Slide 1

Slide 1 text

!CPD@TIP ಠࣗͷڞ༗ೝূج൫Λ༻͍͍ͯΔαʔϏεͰ ΞΧ΢ϯτ࡟আػೳΛఏڙͨ࣌͠ͷಓఔ J04%$ 4VO dJPTEDB !4IP.BTFHJ

Slide 2

Slide 2 text

ΞΧ΢ϯτ࡟আػೳ͋ΔΑ🙋🙋 ։ൃ͍ͯ͠ΔΞϓϦʹʜ

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ͙͢࡞Γ·͠ΐ͏ʂ😱 खΛ্͍͛ͯͳ͔ͬͨํʜ

Slide 4

Slide 4 text

"QQ4UPSF3FWJFX(VJEFMJOFT-FHBM1SJWBDZ%BUB$PMMFDUJPOBOE4UPSBHF IUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNBQQTUPSFSFWJFXHVJEFMJOFTEBUBDPMMFDUJPOBOETUPSBHF W "DDPVOU4JHO*O<> “If your app supports account creation, you must also offer account deletion within the app.” - “ΞϓϦͰΞΧ΢ϯτ࡞੒͕ग़དྷΔͷͰ͋Ε͹ɺΞϓϦ಺ͰΞΧ΢ϯτ࡟আ΋ఏڙ͢Δඞཁ͕͋Δ” Ͳ͏ͯ͠ʁ "QQ4UPSF3FWJFX(VJEFMJOFʹͯΞΧ΢ϯτ࡟আػೳ͕ඞਢʹͳΓ·ͨ͠ʂ ˞d

Slide 5

Slide 5 text

ͱ͍͏͜ͱͰʜ

Slide 6

Slide 6 text

!CPD@TIP ಠࣗͷڞ༗ೝূج൫Λ༻͍͍ͯΔαʔϏεͰ ΞΧ΢ϯτ࡟আػೳΛఏڙͨ࣌͠ͷಓఔ J04%$ 4VO dJPTEDB !4IP.BTFHJ

Slide 7

Slide 7 text

ࣗݾ঺հ 4IP.BTFHJ !CPD@TIP !4IP.BTFHJ

Slide 8

Slide 8 text

αʔϏε঺հ

Slide 9

Slide 9 text

αʔϏε঺հ

Slide 10

Slide 10 text

௚໘༷ͨ͠ʑͳ՝୊ ΞΧ΢ϯτ࡟আػೳΛఏڙ͢Δ্Ͱʜ

Slide 11

Slide 11 text

ΞΧ΢ϯτ࡟আΛ࣮૷͢Δ࣌ͷ՝୊ w ΞΧ΢ϯτ࡟আཁ݅ͷظݶͱൟ๩ظ͕ඃ͍ͬͯΔ😨˞d w ཁ݅ͷઆ໌͕๡͍͠ʜ w આ໌͕ઌఔͷҰจͷΈ ͩͬͨ w αʔϏεಠࣗͷ೉͠͞ w ಠࣗͷڞ௨ೝূج൫Λ࢖༻͍ͯ͠Δ w ৚݅Λຬͨ͞ͳ͍ͱୀձग़དྷͳ͍

Slide 12

Slide 12 text

ΞΧ΢ϯτ࡟আͷظݶ͸݄೔ ֬ఆਃࠂ͸ຖ೥༷͕ࣜมΘΔͷͰ݄dཌ݄͕ൟ๩ظ ˠ΋ΖඃΓ😇 ظݶͱൟ๩ظ͕ඃ͍ͬͯΔ😨 2021/06/08 ެද 2022/01/30 ࢪߦ 2022/06/30 ࣮ࡍͷࢪߦ ൟ๩ظ🔥 2021/12 ~ 2022/2 ֬ఆਃࠂ📄 2022/02/16 ~

Slide 13

Slide 13 text

֬ఆਃࠂظؒதʹෆ۩߹͕ى͖ͨͱ͖ʹ ͍ͭͰ΋ϦϦʔεग़དྷΔঢ়ଶʹ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ʜ ˠൟ๩ظલʹΞΧ΢ϯτ࡟আΛ࣮૷͢Δʂʂ ظݶͱൟ๩ظ͕ඃ͍ͬͯΔ😨 2021/06/08 ެද 2022/01/30 ࢪߦ 2022/06/30 ࣮ࡍͷࢪߦ ൟ๩ظ🔥 2021/12 ~ 2022/2 ֬ఆਃࠂ📄 2022/02/16 ~

