Slide 1

Slide 1 text

ϚϚͷҰาΛࢧ͑Δ ΧάϧͱδπϜ $POOFIJUP*OD໺ᖒ఩র ୈ̐ճLBHHMF΋͘΋͘ձ!߿ொ

Slide 2

Slide 2 text

Έͳ͞Μɺ,BHHMF͸޷͖Ͱ͔͢ʁ

Slide 3

Slide 3 text

,BHHMFͷܦݧ͸࣮຿ʹ׆͖͍ͯ·͔͢ʁ

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ .-ΤϯδχΞʹͳͬͯϲ݄Ͱײͨ͡ ,BHHMFͱ࣮຿ͷIPHFIPHFʹ͍ͭͯ

Slide 5

Slide 5 text

ͪͳΈʹ͜ͷεϥΠυ͸

Slide 6

Slide 6 text

൴ΒʹΑͬͯࢧ͑ΒΕ͍ͯ·͢

Slide 7

Slide 7 text

Slide 8

Slide 8 text

ຊ୊΁

Slide 9

Slide 9 text

ΞδΣϯμ ࣗݾ঺հ αʔϏεʹ͍ͭͯ ૊৫ʹ͍ͭͯ ,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ

Slide 10

Slide 10 text

ࣗݾ঺հ

Slide 11

Slide 11 text

ࣗݾ঺հ ໊લɿ໺ᖒ఩রʢ/P[BXB5BLBOPCVʣ ॴଐɿίωώτגࣜձࣾ ɹɹɿ!UBLBQZ w ʙίωώτʹ.-ΤϯδχΞͱͯ͠+0*/ w ػցֶशؔ࿈ΛϝΠϯʹ΍ΓͭͭɺΠϯϑϥ΋ษڧத w ,BHHMFͨ͠ΓɺϒϩάʢIUUQTXXXUBLBQZXPSLʣॻ͍ͨΓɺ ໺ٿͨ͠Γ͍ͯ͠·͢

Slide 12

Slide 12 text

αʔϏεʹ͍ͭͯ

Slide 13

Slide 13 text

αʔϏεʹ͍ͭͯ ˞ʮӾཡ਺ʯʮར༻ऀ਺ʯ͸ϝσΟΞͱΞϓϦͷ߹ܭ஋ʢ೥݄݄ͷฏۉ஋ʣ ˞ʮϚϚ޲͚/PΞϓϦʯ͸೥݄Πϯςʔδௐ΂ɹௐࠪର৅ɿ೛৷தʙ̎ࡀ̌ϲ݄ͷࢠڙΛ࣋ͭঁੑ O Λநग़ ˞*OTUBHSBNͷϑΥϩϫʔ਺ɺ'BDFCPPLͷ͍͍Ͷ਺ɺ-*/&ͷͱ΋ͩͪ਺ͷ߹ܭ஋ ೥݄࣌఺ ϚϚϦ ΞϓϦɾ8FC 4/4 *OTUBHSBNɾ-*/&ɾ'BDFCPPL هࣄ ϚϚಉ࢜Ͱ೰ΈΛ૬ஊ͠߹͏2"ίϛϡχςΟΛத৺ʹ ϢʔβʔΛ֦େ͍ͯ͠·͢ ʮϚϚϦʯͰϢʔβʔಉ͕࢜ ͲΜͲΜܨ͕͍ͬͯ·͢ ϚϚͷੜ׆ʹ໾ཱͭهࣄΛ ෯޿͍δϟϯϧͰ഑৴͍ͯ͠·͢ ϚϚ޲͚/P̍ΞϓϦʹબग़ ਓͷϚϚ͕બͿʮݱࡏ࢖͍ͬͯΔΞϓϦʯʹ ͯɺ߲໨ ଞͷϚϚʹΦεεϝ͍ͨ͠ɺೝ஌౓ɺ
 ར༻཰ɺརศੑɺ޷ײ౓ Ͱ̍ҐΛ֫ಘ͠·ͨ͠ هࣄ਺ 6,000 هࣄҎ্ ྦྷܭϑΝϯ਺ ໿ 85 ສਓ ˞ ݄ؒӾཡ਺ ໿ 1.5ԯճ ˞ ݄ؒར༻ऀ਺ ໿ 650ສਓ ˞ ˞ l೰ΈzͱzڞײzΛ࣠ʹϚϚʹدΓఴ͍ ΞϓϦɾ8FCɾ4/4ͱଟ֯తʹαʔϏεΛల։͍ͯ͠·͢

