Slide 1

Slide 1 text

͸ͯͳٕज़෦঺հ2015 2015-04-02 motemen

Slide 2

Slide 2 text

͜Μʹͪ͸ JENPUFNFO ٕज़෦νʔϑʢνʔϑΤϯδχΞʣ ೥ೖࣾ ͏͝ϝϞɺϒϩάɺ.BDLFSFM ֶੜ࣌୅ʹଧͪࠐΜͩ͜ͱ
 ม۪൮ౖɾΞΠυϧϚελʔ

Slide 3

Slide 3 text

ٕज़෦ 8FBSFlΤϯδχΞz ࣾһਓΞϧόΠτ ͸ͯͳ࠷େͷ෦ɺ͋Δ໘͸ͯͳͷlإz ·ͩ·ͩ૿͑·͢

Slide 4

Slide 4 text

ΤϯδχΞͷ࢓ࣄ

Slide 5

Slide 5 text

αʔϏεͷ։ൃͱӡ༻ ΢ΣϒαʔϏεεϚʔτϑΥϯΞϓϦ ϢʔβͷͨΊͷαʔϏεʜ ٕज़ΛϏδωεʹʜ αʔϏεͮ͘ΓΛϏδωεʹʢڞಉ։ൃҊ݅ʣ

Slide 6

Slide 6 text

αʔϏεͷ։ൃͱӡ༻ ࣭ͷߴ͍αʔϏεΛఏڙ͢Δ Α͍ମݧɺΑ͍ίϛϡχςΟΛٕज़Ͱࢧ͑Δ ތΓߴ͋͘Ζ͏ αʔϏεͮ͘ΓʹऴΘΓ͸ͳ͍ ऴΘΔ͜ͱ΋͋Γ·͢

Slide 7

Slide 7 text

ର֎׆ಈ l͸ͯͳ͸ٕज़ͷձࣾz ϒϥϯυ޲্͕૊৫ͷྗʹͳΔ

Slide 8

Slide 8 text

ۀ຿վળ ಉ྅ͷੜ࢈ੑΛ্͛Δ ࣗಈσϓϩΠɺ؅ཧը໘ɺνϟοτ࿈ܞɺFUDʜ ࢓૊ΈΛ࡞ΕΔͷ͸ΤϯδχΞ

Slide 9

Slide 9 text

νʔϑΤϯδχΞͷ࢓ࣄ POJTIJ4POHNVXUBUTVSVNPUFNFO ΩϟϦΞύε ධՁ ࠾༻׆ಈ ࣾ಺֎ͷΠϕϯτ

Slide 10

Slide 10 text

औΓ૊Έɾ੍౓

Slide 11

Slide 11 text

ٕज़ษڧձ ࣾ֎৘ใൃ৴ ΤϯδχΞ࣮੷ ։ൃ߹॓ γχΞΤϯδχΞ੍౓

Slide 12

Slide 12 text

ٕज़ษڧձ ຖि໦༵೔ͷ༦ํٕज़෦σβΠϯ෦ ࣋ͪճΓͰԿ͔ൃද͢Δ ㅟ ㅟ Έͳ͞Μʹ΋ૣΊʹճͬͯ͘ΔΑ͏ʹ͠·͢

Slide 13

Slide 13 text

ࣾ֎৘ใൃ৴ ϒϩάΛॻ͖·͠ΐ͏ લ݄ʹΛऔͬͨਓ͕͍ͨΒ݄ॳʹ͕ग़Δ ຊਓ͸ಛ্

Slide 14

Slide 14 text

ΤϯδχΞ࣮੷ ର֎ɾΦʔϓϯιʔε׆ಈΛਪ঑ ొஃɾࣥච͔Β044΁ͷ1VMM3FRVFTUͳͲ ৽ͨʹୡ੒ͨ͠Β͓ॕ͍

Slide 15

Slide 15 text

։ൃ߹॓ʢશࣾʣ ීஈͷۀ຿͔Β཭Εɺ໘ന͍΋ͷΛ࡞Δ

Slide 16

Slide 16 text

γχΞΤϯδχΞ੍౓ ΤϯδχΞʹ͸ϝϯλʔ͕ͻͱΓ͖ͭ·͢ ࢓ࣄͷ͜ͱɺকདྷͷ͜ͱɺͳΜͰ΋૬ஊ γχΞΤϯδχΞΛϩʔϧϞσϧͱͯ͠΄͍͠

Slide 17

Slide 17 text

ͦͷଞ ٕज़ॻΛձࣾͰߪೖ͠·͢ άϧʔϓͳͲͰνʔϑʹਃ੥͍ͯͩ͘͠͞ ࢀՃ͍ͨ͠ษڧձ͕͋ͬͨΒڭ͍͑ͯͩ͘͞ ग़ுѻ͍ʹ ৄ͘͠͸ʮΤϯδχΞϧʔϧूʯΩʔϫʔυΛࢀর

Slide 18

Slide 18 text

࠷ޙʹɺ৺͕͚

Slide 19

Slide 19 text

໰͍ΛཱͯΔ ӽڥ͢Δ ڞ༗͢Δ

Slide 20

Slide 20 text

໰͍ΛཱͯΔ ղܾʹϑΥʔΧε͠ͳ͍ खஈʹͱΒΘΕͳ͍ ໰୊͸ͳʹ͔ʁ

Slide 21

Slide 21 text

ӽڥ͢Δ ΤϯδχΞͷ֪ʹ͜΋Βͳ͍ ࣗ෼ͷ࢓ࣄՁ஋Λݶఆ͠ͳ͍ ࣗ෼ͷՁ஋Λ࠷େԽͯ͘͠ΕΔͷ͸ଞਓ

Slide 22

Slide 22 text

ڞ༗͢Δ ຬ଍ͯ͠Δ͜ͱɺࠔͬͯΔ͜ͱ FOHJOFFSPO4MBDL ͸ͯͳάϧʔϓʢશࣾɺΤϯδχΞʣ աڈͷΤϯτϦΛಡΜͰΈΑ͏

Slide 23

Slide 23 text

“खΛಈ͔ͨ͠ਓ͚͕ͩੈքΛม͑Δ” ŠYasuhiro Onishi

Slide 24

Slide 24 text

͜Ε͔ΒΑΖ͘͠ʂ