Slide 1

Slide 1 text

1)1FS,BJHJ:VVLJ5BLF[BXB ೖ໳ڥք͚ͮΒΕͨίϯςΩετ

Slide 2

Slide 2 text

1SP fi MF • ஛ᖒ༗وBLBZUBLF • ελʔϑΣεςΟόϧגࣜձࣾଞ਺ࣾ • ετϦʔϜॲཧɺσʔλج൫తͳ͜ͱɺ1E.ͳͲ • UXJUUFSIUUQTUXJUUFSDPNFY@UBLF[BXB • GBDFCPPLIUUQTXXXGBDFCPPLDPNZVVLJUBLF[BXB • HJUIVCIUUQTHJUIVCDPNZUBLF

Slide 3

Slide 3 text

"HFOEB • ڥք͚ͮΒΕͨίϯςΩετΛແࢹ͢Δ • ڥք͚ͮΒΕͨίϯςΩετΛཧղ͢Δ

Slide 4

Slide 4 text

ίϯςΩετΛཧղ͢Δ͜ͱ͕ γεςϜ։ൃ΍͋ΒΏΔ׆ಈʹ͓͍ͯͷϙΠϯτ

Slide 5

Slide 5 text

๲ΒΉ঎඼

Slide 6

Slide 6 text

͸͡·Γ • ͜͜Ͱ͍͏঎඼ͱ͸ 
 Ұൠతͳ৯ྉ඼Λࢦ͠·͠ΐ͏ • ͜ͷاۀ͕ܝ͛Δϛογϣϯ͸ 
 ͨ͘͞Μͷ৯ྉ඼ʹग़ձ͏৔ॴΛఏڙ͠ɺ 
 ৯จԽΛ๛͔ʹʂ

Slide 7

Slide 7 text

͸͡·Γ • ࠷ॳʹ৯ྉ඼ͷϨϏϡʔαΠτ 
 εϞʔϧελʔτͰ·ͣ͸͔͜͜Β • ࠷ॳʹ͋Γͱ͋ΒΏΔ৯ྉ඼ͷ 
 ϚελʔσʔλΛ࣋ͭͷ͸೉͍͠ • ϨϏϡʔΛଅਐ͢ΔͨΊʹ΋ 
 ϨϏϡΞʔʹ৯ྉ඼Λొ࿥Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͠Α͏ʂ

Slide 8

Slide 8 text

࠷ॳͷ৯ྉ඼ • ৯ྉ඼໊ • ϝʔΧʔ໊ • ࢢ৔ൢചՁ֨ʢNJONBYͷΑ͏ͳൣғ͔΋͠Εͳ͍ʣ • δϟϯϧ • ϨϏϡʔຊจ • ৯ྉ඼ొ࿥Ϣʔβʔ

Slide 9

Slide 9 text

࠷ॳͷ৯ྉ඼ • ݕࡧ͢ΔϢʔβʔͷ͜ͱΛߟ͑ͯ 
 δϟϯϧ΍ࢢ৔Ձ֨ͳͲ͸Ͳ͏ͯ͠΋ࣺͯΒΕͳ͍ • ੈؒҰൠͷ৯ྉ඼ʹର͢Δೝࣝͱ΋େ͖ͣ͘Εͳ͍ͷͰ 
 ͜ΕͰྑ͍Ͱ͠ΐ͏ʂ

Slide 10

Slide 10 text

ӡ༻໰୊Λղܾ͢ΔͨΊͷػೳ௥Ճ

Slide 11

Slide 11 text

ϦϦʔε͔ͯ͠Βগ͠ͷ͜ͱ • ΍͸ΓϚελʔͷσʔλ͕ͳ͍ͱɺ 
 ΧλΧφͻΒ͕ͳ׽ࣈɺ൒֯શ֯ͳͲඍົͳදه༳ΕͰ 
 ಉ͡঎඼͚ͩͲҧ͏΋ͷʹͳͬͯ͠·͏ • ͜Ε͸αʔϏεར༻ऀ΋େมΘ͔ΓͮΒ͍ʂ

