Slide 1

Slide 1 text

View ܥϥΠϒϥϦʹ ؔ͢Δ೰Έ USAMI Kosuke Fenrir Inc.

Slide 2

Slide 2 text

஫ҙ » ݁࿦ͷͳ͍࿩Ͱ͋Δ͜ͱΛ͓அΓ͓͖ͯ͠·͢ » جຊతʹ iOS Λલఏʹ࿩͠·͢ͷͰྃ͝ঝ͍ͩ͘͞ʢOS ґଘ͠ͳ͍ ࿩΋͋Γ·͚͢Ͳʣ

Slide 3

Slide 3 text

ϥΠϒϥϦͷͬ͘͟Γ෼ྨ » Model ܥʢLogic ܥʣ » View ܥʢUI ܥʣ » ʢ෼ྨͮ͠Β͍΋ͷ΋͋Δ͚Ͳɺ͜͜Ͱ͸ؾʹ͠ͳ͍ʣ

Slide 4

Slide 4 text

Model ܥ » DI » Data Converter (JSON / XML / ...) » Database » Network

Slide 5

Slide 5 text

View ܥ » ඪ४ͷྨࣅͷಠࣗϥΠϒϥϦ » PagerViewController ෩ / Alert ෩ / ... » ಠࣗύʔπʢ·ͨ͸ผͷ OS ෩ύʔπʣ » HUD / Drawer / PagerTabStrip / ...

Slide 6

Slide 6 text

ϥΠϒϥϦͷ࢖༻ » Model ܥ͸ੵۃతʹ࢖͏ » View ܥ͸͋·Γ࢖Θͳ͍ » ʢHUD ͳͲΑ͘࢖͏΋ͷ΋͋Δ͚Ͳʣ

Slide 7

Slide 7 text

View ܥ͸͋·Γ࢖Θͳ͍ʁ » ࣗલ࣮૷͢ΔΑΓϥΠϒϥϦΛ࢖͍͍ͨ৔߹͸͋Δ » ͔͠͠ɺ࢖͍ͮΒ͞Λײ͡Δ͜ͱ͕͋Δ

Slide 8

Slide 8 text

࢖͍ͮΒ͞ʁ » ϥΠϒϥϦ෦෼ͷݟͨ໨ͷௐ੔͕ͮ͠Β͍ » Ͳ͕͜ΧελϜͰ͖Δ͔͸ϥΠϒϥϦґଘ » ݟͨ໨ͷͩ͜ΘΓ͕ͳ͍ՕॴͳΒɾɾɾ » ϥΠϒϥϦͷڍಈͱࣗલ࣮૷෦෼ͷڍಈͱ͕੔߹͠ͳ͍ » Delegate ΍ Gesture Recognizer ͕িಥ͢ΔͳͲ

Slide 9

Slide 9 text

݁ہ » ϥΠϒϥϦͦͷ··Ͱ͸࢖͑ͳ͍৔߹͕ଟ͍ » ͦ͜Ͱɾɾɾ » ϥΠϒϥϦͷҰ෦Λվมͯ͠࢖͏ » ΞϓϦͰࣗલ࣮૷͢Δ » ϥΠϒϥϦΛࣗ࡞͢Δ » ͔ͤͬ͘ͷϥΠϒϥϦࢿ࢈͕׆͔ͤͯͳ͍ײɾɾɾ

Slide 10

Slide 10 text

࠷ۙͷࣄྫ

Slide 11

Slide 11 text

Pull to Refresh » ͍·΍ iOS ΞϓϦͷҰൠతͳڍಈͱ͞ΕΔ » iOS ඪ४Ͱ UIRefreshControl ͕͋Δ

Slide 12

Slide 12 text

͜͜ʹগʑحົͳཁٻ͕͋Δɾɾɾ » UITableView ͷ֎ଆʹ Refresh Control Λஔ͖͍ͨΜ͚ͩͲɾɾɾ » ʢී௨͸ UITableView ͷ಺ଆʹஔ͖·͢ΑͶɾɾɾʣ

Slide 13

Slide 13 text

UIRefreshControl » ී௨ͷ UIView ʹ addSubView ͢Δͱྫ֎͕ൃੜ͢Δ » ઃܭऀͷҙਤͱҟͳΔͨΊɺΘ͟ͱྫ֎Λग़͍ͯ͠ΔΑ͏ͩ » UIRefreshControl ͸ UITableViewController Ͱ࢖͏΋ͷ

Slide 14

Slide 14 text

αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦΛ୳͢ » Refresh Control ͷϥΠϒϥϦ͸ͨ͘͞Μ͋Δ » UIViewController + UITableView / UIScrollView Ͱ࢖͑Δ » ͔͠͠ɾɾɾ » ͲΕ΋ Refresh Control Λ UIScrollView ʹ addSubView ͢Δ » ϨΠΞ΢τΛϥΠϒϥϦ಺෦ͰܾΊ͍ͯΔ

Slide 15

Slide 15 text

ϥΠϒϥϦʹ੍໿͞ΕΔ » View ߏ଄ΛϥΠϒϥϦʹ੍໿͞ΕΔ » View Λࣗ෼ͷ޷͖ͳΑ͏ʹ഑ஔͰ͖ͳ͍ » ϨΠΞ΢τΛࣗ෼ͷ޷͖ͳΑ͏ʹઃఆͰ͖ͳ͍ » Refresh Control Λ֎ଆʹஔ͘͜ͱ͸ϩδοΫతʹ͸Մೳͳ͸ͣ

Slide 16

Slide 16 text

View ܥϥΠϒϥϦʹ๬Ή͜ͱ » View ͷ࣮૷΍ϨΠΞ΢τ͸Ͱ͖Δ͚ͩΞϓϦʹ·͔ͤͯ΄͍͠ » ϥΠϒϥϦ͸ج൫Λఏڙͯ͠΄͍͠

Slide 17

Slide 17 text

ଞͷ໰୊ » Refresh Control ͷϥΠϒϥϦͷଞͷࣄྫ » UIScrollViewDelegate ͷ࣮૷ͷதͰ hogehoge ϝιουΛݺ΂ » Ͱ΋໨తͷ delegate ͸ UITableViewDelegate Ͱ΋͋Δ » ͦͷϥΠϒϥϦͷཁٻʹ͋ΘͤΔͱ delegate Λࣗ༝ʹઃܭͰ͖ͳ͍

Slide 18

Slide 18 text

ΞϓϦͷઃܭ΁ͷӨڹΛݮΒ͢ » ϥΠϒϥϦͷཁٻʹҾͬுΒΕͯΞϓϦͷઃܭ੍͕໿͞ΕΔ » ϥΠϒϥϦͷதͰղܾͯ͠΋Β͑Δํ͕͍͍ » ࠓճͷࣄྫͩͱɺUIScrollView ͷϓϩύςΟΛ KVO Ͱ؂ࢹ » ʢ༨ஊ͚ͩͲ KVO ͸΍͸Γศརʣ

Slide 19

Slide 19 text

ͦΜͳΘ͚Ͱ » ϥΠϒϥϦΛ࢖͏ͷ͸΍Ίͯࣗલ࣮૷ » ͦΕΛϥΠϒϥϦԽ͍ͨ͠ » ࡞੒தɾɾɾ