Slide 1

Slide 1 text

Wo rd P re s s Ͱ ଟ ݴ ޠ Φ ʔϓ ϯ σ ʔ λ Λ ൃ ৴ ͢ Δ Wo rd C a m p K a n s a i 2 0 1 6 H a n d s o n 1

Slide 2

Slide 2 text

ϋ ϯζ Φ ϯ Ξ δΣ ϯ μ • WordPressͷηοτΞοϓ • ଟݴޠԽϓϥάΠϯͷ४උ • هࣄͷଟݴޠԽ • WP APIͰ֎෦͔Βऔಘ

Slide 3

Slide 3 text

ϋ ϯζ Φ ϯ Ξ δΣ ϯ μ • WordPressͷηοτΞοϓ • ଟݴޠԽϓϥάΠϯͷ४උ • هࣄͷଟݴޠԽ • WP APIͰ֎෦͔Βऔಘ

Slide 4

Slide 4 text

s p e c i a l t h a n k s F i r s t S e r v e r h t t p : / / h a 1 . w c k 2 0 1 6 . o r g / w o r d p r e s s / w p - a d m i n / ~ h t t p : / / h a 1 2 . w c k 2 0 1 6 . o r g / w o r d p r e s s / w p - a d m i n /

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

U s e r : w c k 2 0 1 6 p a s s : w p a d m i n h a 1 ɹ ɹ ɹ ~ w p a d m i n h a 1 2

Slide 7

Slide 7 text

ϋ ϯζ Φ ϯ Ξ δΣ ϯ μ • WordPressͷηοτΞοϓ • ଟݴޠԽϓϥάΠϯͷ४උ • هࣄͷଟݴޠԽ • WP APIͰ֎෦͔Βऔಘ

Slide 8

Slide 8 text

“ B o g o ” Λ ར ༻ ͠ · ͢ h t t p s : / / j a . w o rd p re s s . o rg / p l u g i n s / b o g o /

Slide 9

Slide 9 text

B O G O Λ ࢖ ͏ ཧ ༝ • γϯϓϧ • ࡞ऀ͕೔ຊਓ • WP APIͰهࣄ͕औΕΔ

Slide 10

Slide 10 text

Π ϯε τ ʔϧ & ༗ ޮ Խ h t t p s : / / j a . w o rd p re s s . o rg / p l u g i n s / b o g o /

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

্ ෦ ϝ χϡ ʔ ͔ Β ݴ ޠ ੾ Γ ସ ͑

Slide 13

Slide 13 text

ϋ ϯζ Φ ϯ Ξ δΣ ϯ μ • WordPressͷηοτΞοϓ • ଟݴޠԽϓϥάΠϯͷ४උ • هࣄͷଟݴޠԽ • WP APIͰ֎෦͔Βऔಘ

Slide 14

Slide 14 text

೔ ຊ ޠ Ͱ ه ࣄ Λ ࡞ ੒

Slide 15

Slide 15 text

্ ෦ ϝ χϡ ʔͰ ݴ ޠ ੾ Γ ସ ͑

Slide 16

Slide 16 text

“ A d d { L a n g } t r a n s l a t i o n ” Λ Ϋ Ϧ ο Ϋ

Slide 17

Slide 17 text

ه ࣄ Λ ຋ ༁ ͯ͠ ެ ։

Slide 18

Slide 18 text

͜ ΕͰ ׬ ྃ ʂ

Slide 19

Slide 19 text

ಉ ͡ ཁ ྖ Ͱ ෳ ਺ ݴ ޠ ʹ ຋ ༁ Մ ೳ

Slide 20

Slide 20 text

ݴ ޠ ੾ Γ ସ ͑ ΢ Ο δΣ ο τ Λ ௥ Ճ

Slide 21

Slide 21 text

ݴ ޠ ੾ Γ ସ ͑ Ϙ λ ϯ ͕ ද ࣔ ͞ Ε Δ

Slide 22

Slide 22 text

Ϋ Ϧ ο Ϋ Ͱ ݴ ޠ ੾ Γ ସ ͑

Slide 23

Slide 23 text

ϋ ϯζ Φ ϯ Ξ δΣ ϯ μ • WordPressͷηοτΞοϓ • ଟݴޠԽϓϥάΠϯͷ४උ • هࣄͷଟݴޠԽ • WP APIͰ֎෦͔Βऔಘ

Slide 24

Slide 24 text

“ W P R E S T A P I ” Λ ར ༻ ͠ · ͢ h t t p s : / / j a . w o rd p re s s . o rg / p l u g i n s / re s t - a p i /