Slide 12

Slide 12 text

ϦϦʔε͔ͯ͠Βগ͠ͷ͜ͱ • ໊લ΍ొ࿥಺༰ͷ໊دͤΛ͠Α͏ʂʢਖ਼نԽʣ • ໊دͤࡁΈ͔Ͳ͏͔Λݟͯɺӡ༻ۀ຿ʹͯ 
 ٵऩ͢Δ͜ͱ͕௥Ճʢ঎඼໊ͷมߋΛӡ༻ͱͯ͠ߦ͏ʣ

Slide 13

Slide 13 text

໊د͔ͤΒݟ͑ͨ৯ྉ඼ͷଐੑ • ৯ྉ඼໊ • ϝʔΧʔ໊ • ೖྗ࣌ͷ৯ྉ඼໊ • ໊د࣮ͤࢪ೔

Slide 14

Slide 14 text

໊دͤͷೝࣝ ΤϯδχΞ • ৯ྉ඼໊ • ϝʔΧʔ໊ • ೖྗ࣌ͷ৯ྉ඼ • ໊د࣮ͤࢪ೔ͱϑϥά • ໊دͤ࣌ʹݩͷ৯ྉ඼໊*%Λ࣋ͨͤΔ • ৽͍͠৯ྉ඼໊*%Λ෇༩

Slide 15

Slide 15 text

໊دͤͷೝࣝ ΤϯδχΞ • ಉ͡৯ྉ඼ͩ͠ɺ 
 ίʔυ΋ڞ௨Խ͓ͤͯ͜͞͏ • ͍ͭͰʹσʔλϕʔε΋ΧϥϜ௥Ճ͘Β͍Ͱ͍͍͔ͳʔ

Slide 16

Slide 16 text

ΑΓ͔ͨ͠ͳσʔλΛఏڙ͢ΔͨΊͷػೳ௥Ճ

Slide 17

Slide 17 text

લճͷϦϦʔε͔ͯ͠Β·ͨগ͠ޙ • ৯ྉ඼σʔλͷ໊دͤۀ຿Λ 
 ొ࿥ޙʹ͢ΔͷͰ͸΍͸Γେมɾɾʂ • ొ࿥࣌ʹਖ਼͍͠΋ͷͰ͋Δ͔Ͳ͏͔Λ֬ೝ͢ΔͨΊʹ 
 ొ࿥ਃ੥ϑϩʔΛ௥Ճ͠·͠ΐ͏ʂ

Slide 18

Slide 18 text

৯ྉ඼ొ࿥ਃ੥ͷೝࣝ • ৯ྉ඼໊ • ϝʔΧʔ໊ • ࢢ৔ൢചՁ֨ʢNJONBYͷΑ͏ͳൣғ͔΋͠Εͳ͍ʣ • δϟϯϧ • ϨϏϡʔ • ৯ྉ඼ొ࿥Ϣʔβʔ • ೝՄ

Slide 19

Slide 19 text

৯ྉ඼ొ࿥ਃ੥ͷೝࣝ ΤϯδχΞ • ಉ͡৯ྉ඼ͩ͠ɺ 
 ίʔυ΋ڞ௨Խ͓ͤͯ͜͞͏ • ೝՄ͍ͬͯ͏ͷ͕͍͖͚ͭͯͨͲɺ 
 ৯ྉ඼ͷεςʔλεͩΑͶɺΧϥϜ௥ՃͰ͍͍͔ͳʔ

