Slide 1

Slide 1 text

)PMP-FOTͰݟΔ*P5ͷເ ௕ๆܚࡾ +PMMZTUJDT*OD

Slide 2

Slide 2 text

8IP ௕ๆܚࡾ 5XJUUFS!,[P/BH w גࣜձࣾ+PMMZTUJDT ໊̎ w ήʔϜձࣾग़਎ w 6OJUZ 9BNBSJOΛ࢖ͬͨΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ w ,JOFDUͳͲͷΠϯλϥΫςΟϒ w )PMP-FOTͳͲͷY3

Slide 3

Slide 3 text

*P5

Slide 4

Slide 4 text

Slide 5

Slide 5 text

໳֎

Slide 6

Slide 6 text

໳֎׽

Slide 7

Slide 7 text

.3ͱ*P5

Slide 8

Slide 8 text

͜ΜͳੈքʹͳΔ͔ͳ͊

Slide 9

Slide 9 text

ເ ໝ૝ ͷ࿩

Slide 10

Slide 10 text

*P5

Slide 11

Slide 11 text

*OUFSOFUPG5IJOHT

Slide 12

Slide 12 text

*OUFSOFUPG5IJOHT

Slide 13

Slide 13 text

*OUFSOFUPG5IJOHT *OGPSNBUJPOPG5IJOHT

Slide 14

Slide 14 text

.3

Slide 15

Slide 15 text

.JYFE3FBMJUZ ʢෳ߹ݱ࣮ײʣ

Slide 16

Slide 16 text

IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ.JYFE@SFBMJUZ

Slide 17

Slide 17 text

ϦΞϧͱόʔνϟϧ͕ ࠞ͡Γ߹ͬͨੈք

Slide 18

Slide 18 text

ྫʣ)PMP-FOTͷ 4QBUJBM.BQQJOH

Slide 19

Slide 19 text

No content

Slide 20

Slide 20 text

ΦΫϧʔδϣϯͷ࣮ݱ w खલʹ͋Δ΋ͷ͕ޙΖʹ͋Δ΋ͷΛӅ͢ w ୯ͳΔ%ΦϒδΣΫτදࣔͩͱৗ࣌खલʹདྷΔ w )PMP-FOTͰۭؒΛηϯγϯά w %ϝογϡΛߏங w ಁ໌͚ͩͲޙΖͷ΋ͷΛඳ͔ͳ͍γΣʔμʔΛద༻

Slide 21

Slide 21 text

ݱ࣮ੈքͷೝࣝ

Slide 22

Slide 22 text

͍͢͝Μ͚ͩͲ

Slide 23

Slide 23 text

No content

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

No content

Slide 26

Slide 26 text

ݟ͑Δ෦෼͚ͩߏங

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

খ͍͞΋ͷ͸ߏஙͮ͠Β͍

Slide 30

Slide 30 text

No content

Slide 31

Slide 31 text

No content

Slide 32

Slide 32 text

ςʔϒϧΛಈ͔͢

Slide 33

Slide 33 text

͍Βͳ͍ϝογϡ͕࢒Δ ˍ ৽͍͠ͷ͕͙͢ʹͰ͖ͳ͍

Slide 34

Slide 34 text

୯ମͩͱݶք͋ΔΑͶ

Slide 35

Slide 35 text

ʮ΋ͷʯͷ৘ใΛ࢖͏

Slide 36

Slide 36 text

No content

Slide 37

Slide 37 text

ܗঢ়৘ใ w ௚ܘ w ߴ͞ w ϝογϡ৘ใ

Slide 38

Slide 38 text

ܗঢ়৘ใ w ௚ܘ w ߴ͞ w ϝογϡ৘ใ ຒΊࠐΈPS8FC͔Βऔಘ

Slide 39

Slide 39 text

No content

Slide 40

Slide 40 text

τϥοΩϯάηϯαʔ

Slide 41

Slide 41 text

Ґஔɾ࢟੎Λ τϥοΩϯά

Slide 42

Slide 42 text

Ґஔ ࢟੎ ܗঢ়

Slide 43

Slide 43 text

Ґஔ ࢟੎ ܗঢ়

Slide 44

Slide 44 text

ϝογϡߏங

Slide 45

Slide 45 text

ΑΓਖ਼֬ͳੈքͷཧղ

Slide 46

Slide 46 text

ଓ͖·ͯ͠

Slide 47

Slide 47 text

No content

Slide 48

Slide 48 text

No content

Slide 49

Slide 49 text

Slide 50

Slide 50 text

Ͳ͏΍ͬͯܭΔʁ

Slide 51

Slide 51 text

ᶃ਺͑Δ

Slide 52

Slide 52 text

ᶄ࣌ܭ

Slide 53

Slide 53 text

ᶅλΠϚʔ

Slide 54

Slide 54 text

ᶃ਺͑Δ ᶄ࣌ܭ ᶅλΠϚʔ

Slide 55

Slide 55 text

ᶃ਺͑Δ ᶄ࣌ܭ ᶅλΠϚʔ ෆࣗવͳੈք

Slide 56

Slide 56 text

No content

Slide 57

Slide 57 text

Slide 58

Slide 58 text

ᶆݟ͑Δ

Slide 59

Slide 59 text

ʮ΋ͷʯͷ৘ใΛ࢖͏

Slide 60

Slide 60 text

৘ใ ଴ͪ࣌ؒ෼

Slide 61

Slide 61 text

৘ใ ଴ͪ࣌ؒ෼ ʹ͓౬

Slide 62

Slide 62 text

৘ใ ଴ͪ࣌ؒ෼ ʹ͓౬

Slide 63

Slide 63 text

৘ใ ଴ͪ࣌ؒ෼ ʹ͓౬

Slide 64

Slide 64 text

ΑΓࣗવͳੈքͷݟ͑ํ

Slide 65

Slide 65 text

.JYFE3FBMJUZͷੈքʹ ʮ΋ͷʯͷ৘ใΛऔΓೖΕΔ

Slide 66

Slide 66 text

ΑΓࣗવͳੈքͷݟ͑ํ ΑΓਖ਼֬ͳੈքͷཧղ

Slide 67

Slide 67 text

5IBOLZPV *P5ͷ͜ͱڭ͍͑ͯͩ͘͞