Slide 14

Slide 14 text

αʔϏεʹ͍ͭͯ 0 450,000 900,000 1,350,000 1,800,000 2014/4 2014/5 2014/6 2014/7 2014/8 2014/9 2014/10 2014/11 2014/12 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015/5 2015/6 2015/7 2015/8 2015/9 2015/10 2015/11 2015/12 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2016/5 2016/6 2016/7 2016/8 2016/9 2016/10 2016/11 2016/12 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6 2017/7 2017/8 2017/9 2017/10 2017/11 2017/12 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 2018/8 ݄ؒ౤ߘ਺ ໿ 150ສ݅ िʹ೔Ҏ্ىಈ͢Δ ΞΫςΟϒϢʔβʔ ໿ 50 ਓʹਓ 57$. ์ө ΞϓϦ૯%-਺ສ ਓʹਓ ਓʹਓ ਓʹਓ ਓʹਓ ˞ ˞ʮϚϚϦʯ಺ͷग़࢈༧ఆ೔Λઃఆͨ͠Ϣʔβʔ਺ͱɺްੜ࿑ಇলൃදʮਓޱಈଶ౷ܭʯͷग़ੜ਺͔Βࢉग़
 ˞िʹճҎ্ىಈ͢ΔϢʔβʔ ˞ ೥ʹग़࢈ͨ͠ϚϚͷʮਓʹਓʯ͕ϚϚϦΛར༻த ೔ຊ࠷େڃن໛ΛތΔϒϥϯυ΁ͱ੒௕͍ͯ͠·͢ ˞

Slide 15

Slide 15 text

૊৫ʹ͍ͭͯ

Slide 16

Slide 16 text

૊৫ʹ͍ͭͯ αʔόʔαΠυɿ ΢Σϒϑϩϯτɿ ϞόΠϧɿ Πϯϑϥɾ.-ɿ

Slide 17

Slide 17 text

૊৫ʹ͍ͭͯ αʔόʔαΠυɿ ΢Σϒϑϩϯτɿ ϞόΠϧɿ Πϯϑϥɾ.-ɿ

Slide 18

Slide 18 text

૊৫ʹ͍ͭͯ αʔόʔαΠυɿ ΢Σϒϑϩϯτɿ ϞόΠϧɿ Πϯϑϥɾ.-ɿ Լه৚݅ͷݩɺҎ߱Λ࿩͠·͢ w 8FCܥελʔτΞοϓ w #UP$αʔϏε w ΅ͬͪ.-ΤϯδχΞ

Slide 19

Slide 19 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ

Slide 20

Slide 20 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ࣭໰ऀ ճ౴ऀ ෆద੾ͳίϯςϯπͷ౤ߘ FH؆୯ʹՔ͛Δํ๏ڭ͑·͢Α ϚϚϦͰͷػցֶश׆༻ྫ

Slide 21

Slide 21 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ࣭໰ऀ ճ౴ऀ ෆద੾ͳίϯςϯπͷ౤ߘ FH؆୯ʹՔ͛Δํ๏ڭ͑·͢Α ݕ Ӿ ϑ Ο ϧ λ /-1Λ࢖ͬͯ ෆద੾ͳ౤ߘΛݕ஌ ϚϚϦͰͷػցֶश׆༻ྫ