Slide 20

Slide 20 text

ϨϏϡʔଅਐͷͨΊͷػೳ௥Ճ

Slide 21

Slide 21 text

લճͷϦϦʔε͔ͯ͠Β·ͨগ͠ޙ • ϨϏϡʔΛ౤ߘͯ͘͠ΕΔํͷ 
 Ϟνϕʔγϣϯ͕Լ͕Βͳ͍Α͏ʹ 
 ࢀߟʹͳͬͨͳͲͷϑΟʔυόοΫΛ͚ͭΑ͏ʂ • ϨϏϡʔ͔Βʹ৯ྉ඼ʹ఺਺Λ͚ͭͨΓɺ 
 ฏۉ఺Λ৯ྉ඼ʹ෇༩ͤͯ͞ 
 ݕࡧͷฒͼॱͷҰͭʹ࢖͓͏ʂ

Slide 22

Slide 22 text

ϨϏϡʔଅਐࢪࡦͷೝࣝ • ৯ྉ඼໊ • ϝʔΧʔ໊ • δϟϯϧ • ϨϏϡʔจ • ϨϏϡϫʔʢ౤ߘऀʣ • ఺਺ • ฏۉ఺ • ฒͼॱ

Slide 23

Slide 23 text

ϨϏϡʔଅਐࢪࡦͷೝࣝ ΤϯδχΞ • ಉ͡৯ྉ඼ͩ͠ɺ 
 ίʔυ͸ಉ༷ʹڞ௨Խ͓ͤͯ͜͞͏ • ϨϏϡʔͱ͔ͷ࣋ͨͤํ͕ͪΐͬͱมΘ͖ͬͯͨͳ͊ 
 ςʔϒϧΛͦΖͦΖ෼ׂ͢Δ͔ʔ 
 ͜ͷฏۉ఺͸ݕࡧʹ͔͠࢖Θͳ͍͚Ͳɺ͜͜ʹͳ͍ͱ 
 ද͕ࣔେมͩ͠ɺݕࡧ࣌ͷ0SEFS΋͜͜ʹͳ͍ͱҰճͰऔΕͳ͍ ͳ͊ɾɾ

Slide 24

Slide 24 text

Ϗδωε֦େͷͨΊͷػೳ௥Ճ

Slide 25

Slide 25 text

લճͷϦϦʔε͔ͯ͠Β·ͨ·ͨগ͠ޙ • ϨϏϡʔ͔Β࢝·ͬͨαʔϏε΋େ͖͘ͳΓɺ 
 ͍ͭʹ௨ൢΛελʔτ • ࡏݿঢ়ଶΛ൓өͤ͞ͳ͕Βɺ 
 ϩάΠϯϢʔβʔͷॅॴ΁ͷ഑ૹ೔࣌༧૝ΛೖΕΑ͏ʂ

Slide 26

Slide 26 text

௨ൢ͔ΒΈͨ৯ྉ඼ͷೝࣝ • ৯ྉ඼໊ • ϝʔΧʔ໊ • ৯ྉ඼੒෼ • δϟϯϧ • ௨৴ൢചՁ֨ • ϨϏϡʔจ • ϨϏϡϫʔʢ౤ߘऀʣ • ఺਺ • ฏۉ఺ • ฒͼॱ • ഑ૹઌ • ࡏݿ؅ཧ • 4,6 • ൢചεςʔλε༗ແ • Ϩίʔυঢ়ଶ

Slide 27

Slide 27 text

ٸʹ࿪Έ͕ • ͜ͷ৯ྉ඼ڊେ͗͢Δ͚Ͳɺ 
 ڞ௨͍ͯ͠Δͱ͜ΖҎ֎෼ׂͰ͖ͳ͍ʁ • Ͱ΋͋ͬͪͱͬͪ͜Ͱ࢖͍ͬͯͯͰ͢Ͷ • ͬͪ͜Λม͑ΔͳΒɺ࢓༷΋ม͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍Ͱ͢Ͷ

Slide 28

Slide 28 text

͏ʔΜɹෳࡶͩɾɾʂ 
 ʢ͜ΕҎ্͸೉͍͠ͷͰʣͰ͖·ͤΜʂ

Slide 29

Slide 29 text

৯ྉ඼ͱ͍͏໊લ͚ͩͰ 
 શͯΛͭͳ͛Δͱɾɾɾʁ

Slide 30

Slide 30 text

class Product { public function __construct( private string $name, private string $maker, private ?DateTime $created = null, private ?User $user = null, private ?string $marketPrice = null, private ?string $originalName = null, private ?DateTime $nameIdentificationDate = null, private ?string $genre = null, private ?string $reviewBody = null, private ?User $reviewUser = null, private ?int $score = null, private ?float $avg = null, private ?int $orderNumber = null, private ?int $salePrice = null, private ?string $deliveryArea = null, private ?int $stockKeepingUnit = null, private ?int $saleStatus = null, private ?int $enabled = null ) {} }

Slide 31

Slide 31 text

ʢ͢΂ͯΛ಺แͨ͠ʣ৯ྉ඼Λදݱ͢ΔͨΊʹ OVMMBCMFͰදݱʂ

Slide 32

Slide 32 text

ڥք͚ͮΒΕͨίϯςΩετΛཧղ͢Δ

Slide 33

Slide 33 text

৯ྉ඼ͱ͸ʢΤϯδχΞʣ • ৯ྉ඼͸QSPEVDUTͱͯ͠੔උ͍ͯͨ͠ • ৯ྉ඼ʹ͸ೖྗݩͷ঎඼໊ͱਃ੥ঢ়ଶ͕͋Γɺ 
 ಉ͡Α͏ͳσʔλ͕ͲΜͲΜ࡞ΒΕ͍ͯ͘ 
 ໊دͤ͞Εͨ΋ͷ͸ਃ੥͞Ε͍ͯͳ͍͚ͲೝՄঢ়ଶͰɺ 
 ໊دͤϑϥά͕͋Δ • ϝʔΧʔ౎߹Ͱ௨ൢͰചΕͳ͍͜ͱ͸͋Δ͕ɺ 
 ϨϏϡʔ͕͍͍ͭͯΔ΋ͷ͸දࣔ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ • ঎඼Ϩίʔυ͕ແޮͳͱ͖͸ͳʹΑΓ΋༏ઌͤ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ 
 ʢ࿦ཧ࡟আʣ

Slide 34

Slide 34 text

৯ྉ඼ͱ͸ʢΤϯδχΞʣ • ৯ྉ඼͸഑ૹՄೳͳ΋ͷͰ͋Δ͔Ͳ͏͔ͷ൑ఆ͕͋Γɺ 
 Ӿཡऀͷॅॴ͔Β഑ૹ೔Λܭࢉ͢Δඞཁ͕͋Δ 
 • ݕࡧϖʔδͰ͸ฒͼॱ͕͋Γɺ 
 ଞͷϖʔδͰ͸৽͍͠঎඼ॱʹฒ͹ͤͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ 
 • ৯ྉ඼͸ࢢ৔ൢചՁ֨ͱɺฐࣾͰͷ௨৴ൢചՁ͕֨͋Γɺ 
 ௨৴ൢച࣌ʹ͸4,6Λߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

Slide 35

Slide 35 text

๲ΒΈ͗ͨ͢৯ྉ඼ͱ͍͏ଘࡏ • ৯ྉ඼ͱ͍͏ྖҬΛڞ௨Խ͓͚ͤͯ͞͹ 
 શ͕ͯ͏·͍͘͘͸ͣͩͬͨ • ཁ๬ΛΞϓϦέʔγϣϯͷ࢓༷ͱͯ͠औΓ૊Μͩ 
 ͜Ε͸࢓༷͕ෳࡶͳ͍ͤͩʂ

