Slide 1

Slide 1 text

զʑ͸ͳͥӽڥ͢Δͷ͔ ʙӽڥϚΠϯυηοτͱݱ৔վળʙ Jan/28/2017 Takao Oyobe Incubation Service Development Department, Rakuten Inc.

Slide 2

Slide 2 text

$)&$,*/ 1IPUPCZϑϦʔࣸਅૉࡐͺͨͦ͘ IUUQTXXXQBLVUBTPDPN

Slide 3

Slide 3 text

IUUQTEFWMPWFEPPSLFFQFSKQFWFOUT

Slide 4

Slide 4 text

͋ͳͨʹͱͬͯͷڥͱ͸Կ͔ ໰͍

Slide 5

Slide 5 text

૊৫ ܖ໿ ։ൃͱϏδωε ൃ஫ଆͱड஫ଆ 1IPUPCZϑϦʔࣸਅૉࡐͺͨͦ͘ IUUQTXXXQBLVUBTPDPN ্࢘ͱ෦Լ ϨΨγʔγεςϜ มΘΒͳ͍ݱ৔ େاۀප εΩϧෆ଍

Slide 6

Slide 6 text

ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷݱ৔Ͱ͸ ଟ͘ͷ໰୊͕ଘࡏ͢Δ

Slide 7

Slide 7 text

ڥ໰୊ʁ 1IPUPCZFEXBSETUPKBLPWJD IUUQTHPPHMUNQR7I

Slide 8

Slide 8 text

໰୊͚͕ͩݟ͍͑ͯͯ΋ڥʹ͸ͳΒͳ͍

Slide 9

Slide 9 text

ࠓͱߦ͖͍ͨ৔ॴ͕ݟ͑ͯॳΊͯڥ͕Ͱ͖Δ ߦ͖͍ͨઌ ͜͏ͳͬͨΒ͍͍ͳ ࠓ ڥ Ϊϟοϓ

Slide 10

Slide 10 text

ߦ͖͍ͨઌͱࠓͷؒʹੜ·ΕͨڥΛ ӽ͑ͯઌʹਐΉ͜ͱ͕ӽڥͰ͋Δ

Slide 11

Slide 11 text

ӽڥ$0/ʹूͬͨಉࢤୡʹ໰͏

Slide 12

Slide 12 text

໰͍ զʑ͸ͳͥӽڥ͢Δͷ͔

Slide 13

Slide 13 text

ٴ෦ܟ༤ !5",",*/( ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ָఱגࣜձࣾ ՎͬͯགྷΕΔΤϯδχΞ αʔϏε։ൃ೥ ΞδϟΠϧ։ൃ೥ *5ۀքͷϨΠϯϝʔΧʔ ΞΠυϧϚελʔ

Slide 14

Slide 14 text

2011 2017 IUUQXXXTMJEFTIBSFOFU5BLBP0ZPCFQSFTFOUBUJPOT IUUQTTQFBLFSEFDLDPNUBLBLJOH

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

ճͷ;Γ͔͑Γ ݸͷ,FFQ ݸͷ1SPCMFN ݸͷ5SZ ੜ֔௨ࢉ੒੷

Slide 18

Slide 18 text

ݱ৔Ͱ࣍ʑʹݟ͔ͭΔڥͱ޲͖߹ͬͯ ͦͷઌʹਐ΋͏ͱ௅ઓ͠ଓ͚͖ͯͨ

Slide 19

Slide 19 text

ࠓ೔ͷ͓࿩ ݱ৔վળΛଓ͚͖ͯͨܦݧΛৼΓฦΓɺ զʑʹͱͬͯͷӽڥͱ͸Կͳͷ͔ ͳͥզʑ͕ӽڥΛ͢Δͷ͔ ӽڥ͢ΔͨΊʹඞཁͳϚΠϯυηοτ ʹ͍͓ͭͯ࿩͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ

Slide 20

Slide 20 text

1IPUPCZ64"SNZ$PSQTPG&OHJOFFST IUUQTHPPHMG14D ࢲͷετʔϦʔ

Slide 21

Slide 21 text

2009 ৽ଔ࣌୅

Slide 22

Slide 22 text

౰࣌ͷ։ൃελΠϧ ✓ ΢ΥʔλʔϑΥʔϧͬΆ͍։ൃ ✓ ࣾ಺डൃ஫ܕ։ൃ ✓ ܭըۦಈओٛ ✓ Ϧʔμʔ͕ݟੵ΋ͬͯλεΫׂΓৼΓ ✓ ࠷ޙʹखಈͰςετΛؤுΔ

Slide 23

Slide 23 text

֮͑Δ͜ͱʹඞࢮͰ ձࣾɺ૊৫ɺνʔϜͷ΍Γํ͕ ੈքͷશͯͰ͋Γ Կͷٙ໰΋͍࣋ͬͯͳ͔ͬͨ

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

2009 2011 సػ͕๚ΕΔ

Slide 26

Slide 26 text

ΞδϟΠϧ ίϛϡχςΟ ೋͭͷग़ձ͍

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

✓ ࣾ಺डൃ஫ܕ͸มΘΒͣ ✓ ੒Ռ෺ۦಈ։ൃ ✓ ݸਓ͕νʔϜʹίϛοτ͢Δ ✓ ϓϧܕͷλεΫ؅ཧ ✓ $POUJOVPVT*OUFHSBUJPO มԽͨ͠։ൃελΠϧ

Slide 29

Slide 29 text

ͦΕ·Ͱ౰ͨΓલͩͬͨੈքͱ ҧ͏ੈքΛ஌ͬͯ͠·ͬͨ

Slide 30

Slide 30 text

ͬͪ͜ͷํ͕͍͍͡ΌΜʂʂ

Slide 31

Slide 31 text

΋ͬͱ͍͍ํ๏͕͋ΔͷͰ͸ʁ

Slide 32

Slide 32 text

No content

Slide 33

Slide 33 text

IUUQXXXTMJEFTIBSFOFUEBJQSFTFOUTEFWMPWFIBOHBSGMJHIUTOPXCBSSBHF ೥݄ʹ%FW-07&Ͱ ॳษڧձࢀՃॳൃද

Slide 34

Slide 34 text

ࣗ෼͕ͨͪ΍ͬͨ͜ͱΛΞ΢τϓοτ ͯ͠ϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏ܦݧ ඈͼࠐΊ͹Ͳ͏ʹ͔ͳΔͱ͍͏࣮੷