Slide 14

Slide 14 text

࣍ʹɺઆ໌ͷ๡͠͞

Slide 15

Slide 15 text

ཁ݅ͷઆ໌͕๡͍͠ /FXTBOE6QEBUFT"QQ4UPSF3FWJFX(VJEFMJOFVQEBUFTOPXBWBJMBCMF IUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNOFXT JEEPWYCI ˞

Slide 16

Slide 16 text

ཁ݅ͷઆ໌͕๡͍͠ /FXTBOE6QEBUFT"QQ4UPSF3FWJFX(VJEFMJOFVQEBUFTOPXBWBJMBCMF IUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNOFXT JEEPWYCI ͷΈʂʂ ˞

Slide 17

Slide 17 text

ཁ݅ͷઆ໌͕๡͍͠ 🤔 8FC7JFXʹ༠ಋ͢Δ͚ͩ͡Όμϝͳͷʁ ԿΒ͔ͷཧ༝ͰΞΧ΢ϯτ࡟আग़དྷͳ͍৔߹͸Ͳ ͏͢Ε͹͍͍ͷʁ ಠࣗͷೝূج൫Λ࢖͍ͬͯΔ ΞΧ΢ϯΛ࡞੒ͯ͠ ͍Δ ৔߹͸ͦͷΞΧ΢ϯτ΋࡟আग़དྷΔඞཁ͕͋ Δʁ

Slide 18

Slide 18 text

w lࣄۀऀzΛΦʔφʔ͕؅ཧ͍ͯͯ͠ɺͦͷࣄۀऀʹϝϯόʔ͕ଐ͍ͯ͠Δɻϝ ϯόʔ͕ୀձ ΞΧ΢ϯτ࡟আ ͢Δʹ͸ΦʔφʔͷڐՄ͕ඞཁɻ w lࣄۀऀzͷΦʔφʔ͕ୀձ͢Δ৔߹ɺଞͷ.'Ϋϥ΢υαʔϏε͔Β΋ୀձ͠ ͳ͍ͱσʔλ͕࡟আ͞Εͳ͍ɻ w ಠࣗͷೝূج൫ .'*% ͷΞΧ΢ϯτΛ࡞੒͍ͯͯ͠ɺ͜ͷΞΧ΢ϯτΛ࡟আ ͢Δʹ͸ଞͰར༻͍ͯ͠ΔαʔϏε΋ୀձ͢Δඞཁ͕͋Δɻ αʔϏεಠࣗͷ೉͠͞

Slide 19

Slide 19 text

w lࣄۀऀzΛΦʔφʔ͕؅ཧ͍ͯͯ͠ɺͦͷࣄۀऀʹϝϯόʔ͕ଐ͍ͯ͠Δɻϝ ϯόʔ͕ୀձ ΞΧ΢ϯτ࡟আ ͢Δʹ͸ΦʔφʔͷڐՄ͕ඞཁɻ w lࣄۀऀzͷΦʔφʔ͕ୀձ͢Δ৔߹ɺଞͷ.'Ϋϥ΢υαʔϏε͔Β΋ୀձ͠ ͳ͍ͱσʔλ͕࡟আ͞Εͳ͍ɻ w ಠࣗͷೝূج൫ .'*% ͷΞΧ΢ϯτΛ࡞੒͍ͯͯ͠ɺ͜ͷΞΧ΢ϯτΛ࡟আ ͢Δʹ͸ଞͰར༻͍ͯ͠ΔαʔϏε΋ୀձ͢Δඞཁ͕͋Δɻ αʔϏεಠࣗͷ೉͠͞ ˠΞΧ΢ϯτ࡟আ͕௚͙ʹग़དྷͳ͍έʔε͕͋Δ

