Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Henkilöstöannin verotus

Henkilöstöannin verotus

Ohjelmisto- ja e-business
PRO

April 29, 2021
Tweet

More Decks by Ohjelmisto- ja e-business

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1 ERIKOISTUNUT OLENNAISEEN Henkilöstöannin verotus Ohjelmisto- ja e-business ry:n webinaari

  27.4.2021 Asianajaja Jaakko Klemettilä
 2. 2 § Vuoden 2021 alusta lukien työntekijät voivat merkitä työnantajayhtiönsä

  osakkeita ilman veroseuraamuksia oman pääoman perusteella laskettuun merkintähintaan § Vain jos merkintä on mahdollinen työntekijöiden enemmistölle § Ei koske pörssiyhtiöitä eikä tytäryhtiöiden työntekijöitä § Tavoitteet § Start-up- ja kasvuyhtiöiden tukeminen, kansantaloudellinen merkitys § Kansainvälinen kilpailukyky, selvästi veroedullisempi kuin esimerkiksi Ruotsissa § Haasteet § Verojärjestelmän johdonmukaisuus § Verotuottojen lykkääntyminen ja mahdollisesti väheneminen 2 Lakiuudistus 2021
 3. 3 § Henkilöstöanti tehtävä käypään hintaan § 10% alennus mahdollinen,

  jos työntekijöiden enemmistö voi osallistua antiin § Käypä arvo on useille työntekijöille liian kallis tai tarkoittaa liian suurta riskinottoa § Käyvän arvon määrittämisen vaikeus § Epävarmuus verokohtelusta, mahdollisen alihinnan osuus verotetaan palkkana + sivukulut § Vertailukauppojen puuttuessa verotuksellinen käypä arvo lasketaan Verohallinnon laskentakaavalla (oman pääoman arvo jaettuna tuottoarvolla, joka on keskimääräinen vuositulos pääomitettuna 15 %:lla) § Osakkeen arvo voidaan määrittää osakassopimuksen rajoitukset huomioiden § Oikeustila tältä osin epävarma 3 Oikeustila ennen 2021
 4. 4 Hyötyjät § Yhtiöt, joiden käypä arvo on vertailukaupan tai

  sijoituksen takia todennettavasti korkeampi kuin oma pääoma § Yhtiöt, joiden verottajan kaavalla laskettu tuottoarvo (keskimääräinen vuositulos pääomitettuna 15%:lla) ylittää oman pääoman ja näin nostaa verotuksellisen käyvän arvon omaa pääomaa korkeammaksi Ei muutosta nykytilanteeseen § Yhtiöt, joilla ei ole käypää arvoa puuttuvan vertailukaupan tai sijoituksen takia JA § Näiden yhtiöiden tuottoarvo ei nouse verottajan kaavalla laskettuna omaa pääomaa suuremmaksi (tappiolliset ja pienen voiton yhtiöt) 4 Lakiuudistuksen merkitys
 5. 5 Tuore start-up yhtiö § Opo 200.000 euroa § Tappiollinen

  § Käypä arvo 5.000.000 euroa ulkopuolisen sijoittajan valuaation perusteella § 100 osaketta, yhden osakkeen § arvo per opo = 2.000 euroa § arvo per käypä arvo = 50.000 euroa 5 Käyvän arvon ja oman pääoman suhde Vakiintunut teollinen yhtiö § Opo 1.800.000 euroa § Vuosituloksen ka. 600.000 euroa § Verottajan kaavalla laskettuna käypä arvo 600.000 / 15% + 1.800.000 / 2 = 2.900.000 euroa § 100 osaketta, yhden osakkeen § arvo per opo = 18.000 euroa § arvo per käypä arvo = 29.000 euroa
 6. 6 6 Soveltamisedellytykset

