Slide 1

Slide 1 text

NODE.JSͰ ݱ࣮ੈքͷ”΋ͷ”Λಈ͔͢࿩ ໦ށɹtwitter:@9wick

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ Kohei Kido (twitter:@9wick) ϋʔυ΢ΣΞˍιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
 NHKϩϘίϯɼiPhoneΞϓϦɼWebαʔϏε (ג)CambrianRobotics Node.JSྺ : 1೥͙Β͍ express৮ͬͯΔ (vue.jsษڧத)
 Javascriptྺ͸௕Ίɹ(ະͩʹJQuery͔Βൈ͚ग़ͤͯͳ͍)

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ Kohei Kido (twitter:@9wick) ϋʔυ΢ΣΞˍιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
 NHKϩϘίϯɼiPhoneΞϓϦɼWebαʔϏε (ג)CambrianRobotics Node.JSྺ : 1೥͙Β͍ express৮ͬͯΔ (vue.jsษڧத)
 Javascriptྺ͸௕Ίɹ(ະͩʹJQuery͔Βൈ͚ग़ͤͯͳ͍) NodeֶԂɼॳࢀՃͰॳొஃͰ͢
 ※ͱΓ͋͑ͣൃදͯ͠ΈΔελΠϧ

Slide 4

Slide 4 text

લճͷΠϕϯτ ࠓճͷΠϕϯτ ↑͜Ε͙Β͍ͷதʹฆΕΔ͜ͱΛ૝૾͍ͯͨ͠

Slide 5

Slide 5 text

NODEJS/JAVASCRIPTͷྖҬ͕ ೥ʑ޿͕ͬͯΔ ػցֶश ϑϩϯτΤϯυ Webαʔόʔ εϚϗΞϓϦ σεΫτοϓΞϓϦ υϩʔϯ

Slide 6

Slide 6 text

NODE.JSͰͰ͖Δ͜ͱ CLIΞϓϦέʔγϣϯ
 Hello, world! Webαʔόʔ
 HTTP request / response 


Slide 7

Slide 7 text

NODE.JSͰͰ͖Δ͜ͱ CLIΞϓϦέʔγϣϯ
 Hello, world! Webαʔόʔ
 HTTP request / response 
 จࣈ͚ͩɹˠɹ1࣍ݩ UI͕࡞ΕΔɹˠɹ2࣍ݩ

Slide 8

Slide 8 text

NODE.JSͰͰ͖Δ͜ͱ CLIΞϓϦέʔγϣϯ
 Hello, world! Webαʔόʔ
 HTTP request / response ݱ࣮ੈքͷ”΋ͷ”ͷϓϩάϥϜ
 ϋʔυ΢ΣΞϓϩάϥϜ จࣈ͚ͩɹˠɹ1࣍ݩ UI͕࡞ΕΔɹˠɹ2࣍ݩ ݱ࣮͕ಈ͘ɹˠɹ3࣍ݩ

Slide 9

Slide 9 text

2࣍ݩ͔Β3࣍ݩ΁

Slide 10

Slide 10 text

“΋ͷ”Λಈ͔ͤΔͱԿ͕Ͱ͖Δ͔ ݱ࣮ʹׯবͰ͖Δ ೖྗ ԻɾԹ౓ɾ܏͖ɾ౔৕ɾۭؾ ग़ྗ ޫɾԻɾϞʔλʔɾిޫܝࣔ൘ɾϩϘοτ

Slide 11

Slide 11 text

NODE.JSͰಈ͔ͤΔσόΠε Raspberry Pi
 ϥζϕϦʔύΠ arduino
 ΞϧσΟʔϊ obniz 
 ΦϒφΠζ

Slide 12

Slide 12 text

RASPBERRY PIʢϥζϕϦʔύΠʣ খ͍͞PC Nodejs͕ಈ͘ʢPCͳͷͰʣ IO୺ࢠ͕͍͍ͭͯΔ

Slide 13

Slide 13 text

ARDUINOʢΞϧσΟʔϊʣ PCͰ͸ͳ͘ϚΠίϯ Nodejs͸ಈ͔ͳ͍ʢPC͡Όͳ͍ͷͰʣˠ PCͰಈ͔͢ ༗ઢ઀ଓ / IO୺ࢠ͕͋Δ ίϚϯυͷ΍ΓऔΓ

Slide 14

Slide 14 text

OBNIZ ʢΦϒφΠζʣ ϚΠίϯʁ Nodejs͸ಈ͔ͳ͍ʢPC͡Όͳ͍ͷͰʣˠαʔόʔͰಈ͔͢ ແઢ઀ଓ / IO୺ࢠ͕͋Δ Πϯλʔωοτ

Slide 15

Slide 15 text

NODEJS͕ಈ͘৔ॴҧ͍·ͱΊ Πϯλʔωοτͷน

Slide 16

Slide 16 text

αʔόʔ͔Βಈ͔ͤΔͱ ԕִ஍͔Βಈ͔ͤΔ ଞγεςϜͷҰ෦ͱͯ͠࢖͑Δ εϚʔτεϐʔΧʔ AI

Slide 17

Slide 17 text

ͱ͍͏Θ͚Ͱ࡞ͬͨ΋ͷ

Slide 18

Slide 18 text

ϑϩʔਤ obniz on Clova ʮલʹਐΊʯ obnizͱ઀ଓ ઀ଓ׬ྃ “motor move“Λ
 “io0 5V"ʹม׵ ίϚϯυड৴ io0Λ5Vʹ͢Δ ಈ͘ Ϩεϙϯεฦ͢ “io0 5V”Λૹ৴ ʮલʹਐΈ·͢ʯ σόΠε Ի੠Λղੳͯ͠
 httpϦΫΤετૹ৴ σόΠεʹૹ৴ HTTPϦΫΤετΛղੳ ෦඼

Slide 19

Slide 19 text

੡࡞෺ৄࡉ͸࠙਌ձͰ
 ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