Slide 1

Slide 1 text

Πϕϯτ,7

Slide 2

Slide 2 text

1.ɿIUPNJOF .$ɿεϫϯϚϯ

Slide 3

Slide 3 text

ͱ͸ DMVTUFSʹ͍ͭͯ஌ΕΔެࣜ৘ใ൪૊Ͱ͢ɻ ͦͷिͷDMVTUFSʹ͍ͭͯͷ࠷৽৘ใ΍ ϫʔϧυͷ঺հɺ$SFBUPS,JUͷ։ൃঢ়گͳͲ ༷ʑͳ৘ใΛ͓ಧ͚͠·͢ɻ

Slide 4

Slide 4 text

ϋϩʔΫϥελʔ

Slide 5

Slide 5 text

$MVTUFS/FXT ࠓिͷ஫໨ϫʔϧυ ࣭໰ίʔφʔ

Slide 6

Slide 6 text

$MVTUFS/FXT

Slide 7

Slide 7 text

$PNJD7LFU͕DMVTUFSʹʂ

Slide 8

Slide 8 text

ϫʔϧυίϯςετ&ϑΥτάϥϯϓϦ։࠵

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

Ԡืక੾͸͢΂ͯ ࠓ೔ͷ ·Ͱʂ

Slide 17

Slide 17 text

ࠓिͷΞοϓσʔτ

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ΞΠςϜΛ࣋ͯΔ ΞΠςϜΛ࢖͑Δ μϝʔδΛܭࢉ

Slide 20

Slide 20 text

ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ΞΠςϜ τϦΨʔɾΪϛοΫ ϩδοΫ

Slide 21

Slide 21 text

ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ΞΠςϜ • ΞΠςϜ͕࣋ͯΔ • ΞΠςϜͷ৔ॴ͕ଞͷϓϨΠϠʔͱಉظ͢Δ • ΞΠςϜ͕෺ཧԋࢉͰಈ͘

Slide 22

Slide 22 text

ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ τϦΨʔɾΪϛοΫ • ྫ͑͹… • ΞΠςϜʢॐʣΛଧͯͯ • ஄͕ग़Δ • ʢग़དྷΔ͜ͱ͸࣌ؒΛ͔͚ͯஈ֊తʹ;͍͑ͯ͘ΠϝʔδͰ͢ʣ

Slide 23

Slide 23 text

ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ϩδοΫ • ྫ͑͹… • ܸͬͨ஄ʹ౰ͨΔͱɺμϝʔδܭࢉ • ԋࢉɾ࿦ཧԋࢉॲཧ • ϥϯμϜ • λΠϚʔɺλΠϜελϯϓ • etc…

Slide 24

Slide 24 text

ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ 3݄Լ०͝Ζ 4݄ʙ5݄͝Ζ ΞΠςϜ τϦΨʔɾΪϛοΫ ϩδοΫ

Slide 25

Slide 25 text

ࠓिͷϦϦʔε

Slide 26

Slide 26 text

͍͍Ͷػೳ

Slide 27

Slide 27 text

͍͍Ͷػೳ

Slide 28

Slide 28 text

σεΫτοϓ൛6*มߋ

Slide 29

Slide 29 text

σεΫτοϓ൛6*มߋ

Slide 30

Slide 30 text

ϗʔϜϝχϡʔ

Slide 31

Slide 31 text

ϗʔϜϝχϡʔ

Slide 32

Slide 32 text

ϗʔϜϝχϡʔ

Slide 33

Slide 33 text

ͦͷଞͷมߋɾमਖ਼ •Πϕϯτ: ։৔࣌ؒͷ15෼લ͔ΒೖࣨͰ͖Δ࢓༷Λഇࢭ͠·ͨ͠ •ΞόλʔͷҠಈϞʔγϣϯ͕มߋ͞Ε·ͨ͠ʢདྷि΋௥ՃͰमਖ਼ ͠·͢ʣ •iOS/Android Ͱձ৔ઃఆͷಈըɾBGMͷ஋͕൓ө͞Ε͍ͯͳ͔ͬ ͨ఺Λमਖ਼͠·ͨ͠

