Slide 1

Slide 1 text

৽ػೳͷͨΊʹݕ౼ͨ͠ 
 ςʔϒϧܧঝύλʔϯͱબ୒ #@UFDLUBML !IJSPUFB🍵

Slide 2

Slide 2 text

3BJMTʹΑΔ৽ػೳ࣮૷ͷͨΊʹɺ 
 ࠷దͳΫϥεઃܭΛͲ͏ܾఆͨ͠ͷ͔Λ͓఻͍͑ͨ͠

Slide 3

Slide 3 text

4NBSU#BOL *OD 4FSWFSTJEF&OHJOFFS IJSPUFB ͻΖͯ͌ʔʣ !OJGVDIJ !IJSPUFBBB

Slide 4

Slide 4 text

ͭͷػೳ։ൃΛ୲౰ ͜Εͱ ͜ΕͰ͢

Slide 5

Slide 5 text

΋͘͡ ΧελϜΧςΰϦʹ͍ͭͯ ͲͷΑ͏ʹͯ͠৽͍֓͠೦ΛऔΓࠐΉ͔ʁ ࠷దͳΫϥεςʔϒϧܧঝઓུɺ೉͍͠Ͱ͢ΑͶ🤔 %FMFHBUFE5ZQFͰ$5*Λ࣮૷͢Δ ·ͱΊ

Slide 6

Slide 6 text

ΧελϜΧςΰϦػೳ

Slide 7

Slide 7 text

ݻఆछͷΈར༻Մ

Slide 8

Slide 8 text

ࣗ༝ʹ௥ՃՄೳʹ ໊લ ΞΠίϯ

Slide 9

Slide 9 text

ΧελϜΧςΰϦʹ͍ͭͯɿཁ݅ w جຊɺϓϦηοτΧςΰϦͱಉ༷ʹѻ͑Δ͜ͱ w Ұཡදࣔ͢Δࡍ͸৽͍͠ॱʹฒΜͰ͍Δ͜ͱ w Ϣʔβʔͷޱ࠲ʹඥͮ͘͜ͱ w ը૾ͱλΠτϧΛࣗ༝ʹબ୒ɺฤूɺ࡟আ͕Ͱ͖Δ͜ͱ

Slide 10

Slide 10 text

ઃܭݕ౼ʹೖΔલʹɺطଘ࣮૷ΛݟͯΈΔ

Slide 11

Slide 11 text

ΧελϜΧςΰϦʹ͍ͭͯɿطଘͷ࣮૷

Slide 12

Slide 12 text

ΧελϜΧςΰϦ௥Ճޙ Ͳ͏૊ΈࠐΉ🤔

Slide 13

Slide 13 text

࠷దͳΫϥεςʔϒϧܧঝઓུΛߟ͑Δ w ΧςΰϦΛεʔύʔΫϥεʹ w طଘΛϓϦηοτΧςΰϦʹ ˠͲ͏3BJMT %#Ͱදݱ͢Δʁ

Slide 14

Slide 14 text

࠷దͳΫϥεςʔϒϧܧঝઓུɺ೉͍͠Ͱ͢ΑͶ🤔 
 d୅දతͳܧঝઓུΛݟൺ΂Δd

Slide 15

Slide 15 text

࠷దͳΫϥεςʔϒϧܧঝઓུΛߟ͑Δ w ୯Ұςʔϒϧܧঝ 4JOHMF5BCMF*OIFSJUBODF45* 
 w ۩৅Ϋϥεܧঝ $PODSFUF$MBTT*OIFSJUBODF$$* 
 w Ϋϥεςʔϒϧܧঝ $MBTT5BCMF*OIFSJUBODF$5* ‣ ςʔϒϧͷ࿩ͳͷͰ$PODSFUF5BCMF*OIFSJUBODFͱ౷Ұ͢΂͖ͳͷͰ͕͢$5*͕ͭग़ݱͯ͠͠·͏ͷͰ$$*ͱදه͍ͤͯͩ͘͞͞🙇

Slide 16

Slide 16 text

୯Ұςʔϒϧܧঝ 4JOHMF5BCMF*OIFSJUBODF45* w ͭͷςʔϒϧͷΈͰදݱ͢Δ w 3BJMTͰඪ४αϙʔτ w UZQFΧϥϜʹΑΓαϒΫϥεςʔϒϧΛԾ૝తʹ දݱ w ୯ҰςʔϒϧͳͷͰԣஅΫΤϦͳͲ͕ॻ͖΍͍͢ ‣1PG&""4JOHMF5BCMF*OIFSJUBODF IUUQTXXXNBSUJOGPXMFSDPNFBB$BUBMPHTJOHMF5BCMF*OIFSJUBODFIUNM

Slide 17

Slide 17 text

45*ςʔϒϧΠϝʔδ w Ұ౓ͷΫΤϦͰ૸ࠪ͞ΕΔΧϥϜ਺ͷ૿Ճ w αϒΫϥεݻ༗ϑΟʔϧυ͸/05/6--੍໿Λ͔͚ΒΕͳ͍ w NJHSBUJPO࣌ͷӨڹൣғ͕େ͖͍

