Slide 1

Slide 1 text

͍͍ײ͡ͷ Ξχϝʔγϣϯ ݚڀձ

Slide 2

Slide 2 text

ࠑΕݟΑ͕͠ʹɺ͙͍͙͍ Ξχϝʔγϣϯͤ͞Δࣄ͸ ਅͬ౰ͳදݱߦҝͰ͸ͳ͘ ͨͩಈ͔͍͚ͨͩ͠Ͱ͋Δ ͱ͋Δ͍͍ײ͡ͷΞχϝʔγϣϯݚڀՈஊ

Slide 3

Slide 3 text

ಈ͖ʹΑͬͯ σβΠϯͷίϯηϓτΛ ͍͍ײ͡ʹදݱ͢Δ΋ͷ ͍͍ײ͡ͷΞχϝʔγϣϯͱ͸

Slide 4

Slide 4 text

ࠓճͷϨϙʔτͰ͸ ͍͍Ξχݚڀͷ੒Ռ͔Β ࠷৽ͷࣄྫΛ঺հ͠·͢

Slide 5

Slide 5 text

JOUFSOSFQPSU $BTF

Slide 6

Slide 6 text

IUUQTIBUFOBDPKQSFDSVJUJOUFSOSFQPSU

Slide 7

Slide 7 text

Ұ౓ʹಈ͔͢ͷͰ͸ͳ͘ ݸผʹஈ֊తʹಈ͔͢ Θ͍Θ͍ײͷԋग़

Slide 8

Slide 8 text

NT

Slide 9

Slide 9 text

NT

Slide 10

Slide 10 text

NT

Slide 11

Slide 11 text

NT

Slide 12

Slide 12 text

IBUFOBUI $BTF

Slide 13

Slide 13 text

IUUQTXXXIBUFOBOFKQIBUFOBUI

Slide 14

Slide 14 text

ہॴతͳಈ͖Ͱ͸ͳ͘ ը໘શମͰಈ͖Λ࡞Δ ͓ࡇΓײͷԋग़

Slide 15

Slide 15 text

NT NT NT Ұ౓ʹಈ͔͢ͷͰ͸ͳ͘ ඍົʹ஗Ԇͤ͞Δ͜ͱͰ༳Β͗Λԋग़͢Δ Θͬ͠ΐ͍ίʔφʔ

Slide 16

Slide 16 text

ҰఆͷεϐʔυͰΏͬ͘Γಈ͔͢ ࡶଟͳಈ͖ͷதʹҰఆͷ࣌ؒ࣠Λදݱ͢Δ ࣹతίʔφʔ

Slide 17

Slide 17 text

ϖʔδʹ఺ࡏͯ͠ϦζϜΛࠁΉ͜ͱͰ ଞͷΞχϝʔγϣϯͱҰମʹͳͬͯ άϧʔϰײ͕ܗ੒͞ΕΔ ఏ౮ʹଠޑͷഥࢠ

Slide 18

Slide 18 text

IBUFOBWFSTF $BTF

Slide 19

Slide 19 text

IUUQTWFSTFIBUFMBCPKQ

Slide 20

Slide 20 text

ଟॏεΫϩʔϧʹΑͬͯ ۭؒΛදݱ͢Δ Ԟߦ͖ͷԋग़

Slide 21

Slide 21 text

ख લ ۙ ͍ Ԟ ԕ ͍ ೱ͍ ബ͍ ଎͍ ஗͍ ಁ໌౓ ଎౓ ଎͍ ஗͍

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

-FWFM

Slide 24

Slide 24 text

-FWFM

Slide 25

Slide 25 text

-FWFM

Slide 26

Slide 26 text

ࠩҟ͔Βੜ·ΕΔޮՌ ಁ໌౓ˍ଎౓ΛͣΒ͢͜ͱͰߋʹԞߦ͖Λग़͢

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

No content

Slide 31

Slide 31 text

No content

Slide 32

Slide 32 text

No content

Slide 33

Slide 33 text

No content

Slide 34

Slide 34 text

No content

Slide 35

Slide 35 text

No content

Slide 36

Slide 36 text

No content

Slide 37

Slide 37 text

IBUFOBTUBS $BTF

Slide 38

Slide 38 text

IUUQTTIBUFOBOFKQ

Slide 39

Slide 39 text

׈Β͔ϧʔϓΛઃܭ͠ ෳ਺ΞχϝʔγϣϯΛ λΠϛϯάͰ੍ޚ͢Δ ͣͬͱݟ͍ͯΒΕΔײͷԋग़

Slide 40

Slide 40 text

˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

Slide 41

Slide 41 text

˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

Slide 42

Slide 42 text

˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

Slide 43

Slide 43 text

˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

Slide 44

Slide 44 text

˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

Slide 45

Slide 45 text

˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ

Slide 46

Slide 46 text

˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ

Slide 47

Slide 47 text

˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ

Slide 48

Slide 48 text

ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒

Slide 49

Slide 49 text

ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒

Slide 50

Slide 50 text

˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ϧʔϓΛখઅͱߟ͑Δ -PPQ

Slide 51

Slide 51 text

TUBS-PPQ%VSBUJPONT T#1.NT NT⽃NT #1.͔ΒϧʔϓͷईΛઃఆ͢Δ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒

Slide 52

Slide 52 text

༨ஊɿ׬੒ͨ͠ΞχϝʔγϣϯͱγϯΫϩ࠶ੜ͢Δͱָ͍͠ $PMEQMBZ"4LZ'VMM0G4UBST #1.

Slide 53

Slide 53 text

׬ ͍͍Ξχ୳ٻͷಓ͸·ͩ·ͩଓ͘ɾɾɾ