Slide 1

Slide 1 text

QJYJWΞϓϦͷ ઃܭࢥ૝ @shobyshoby ͳͥΞϓϦΛ࡞Δͷ͔ ྑ͍ΞϓϦͱ͸Կ͔

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ 2012೥4݄ೖࣾ ॳͷΞϓϦઐଐΤϯδχΞ iOSΞϓϦͱAPIશൠ͕ϝΠϯ

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ೔͸WebαʔϏεͷ ΫϥΠΞϯτΞϓϦΛ ࡞Δ࿩Λ͠·͢

Slide 4

Slide 4 text

ͳͥΞϓϦΛ ͭ͘Δͷ͔

Slide 5

Slide 5 text

ΑΓྑ͍ ϢʔβʔମݧΛ ఏڙͰ͖Δ͔Β

Slide 6

Slide 6 text

ʮϒϥ΢βΑΓ଎͍͔Βʯ

Slide 7

Slide 7 text

ݫ͍͠ϞόΠϧ؀ڥ ௨৴؀ڥ͕ྼѱ ஗͍ ෆ҆ఆ ୹͔࣌ؒ͠ݟͳ͍ ໿33ඵʢ※ʣ ※FlurryʹΑΔSocial NetworkingΧςΰϦͷηογϣϯܧଓ࣌ؒதԝ஋

Slide 8

Slide 8 text

ϞόΠϧ؀ڥͰ΋ ΞϓϦͳΒ ମײ଎౓Λ޲্Ͱ͖Δ

Slide 9

Slide 9 text

ྑ͍ΞϓϦͱ͸

Slide 10

Slide 10 text

ϒϥ΢βΑΓ ମײ଎౓͕଎͍ΞϓϦ

Slide 11

Slide 11 text

ମײ଎౓Λ ্͛Δʹ͸

Slide 12

Slide 12 text

଴ͨͤͳ͍ ߟ͑ͤ͞ͳ͍

Slide 13

Slide 13 text

଴ͨͤͳ͍

Slide 14

Slide 14 text

͙͢ʹϑΟʔυόοΫΛฦ͢ ଴͕ͪ࣌ؒ෼͔ΔΑ͏ʹ͢Δ ઌಡΈͯ͠௨৴଴ͪΛݮΒ͢

Slide 15

Slide 15 text

͙͢ʹϑΟʔυόοΫΛฦ͢ Ϣʔβʔ͕ૢ࡞Λͨ͠Βɺଈ࠲ʹϑΟʔυόο ΫΛฦ͢ ॲཧ͕͙͢ʹ׬ྃͰ͖ͳ͍৔߹ɺ୅ΘΓʹԿ͔ Λද͓ࣔͯ͘͠ ը૾ಡΈࠐΈͷ৔߹ɺ௿ղ૾౓ͷαϜωΠϧΛදࣔͯ͠ ͓͘ͱྑ͍ ࣮ࡍͷॲཧ͸ཪͰඇಉظʹߦ͏

Slide 16

Slide 16 text

଴͕ͪ࣌ؒ෼͔ΔΑ͏ʹ͢Δ ௕࣌ؒϢʔβʔΛ଴ͨͤΔ࣌͸ ਐḿঢ়گΛ఻͑Δ͔͠ແ͍ ʮਐḿμϝͰ͢ʯ

Slide 17

Slide 17 text

ઌಡΈͯ͠௨৴଴ͪΛݮΒ͢ ઌʹσʔλΛऔಘ͓͚ͯ͠͹ɺ දࣔ͢Δ͚ͩͳͷͰߴ଎ Ϣʔβʔͷ࣍ͷૢ࡞Λ༧ଌ͢Δ αʔόʔෛՙͱͷτϨʔυΦϑ

Slide 18

Slide 18 text

ߟ͑ͤ͞ͳ͍

Slide 19

Slide 19 text

બ୒ࢶΛݮΒ͢ ׳ΕͨUIදݱΛ࢖͏

Slide 20

Slide 20 text

બ୒ࢶΛݮΒ͢ ϝχϡʔͷ߲໨਺ΛݮΒ͢ ࠷େͰ5ͭ·Ͱ ϔϏʔϢʔβʔ͔͠࢖Θͳ͍ػೳΛ࡟Δ શ෦ͷػೳΛ࢖͏Ϣʔβʔ͸20%ҎԼ 80%ͷϢʔβʔ͕ຬ଍͢ΔΞϓϦΛ࡞Δ΂͖

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

׳ΕͨUIදݱΛ࢖͏ ʮ࠷΋ྑ͍UI͸׳ΕͨUIʯ ࢖͍׳ΕͨUIͰ͋Ε͹ߟ͑Δ͕࣌ؒগͳͯ͘ࡁΉ ΧελϜUI͸ͳΔ΂͘ආ͚Δ ͨͩ͠ɺΧελϜUIͷํ͕࠷ऴతʹྑ͍Ϣʔβʔ ମݧΛಘΒΕΔͷͰ͋Ε͹ʮ׳Εͯ΋Β͏ʯ ϨϏϡʔ͕େมͳ͜ͱʹͳΔͷ͸֮ޛΛܾΊΔ

Slide 23

Slide 23 text

·ͱΊ

Slide 24

Slide 24 text

ΞϓϦͷϝϦοτ͸ମײ଎౓Λ্͛ΒΕΔ͜ͱ ମײ଎౓Λ্͛Δʹ͸ɺ଴ͨͤͳ͍ɺߟ͑ͤ͞ͳ ͍͕ॏཁ ଴ͨͤͳ͍ͨΊʹ͸ɺૢ࡞ʹରͯ͠ଈ࠲ʹϑΟʔ υόοΫΛฦ͠ɺ͕͔͔࣌ؒΔॲཧ͸଴ͪ࣌ؒΛ ࣔ͢ɻઌಡΈͯ͠σʔλΛऔಘ͓ͯ͘͠ͱͳ͓ྑ ͍ ߟ͑ͤ͞ͳ͍ͨΊʹ͸ɺબ୒ࢶΛݮΒ͠ɺ׳Εͨ UIදݱΛ࢖͏ͱྑ͍

Slide 25

Slide 25 text

͓͠·͍