Slide 1

Slide 1 text

σʔλͰݟΔղઆಈըͱ8FCςΩετͷҧ͍ RailsνϡʔτϦΞϧ × ൓సֶश 3BJMTνϡʔτϦΞϧʷԕִֶश डߨऀධ఺͕ϦϞʔτͰ΋৳ͼͨཧ༝ ఺ ఺ ఺ ೥౓ผͷडߨऀධ఺ ̑఺ຬ఺ ఺ ԕִߨٛ

Slide 2

Slide 2 text

1. લఏ৚݅ͷ֬ೝ 2. ԕִֶशͷධՁ 3. ݚम౳΁ͷԠ༻

Slide 3

Slide 3 text

1. લఏ৚݅ͷ֬ೝ

Slide 4

Slide 4 text

ϓϩμΫτ։ൃֶ͕΂ΔେܕνϡʔτϦΞϧ

Slide 5

Slide 5 text

HPPHMFDPKQͰb3BJMT`ͱ ݕࡧ͢Δͱϖʔδ໨ʹදࣔ

Slide 6

Slide 6 text

ϦϦʔε!38$ lࣗ෼ͷϖʔεͰษڧͰ͖ɺୡ੒ײ͕͋ͬͨz ԋशՊ໨Ͱ࠾༻ ޻ֶӃେֶɾ"**5ͳͲ IUUQTOPUFDPNZBTTMBCOOBDECEFFG l࣭໰͕࣌ؒͨͬ΀Γ͋Γɺ٧·ͬͯ΋҆৺z

Slide 7

Slide 7 text

ɾ਺े໊ͷडߨऀ ɾԕִߨٛͷ࣮ࢪ ɾ൓సֶशͷಋೖ

Slide 8

Slide 8 text

஌ࣝ֫ಘ ՝୊࣮ઓ ߨٛதʹ ߨٛ֎Ͱ Ұ੪ֶश

Slide 9

Slide 9 text

஌ࣝ֫ಘ ՝୊࣮ઓ ߨٛ֎Ͱ ൓సֶश ߨٛதʹ

Slide 10

Slide 10 text

ߨٛ֎͸ʰಈըͱॻ੶ʱͰ஌ࣝ֫ಘ

Slide 11

Slide 11 text

ߨٛத͸ʮର࿩ͱαϙʔτʱΛॏࢹ

Slide 12

Slide 12 text

݁Ռɺ࠳ંͷ਺Λখͤͭͭ͘͞͞ɺ

Slide 13

Slide 13 text

ֶशऀ͔Β΋޷ධՁ 😊 IUUQTCJUMZBJJUSBJMTUVUPSJBM

Slide 14

Slide 14 text

ϦϦʔε!38$ ৄࡉ͸38$ͷಈը΁ ஌ࣝ֫ಘ ԋशॏࢹ ߨٛ֎Ͱ ߨٛத͸ (ࣸਅ: RubyWorld Conference 2018 ʹ͓͚Δ൓సֶशͷߨԋ)

Slide 15

Slide 15 text

σʔλͰݟΔղઆಈըͱ8FCςΩετͷҧ͍ RailsνϡʔτϦΞϧ × ൓సֶश ೥࣌఺Ͱ൓సֶश͸ಋೖࡁΈ ͔ͦ͜Β͞Βʹ৳ͼͨͷ͸·ͨผͷཧ༝ ఺ ఺ ఺ ఺ ԕִߨٛ ൓సֶश͸ಋೖࡁΈ ೥౓ผͷडߨऀධ఺ ̑఺ຬ఺

Slide 16

Slide 16 text

1. લఏ৚݅ͷ֬ೝ

Slide 17

Slide 17 text

ʢجຊ͸ಉ͡͸ͣ…!?ʣ डߨऀͷ੠Λฉ͖, ;Γ͔͑Γ & վળ! (ࢀߟ: ຖ೥ͷ;Γ͔͑Γࣾ಺هࣄ)

Slide 18

Slide 18 text

ݱ஍։࠵ ʙ ͷडߨऀͷ੠ • ߨٛʹٻΊ͍ͯΔʮલఏ৚݅ʯΛิ଍͢Δڭࡐ΋ཉ͍͠ 
 • Θ͔Βͳ͍ͱ͜ΖΛத৺ʹରԠ͢ΔελΠϧ͸ྑ͔ͬͨ 
 • ಈըɾςΩετ౳ͷࢿྉ͕ଟ͋͘Γ҆৺ͯ͠औΓ૊Ίͨ 
 • ࣭໰ରԠͷ༷ࢠ΋ʢֶ಺ݶఆͷʣಈըͰ;Γ͔͑Γ͍ͨ
 • ଞͷ࣮शܥՊ໨Ͱ΋൓సֶशͷ࢓૊ΈΛऔΓೖΕͯཉ͍͠ 200%ͷα ポ ʔτମ੍ が ੔ͬͨߨٛ で ෼͔Γ΍͍͢