 7. 7 § Osakeanti § Ei koske esimerkiksi osakkaiden keskinäisiä osakekauppoja

  § Lienee mahdollista luoda äänivallaton osakeluokka henkilöstölle § Merkintähinta lasketaan osakkeen viimeisimmän tilinpäätöksen oman pääoman perusteella § Ns. osakkeen matemaattinen arvo, joka lasketaan jokaiselle yhtiölle vuosittain osinkoverotusta varten § Päätetty osingonjako, pääoman sijoitukset ja palautukset, yritysjärjestelyt huomioidaan § Merkintähinta voimassa koko tilikauden, ei muita muutoksia kesken vuotta 7 Miten ja mihin hintaan?
 8. 8 § Ei sovellu pörssiyhtiöihin § Ei toimialarajoitteita § Ei

  rajattu vain start-up- tai kasvuyhtiöihin § Soveltuu niin kotimaisiin kuin ETA-alueen yhtiöihin § ETA-alueella sijaitsevan yhtiön suomalainen työntekijä § Harjoitettavaa elinkeinotoimintaa verotuksellisesti § Ennakkoperintärekisteröinti ja työnantajarekisteröinti (vähintään 2 vakituista tai 6 tilapäistä työntekijää) § Haluttu rajata pois holding-yhtiöt 8 Minkälainen yhtiö voi annin toteuttaa?
 9. 9 § Vain työsuhteiset työntekijät sekä toimitusjohtaja § Ei koske

  hallitusjäseniä tai ulkopuolisia konsultteja § Ei mahdollinen työntekijän omistamalle holding-yhtiölle § Holding-yhtiö veroedullinen osinkojen saajana § Ei koske tytäryhtiöiden työntekijöitä § Tältä kannalta konsernirakenne olisi parempi purkaa? § Ulkomaan toiminnot sivuliikkeiden kautta? 9 Kenelle?
 10. 10 § Työtekijöiden enemmistöllä oltava oikeus osallistua antiin § Yli

  puolet yhtiön työntekijöistä (vähintään 10% omistavia henkilöitä ei lasketa mukaan) § Osakeannin hinnoittelulla ja osakassopimuksen ehdoilla voidaan käytännössä rajata osallistujamäärää § Konsernirakenne olisi tältä kannalta parempi, jos osakeantiin osallistuva henkilöstö olisi emoyhtiön palveluksessa § Ei sovellu henkilöihin, jotka jo omistavat vähintään 10% osakkeista yhdessä lähipiirinsä kanssa § Jos osakeannin seurauksena 10% omistus ylittyy, ylittävien osakkeiden erotus käypään hintaan verotetaan ansiotulona § Osakkeiden allokaatio työntekijöiden kesken kunkin työntekijän tuottaman lisäarvon perusteella objektiivisin ja systemaattisin perustein § Osakeantioikeus palkan suhteessa hyväksyttävää § Jos tästä poiketaan esimerkiksi osaamisen, työn vaativuuden tai kokemuksen perusteella, voisi harkita ennakkoratkaisua Verohallinnolta 10 Mille työntekijöille ja missä suhteessa?
 11. 11 § Osakemerkintä 3kk kuluessa osakeantipäätöksestä § Muussa tapauksessa etu

  verotetaan optiotulona (ansiotulona) § Ehtojen tulee täyttyä osakkeita merkittäessä § Ei sääntelyä esimerkiksi lyhytaikaisten työntekijöiden osakemerkinnöistä § Osakemerkintä ennen sijoittajan mukaantuloa / fuusiota § Keveämpi varallisuus merkintähinnan perusteella § Ei rajoitteita esimerkiksi saatujen osakkeiden luovutukselle § Missä määrin voi käyttää työntekijöiden lyhyen tähtäimen palkitsemiseen? § Exit-strategia? 11 Ajoitus?
 12. 12 12 Lakimuutoksen seuraukset