Slide 18

Slide 18 text

۩৅Ϋϥεܧঝ $PODSFUF$MBTT*OIFSJUBODF$$* w શͯͷαϒΫϥεΛςʔϒϧʹ෼͚Δ👋 w εʔύʔΫϥεςʔϒϧ͸࣋ͨͣɺΞϓϦଆͰͷΈදݱ 
 
 w 3BJMTͰαϙʔτ͞Ε͍ͯͳ͍ w ඥ͍͍ͮͯΔ໌ࡉςʔϒϧͳͲɺ 
 طଘςʔϒϧͱͷNJHSBUJPOॲཧ͕େมʹͳΔ ‣1PG&""$PODSFUF5BCMF*OIFSJUBODF IUUQTNBSUJOGPXMFSDPNFBB$BUBMPHDPODSFUF5BCMF*OIFSJUBODFIUNM

Slide 19

Slide 19 text

Ϋϥεςʔϒϧܧঝ $MBTT5BCMF*OIFSJUBODF$5* w ܧঝϑΟʔϧυͷΈΛεʔύʔΫϥεςʔϒϧ͕࣋ͭ💇 w ֤ݻ༗ϑΟʔϧυ͸αϒΫϥεςʔϒϧʹ w 45*ͷ/05/6--໰୊ͷղফ w ֦ுੑɾ࠶ར༻ੑ🙆 ˠ3BJMTͰදݱͰ͖͑͢͞Ε͹࢓༷ʹ࠷ద🙆 ԿΒ͔ͷྗͰ֊૚Λදݱ͢Δ💪 ‣1PG&""$MBTT5BCMF*OIFSJUBODF IUUQTNBSUJOGPXMFSDPNFBB$BUBMPHDMBTT5BCMF*OIFSJUBODFIUNM

Slide 20

Slide 20 text

ԿΒ͔ͷύϫʔ "DUJWF3FDPSE%FMFHBUFE5ZQF

Slide 21

Slide 21 text

EFMFHBUFE@UZQFʹ͍ͭͯ w "DUJWF3FDPSEʹΑΔ$5*දݱΛαϙʔτ💪 w ҕৡ EFMFHBUF ʹΑΓςʔϒϧܧঝؔ܎Λ࣮ݱ͢Δ w %))ʹΑͬͯ௥Ճ͞Εɺ3BJMT͔Βར༻Մೳ w γϯϓϧͳ௥Ճ࣮૷Ͱར༻Մೳ ‣"DUJWF3FDPSE%FMFHBUFE5ZQF IUUQTBQJSVCZPOSBJMTPSHDMBTTFT"DUJWF3FDPSE%FMFHBUFE5ZQFIUNM ‣"EEEFMFHBUFEUZQFUP"DUJWF3FDPSECZEII IUUQTHJUIVCDPNSBJMTSBJMTQVMM

Slide 22

Slide 22 text

%FMFHBUFE5ZQFɺ؆୯࣮૷ NJHSBUJPO ΧςΰϦςʔϒϧʹΧϥϜΛ௥Ճ🧑💻

Slide 23

Slide 23 text

DBUFBCMFΧϥϜͰ֊૚දݱΛ࣮૷͢Δ

Slide 24

Slide 24 text

w "DUJWF3FDPSEΒ͍͠γϯϓϧͳه๏Ͱ🙆 
 
 
 
 
 
 
 
 NFUIPET Ϩίʔυ࡞੒ DSFBUF͢ΔίʔυΛ௥Ճ͢Δ ԣஅతΫΤϦͷαϯϓϧ

Slide 25

Slide 25 text

NFUIPET Ϩίʔυऔಘ

Slide 26

Slide 26 text

%FMFHBUFE5ZQFɺΠϚΠνͳͱ͜Ζ

Slide 27

Slide 27 text

$5*ͳΒͰ͸ͷΠϚΠνͳͱ͜Ζ ొ࿥೔࣌߱ॱ TPSU@PSEFS • ར༻Ͱ͖ΔΧςΰϦҰཡΛฦ͢

Slide 28

Slide 28 text

w"DUJWF3FDPSEʢ03.ʣΒ͘͠ૉ௚ʹॻ͚ͳ͍͜ͱ͕͋Δ $5*ͳΒͰ͸ͷΠϚΠνͳͱ͜Ζ ͜ͷΑ͏ʹॻ͖͍ͨ ͜͏ॻ͔͘͠ͳ͍

Slide 29

Slide 29 text

͜͏ͯ͠࢖ָ͍ͬͯ͠ػೳ͕׬੒͠·ͨ͠🎉

Slide 30

Slide 30 text

EFMFHBUFE@UZQFΊͬͪΌ͍͍ w ࠶ར༻ੑɾอकੑͷߴ͍ྑ͍ઃܭͱͳͬͨ w $BUFHPSZΛεʔύʔΫϥεͱͨ͜͠ͱͰमਖ਼Օॴ͕࠷খʹ w บ΋͋ΓυΩϡϝϯτ΋গͳ͘ɺ׳Εͳ͍ͱ٧·ΔՕॴ͕͋Δ͕ 
 ૯߹తͳίετ͸ͱͯ΋௿͘ɺγϯϓϧͳίʔυʹͳΔ w

Slide 31

Slide 31 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ 
 ิ଍৘ใՃ͑ͨϒϩάͩ͠·͢