Slide 19

Slide 19 text

ݱ஍։࠵ ʙ Λड͚ͨվળ

Slide 20

Slide 20 text

ԕִߨٛ ʙ ͷडߨऀͷ੠ • ಈը഑৴ܕͷͨΊࣾձਓͷࢲʹͱͬͯෛ୲͕ܰ͘ͳͬͨ • ໰୊͕ඇৗʹ࿅ΒΕ͍ͯͯࣗ෼ͷ಄Ͱཧղ͠ɺࣗ෼ͷݴ༿ Ͱճ౴͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍಺༰ʹͳ͍ͬͯͨ • ՝୊ఏग़ޙʹ͙͢ϨϏϡʔ͞ΕΔͷ͸େม͋Γ͕͔ͨͬͨ • ଞͷํͷճ౴΁ͷϨϏϡʔ΋ฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊɺ 
 ղ౴Λࣔ͞ΕΔҎ্ʹͲ͏ߟ͑Ε͹͍͍ͷ͔Λֶ΂ͨ • ͱʹ͔͘ߨٛࢿྉͷॆ࣮౓͕͍͢͝

Slide 21

Slide 21 text

ԕִߨٛ ʙ ͷडߨऀͷ੠ • ಈը഑৴ܕͷͨΊࣾձਓͷࢲʹͱͬͯෛ୲͕ܰ͘ͳͬͨ • ໰୊͕ඇৗʹ࿅ΒΕ͍ͯͯࣗ෼ͷ಄Ͱཧղ͠ɺࣗ෼ͷݴ༿ Ͱճ౴͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍಺༰ʹͳ͍ͬͯͨ • ՝୊ఏग़ޙʹ͙͢ϨϏϡʔ͞ΕΔͷ͸େม͋Γ͕͔ͨͬͨ • ଞͷํͷճ౴΁ͷϨϏϡʔ΋ฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊɺ 
 ղ౴Λࣔ͞ΕΔҎ্ʹͲ͏ߟ͑Ε͹͍͍ͷ͔Λֶ΂ͨ • ͱʹ͔͘ߨٛࢿྉͷॆ࣮౓͕͍͢͝ ͓ؾ෇͖Ͱ͔͢?

Slide 22

Slide 22 text

ԕִߨٛ ʙ ͷडߨऀͷ੠ • ಈը഑৴ܕͷͨΊࣾձਓͷࢲʹͱͬͯෛ୲͕ܰ͘ͳͬͨ • ໰୊͕ඇৗʹ࿅ΒΕ͍ͯͯࣗ෼ͷ಄Ͱཧղ͠ɺࣗ෼ͷݴ༿ Ͱճ౴͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍಺༰ʹͳ͍ͬͯͨ • ՝୊ఏग़ޙʹ͙͢ϨϏϡʔ͞ΕΔͷ͸େม͋Γ͕͔ͨͬͨ • ଞͷํͷճ౴΁ͷϨϏϡʔ΋ฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊɺ 
 ղ౴Λࣔ͞ΕΔҎ্ʹͲ͏ߟ͑Ε͹͍͍ͷ͔Λֶ΂ͨ • ͱʹ͔͘ߨٛࢿྉͷॆ࣮౓͕͍͢͝ʮԕִ͔ͩΒooʯ ͱ͍ͬͨ੠͕΄΅ແ͍

Slide 23

Slide 23 text

σʔλͰݟΔղઆಈըͱ8FCςΩετͷҧ͍ RailsνϡʔτϦΞϧ × ൓సֶश ൓సֶश͸ԕִߨٛͷӨڹΛड͚ʹ͍͘ ˠ;Γ͔͑ΓͱվળʹΑΔ஍ಓͳධՁ޲্ ఺ ఺ ఺ ೥౓ผͷडߨऀධ఺ ఺ ԕִߨٛ ൓సֶशΛಋೖ

Slide 24

Slide 24 text

ݚमͰ΋ಉ͡ޮՌ ͕ಘΒΕΔ͔΋?