Slide 20

Slide 20 text

Ͳ͏΍ͬͯ੾Γൈ͚ͨͷ͔ʁ ༷ʑͳ՝୊͕͋Δத

Slide 21

Slide 21 text

Ͳ͏΍ͬͯ੾Γൈ͚ͨͷ͔ʁ w ૣΊͷؾ෇͖ͱߦಈ w ެද͞Εͨཌ೔ʹνʔϜʹ૬ஊˠௐࠪ։࢝ w "QQMF΁ͷ࣭໰Ͱٙ໰఺ղܾ w l࡟আग़དྷͳ͍৔߹͕͋ͬͯ΋ྑ͍͔ʁz w lೝূج൫ͷΞΧ΢ϯτ΋࡟আग़དྷΔඞཁ͕͋Δ͔ʁz w FUD w ճ౴Λ༧૝͠ͳ͕Βͷ࣮૷ w ϦδΣΫτ͞Εͳ͍ϥΠϯΛ༧૝ͯ͠ཁ݅ΛܾΊΔˠ࣮૷

Slide 22

Slide 22 text

݁Ռ

Slide 23

Slide 23 text

w ΞΧ΢ϯτ࡟আͷखଓ͖͕ΞϓϦ಺Ͱ࢝ΊΒΕΔ༷ʹ࣮ ૷ w ৚݅ʹΑͬͯ͸࡟আग़དྷͳ͍ w ಠࣗͷڞ௨ೝূج൫ͷΞΧ΢ϯτ࡟আ͸8FC΁༠ಋ w ࣮૷࣌͸8FC7JFXͰͷ࡟আ͕0,͔ͩͬͨΘ͔Βͳ͍ঢ়ଶ ݁Ռ

Slide 24

Slide 24 text

w ΞΧ΢ϯτ࡟আͷखଓ͖͕ΞϓϦ಺Ͱ࢝ΊΒΕΔ༷ʹ࣮ ૷ w ৚݅ʹΑͬͯ͸࡟আग़དྷͳ͍ w ಠࣗͷڞ௨ೝূج൫ͷΞΧ΢ϯτ࡟আ͸8FC΁༠ಋ w ࣮૷࣌͸8FC7JFXͰͷ࡟আ͕0,͔ͩͬͨΘ͔Βͳ͍ঢ়ଶ ݁Ռ ˠ݄೔ʹϦϦʔε🎉

Slide 25

Slide 25 text

Ͳ͏͢Ε͹ϦδΣΫτ͞Εͳ͍͔ʁ ৘ใ͕ग़ἧͬͨࠓ

Slide 26

Slide 26 text

Ͳ͏͢Ε͹ϦδΣΫτ͞Εͳ͍͔ʁ w ΞϓϦ಺Ͱ࡞੒͞ΕΔΞΧ΢ϯτ͸શͯΞϓϦ͔Β࡟আग़དྷΔΑ͏ʹ͢Δ w ΞΧ΢ϯτ࡟আͷखଓ͖Λz࢝ΊΒΕΕ͹z0, w 8FCαΠτ΁ͷ༠ಋ͸0,͕ͩɺඞͣzΞΧ΢ϯτ࡟আ͕׬ྃͰ͖ΔαΠτ΁ ͷμΠϨΫτϦϯΫΛ༻ҙ͢Δz w ΞΧ΢ϯτ࡟আͷಋઢΛz؆୯ʹݟ͚ͭΒΕΔΑ͏ʹ͢Δz w ཧ༝͕͋ͬͯ࡟আʹ͕͔͔࣌ؒΔ৔߹͸ͦͷཧ༝Λ఻͑ΔΑ͏ʹ͢Δ w ๏తʹҡ࣋͢Δඞཁͷͳ͍ΞΧ΢ϯτͷσʔλ͸࡟আ͞ΕΔΑ͏ʹ͢Δ 4VQQPSU0 ff FSJOHBDDPVOUEFMFUJPOJOZPVSBQQ IUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNTVQQPSUP ff FSJOHBDDPVOUEFMFUJPOJOZPVSBQQ

Slide 27

Slide 27 text

༨ஊͰ͕͢

Slide 28

Slide 28 text

ʹԆظൃදʂʂʂ ࣮ࡍͷࢪߦ͸ʂʂʂ 2021/06/08 ެද 2022/01/30 ࢪߦ 2022/06/30 ࣮ࡍͷࢪߦ ൟ๩ظ🔥 2021/12 ~ 2022/2 ֬ఆਃࠂ📄 2022/02/16 ~ 2022/01/23 Ԇظൃද

Slide 29

Slide 29 text

😇

Slide 30

Slide 30 text

ϚωʔϑΥϫʔυืूཁ߲ϖʔδ͸ͪ͜Β https://hrmos.co/pages/moneyforward J04"OESPJEΤϯδχΞઈࢍืूதͰ͢ʂʂʂ