Slide 1

Slide 1 text

0DVMVT4UPSF΁ͷਃ੥Ͱɺ Θ͕ͨ͠ϋϚͬͨͭͷϙΠϯτ ాଜ༞հ !UBNVTBO

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ాଜ༞հ !UBNVTBO σβΠφʔʢגࣜձࣾΫϥ΢υϫʔΫεʣ

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

͜Ε·Ͱ࡞͖ͬͯͨ΋ͷ

Slide 5

Slide 5 text

)BMMPXFFO4IPPUJOHʢʣ ຐ๏ͷ৛͔ΒԌΛग़ͯ͠ɺΧϘνϟͷ͓Խ͚Λ౗͢ήʔϜ

Slide 6

Slide 6 text

&ZF-PWF%BSUTʢʣ ໨ઢೖྗͰ໼͕౤͛ΒΕΔ73μʔπɻϋοΧιϯʹͯڞಉ੍࡞ɻ

Slide 7

Slide 7 text

$PMPS#BMM1JDLFSʢʣ Χϥʔਆܦਰऑ͔Βண૝Λಘͯ࡞ͬͨɺࢠͲ΋޲͚73৭౰ͯήʔϜ

Slide 8

Slide 8 text

ϢχςΟͪΌΜʹνϣίΛ͋͛ΔԿ͔ʢʣ ϢχςΟͪΌΜͷتͿإ͕ݟ͍ͨͯͭ͘ɻόϨϯλΠϯ͕͔ۙͬͨ͠ɻ

Slide 9

Slide 9 text

ͱ͜ΖͰ

Slide 10

Slide 10 text

0DVMVT4UPSF΁ͷਃ੥Ͱɺ Θ͕ͨ͠ϋϚͬͨͭͷϙΠϯτ ాଜ༞հ !UBNVTBO

Slide 11

Slide 11 text

ࠓճͷςʔϚతʹɺ ౰વ0DVMVT4UPSFʹ ΞϓϦΛϦϦʔεͰ͖ͨΜͩΑͶʜʁ

Slide 12

Slide 12 text

)BMMPXFFO4IPPUJOHʢʣ ຐ๏ͷ৛͔ΒԌΛग़ͯ͠ɺΧϘνϟͷ͓Խ͚Λ౗͢ήʔϜ

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

ΩʔͷঝೝͷΈͱ͸ʁ ΞϓϦΛ഑෍͢ΔͨΊͷɺઐ༻ͷίʔυΛൃߦͰ͖Δɻ ͔͠͠ɺ4UPSFʹ͸ฒ΂ͯ΋Β͑ͳ͍ɻ

Slide 17

Slide 17 text

Ͱ͖·ͤΜͰͨ͠ʢ݂ྦʣ

Slide 18

Slide 18 text

͔͠͠

Slide 19

Slide 19 text

ॳ৺ऀ͕ϋϚΔϙΠϯτͱ͍͏ҙຯͰ͸ ஌ݟΛγΣΞͰ͖Δ͸ͣ

Slide 20

Slide 20 text

0DVMVTʹਃ੥͢ΔͱͲ͏ͳΔ

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

ஸೡͳϨϏϡʔ͕΋Β͑ΔͷͰ ॱ൪ʹ௚͍͚ͯ͠͹0,

Slide 23

Slide 23 text

0DVMVT4UPSF΁ͷਃ੥Ͱɺ Θ͕ͨ͠ϋϚͬͨͭͷϙΠϯτ ాଜ༞հ !UBNVTBO

Slide 24

Slide 24 text

ճ໨ͷςΫχΧϧϨϏϡʔ

Slide 25

Slide 25 text

