Slide 1

Slide 1 text

Ver.1.2 kaonavi Future Deck 2022.06.14 ίϛϡχέʔγϣϯσβΠϯࣨ

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

PURPOSE ଘࡏҙٛ l͸ͨΒ͘zʹςΫϊϩδʔΛ࣮૷͠ ݸͷྗ͔Βࣾձͷ࢓༷Λม͑Δ

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

No content

Slide 20

Slide 20 text

No content

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

VALUE ֞ࠜΛ௒͑ͯ࿈ܞ͠ɺ શମͱͯ͠ͷརӹΛ࠷େԽ͢Δɻ ίϥϘϨʔγϣϯ ࢓ࣄ͸੣࣮Ͱ͋Δ͜ͱ͕େલఏɺ ͦͷ্ͰϏδωεΛਐΊΔɻ ੣࣮͞ ࣗ෼͕Ͱ͖Δ͜ͱΛγϯϓϧʹ͠ɺ ଞͷਓͰ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻ ࢓૊ΈԽ ࣗ෼͕ؔΘΔ࢓ࣄʹ͸ɺ ౰ࣄऀҙࣝΛ࣋ͬͯऔΓ૊Ήɻ Φʔφʔγοϓ ૬खͷݴ༿ΛӏವΈʹ͠ͳ͍ɻ ৗʹͳͥ Λߟ͑Δɻ Ծઆࢥߟ

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

No content

Slide 26

Slide 26 text

No content

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ Thank you for reading! ©kaonavi Inc.