Slide 1

Slide 1 text

௕୩઒ஐر 1)1FS,BJHJ

Slide 2

Slide 2 text

௕୩઒ஐر !UPN[PI

Slide 3

Slide 3 text

ϥΠϑϫʔΫ 8FCJ04ΞϓϦ։ൃ Ϗʔϧ ిࢠ޻࡞ αοΧʔ؍ઓ ϨϯλϧΧʔτϨʔε ʜ σδλϧαʔΧεגࣜձࣾ ෭ஂ௕$50 !UPN[PI

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

8FC%FWFMPQNFOUXJUI 8&"3&)*3*/( IUUQXXXEHDJSDVTDPN 0NPUFTBOEP 5PLZP

Slide 7

Slide 7 text

1)1FS,BJHJ

Slide 8

Slide 8 text

1)1FS,BJHJ ϖνύʔΧΠΪ χηϯδϡʔϋν

Slide 9

Slide 9 text

ϥΠϑϫʔΫ 8FCJ04ΞϓϦ։ൃ Ϗʔϧ ిࢠ޻࡞ αοΧʔ؍ઓ ϨϯλϧΧʔτϨʔε ʜ σδλϧαʔΧεגࣜձࣾ ෭ஂ௕$50 !UPN[PI

Slide 10

Slide 10 text

झຯٕज़ΧϯϑΝϨϯε

Slide 11

Slide 11 text

*— w༗ྉνέοτ੍ wτʔΫެื੍ wࡇΓײ wඒຯ͍͠Ϗʔϧ

Slide 12

Slide 12 text

*XBOUJUXJUI

Slide 13

Slide 13 text

*XBOUJUXJUI

Slide 14

Slide 14 text

#FDBVTF*`N

Slide 15

Slide 15 text

#FDBVTF*`N FS

Slide 16

Slide 16 text

1)1FSͱޠΓ͍ͨ wٕज़ΛѪ͠ɺಓ۩ͱͯ͠ͷ1)1ΛѪ͠ɺ ͔ͩΒͱ͍ͬͯͦΕʹݻࣥ͠ͳ͍ɻ w1)1ͷݱঢ়ɺະདྷɻզʑ͸1)1ΛͲ͏ ࢖͍ɺͲ͏࢖Θͳ͍ͷ͔ɻ wࠓ1)1Λॻ͍͍ͯͳͯ͘΋৺ʹ1)1͕ ͋Ε͹1)1FSͩΖ͏ʂ

Slide 17

Slide 17 text

΍Δ͜ͱʹͨ͠

Slide 18

Slide 18 text

1)1FS,BJHJ

Slide 19

Slide 19 text

1)1FS,BJHJ IUUQTQIQFSLBJHJKQ

Slide 20

Slide 20 text

೥ ݄೔ʢۚʣʙ݄೔ʢ౔ʣ !ίίωϦϗʔϧ ʢ౦ژ౎࿅അ۠ʣ

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

ԿΛ΍Δ͔

Slide 23

Slide 23 text

ͨͿΜ͜Μͳײ͡

Slide 24

Slide 24 text

7FOVF &/53"/$&

Slide 25

Slide 25 text

7FOVF &/53"/$& 4&44*0/ 300.

Slide 26

Slide 26 text

7FOVF &/53"/$& $0..6/*$"5*0/ 300.

Slide 27

Slide 27 text

7FOVF &/53"/$&

Slide 28

Slide 28 text

ʢۚʣલ໷ࡇ ։৔ લ໷ࡇηογϣϯ Ϋϩʔδϯά஑ାʹҠಈ ஑ା๭ళͰ࠙਌ձ

Slide 29

Slide 29 text

ʢ౔ʣ ։৔ ηογϣϯ ϥϯν ηογϣϯ -5େձ Ϋϩʔδϯά ࠙਌ձ!ձ৔

Slide 30

Slide 30 text

$PNNVOJDBUJPO3PPN w͜Ε͔Βاը wΞϯΧϯϑΝϨϯεκʔϯ wεϙϯαʔϒʔε wແݶʜίʔώʔʁ

Slide 31

Slide 31 text

͜͏͍͏ͷ΍Γ͍ͨ

Slide 32

Slide 32 text

No content

Slide 33

Slide 33 text

Կ͕ඞཁ͔

Slide 34

Slide 34 text

410/4034

Slide 35

Slide 35 text

410/4034 w༗ྉΧϯϑΝϨϯεͷࢀՃඅ͸جຊతʹ ձ৔අʹফ͑Δɻ wϥϯνΛग़͍ͨ͠ɻ w࠙਌ձΛແྉࢀՃʹ͍ͨ͠ɻ wͻͱͪ͘ສԁ͙Β͍Λ༧ఆɻ

Slide 36

Slide 36 text

1)1FSاۀͷΈͳ͞·

Slide 37

Slide 37 text

$0/5"$5 TQPOTPS!QIQFSLBJHJKQ

Slide 38

Slide 38 text

0OFNPSFUIJOHʜ

Slide 39

Slide 39 text

%&4*(/410/403 wެࣜαΠτͷσβΠϯΛͯͩ͘͠͞Δε ϙϯαʔ͞·ืूɻ wεϙϯαʔϑΟʔͷ͔ΘΓʹެࣜαΠτ ͷσβΠϯͱ)5.-ೲ඼Λ͓ئ͍ͨ͠ ͍Ͱ͢ɻ wଞͷεϙϯαʔಉ༷ʹ࿐ग़Λ࡞Γ·͢ɻ

Slide 40

Slide 40 text

$0/5"$5 TQPOTPS!QIQFSLBJHJKQ

Slide 41

Slide 41 text

໺๬

Slide 42

Slide 42 text

ຖ೥΍Γ͍ͨ

Slide 43

Slide 43 text

ʮࠓ೥΋1)1FS,BJHJ ͷقઅ͔ʙʯ

Slide 44

Slide 44 text

ʮ࠷ۙ͸Կͯͨ͠ʁʯ ʮ͜Μͳ͜ͱͨ͠Αʂ γΣΞʔ͢ΔΑʂʯ

Slide 45

Slide 45 text

จԽࡇͷ༷ͳଘࡏ

Slide 46

Slide 46 text

ಉ૭ձͷ༷ͳײ֮

Slide 47

Slide 47 text

·ͣ͸Ұճ໨ͷ੒ޭΛ໨ࢦͯ͠ʂ

Slide 48

Slide 48 text

ΑΖ͓͘͠ئ͍க͠·͢ʂ

Slide 49

Slide 49 text

༨ஊ

Slide 50

Slide 50 text

No content

Slide 51

Slide 51 text

No content

Slide 52

Slide 52 text

No content

Slide 53

Slide 53 text

༨ஊ

Slide 54

Slide 54 text

No content

Slide 55

Slide 55 text

༨ஊ

Slide 56

Slide 56 text

J04%$+BQBO

Slide 57

Slide 57 text

ಈը

Slide 58

Slide 58 text

Φʔϓχϯά εϙϯαʔ঺հ 5IBOLT

Slide 59

Slide 59 text

No content

Slide 60

Slide 60 text

No content

Slide 61

Slide 61 text

IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W"$$$:.FP