Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Muutokset henkilöstöanneissa ja kilpailukieltosopimuksissa – Henkilöstön sitouttamisen uudet mahdollisuudet - Kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntömuutos

Muutokset henkilöstöanneissa ja kilpailukieltosopimuksissa – Henkilöstön sitouttamisen uudet mahdollisuudet - Kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntömuutos

2b10ba41aee648229ab44d20f17b8970?s=128

Ohjelmisto- ja e-business

April 29, 2021
Tweet

More Decks by Ohjelmisto- ja e-business

Other Decks in Business

Transcript

  1. 1 ERIKOISTUNUT OLENNAISEEN Kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntömuutos Ohjelmisto- ja e-business ry:n

    webinaari 27.4.2021 Asianajaja Visaperttu Vasala
  2. 2 § Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan ajoittuvaa rajoitusta,

    jolla rajoitetaan työntekijän siirtymistä kilpailevan yhtiön palvelukseen tai muuten rajoitetaan harjoittamasta kilpailevaa toimintaa. § Useimmiten kilpailukiellosta sovitaan yksittäisellä ehdolla työsopimuksessa, mutta siitä voidaan sopia myös erillisellä sopimuksella. § Kilpailukieltosopimuksia tarkoittavia ehtoja on myös osakassopimuksissa § Kilpailukielloista työsuhteissa säädetään työsopimuslain 3 luvun 5 §:ssä. § Työsopimuslain kilpailukieltosopimusta koskevat säännökset eivät sovellu toimitusjohtajaan tai hallituksen jäseneen, joka ei ole samaan aikaan työsuhteessa Kilpailukieltosopimuksista yleisesti 27.4.2021
  3. § Työnantaja voi rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus kilpailijan kanssa

    tai ryhtyä harjoittamaan itsenäisesti kilpailevaa toimintaa työsuhteen päätyttyä, jos kilpailukieltoon on erityisen paina syy. § Erityisen painava syy on esimerkiksi työnantajan tarve suojata liikesalaisuuksiaan, jotka työntekijä saa tietoonsa työsuhteen aikana. § Työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta kilpailukiellosta vain, jos rajoituksen kesto on yli kuusi kuukautta. § Siltä osin kuin rajoituksen kesto on yli kuusi kuukautta, työnantajan tulee maksaa työntekijälle rajoituksesta kohtuullinen korvaus. Lainsäädäntö ei määrittele kohtuullista korvausta tarkemmin. § Korvausvelvollisuus ei koske työntekijöitä, joiden katsotaan kuuluvan työnantajan johtoon tai joiden katsotaan työskentelevän johtajapositioon rinnastettavassa itsenäisessä asemassa. Lainsäädännön nykytila 27.4.2021
  4. § Hallituksen esityksen mukaan (HE 222/2020) lakimuutoksen on tarkoitus tulla

    voimaan 1.1.2022. § Muutos koskisi kilpailukieltoajalta maksettavia korvauksia. § Lakimuutos velvoittaisi työnantajaa maksamaan korvausta kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvista kilpailukielloista niiden kestosta riippumatta. § Sekä kilpailukieltosopimusta tehtäessä että kilpailukieltosopimukseen vedotessa olisi edelleen oltava erityisen painava syy. Lainsäädännön uudistus 27.4.2021
  5. § Kilpailukiellon voimassaoloajalta maksettavasta korvauksen suuruudesta säädettäisiin laissa nimenomaisesti: §

    Jos rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, korvauksen määrä on vähintään 40 % työntekijän tavanomaisesta palkasta § Jos rajoitusaika on yli kuusi kuukautta, korvauksen määrä on vähintään 60 % työntekijän tavanomaisesta palkasta § Korvaus tulisi lähtökohtaisesti maksaa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin. § Osapuolet voisivat sopia korvauksen maksutavasta toisin työsopimuksen päättämisen jälkeen, ts. kilpailukieltosopimuksessa ei voisi etukäteen sopia toisin. § Kyseessä korvaus, josta tehdään vain ennakonpidätys eikä makseta muita sivukuluja. Kilpailukieltosopimuksesta maksettava korvaus 27.4.2021
  6. § Lakiuudistuksessa on tarkoitus säätää erillisestä kilpailukieltosopimuksia koskevasta irtisanomismenettelystä. §