Slide 35

Slide 35 text

ձࣾɾ૊৫ͷ֎ʹ΋޿͍ੈք͕ ޿͕͍ͬͯΔ͜ͱΛ஌ͬͯ͠·ͬͨ

Slide 36

Slide 36 text

΋ͬͱ஌Γ͍ͨʂʂ

Slide 37

Slide 37 text

4DSVN(BUIFSJOH

Slide 38

Slide 38 text

"HJMF$POGFSFODF

Slide 39

Slide 39 text

)FOSJLʹޚྱ͕ݴ͑ͨ

Slide 40

Slide 40 text

2009 2011 2013 ΍ͬͯ΍Ζ͏ظ

Slide 41

Slide 41 text

νʔϜվળΛଓ͚ͨ݁ՌͰͨ໰୊

Slide 42

Slide 42 text

ϏδωενʔϜΛר͖ࠐΉ ൿ ൿ ൿ

Slide 43

Slide 43 text

Ձ஋૑଄Χϯόϯ

Slide 44

Slide 44 text

Ծઆͱ࣮ূ

Slide 45

Slide 45 text

Ұॹʹ࢓ࣄΛ͢Δ͚ͩͰ ৽ͨͳؾ͖ͮΛಘΒΕͨ

Slide 46

Slide 46 text

No content

Slide 47

Slide 47 text

91ࡇΓ 4DSVN(BUIFSJOH5PLZP %FWFMPQFST4VNNJU "HJMF+BQBO ೔ຊͷΞδϟΠϧେେձ੍೼

Slide 48

Slide 48 text

2009 2017 2011 2013 ͳΜͰ΋ ΍ͬͯ΍Ζ͏ظ

Slide 49

Slide 49 text

νʔϜͷվળΛଓ͚ͯؾ͍ͮͨ͜ͱ

Slide 50

Slide 50 text

νʔϜԣஅతͳ;Γ͔͑ΓΛ࢝Ίͨ

Slide 51

Slide 51 text

νʔϜԣஅ;Γ͔͑ΓΛଓ͚ͯؾ͍ͮͨ͜ͱ

Slide 52

Slide 52 text

૊৫ͷ;Γ͔͑ΓʹະདྷձٞΛ࣮ࢪͨ͠

Slide 53

Slide 53 text

ҼՌؔ܎ਤΛ࡞ͬͯ໰୊Λ੔ཧ

Slide 54

Slide 54 text

ະདྷձٞΛ࣮ࢪ

Slide 55

Slide 55 text

ະདྷձٞͷ݁Ռ

Slide 56

Slide 56 text

IUUQTTQFBLFSEFDLDPNUBLBLJOHTJOXFJMBJIVJZJTVLVSBNVXP[IJFSV[V[IJEVLVSJOVNCFSSTHU ৄ͘͠͸ͪ͜ΒΛͲ͏ͧ

Slide 57

Slide 57 text

Ұॹʹ࿩͚ͩ͢Ͱೝ͕ࣝ͋ͬͯ ໰୊ղܾʹ޲͔͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ

Slide 58

Slide 58 text

No content

Slide 59

Slide 59 text

·ͱΊ ݱ৔վળΛଓ͚͖ͯͨܦݧΛৼΓฦΓɺ զʑʹͱͬͯͷӽڥͱ͸Կͳͷ͔ ͳͥզʑ͕ӽڥΛ͢Δͷ͔ ӽڥ͢ΔͨΊʹඞཁͳϚΠϯυηοτ ʹ͍͓ͭͯ࿩͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ

Slide 60

Slide 60 text

·ͱΊ ݱ৔վળΛଓ͚͖ͯͨܦݧΛৼΓฦΓɺ զʑʹͱͬͯͷӽڥͱ͸Կͳͷ͔ ͳͥզʑ͕ӽڥΛ͢Δͷ͔ ӽڥ͢ΔͨΊʹඞཁͳϚΠϯυηοτ ʹ͍͓ͭͯ࿩͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ

Slide 61

Slide 61 text

ڥͱ͸ࣗ෼͕࡞Γग़͢ l΍Βͳ͍ཧ༝z 1IPUPCZFEXBSETUPKBLPWJD IUUQTHPPHMUNQR7I

Slide 62

Slide 62 text

૊৫ ܖ໿ ։ൃͱϏδωε ൃ஫ଆͱड஫ଆ 1IPUPCZϑϦʔࣸਅૉࡐͺͨͦ͘ IUUQTXXXQBLVUBTPDPN ্࢘ͱ෦Լ ϨΨγʔγεςϜ มΘΒͳ͍ݱ৔ େاۀප εΩϧෆ଍