Slide 36

Slide 36 text

ίϯςΩετΛҙࣝ͢Δ

Slide 37

Slide 37 text

ίϯςΩετͱ͸ • ར༻ऀͷҙࣝ΍ཱ৔ʹΑͬͯ 
 ࣄ৘΍എܠ΍ঢ়گΛࢦ͢΋ͷ • ೔ৗੜ׆ͷ͋ͪ͜ʹͪଟ͋͘Δ΋ͷͰɺ 
 ೝࣝͷᴥᴪͷ΄ͱΜͲ͸͜ͷίϯςΩετΛཧղͤͣʹ 
 ࣗ෼ͷཱ৔ͰͷࢥߟͳͲͱҧ͏··ਐΉ͜ͱͰى͖Δ

Slide 38

Slide 38 text

ΤϯδχΞʹ΋৯ྉ඼ʹର͢Δ 
 ߟ͑ํ͕ܾ·ͬͯ͠·͍ͬͯͨ

Slide 39

Slide 39 text

σʔλϕʔε౎߹΍ϥΠϒϥϦ౎߹ͳͲ͕ 
 ؚ·Ε͍ͯͨ 
 
 ΤϯδχΞࢹ఺ͰͷίϯςΩετͱͯ͠ද໘Խ

Slide 40

Slide 40 text

ίϯςΩετΛཧղ͢ΔϝϦοτ • ෺ࣄͷίϯςΩετΛཧղͯ͠ɺ੔ཧ͢Δ͜ͱͰ 
 ཱ৔ͳͲ͕ҧ͏৔߹Ͱ΋ 
 ೝࣝϨϕϧΛଗ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ • ೝࣝͷᴥᴪͷ΄ͱΜͲ͕͜ͷίϯςΩετ͔Β͘Δ΋ͷ 
 ίϛϡχέʔγϣϯͷվળͱཧղ౓ͷΞοϓ • ͜ͷίϯςΩετΛ͏·͘දݱ͢Δ͜ͱͰϦϑΝΫλϦϯά͸΋ͪΖΜɺ 
 ΞϓϦέʔγϣϯͱͷ޲͖߹͍ํɺෳࡶ͞ͷճආʹܨ͕Δ

Slide 41

Slide 41 text

Ͳ͏͢Ε͹Α͔ͬͨͷ͔

Slide 42

Slide 42 text

ίϯςΩετ͕࡞༻͢ΔൣғʢྖҬʣΛ 
 ݟ͚ͭग़͠ɺڥքઢΛݟ͚ͭΔ

Slide 43

Slide 43 text

໊دͤͷέʔε • ৯ྉ඼ͱϨϏϡʔ͸ؔ܎Λ࣋ͭ 
 • ৯ྉ඼ͱ໊دͤ͸ؔ܎Λ࣋ͭ 
 • ϨϏϡʔͱ໊دͤ͸৯ྉ඼ΛڬΜͰؔ܎Λ͔࣋ͭ΋͠Εͳ͍

Slide 44

Slide 44 text

໊دͤͷέʔε • ϨϏϡʔͷཱ৔͔ΒݟΔ৯ྉ඼ͱ 
 ໊د͔ͤΒݟΔ৯ྉ඼͸ಉ͔͡Ͳ͏͔ • ϨϏϡʔ͔ΒݟΔ৯ྉ඼ͷ໊د࣮ͤߦ೔ͱ͸ • ೖྗݩͷ৯ྉ඼໊͸ϨϏϡΞʔ΍ɺӾཡऀ͕ೝࣝ͢Δ΋ͷ • ໊د͔ͤΒΈΔϨϏϡΞʔ΍ϨϏϡʔͱ͸

Slide 45

Slide 45 text

໊دͤͷέʔε • ϨϏϡΞʔ͔ΒΈͨ৯ྉ඼ͷೝࣝͱ 
 ӡ༻্ͷ໊دͤʹؔ͢Δ৯ྉ඼͸ࠩ෼͕͋Δ • ͭ·Γ໊લ͕ಉ͡Ͱ΋ 
 ೝࣝϨϕϧɾҙຯ߹͍͕ඍົʹҟͳΔͱ͍͏͜ͱ