#BDLϘλϯʹରԠͤΑ

Slide 26

Slide 26 text

#BDLϘλϯΛԡͯ͠΋ɺϝχϡʔͷͭલʹ໭ͬͨΓɺΞϓϦέʔγϣϯΛऴྃ ͢ΔΦϓγϣϯ͕Կ΋දࣔ͞Εͳ͍Αʂ

Slide 27

Slide 27 text

όοΫϘλϯͬͯɺ ࣗ෼ͰׂΓ౰ͯͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͷ͔ʂ

Slide 28

Slide 28 text

ͱΓ͋͑ͣɺόοΫϘλϯΛԡͨ͠ΒɺγεςϜμΠΞϩά͕։͘Α͏ʹͨ͠ɻ ࢀߟ$PNNPO0DVMVT4UPSF3FWJFX4VCNJTTJPO*TTVFT

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

྆ํͷར͖खʹରԠͤΑ

Slide 31

Slide 31 text

ར͖ख͕ࠨखʹઃఆ͞Ε͍ͯΔ৔߹ɺϙΠϯλʔ͕Ϣʔβʔͷࢹ఺͔Βൃੜ͢ΔΑ ͏ʹͳͬͯɺԠ౴͠ͳ͘ͳΔΑʂ

Slide 32

Slide 32 text

΍΂ͬʂࠨखͰ࣋ͬͨͱ͖ͷ͜ͱɺ શવߟ͑ͯͳ͔ͬͨʜ

Slide 33

Slide 33 text

࠷ॳɺΠϯεϖΫλʔ͔Β௚઀3JHIU)BOE"ODIPSΛઃఆ͍ͯͨ͠ͷ͕ݪҼ

Slide 34

Slide 34 text

͋Β͔͡ΊɺίϯτϩʔϥʔͷҐஔΛ औಘͯ͠ɺຐ๏ͷ৛ͷҐஔͱࣗಈͰ ߹ΘͤΔΑ͏ʹͨ͠ɻ ͜ΕͰॻ͖ํ߹ͬͯΔͷ͔ͳʜ

Slide 35

Slide 35 text

ա౓ͷݖݶཁٻ͸/(

Slide 36

Slide 36 text

͋ͳͨͷΞϓϦ͸ɺա౓ʹϢʔβʔݖݶʢΦʔσΟΦɾϚΠΫʣΛཁٻ͍ͯ͠·͢ɻ ෆཁͳݖݶΛ࡟আ͍ͯͩ͘͠͞ɻ΋͠ඞཁͳΒɺཧ༝Λઆ໌͍ͯͩ͘͠͞ɻ

Slide 37

Slide 37 text

͑ɺϚΠΫͷݖݶͱ͔ ཁٻ֮ͨ͑͠ͳΜͯͳ͍ΜͰ͚͢Ͳ

Slide 38

Slide 38 text

0DVMVT*OUFHSBUJPOҎԼͷɺ͍͔ͭ͘ͷϑΝΠϧ͕ݪҼͬΆ͍ɻ ࢀߟ0DVMVT(PΞϓϦͰɺϚΠΫͷύʔϛογϣϯ͕ग़ͳ͍Α͏ʹ͢Δ

Slide 39

Slide 39 text

ճ໨ͷςΫχΧϧϨϏϡʔ

Slide 40

Slide 40 text

྆ํͷར͖खOʜ ུ

Slide 41

Slide 41 text

ࠨར͖ͷ৔߹ɺίϯτϩʔϥʔ͕ফ͑ͯ͠·͍·͢ɻϓϨΠதʹԌΛࣹग़͢Δ͜ͱ ͸Ͱ͖·͕͢ɺϝχϡʔ্Ͱ͸Կ΋બ୒Ͱ͖ͳ͘ͳΓ·͢ɻ

Slide 42

Slide 42 text

͋Εʁ ͖ͬ͞ར͖खͷରԠ͸΍ͬͨͷʹ

Slide 43

Slide 43 text

-BGU)BOE"ODIPSͷઃఆ͕ɺॳظঢ়ଶͰӈखͷ··ʹͳ͍ͬͯͨͷ͕ݪҼɻ ࢀߟ0DVMVT(PͰࠨར͖ઃఆ࣌ɺΞϓϦ಺Ͱίϯτϩʔϥ͕දࣔ͞Εͳ͔ͬͨͱ͖ͷ֬ೝՕॴ

