Slide 1

Slide 1 text

ୈ45ճγΣϧܳษڧձ ΁Α͏ͦ͜ ˏpapiron

Slide 2

Slide 2 text

·ͣ͸ޚྱ ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

Slide 3

Slide 3 text

෱ԬαςϥΠτ ෱Ԭ։࠵͸ ͓͔͛͞·Ͱ ୈ21ճ໨

Slide 4

Slide 4 text

෱ԬαςϥΠτ ٱ͠ͿΓʹAIP CafeͰ։࠵

Slide 5

Slide 5 text

ۙگ GNU awkͰ ڊେͳ੔਺ԋࢉ https://twitter.com/papiron/status/1191523964863963136 GNU MPFRɺGNU MP Λར༻͢ΔΦϓγϣϯ $ awk --version GNU Awk 4.1.4, API: 1.1 (GNU MPFR 4.0.1, GNU MP 6.1.2) Copyright (C) 1989, 1991-2016 Free Software Foundation.

Slide 6

Slide 6 text

ۙگ GNU sortͰ όʔδϣϯॱฒͼ https://twitter.com/papiron/status/1199689823893643265 $ cat data 1.5.2 1.1.1 1.10.5 $ sort data 1.1.1 1.10.5 1.5.2 $ sort -V data 1.1.1 1.5.2 1.10.5

Slide 7

Slide 7 text

ۙگ ग़ྗϦμΠϨΫτͷ҆શઃఆ https://twitter.com/papiron/status/1210005742058491904

Slide 8

Slide 8 text

ۙگ ౷ܭॲཧίϚϯυ https://twitter.com/papiron/status/1201020337887924225 $ seq 1 10 | datamash sum 1 count 1 55 10 $ yes | head -n 10000 | awk 'BEGIN{srand()}{print rand()}' | datamash mean 1 sstdev 1 0.49814720180274 0.28996804355154

Slide 9

Slide 9 text

ۙگ KindleϚχϡΞϧޡ২ https://twitter.com/papiron/status/1200788602478743552

Slide 10

Slide 10 text

ۙگ ʮγΣϧܳਓ͔Βͷ௅ઓঢ়ʯ࿈ࡌத Slack΍GithubΛ࢖ͬͯ ڞಉࣥචͯ͠·͢ɻ ࠓ݄ͷωλ͸ ΍΍ෳࡶͳσʔλ͔Β ݕࡧॲཧͰ͢ɻ

Slide 11

Slide 11 text

ษڧձͷझࢫ CLIͷ࢖͍͜ͳ͠ͱ σʔλॲཧΛ ࣮ફͰ஁͑Δʂ

Slide 12

Slide 12 text

ษڧձͷझࢫ ϓϩάϥϚͳํ͸ ࣗ෼ͰίϚϯυΛ࡞Δࡍͷ ΞΠσΞ΍ઃܭͷ ώϯτʹͳΔ͔΋

Slide 13

Slide 13 text

ίϚϯυΛ஌Δ •ςΩετॲཧܥ •୯ػೳ •catɺgrepɺsortɺuniqɺ tailɺheadɺtrɺpasteɺ diffɺcomm •ଟػೳ •sed •ϑΝΠϧૢ࡞ܥ •lsɺfind •γʔέϯεੜ੒ •seqɺjot •ͦͷଞ •xargsɺtimeɺteeɺechoɺ printfɺbcɺcurl •࠷ऴฌث •awk •perlɺruby (-alne)