Slide 46

Slide 46 text

ొ࿥ਃ੥ͷέʔε • ໊د͔ͤΒΈΔ৯ྉ඼ɺϨϏϡΞʔ͔ΒݟΔ৯ྉ඼ɺ 
 ਃ੥ϑϩʔ͔ΒݟΔ৯ྉ඼͸ಉ͔͡Ͳ͏͔ • ਃ੥ϑϩʔͷ͏ͪɺڐՄ͞Εͨ΋ͷ͚͕ͩ 
 ॳΊͯϨϏϡʔର৅ͷ৯ྉ඼ͱͳΔ 
 • ϨϏϡʔ͔Βݟ͑Δ৯ྉ඼ͱਃ੥ڐՄ͞Εͨ৯ྉ඼͸ಉ͡΋ͷ 
 ਃ੥͕ڐՄ͞ΕΔ·Ͱ͸શ͘ҟͳΔ৯ྉ඼

Slide 47

Slide 47 text

ొ࿥ਃ੥ͷέʔε • ਃ੥ڐՄ͞ΕΔ·Ͱ͸ϨϏϡʔ͸ແ͍ 
 ৯ྉ඼ͱೝࣝ͞Εͳ͍ͨΊɺ 
 σʔλߏ଄తʹ΋৯ྉ඼*%ΛৼΔ͜ͱ͸΄ͱΜͲͳ͍ • ͨͩ͠ɺσʔλ෼ੳྖҬͰ͸࿩͕มΘͬͯ͘Δέʔε΋ 
 ొ࿥ਃ੥ͨ͠৯ྉ඼ͷ͏ͪɺͲΕ͚ͩڐՄ͞Ε͔ͨɺͳͲ

Slide 48

Slide 48 text

ϨϏϡΞʔ

Slide 49

Slide 49 text

໊دͤ

Slide 50

Slide 50 text

ΤϯδχΞ

Slide 51

Slide 51 text

৯ྉ඼ͱ͍͏໊લ͕ಉ͚ͩ͡Ͱ ֤ྖҬͰͷೝ͕ࣝҟͳ͍ͬͯͨ

Slide 52

Slide 52 text

͜ͷίϯςΩετͷڥքઢ͕ 
 ڥք͚ͮΒΕͨίϯςΩετ

Slide 53

Slide 53 text

ڥքઢΛݟ͚ͭΔ࣌ͷϙΠϯτ

Slide 54

Slide 54 text

ίϯςΩετΛݟ͚ͭग़͢ϙΠϯτ • ໨ͷલʹ͋ΔจষԽ͞Εͨ෺ࣄ΍ɺ͍ۙ͠ձ࿩ɺ 
 ࢓༷͔Β͸ຊ౰ʹ࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱ͸Θ͔Βͳ͍ • ͜ΕΒΛݟ͚ͭΔίϛϡχέʔγϣϯ΍ɺ 
 ෺ࣄΛଟ֯తʹΈΔࢥߟํ๏΍ந৅ͷఐࢠΛ͏·͘औΓೖΕ 
 ϝλ৘ใΛݟൈ͘͜ͱ

Slide 55

Slide 55 text

ίϯςΩετΛݟ͚ͭग़͢ϙΠϯτ • աڈͷܦݧͳͲ͔Β͘Δ 
 ʮ͋͋ͳͬͨΒ͜͏ͳΔʯͱ͍ͬͨʮߦಈͷΠϝʔδʯΛ 
 த৺ͱ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ 
 ཱ৔͔Βͷഎܠ΍ɺจষ΍ձ࿩Ҏ֎ͷཪʹજΉ΋ͷΛ஌Δ • ܾΊ͚ͭ΍ࢥ͍ࠐΈͰ͸ͳ͘ 
 ར֐ؔ܎ऀΛ஌Γɺ৘ใΛҾ͖ग़ͯ͠ຊ࣭తͳղ୊Λ஌Δ