Slide 44

Slide 44 text

ճ໨ͷςΫχΧϧϨϏϡʔ

Slide 45

Slide 45 text

ݶΒΕͨίϯςϯπ͸/(

Slide 46

Slide 46 text

͋ͳͨͷΞϓϦ͸ɺετΞͰൃදͯ͠෯޿͍ΦʔσΟΤϯεʹಧ͚Δͷʹɺ ݶΒΕͨίϯςϯπͰ͢ʢʁʣ

Slide 47

Slide 47 text

͜͜ʹདྷͯɺ·͔͞ͷ ;ΜΘΓͱͨ͠ϨϏϡʔ͖ͨʔʂ

Slide 48

Slide 48 text

άάͬͯ΋Կ΋ग़ͯ͜ͳ͍ʂ

Slide 49

Slide 49 text

0DVMVTσϕϩούʔॿ͚߹͍ॴͰฉ͍ͯΈͨ

Slide 50

Slide 50 text

0DVMVTσϕϩούʔॿ͚߹͍ॴͰฉ͍ͯΈͨ

Slide 51

Slide 51 text

0DVMVTσϕϩούʔॿ͚߹͍ॴͰฉ͍ͯΈͨ

Slide 52

Slide 52 text

ίϯςϯπͷϘϦϡʔϜ଍Γͳ͍આ ϗϥʔ෩ͳͷͰɺ೥ྸతͳҙຯͰɺ
 ݶΒΕͯΔઆ ԕճ͠ʹ࣭͕ͨͩ௿͍ͱݴΘΕ͍ͯΔઆ

Slide 53

Slide 53 text

ίϯςϯπͷϘϦϡʔϜ଍Γͳ͍આ ϗϥʔ෩ͳͷͰɺ೥ྸతͳҙຯͰɺ
 ݶΒΕͯΔઆ ԕճ͠ʹ࣭͕ͨͩ௿͍ͱݴΘΕ͍ͯΔઆ

Slide 54

Slide 54 text

ͱΓ͋͑ͣϨʔςΟϯά͔Βࢼ͔͢ʜ

Slide 55

Slide 55 text

ϨʔςΟϯάΛҾ্͖͛ͯΈͨ

Slide 56

Slide 56 text

਺೔ޙʜ

Slide 57

Slide 57 text

No content

Slide 58

Slide 58 text

Ωʔͷঝೝ͚ͩ΋Β͑ͨʜʢྗਚ͖ͨ

Slide 59

Slide 59 text

ࢀߟʹͳΔ΋ͷ

Slide 60

Slide 60 text

$PNNPO0DVMVT4UPSF3FWJFX4VCNJTTJPO*TTVFT ͋Δ͋Δ࿩͕ॻ͍ͯ͋ΔͷͰɺ໨Λ௨͓ͯ͘͠ͱྑ͍ɻ

Slide 61

Slide 61 text

0DVMVT%JTDVTTJPO'PSVNT άά͍ͬͯͨΒɺͨ·ʹ୧Γண͘ɻӳޠ͚ͩͲ(PPHMF຋༁ͰԿͱ͔ͳΔɻ

Slide 62

Slide 62 text

0DVMVTσϕϩούʔॿ͚߹͍ॴ ॻ͖ࠐΜͩΒॿ͚ͯ΋Β͑Δɻٯʹ஌͍ͬͯΔ͜ͱ͕͋Ε͹ॻ͖ࠐ΋͏ɻ

Slide 63

Slide 63 text

࣍ʹ73ΞϓϦΛ࡞Δͱ͖͸ɺ ࠓ౓ͦ͜4UPSFʹฒ΂ͯ΋Β͏ͧ

Slide 64

Slide 64 text

͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