Slide 34

Slide 34 text

ࠓिͷϦϦʔεʮ༧ࠂʯ

Slide 35

Slide 35 text

ʲ༧ࠂʳϫʔϧυެ։લʹࢼͤΔ ˞ը૾͸։ൃதͷ΋ͷͰ͢

Slide 36

Slide 36 text

ʲ༧ࠂʳϑϨϯυػೳ ˞ը૾͸։ൃதͷ΋ͷͰ͢

Slide 37

Slide 37 text

ࠓिͷ஫໨ϫʔϧυ

Slide 38

Slide 38 text

ࠓि΋ͨ͘͞ΜͷϫʔϧυΞοϓϩʔυ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ

Slide 39

Slide 39 text

ຖ೔ߋ৽ͷʮ஫໨ͷϫʔϧυʯ͔Β ϐοΫΞοϓʂ

Slide 40

Slide 40 text

ʮ1"3"%*4&0/&"35) ʲ&3ʳʯ ੍࡞ऀɿΕΈʔͱ͞Μ

Slide 41

Slide 41 text

ΤϯδχΞɾσβΠφʔ͕ બͼ·ͨ͠

Slide 42

Slide 42 text

ίϝϯτϘʔυ΍౿Έ୆͕ ΞΠςϜͱͯ͠഑ஔ͞Ε͓ͯΓɺ ొஃऀ΁ͷࡉ͔ͳ഑ྀͱͯ͠ ΞΠςϜػೳ͕༗ޮ׆༻͞Ε͍ͯ·͢ɻ ͜Εʹ͸௿਎௕ͷϋτ΋ʹͬ͜Γɻ ΤϯδχΞ ͸ͱΓΜ ʮ)J5FDINFFUJOHSPPNʯ ੍࡞ऀɿ͋Βʔͱ͞Μ ΤϯδχΞɾσβΠφʔ͕͑Βͼ·ͨ͠

Slide 43

Slide 43 text

ΞΠςϜʹ-JHIUΛ͚ͭͨྫ͸ɺ ͜Ε͕ॳग़Ͱ͠ΐ͏͔ ͜ͷ࢓૊ΈͰ໘നͦ͏ͳϫʔ ϧυ͕͍Ζ͍Ζ࡞Εͦ͏Ͱ͢ΑͶ ϗϥʔήʔϜΛ࡞ͬͯ͘Βͨ͢ʔͪΌΜʹ༡ΜͰ΋Β ͍·͠ΐ͏ɻ ϦΞϧλΠϜϥΠτ͸ಉ࣌ʹӨڹΛड ͚ΒΕΔͷ͕ͭ·Ͱͳ఺ʹ஫ҙ͍ͯͩ͘͠͞ ΤϯδχΞ ͸ͱΓΜ ʮಎ۸୳ݕηοτʯ ੍࡞ऀɿNFTTF͞Μ ΤϯδχΞɾσβΠφʔ͕͑Βͼ·ͨ͠

Slide 44

Slide 44 text

No content

Slide 45

Slide 45 text

$MVTUFS *OD"MM3JHIUT3FTFSWFE

Slide 46

Slide 46 text

$MVTUFS *OD"MM3JHIUT3FTFSWFE ·ͣ͸Ͳ͏͠Αʁͱ·ΑͬͨΒ͍͋ͭ͞Λʂ׻ܴ͠·͢ʂ Ͳ͜ʹ౤ߘ͍͍͔ͯ͠೰ΜͩΒͱΓ͋͑ͣ͜͜΁ʂ ΈΜͳͰ༡ΜͰΈΜͳͰσόοάʂϫʔϧυΛͭͬͨ͘Β γΣΞʂ ϫʔϧυ੍࡞ͷϊ΢ϋ΢΍ɺศརΞηοτ৘ใͳͲͷ 5JQTΛγΣΞʂ ໘ന͍ϫʔϧυ΍ࣸਅΛγΣΞʂ DMVTUFS΍$SFBUPS,JUͰࠔͬͨΒ͜͜ʂ ͜͏ͳͬͨΒ͍͍ͷʹʂཁ๬͸ͪ͜Β΁ Ξοϓσʔτ΍ϋϩΫϥͷ৘ใ͸ͪ͜ΒͰ

Slide 47

Slide 47 text

$MVTUFS *OD"MM3JHIUT3FTFSWFE Clusterʹڵຯͷ͋Δਓ͕ؾܰʹࡶஊɾ࣭໰ɾ૬ஊͰ͖Δ ΦϯϥΠϯίϛϡχςΟ

Slide 48

Slide 48 text

࣭໰ίʔφʔ

Slide 49

Slide 49 text

ࠓिͷΠϕϯτ঺հ

Slide 50

Slide 50 text

No content

Slide 51

Slide 51 text

͝དྷ৔͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