Slide 1

Slide 1 text

ٶݪਸࢤ೥݄೔ ϓϧϦΫຖͷݕূ؀ڥΛݐͯΑ͏ ϋʔυϧܹ௿-5େձοʂ

Slide 2

Slide 2 text

ٶݪਸࢤ גࣜձࣾΫϥοιʔω ϓϩμΫτ։ൃ෦43&νʔϜ

Slide 3

Slide 3 text

)FSPLV3FWJFX"QQTϥΠΫʹ &$4΁σϓϩΠ͍ͨ͠👨💻

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

(JU)VC"DUJPOTͰ࡞ͬͯΈͨ💪

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

ϓϧϦΫຖͷݕূ؀ڥΛ ࣗಈͰߏஙͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ🙌

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

ʮ֗ʯͷ॥؀࠶ੜจԽΛҭΉ ͍·ੜ͖͍ͯΔਓ΋ɺ͜Ε͔Βੜ·Εͯ͘Δਓ΋ɺΈΜͳ͕๛͔ʹ฻ΒͤΔɻ ͦΜͳࣾձΛ࣮ݱ͢Δ࠷ॳͷεςοϓͱͯ͠ɺ ࢲͨͪ͸ݐ෺ͷղମ͕దਖ਼ʹɺ҆৺ͯ͠ߦΘΕΔϓϥοτϑΥʔϜΛͭ͘Γ·͢ɻ ݐ෺ͱͯͦ͠ͷ··࢖͑Δ΋ͷ͸ɺ࠶׆༻͢Δɻ࢖͑ͳ͍΋ͷ͸ɺࢿݯ΁ͱੜ·ΕมΘΒͤΔɻ ͦ΋ͦ΋ɺݐͯΔஈ֊Ͱઌͷ͜ͱ·Ͱߟ͑ൈ͔Εͨ΋ͷͰ͋Δͱ͍͍ɻ ʮ֗ʯͷ॥؀࠶ੜΛɺࣾձͷ͋ͨΓ·͑ʹɻ ͜ͷ৽͍͠ೝࣝͱߟ͑ʹࢍಉͯ͘͠ΕΔਓͨͪͱͱ΋ʹจԽ΁ͱҭΜͰ͍͖·͢ɻ ະདྷͷͣͬͱઌ·ͰɺΈΜͳ͕সإͰ͍ΒΕΔࣾձΛ໨ࢦͯ͠ɻ

Slide 13

Slide 13 text

෇࿥

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

No content