 13. 13 § Yhtiö § Ei suoranaista kulua pl. osakeannin ja

  hallinnoinnin kustannukset § Ei sivukuluja § Etu tulee varsinaisesti muilta osakkeenomistajilta § Työntekijä § Ei veroa osakemerkinnässä § Ei varainsiirtoveroa § Omistusaikana saatu osinkotulo verotetaan normaalien sääntöjen mukaan. Jos saatu osinko on enintään 8% yhtiön omasta pääomasta, on henkilöosakkaan efektiivinen vero 7,5% § Koko myyntivoitto verotetaan pääomatulona eikä miltään osin ansiotulona. 13 Veroedut
 14. 14 14 Verotus lykkääntyy myyntihetkeen Start-up yhtiön työntekijäosakkaan verotus §

  Osakemerkintä hintaan 2.000 euroa vuonna 2021 § Veroton etu (50.000 – 2.000) = 48.000 euroa § Exit vuonna 2026 hintaan 120.000 euroa per osake § Myyntivoitto 120.000 – 2.000 = 118.000 euroa § Sovelletaan kuitenkin 20% hankintameno-olettamaa, jolloin myyntivoitto 120.000 – 24.000 = 96.000 euroa. § Vero 30 % 30.000 euroon saakka ja 34 % ylittävältä osin, ei ansiotuloverotusta § Koko etu verotetaan pääomatulona eikä siis miltään osin ansiotulona, mikä tarkoittaa poikkeusta verojärjestelmän johdonmukaisuuteen § Ansiotuloverotus ei tule kyseeseen vaikka käypä arvo laskisi sijoitusaikana § Jos työntekijäosakas saa vuosina 2022-2026 osinkoa, tämä verotetaan tavanomaiseen tapaan osittain verohuojennettuna
 15. 15 § Vanhat osakkeenomistajat hyväksyvät diluution § Työntekijöiden on tehtävä

  sijoitus yhtiöön, riskipääoman saaminen työntekijöiltä § Pääoman menettämisen mahdollisuus. Verokannustin kohdistuu nimenomaan työntekijän yhtiöön sijoittamiin varoihin. § Optioissa tai bonuksissa ei ole sijoitustarvetta. § Työntekijä voi tulla osakkaaksi yhtiöön huomattavasti sijoittajaa paremmin ehdoin, mutta toisaalta työntekijällä ei ole samaa näkemystä toimialan kokonaistilanteesta eikä mahdollisuutta/halua hajauttaa sijoituksiaan 15 Taloudellinen näkökulma
 16. 16 § Ei vaikusta, muutos vain verolainsäädäntöön § Osakeantipäätös, osakemerkinnät

  ja rekisteröinti § Mahdollisen uuden osakeluokan perustaminen § Osakassopimuksen laatiminen/muuttaminen/liittymissopimusten laatiminen § Lisääntynyt osakkeenomistajien määrä ja tätä kautta kasvava hallinnointi 16 Yhtiöoikeudellinen näkökulma
 17. 17 § Rohkea ja aidosti kannustava verouudistus! § Merkintähinta lienee

  useissa tapauksessa työntekijälle kohtuullinen § Soveltaminen näyttää melko suoraviivaiselta § Ei enää hankalaa käyvän arvon määrittämistä § Verotuksen lykkääntymis- ja progressioetu § Vero voi jäädä kokonaan maksamatta, jos maastamuutto ennen exitiä § Voi osaltaan johtaa konsernirakenteen muokkaamiseen § Kannustaa osaltaan konsernirakenteeseen tai yhtenä yhtiönä toimimiseen tilanteesta riippuen § Voidaanko käyttää myös lyhyellä tähtäimellä henkilökunnan palkitsemiseen? § Tulkinta tältä osin epävarma 17 Yhteenveto
 18. 18 § Henkilöstöannin suunnittelu § Kenelle ja mihin hintaan? §

  Osakassopimuksen muuttaminen / pienosakassopimuksen laatiminen § Yhtiökokouspäätös ja uusien osakkeiden rekisteröinti 18 Toimenpiteet
 19. 19 Kiitos. Senior Counsel, asianajaja Jaakko Klemettilä [email protected] +358 40

  536 0963