Slide 63

Slide 63 text

No content

Slide 64

Slide 64 text

ʮ͏ͬɾɾɾʯͱࢥ͏෦෼͕ڥ

Slide 65

Slide 65 text

ϢϧήϯɾΞϖϩʢ)PXUP$IBOHF5IF8PSMEʣ

Slide 66

Slide 66 text

ࠓ ڥ Ϊϟοϓ ߦ͖͍ͨઌ ͜͏ͳͬͨΒ͍͍ͳ

Slide 67

Slide 67 text

ߦ͖͍ͨઌʹਐΈଓ͚ΔͨΊ ໨ͷલͷ໰୊ղܾΛଓ͚͖͚ͯͨͩ

Slide 68

Slide 68 text

ιϑτ΢ΣΞ։ൃ্ͷ໰୊ͷଟ͘͸ɺ ٕज़తͱ͍͏ΑΓࣾձֶతͳ΋ͷͰ͋Δ τϜɾσϚϧίςΟϞγʔɾϦελʔʢϐʔϓϧ΢ΣΞʣ

Slide 69

Slide 69 text

໰୊WTࢲͨͪ

Slide 70

Slide 70 text

ӽڥͱ͸ߦ͖͍ͨઌʹ޲͔ͬͯ าΈଓ͚Δ͜ͱ

Slide 71

Slide 71 text

·ͱΊ ݱ৔վળΛଓ͚͖ͯͨܦݧΛৼΓฦΓɺ զʑʹͱͬͯͷӽڥͱ͸Կͳͷ͔ ͳͥզʑ͕ӽڥΛ͢Δͷ͔ ӽڥ͢ΔͨΊʹඞཁͳϚΠϯυηοτ ʹ͍͓ͭͯ࿩͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ

Slide 72

Slide 72 text

ຊ౰ʹ੒͠਱͍͛ͨ͜ͱ͸Կ͔ ղܾ͍ͨ͠໰୊͸Կ͔

Slide 73

Slide 73 text

૊৫ ܖ໿ ։ൃͱϏδωε ൃ஫ଆͱड஫ଆ 1IPUPCZϑϦʔࣸਅૉࡐͺͨͦ͘ IUUQTXXXQBLVUBTPDPN ্࢘ͱ෦Լ ϨΨγʔγεςϜ มΘΒͳ͍ݱ৔ େاۀප εΩϧෆ଍

Slide 74

Slide 74 text

ͨͿΜɺ͜Ε͡Όͳ͍

Slide 75

Slide 75 text

No content

Slide 76

Slide 76 text

ͨͿΜɺ͜Ε͡Όͳ͍

Slide 77

Slide 77 text

ࢲͷ΍Γ͍ͨ͜ͱ େاۀͷελʔτΞοϓͷ ੒ޭࣄྫΛͭ͘Δ

Slide 78

Slide 78 text

0OF5FBN

Slide 79

Slide 79 text

ຊ౰ʹ΍Γ͍ͨ͜ͱɾ໰୊ղܾʹ ޲͔͏͢ΔͨΊʹӽڥΛ͢Δ

Slide 80

Slide 80 text

·ͱΊ ݱ৔վળΛଓ͚͖ͯͨܦݧΛৼΓฦΓɺ զʑʹͱͬͯͷӽڥͱ͸Կͳͷ͔ ͳͥզʑ͕ӽڥΛ͢Δͷ͔ ӽڥ͢ΔͨΊʹඞཁͳϚΠϯυηοτ ʹ͍͓ͭͯ࿩͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ

Slide 81

Slide 81 text

΢ΥϧτɾσΟζχʔʢσΟζχʔ૑ۀऀʣ

Slide 82

Slide 82 text

ߦ͖͍ͨઌΛݟਾ͑ͯ ҰาͣͭਐΈଓ͚Δ 1IPUPCZ%BWJE.D%FSNPUU IUUQTHPPHM7[;0;(

Slide 83

Slide 83 text

lӽڥzͰ͸ͳ͘ ೔ʑͷ໰୊ղܾͰ͋Δͱߟ͑Δ

Slide 84

Slide 84 text

ࣦഊͯ͠΋ͨͿΜࢮͳͳ͍ ͩͬͨΒ΍Ζ͏

Slide 85

Slide 85 text

ਓੜ͸୹͍ ࢭ·͍ͬͯΔ࣌ؒ͸΋͍ͬͨͳ͍

Slide 86

Slide 86 text

No content

Slide 87

Slide 87 text

ͨ͘͞Μͷώϯτɺ ະདྷͷ஥͕ؒू͍ͬͯΔ

Slide 88

Slide 88 text

ӽڥΛӽ͑Ζ 1IPUPCZKFTTJDBIUBN IUUQTHPPHM:BCB7W

Slide 89

Slide 89 text

/08 )*3*/( Ұॹʹಇ͘͜ͱʹڵຯΛ࣋ͬͯ͘Εͨํ͸ੋඇ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ !5",",*/(