Slide 22

Slide 22 text

ҰൠతͳػցֶशϓϩδΣΫτͷϫʔΫϑϩʔ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ σʔλऩू σʔλՃ޻ɾ෼ੳ Ϟσϧߏங ධՁɾݕূ ධՁɾӡ༻ ຊ൪ ࡞Δ ࢖͏ σϓϩΠ 1P$ ఆظతͳ Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ σʔλऩू Ϟσϧߋ৽

Slide 23

Slide 23 text

ҰൠతͳػցֶशϓϩδΣΫτͷϫʔΫϑϩʔ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ σʔλऩू σʔλՃ޻ɾ෼ੳ Ϟσϧߏங ධՁɾݕূ ධՁɾӡ༻ ຊ൪ ࡞Δ ࢖͏ σϓϩΠ 1P$ ఆظతͳ Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ σʔλऩू Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͷλεΫ

Slide 24

Slide 24 text

՝୊ɾΰʔϧઃఆ σʔλऩू σʔλՃ޻ɾ෼ੳ Ϟσϧߏங ධՁɾݕূ ධՁɾӡ༻ ຊ൪ ࡞Δ ࢖͏ σϓϩΠ 1P$ ఆظతͳ Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ σʔλऩू Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͷλεΫ

Slide 25

Slide 25 text

՝୊ɾΰʔϧઃఆ σʔλऩू σʔλՃ޻ɾ෼ੳ Ϟσϧߏங ධՁɾݕূ ධՁɾӡ༻ ຊ൪ ࡞Δ ࢖͏ σϓϩΠ 1P$ ఆظతͳ Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ σʔλऩू Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͷλεΫ ࣮຿ͷλεΫ

Slide 26

Slide 26 text

՝୊ɾΰʔϧઃఆ σʔλऩू σʔλՃ޻ɾ෼ੳ Ϟσϧߏங ධՁɾݕূ ධՁɾӡ༻ ຊ൪ ࡞Δ ࢖͏ σϓϩΠ 1P$ ఆظతͳ Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ σʔλऩू Ϟσϧߋ৽ ࣮຿ͷλεΫ

Slide 27

Slide 27 text

՝୊ɾΰʔϧઃఆ σʔλऩू σʔλՃ޻ɾ෼ੳ Ϟσϧߏங ධՁɾݕূ ධՁɾӡ༻ ຊ൪ ࡞Δ ࢖͏ σϓϩΠ 1P$ ఆظతͳ Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ σʔλऩू Ϟσϧߋ৽ ࣮຿ͷλεΫ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛ ൺֱͯ͠ΈΔ

Slide 28

Slide 28 text

՝୊ɾΰʔϧઃఆ σʔλऩू σʔλՃ޻ɾ෼ੳ Ϟσϧߏங ධՁɾݕূ ධՁɾӡ༻ ຊ൪ ࡞Δ ࢖͏ σϓϩΠ 1P$ ఆظతͳ Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ σʔλऩू Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ

Slide 29

Slide 29 text

՝୊ɾΰʔϧઃఆ σʔλऩू σʔλՃ޻ɾ෼ੳ Ϟσϧߏங ධՁɾݕূ ධՁɾӡ༻ ຊ൪ ࡞Δ ࢖͏ σϓϩΠ 1P$ ఆظతͳ Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ σʔλऩू Ϟσϧߋ৽ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ

Slide 30

Slide 30 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ

Slide 31

Slide 31 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ

Slide 32

Slide 32 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ ,BHHMFͷܦݧ͕ ࣮຿ʹ໾ཱͭͷ͸͜ͷ෦෼

Slide 33

Slide 33 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ ྫ͑͹

Slide 34

Slide 34 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ

Slide 35

Slide 35 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ ʮϞσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠʯ ͚ͩͰ΋݁ߏ΍Δ͜ͱ͕ଟ͔ͬͨΓ͢Δ