Slide 25

Slide 25 text

W P R E S T A P I ʁ • WordPressΛAPIԽ • JSON͔ͩΒॲཧ͠΍͍͢ • WP4.7ͰίΞ౷߹༧ఆ • ೔ຊޠυΩϡϝϯτ༗Γ http://ja.wp-api.org/

Slide 26

Slide 26 text

Π ϯε τ ʔϧ & ༗ ޮ Խ h t t p s : / / j a . w o rd p re s s . o rg / p l u g i n s / b o g o /

Slide 27

Slide 27 text

ύʔϚ Ϧ ϯ Ϋ ઃ ఆ Λ ʮ ج ຊ ʯ Ҏ ֎ ʹ ม ߋ

Slide 28

Slide 28 text

Π ϯε τ ʔϧ & ༗ ޮ Խ h t t p s : / / j a . w o rd p re s s . o rg / p l u g i n s / b o g o /

Slide 29

Slide 29 text

ɾ ӳ ޠ ͷ ه ࣄ h t t p : / / e x a m p l e . c o m / w p - j s o n / w p / v 2 / p o s t s ? f i l t e r [ l a n g ] = e n ɾ εϖ Π ϯ ޠ ͷ ه ࣄ h t t p : / / e x a m p l e . c o m / w p - j s o n / w p / v 2 / p o s t s ? f i l t e r [ l a n g ] = e s ɾ ೔ ຊ ޠ Ͱ o p e n d a t a ʹ ؔ ͢ Δ ه ࣄ h t t p : / / e x a m p l e . c o m / w p - j s o n / w p / v 2 / p o s t s ? f i l t e r [ l a n g ] = j p & f i l t e r [ s ] = o p e n d a t a

Slide 30

Slide 30 text

J a v a S c r i p t Ͱ Ξ ϓ Ϧ Λ ࡞ ͬͯ Έ Α ͏ h t t p : / / b i t . l y / 2 9 t v 3 z y

Slide 31

Slide 31 text

ʮ F o r k ʯ Λ Ϋ Ϧ ο Ϋ

Slide 32

Slide 32 text

ʮ S a v e a s A n o n y m o u s ʯ Λ બ ୒

Slide 33

Slide 33 text

ه ࣄ Ұ ཡ Λ ද ࣔ ͢ Δ λ ά ʢ R e a c t ʣ

Slide 34

Slide 34 text

͍ Ζ ͍ Ζ ͳ ৘ ใ Λ ද ࣔ ͞ ͤ ͯ Έ Α ͏

Slide 35

Slide 35 text

αΠτͷURLʢඞਢʣ هࣄҰཡͷλΠτϧʢඞਢʣ ݴޠʢ೚ҙʣ ݕࡧΩʔϫʔυʢ೚ҙʣ දࣔ݅਺ʢ೚ҙʣ

Slide 36

Slide 36 text

J a v a S c r i p t Ͱ Ξ ϓ Ϧ ͕ ࡞ Ε Δ ͱ ɾ ɾ ɾ

Slide 37

Slide 37 text

ω Π ςΟ ϒ Ξ ϓ Ϧ ʹ ม ׵ Ͱ ͖ Δ h t t p s : / / c o rd o v a . a p a c h e . o rg /

Slide 38

Slide 38 text

ෳ ਺ ͷ ݴ ޠ Ͱ ؆ ୯ ʹ χϡ ʔε ΍ ͓ ஌ Β ͤ Λ ഑ ৴ ͠ ͨ ͍ ʂ → Wo rd P re s s + ଟ ݴ ޠ Խ ϓ ϥ άΠ ϯ

Slide 39

Slide 39 text

ෳ ਺ ͷ ݴ ޠ Ͱ ؆ ୯ ʹ χϡ ʔε ΍ ͓ ஌ Β ͤ Λ Ξ ϓ Ϧ ʹ ഑ ৴ ͠ ͨ ͍ ʂ → Wo rd P re s s + ଟ ݴ ޠ Խ ϓ ϥ άΠ ϯ ɹ + W P R E S T A P I & C o rd o v a

Slide 40

Slide 40 text

T H A N K S ! • WordPressͷηοτΞοϓ • ଟݴޠԽϓϥάΠϯͷ४උ • هࣄͷଟݴޠԽ • WP APIͰ֎෦͔Βऔಘ