Slide 1

Slide 1 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲ ͔͍ํ 2017೥7݄24೔ɹ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 1

Slide 2

Slide 2 text

ࠤ౻߶࢜ (@hatakenokakashi) MAMORIOגࣜձࣾͱ͍͏མͱ͠෺λά ͷձࣾͰ iOSΤϯδχΞΛ͍ͯ͠·͢ɻ ։ൃ͔ΒAppStore΁ͷϦϦʔε࡞ۀ΋ ͯ͠·͢ɻ ϒϩάɿhttp://blog.personal- factory.com/ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 2

Slide 3

Slide 3 text

MAMORIO iOS,AndroidͷΞϓϦͰ࢖͑·͢ɻ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 3

Slide 4

Slide 4 text

࢝ΊͯͷWWDC iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 4

Slide 5

Slide 5 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 5

Slide 6

Slide 6 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 6

Slide 7

Slide 7 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 7

Slide 8

Slide 8 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 8

Slide 9

Slide 9 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 9

Slide 10

Slide 10 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 10

Slide 11

Slide 11 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 11

Slide 12

Slide 12 text

ָ͔ͬͨ͠ʋ(´ʔʆ)ϊ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 12

Slide 13

Slide 13 text

ͱ͜ΖͰ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 13

Slide 14

Slide 14 text

ɹΞϓϦʹҐஔ৘ใΛ࢖ ͍ͬͯΔਓ͸͍·͔͢ʁ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 14

Slide 15

Slide 15 text

! iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 15

Slide 16

Slide 16 text

iOS11͔Βೝূ͕มΘΓ ·͢ʂ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 16

Slide 17

Slide 17 text

Locationͷೝূ͸ • ৗʹڐՄʢAlways) • ͜ͷAppͷ࢖༻தͷΈڐՄ(WhenInUse) ͷ̎ͭ iOS10·Ͱ͸ΞϓϦ͸ϢʔβʔʹͲͪΒ͔ҰํΛ໰͍߹ΘͤΕ ͹Α͔ͬͨ ʮৗʹڐՄʢAlways)ʯ͚ͩͰ࣮૷͕Մೳ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 17

Slide 18

Slide 18 text

• iOS11͔Β͸ʮ͜ͷAppͷ࢖༻தͷΈڐՄ(WhenInUse)ʯ͕ ඞਢʹͳΓ·ͨ͠ɻ • ͭ·ΓɺࠓʮৗʹڐՄʢAlways)ʯ͚ͩରԠ͍ͯ͠ΔΞϓϦ͸ ʮ͜ͷAppͷ࢖༻தͷΈڐՄ(WhenInUse)ʯ΋ඞཁʹͳΓ· ͨ͠ɻ • ৗʹڐՄ͔͠໰͍߹Θͤͯͳ͍ΞϓϦ΋ڧ੍తʹʮ͜ͷApp ͷ࢖༻தͷΈڐՄʯΛग़͠·͢ʂ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 18

Slide 19

Slide 19 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 19

Slide 20

Slide 20 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 20

Slide 21

Slide 21 text

ৗʹڐՄʢAlways)ͱ͜ͷAppͷ࢖༻தͷΈڐ Մ(WhenInUse)ͷׂ߹ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 21

Slide 22

Slide 22 text

Info.plistʹҎԼͷΩʔΛೖΕ·͠ΐ͏ • NSLocationWhenInUseUsageDescription • NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription • NSLocationAlwaysUsageDescription Xcode9 bate3Ͱࢼͨ͠ͱ͜Ζ NSLocationAlwaysUsageDescriptionͷΈͩͱҐஔ৘ใ͕ ։࢝͞Εͳ͔ͬͨɻ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 22

Slide 23

Slide 23 text

Info.plist NSLocationAlwaysUsageDescription ৗʹڐՄ͢Δ͜ͱͷઆ໌ -> Ґஔ৘ใ͕։࢝͞Εͳ͍(´ɾТɾʆ) iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 23

Slide 24

Slide 24 text

Apple͕ߟ͑ΔೝূͷϕετϓϥΫςΟε • ·ͣ࠷ॳʹʮAppͷ࢖༻தͷΈڐՄ(WhenInUse)ʯΛ໰͍߹ ΘͤΔ • ৗʹڐՄʢAlways)͕ඞཁʹͳͬͨΒͦͷͱ͖ʹ໰͍߹ΘͤΔ ࠷ॳʹৗʹڐՄʢAlways)Λ໰͍߹ΘͤͯϢʔβʔ͕ڋ൱ͨ͠Β ͦͷΞϓϦ͸Ґஔ৘ใΛऔΕͳ͍͔Βɺ·ͣ͸ʮAppͷ࢖༻த ͷΈڐՄ(WhenInUse)ʯΛฉ͖·͠ΐ͏ɻ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 24

Slide 25

Slide 25 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 25

Slide 26

Slide 26 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใมߋ఺ͦͷ̎ ʮৗʹڐՄ͢ΔʯͷΞϓϦ͸όοΫά ϥ΢ϯυͰ੨͍εςʔλεόʔ͕ग़Δ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 26

Slide 27

Slide 27 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 27

Slide 28

Slide 28 text

(ʄoʄ; iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 28

Slide 29

Slide 29 text

• Appleతʹ͸ɺόοΫάϥ΢ϯυͰԿ͔΍ͬͯΔΞϓϦ͕͋ ΔͳΒϢʔβʔ͸ͦΕΛ֬ೝ͢Δ͢΂Λ࣋ͭ΂͖ͱ͍͏ߟ͑ Έ͍ͨɻ • Ϣʔβʔ͔Βͷ͓໰͍߹Θ͕ͤ૿͑Δ͜ͱ͕༧૝͞Ε·͢ɻ • ΧελϚʔαʔϏεɺϚʔέςΟϯάؚΊͯͲ͏͍ͯ͘͠ͷ ͔Λळ·Ͱʹߟ͑·͠ΐ͏ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 29

Slide 30

Slide 30 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใมߋ఺ͦͷ3 Ґஔ৘ใऔಘதɺൃ৴தͷͱ͖ɺ໼ҹ ΞΠίϯͷৼΔ෣͍͕มΘΓ·͢ɻ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 30

Slide 31

Slide 31 text

Hollow arrowɿ Ґஔ৘ใΛϦΫΤετ͍ͯ͠Δ ࿮͚ͩɹϢʔβʔ͕Ҡಈ͍ͯ͠ͳ͍࣌ʹ͜͏ͳΔ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 31

Slide 32

Slide 32 text

Solid arrow: Ґஔ৘ใड৴͍ͯ͠Δɻ ϕλృΓ Ϣʔβʔ͕Ҡಈ͍ͯ͠Δ࣌ʹͳΔ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 32

Slide 33

Slide 33 text

iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 33

Slide 34

Slide 34 text

DEMO iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 34

Slide 35

Slide 35 text

͓ΘΓ iOS11Ͱ΋ΑΓΑ͍ΞϓϦΛ࡞͍͖ͬͯ·͠ΐ͏ iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 35

Slide 36

Slide 36 text

Session What's New in Location Technologies https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/713/ DEMO https://github.com/SatoTakeshiX/TryiOS11ForLocation iOS11͔ΒͷҐஔ৘ใΞϓϦͷཱͪ޲͔͍ํ 2017/7/24 36