Slide 25

Slide 25 text

1. લఏ৚݅ͷ֬ೝ

Slide 26

Slide 26 text

๏ਓ޲͚ϓϥϯΛେ෯ϦχϡʔΞϧ ࠶ܝ ಺੡ԽΛࢧԉ

Slide 27

Slide 27 text

https://railstutorial.jp/training ԕִߨٛ ʙ ͷ੠΋൓ө

Slide 28

Slide 28 text

→ खΛಈֶ͔ͯ͠Μͩ͜ͱΛݴ༿ʹ͢Δ܇࿅ ʢಙؙઌੜͱͷಛผରஊΑΓҾ༻ʣ https://note.com/yasslab/n/nd514c04e1849 ԕִߨٛ ʙ ͷ੠΋൓ө

Slide 29

Slide 29 text

→ Slack ౳ʹ௨஌ͯ͠ɺԁ׈ͳνʔϜֶश΁ ԕִߨٛ ʙ ͷ੠΋൓ө

Slide 30

Slide 30 text

2021೥4݄ϦϦʔε! ݁Ռ͸….?

Slide 31

Slide 31 text

ࣄྫϑϩϯτϞόΠϧݚम (.0ϖύϘ IUUQTOPUFDPNZBTTMBCOOGCGFC Ruby on Rails νϡʔτϦΞϧɺϑϩϯτΤϯυݚमͷଓฤͱͯ͠ɺએݴతUI ϓϩάϥϛϯάͱ Dart ɾ Flutter ͷجຊΛֶΜͩޙɺνϡʔτϦΞϧͰ࡞੒͠ ͨ Rails ΞϓϦέʔγϣϯͷϞόΠϧΞϓϦ൛Λ։ൃ͢Δߏ੒ͱͳ͍ͬͯ·͢ “ Ҿ༻: GMOϖύϘͷΤϯδχΞݚम2021ͷࢿྉΛެ։͠·͢ 
 https://tech.pepabo.com/2021/09/21/newbie-training-2021

Slide 32

Slide 32 text

ࣄྫηΩϡϦςΟݚम &(ηΩϡΞιϦϡʔγϣϯζ IUUQTOPUFDPNZBTTMBCOOEDF

Slide 33

Slide 33 text

IUUQTOPUFDPNZBTTMBCOOFGEFG ڭࡐࢧԉιχοΫΨʔσϯ ֶश߹॓

Slide 34

Slide 34 text

IUUQTOPUFDPNZBTTMBCOOFF ݚमઃܭ$MBTTJ ݚमϓϥϯ

Slide 35

Slide 35 text

࿈ܞൃలڭࡐͷ੍࡞ࢧԉ 5FDIQJU IUUQTQSUJNFTKQNBJOIUNMSEQIUNM

Slide 36

Slide 36 text

࿈ܞ׬૸ऀ޲͚ίϯςϯπ ൃలڭࡐ IUUQTSBJMTUVUPSJBMKQSFBEJOH@HVJEF (.0ϖύϘ༷ͷݚमࢿྉ 3BJMT34QFD 5FDIQJU࿈ܞ 3BJMT3FBDU 5FDIQJU࿈ܞ 3BJMT$*$% 6EFNZಈը 3BJMT7VFKT

Slide 37

Slide 37 text

ڭࡐΛͭͳ͍͖͛ͯ, ࠶ར༻/ൃల͠΍͍͢ ݚमΤίγεςϜ΁.

Slide 38

Slide 38 text

·ͱΊ

Slide 39

Slide 39 text

஌ࣝ֫ಘ ԋशॏࢹ ߨٛ֎Ͱ ߨٛத͸ (ࣸਅ: RubyWorld Conference 2018 ʹ͓͚Δ൓సֶशͷߨԋ) ൓సֶशʷԕִߨٛ͸૬ੑ͕ྑ͍

Slide 40

Slide 40 text

஍ಓͳੵΈॏͶडߨऀධ఺͕޲্

Slide 41

Slide 41 text

׬૸ऀ޲͚ίϯςϯπ΋ॆ࣮ͤ͞ɺ

Slide 42

Slide 42 text

಺੡ԽΛࢧԉ มԽʹڧ͍bݚमͷ಺੡Խ`΋ࢧԉ

Slide 43

Slide 43 text

σʔλͰݟΔղઆಈըͱ8FCςΩετͷҧ͍ RailsνϡʔτϦΞϧ × ൓సֶश 3BJMTνϡʔτϦΞϧʷԕִֶश डߨऀධ఺͕ϦϞʔτͰ΋৳ͼͨཧ༝ ఺ ఺ ఺ ఺ ԕִߨٛ 5IY ൓సֶशΛಋೖ ೥౓ผͷडߨऀධ఺ ̑఺ຬ఺