Slide 36

Slide 36 text

FH"1*ԽɾσϓϩΠʹඞཁͳ΋ͷ w ֶशࡁΈϞσϧ w SBXσʔλΛਪ࿦Ͱ͖Δܗʹॲཧ͢ΔͨΊͷϞδϡʔϧ /-1ͷ৔߹͸ετοϓϫʔυϑΝΠϧ΍ࣙॻͳͲ w ࣮ߦ؀ڥʢ"1*αʔόʣ w "1*ʢQZϑΝΠϧͳͲʣ w $*$% ౳ʑ

Slide 37

Slide 37 text

w ֶशࡁΈϞσϧ w SBXσʔλΛਪ࿦Ͱ͖Δܗʹॲཧ͢ΔͨΊͷϞδϡʔϧ /-1ͷ৔߹͸ετοϓϫʔυϑΝΠϧ΍ࣙॻͳͲ w ࣮ߦ؀ڥʢ"1*αʔόʣ w "1*ʢQZϑΝΠϧͳͲʣ w $*$% ౳ʑ ͋Εɺ ,BHHMF࣮ͬͯ຿ʹ׆͖Δͷʁʁ FH"1*ԽɾσϓϩΠʹඞཁͳ΋ͷ

Slide 38

Slide 38 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ

Slide 39

Slide 39 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ ͜ͷ෦෼ͷ஌ݟʹؔͯ͠͸ ൺֱతੈͷதʹग़͖͍ͯͯΔҹ৅

Slide 40

Slide 40 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ ͜ͷ෦෼ʹؔͯ͠͸ ·ͩ·ͩ৘ใ͕গͳ͍ҹ৅

Slide 41

Slide 41 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ ͦͷதͰ΋ɺ࣮ࡍͷϏδωε՝୊ʹରͯ͠ Ͳ͏෼ੳͯ͠ɺͲ͏ϞσϦϯάͯ͠ɺͲ͏ݕূ͢Δ͔ ͱ͍ͬͨ৘ใ͸݁ߏগͳ͍

Slide 42

Slide 42 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ ·ͯ͠ɺ΅ͬͪ.-ΤϯδχΞͩͱ Ϟσϧͷ૊Έํͱ͔ݕূͷ࢓ํͱ͔΋݁ߏෆ҆

Slide 43

Slide 43 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ ͦ͏͍ͬͨதͰ ,BHHMFʢ෇ਵ͢ΔίϛϡχςΟؚΊʣ͸ ஌ݟͷๅੴശ

Slide 44

Slide 44 text

,BHHMFͱ࣮຿ʹ͍ͭͯ ,BHHMF ࣮຿ ՝୊ɾΰʔϧઃఆ ෆཁ ཁ σʔλऩू ෆཁ ཁ σʔλՃ޻ɾ෼ੳ ཁ ཁ Ϟσϧߏங ཁ ཁ ϞσϧͷධՁɾݕূ ཁ ཁ Ϟσϧͷ"1*ԽɾσϓϩΠ ෆཁ ཁ Ϟσϧͷӡ༻ ෆཁ ཁ ,BHHMFͷλεΫͱ࣮຿ͷλεΫΛൺֱ ͏Θͬɾɾɾ ,BHHMFͷϙςϯγϟϧߴ͗͢ɾɾɾʁ

Slide 45

Slide 45 text

·ͱΊʂ

Slide 46

Slide 46 text

·ͱΊ w,BHHMFͰཆΘΕΔೳྗ͸.-ΤϯδχΞͱͯ͠ٻΊΒΕΔೳྗͷ Ұ෦ʢاۀن໛ɾϏδωεϞσϧɾ૊৫ମ੍ʹΑΔࠩ͸͋Δ͕ʣ w͕ͩɺ,BHHMFʢͱͦΕʹ෇ਵ͢ΔίϛϡχςΟʣ͔ΒಘΒΕΔ ஌ݟ͸ͱͯ΋ଟ͍ॿ͔Δ w͜Ε͔Β΋,BHHMF΍͍ͬͯͧ͘,BHHMFίϛϡχςΟʹߩݙ͠ ͍ͯͧ͘

Slide 47

Slide 47 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