Slide 56

Slide 56 text

ίϯςΩετݟ͚ͭग़͢ϙΠϯτ • σʔλϕʔε΍ϥΠϒϥϦͷ͜ͱ͸Ұ੾ߟ͑ͳ͍ • ࣮૷౎߹Ͱ͸ߟ͑ͳ͍͜ͱ • ͜ΕΒ͸ΤϯδχΞͷཱ৔͔Βͷ෺ࣄͷ޲͖߹͍ํʹ 
 ڧ͘ґଘͯ͠͠·͏ͨΊɺ 
 ձ࿩ͷத਎͸߹ͬͯ΋ɺදݱ͸טΈ߹Θͳ͍ঢ়ଶʹ

Slide 57

Slide 57 text

ίϯςΩετݟ͚ͭͩͨ͠Β • ಉ໊͡લͰ͋ͬͯ΋ؔ࿈ੑ͕͋Δ͔΋͠Εͳ͍ɺ 
 ͙Β͍Ͱߟ͑Δ • ڞ௨ͯ͠ߟ͑Δͷ͸ͨ͘͞ΜͷॏͳΓ͕ݟ͖͔͑ͯͯΒ

Slide 58

Slide 58 text

ଞͷྫʹ͍ͭͯ΋ಉ༷

Slide 59

Slide 59 text

ϨϏϡʔ΁ͷ఺਺ͷέʔε • 69తͳࢪࡦͱͯ͠΋࡞༻͢Δ΋ͷͰɺ 
 ΄ͱΜͲ͸αʔϏεར༻ऀͷͨΊͷ΋ͷ͔΋͠Εͳ͍ • ଞͷ৯ྉ඼ͷཱ৔ͰΈΔͱ 
 ϨϏϡʔͷ఺਺͕͍͍ͭͯΑ͏͕ͳ͔Ζ͏ͱ 
 Ұ੾ؔ৺ͷͳ͍΋ͷ • ৯ྉ඼ͱ͍͏ݴ༿͕ͭ͘΋ͷ͢΂ͯʹ఺਺Λؔ܎ͤͯ͞͸ͳΒͳ͍

Slide 60

Slide 60 text

࣮ફͷͨΊʹ͢Δ͜ͱ

Slide 61

Slide 61 text

࣮ફͷͨΊͷεςοϓ • ϓϩδΣΫτ΋͘͠͸ձࣾશମͷ༻ޠूͱ 
 ίϯςΩετϚοϓΛ࡞Δ • ݸਓͷ؍఺Ͱ͸ͳ͘ɺར֐ؔ܎ऀΛר͖ࠐΉ 
 • ݸਓతʹ࠷ॳʹऔΓ૊Ήͷ͕͜Ε

Slide 62

Slide 62 text

࣮ફͷͨΊͷεςοϓ • ڥք͚ͮΒΕͨίϯςΩετʹ߹Θͤͯ 
 ίʔυ΋෼͚ͯߟ͑Δ • ίʔυ͸ڞ௨Խͤͯ͞ɺ 
 ෺ࣄ͚ͩ͏·͘෼͚ͯߟ͑Δͷ͸೉͍͠ • Ͱ΋όϥϯε͸େࣄ

Slide 63

Slide 63 text

۩ମతͳ࣮૷ํ๏͸ɾɾ

Slide 64

Slide 64 text

·ͱΊ • ڥք͚ͮΒΕͨίϯςΩετΛೝࣝ͠ɺ 
 දݱͷώϯτͱ͢Δ͜ͱͰࢥߟͷෳࡶ͞Λճආ͢Δ • ίϯςΩετ͕ੜ·ΕΔࣄ৅Λݟ͚ͭग़͢͜ͱͰ 
 ଟ͘ͷώϯτʹͭͳ͕Δ • ໨ͷલͷ෺ࣄ͸ϝλ৘ใͷҰ෦ͱͯ͠ଊ͑Δͷ͸େࣄ