    Työnantajalla olisi oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus lakisääteistä irtisanomisaikaa noudattaen. § Irtisanomisajan tulisi olla vähintään kolmasosa kilpailukieltosopimuksessa sovitun rajoitusajan pituudesta, mutta joka tapauksessa vähintään kaksi kuukautta. § Osapuolet voisivat sopia irtisanomisajasta toisin työsopimuksen päättämisen jälkeen, ts. kilpailukieltosopimuksessa ei voisi etukäteen sopia toisin. § Kilpailukieltosopimusta ei voisi irtisanoa enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksensa. Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen 27.4.2021
  7. § Ehdotettu lakimuutos tulisi sovellettavaksi myös olemassa oleviin, ennen lakimuutoksen

    voimaantuloa sovittuihin kilpailukieltosopimuksiin. Kyseisiin kilpailukieltoihin soveltuisi kuitenkin vuoden siirtymäaika. § Työnantajalla ei olisi velvollisuutta maksaa uuden lain mukaista korvausta kilpailukiellon ajalta, jos 1) voimassa olevan lain mukaisen kilpailukiellon rajoitusaika päättyisi siirtymäajan aikana; tai 2) voimassa olevassa laissa tarkoitettu kohtuullinen korvaus yli kuuden kuukauden kilpailukiellosta olisi maksettu kokonaan tai sen maksaminen olisi aloitettu ennen 1.1.2022. § Työnantajalla olisi siirtymäajan aikana oikeus irtisanoa ennen lain voimaantuloa solmittu kilpailukielto ilman irtisanomisaikaa. Vuoden siirtymäaika 27.4.2021
  8. Esimerkkejä 27.4.2021 § Esimerkki 1: § Työntekijä irtisanoo työsopimuksen päättymään

    10.2.2022 § Työsopimuksessa 6 kk kilpailukielto § Kilpailukielto päättyy 10.8.2022 à Ei korvausvelvollisuutta. § Esimerkki 2: § Työntekijä irtisanoo työsopimuksen päättymään 10.8.2022 § Työsopimuksessa 6 kk kilpailukielto § Kilpailukielto päättyy 10.2.2023 à Korvausvelvollisuus 1.1.-10.2.2023 ja 40 % palkasta.
  9. § Lakimuutoksen jälkeenkin kilpailukieltosopimus edellyttää, että työnantajalla on perusteltu syy

    kilpailukieltosopimuksen solmimiseen. § Perusteltu syy on esimerkiksi liikesalaisuuksien suojaaminen. § Kilpailukieltosopimus ei sitoisi työntekijää, jos työsuhde olisi päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä (esimerkiksi tuotannollis-taloudellisilla perusteilla), eikä kilpailukieltosopimukseen tällöin liittyisi korvausvelvollisuutta. § Kilpailukiellon rikkomisesta voidaan jatkossakin sopia enintään 6 kuukauden sopimussakko § Johtajilla sopimussakon määrää ei ole rajoitettu. Ei muita muutoksia 27.4.2021
  10. § Kilpailukiellosta sopiminen osakassopimuksessa voi johtaa työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn

    soveltumiseen. § Pelkkä osakeomistus ei tee työntekijäosakkaasta työntekijää, johon ei soveltuisi työsopimuslain säännökset § Työsopimuslaki on pakottavaa lainsäädäntöä, joten työntekijäosakkaan kanssa ei voida sitovasti sopia esimerkiksi siitä, että kilpailukieltosopimuksia koskevaa korvausvelvollisuutta ei sovelleta osakassopimuksessa solmittuun kilpailukieltoon. Kilpailukielto osakassopimuksessa 27.4.2021
  11. § Työsopimuslain säännösten soveltaminen ratkaistaan kokonaisarviolla § Tekeekö työntekijäosakas työtä

    omaan lukuun vai yhtiön lukuun? § Arvioinnissa huomioidaan muun muassa: § Työntekijäosakkaan osakeomistus § Omistusrakenne muuten § Työntekijäosakkaan asema yhtiössä § Työntekijäosakkaan tehtävät § Työntekijäosakkaan ja yhtiön historia Kilpailukielto osakassopimuksessa 27.4.2021
  12. § Käy läpi kaikki työsopimukset ja tarkasta kilpailukieltoa koskevat ehdot

    § Irtisano tarpeettomat kilpailukiellot § Tarkista myös salassapitoa ja houkuttelukieltoa koskevat ehdot, voiko päivittää? § Käy läpi osakassopimuksen kilpailukieltoehdot ja päivitä osakassopimus tarvittaessa Mitä tulisi tehdä? 27.4.2021
  13. 13 Kiitos. Senior Associate, asianajaja Visaperttu Vasala Visaperttu.vasala@hpp.fi +358 40

    733 3623