduttaa? Mikä huolettaa? • Mikä / mitkä asiat heikentävät hallinnan tunnetta tällä hetkellä? • Mitä voimme tehdä hallinnan tunteen parantamiseksi? • Miten paljon aikamme on mennyt muuhun kuin siihen mihin olisi pitänyt? • Millaista tukea kaipaat työhösi? Kuka voisi auttaa? Lähde: Varma
 24. 10.2.2021 • Ota huoli puheeksi • Ohjaa työterveyteen • Tarvittaessa

  työterveysneuvottelu • Varmista tukitoimet • Turvaa työhön paluu, työn keventäminen • Pidä yhteyttä poissaolonkin aikana Lähde: Työterveyslaitos, Varma Sairastumisen sattuessa
 25. 10.2.2021 • Työn muokkaus, kevennetty työ, korvaava työ • Osittainen

  työ: • Osasairauspäiväraha (Kela) • Työkokeilu (eläkeyhtiö) • Osakuntoutustuki/ • Osatyökyvyttömyyseläke (eläkeyhtiö) • Uusi työ • Ammatillinen kuntoutuksena työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleenkoulutus (eläkeyhtiö) Työhön paluun keinoja: Lähde: Työterveyslaitos
 26. Yhteenveto 10.2.2021

 27. Varman työkaluja tueksi 10.2.2021

 28. Työkykyjohtamisen tietopalvelu Tunne työkykysykli -kyselyt Varma Akatemia Varma podcast Tukee

  organisaationne työkyvyn tiedolla johtamista. Palvelussa voit muun muassa: • seurata, verrata ja ennustaa yrityksen työ- kyvyttömyysriskiä • hyödyntää yrityksen datasta tehtyä analytiikkaa ja tehdä toimialakohtaista vertailua • luoda oman varhaisen tukemisen mallin Kyselyiden avulla saat jatkuvasti ajantasaista tietoa työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta. Kyselyt on jaettu neljään kokonaisuuteen: • Tuntuma • Pikaote • Ote • Johtamisote. • Työkyvyn nopea tilannearvio Varma, Työkyvyttömyysriskin hallinta Digitaaliset palvelut Tukea työkyvystä huolehtimiseen helposti kun sinulle sopii. Asiakkaanamme saat käyttöösi verkko- oppimisympäristön, jossa voit muun muassa: • opiskella työkyky- johtamisesta • syventää osaamistasi • saada apua esimiesten perehdyttämiseen. Kantavana teemana on ”Työkykyisenä pysymisen puolesta”. Podcasteissa Varman asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista, kuten mielenterveys ja työkyvyn varmistaminen. Ota kanava seurantaan! Järjestämme myös webinaareja ja asiakastapahtumia työkykyjohtamisen tueksi. varma.fi/tapahtumat
 29. Varma, Työkyvyttömyysriskin hallinta Työkykyjohtamisen tietopalvelu Työkykyjohtamisen tietopalvelu tukee organisaationne työkyvyn

  tiedolla johtamista. Palvelussa voit muun muassa: • seurata, verrata ja ennustaa henkilöstön ikärakenteen kehitystä • seurata eläkkeiden määrien ja niistä aiheutuvien kustannusten kehitystä • tehdä tarve- ja riskikartoituksen sekä toimintasuunnitelman • rakentaa Varhaisen tukemisen ja Työkyvyn varmistamisen mallit • käyttää kyselytyökaluja työntekijöiden työkyvyttömyysriskien ennakointiin • tutustua Tietopankin monipuolisiin työkykyjohtamisen materiaaleihin ja sisältöihin.
 30. Tuntuma Pikaote Ote Johtamisote Hanki nopea käsitys työkykyriskistä. Antaa tilannekuvan

  keskeisistä työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Hae tiukempaa ymmärrystä siitä, missä mättää ja missä voisi mennä vielä paremmin. Kartoittaa keskeisiä työkykyyn yhteydessä olevia tekijöitä. Kuuntele tarkkaan ja ymmärrä ihmisten erilaisia työkykysyklejä, tunne syvällisesti henkilöstösi. Antaa laaja-alaisen kuvan kohderyhmän työkykyyn yhteydessä olevista tekijöistä. Hanki tietoa siitä, miten henkilöstöä johdetaan ja tue esihenkilöitä heidän kasvussaan osaajina. Tuottaa tietoa esihenkilöiden toiminnasta. Sekä työntekijät että esihenkilöt antavat oman arvionsa. Varma, Työkyvyttömyysriskin hallinta Tunne työkykysykli -kyselyt
 31. Varma, Työkyvyttömyysriskin hallinta Varma Akatemia on Varman asiakkaiden oma verkko-oppimisympäristö

  Varma Akatemiassa voit opiskella työkykyjohtamiseen liittyviä sisältöjä oman työsi tueksi sekä syventää osaamistasi. Sisältö on suunnattu kaikille, jotka huolehtivat henkilöstön työkyvystä, esim. HR ja esihenkilöt. Helppokäyttöinen, selkeä, ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen palvelu. https://akatemia.varma.fi Varma Akatemia
 32. Varma, Työkyvyttömyysriskin hallinta Jakso 1: Mielenterveys Jakso 2: Uni ja

  palautuminen Jakso 3: Työkyvyn syklisyys Jakso 4: Työn murros Jakso 5: Työkyvyn varmistaminen Jakso 6: Työkykyjohtaminen kasvuyrityksissä Jakso 7: Työhön paluu ja ammatillinen kuntoutus Jakso 8: Työhön paluu kuntoutujan silmin Jakso 9: Johtaminen poikkeusaikana Jakso 10: Työkykyjohtaminen tässä ajassa Jakso 11: Nuoret ja mielenterveys Varma podcast – työkykyisenä pysymisen puolesta Kuuntele kaikki jaksot tästä
 33. Lisämateriaalia: 10.2.2021 • Koronan vaikutukset työelämään ja työkykyyn –kyselyn tulokset/Varma

  • Työkyvyn tiedolla johtaminen – tilannekuva ja kehittämistarpeita yritysten näkökulmasta –tuloskooste • Tietoa Varman hakemusmääristä • Ammatillinen kuntoutus
 34. Mikäli et ole Varman asiakas ja haluat kuulla lisää palveluistamme

  tai kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia ota yhteyttä: myyntipäällikkö Ville Puumalan kautta, ville.puumala(a)varma.fi / 050 3114149
 35. None
 36. KIITOS! VASTAATHAN PALAUTEKYSELYYN