Slide 1

Slide 1 text

G t s ra y O en en o ac at on 2022, M rc 19t & 20t , L va r b j b

Slide 2

Slide 2 text

g t om it -- x p h ://g -s .c /d /g -c #D t /g -c .t --- x d l t

Slide 3

Slide 3 text

r re e h ://g -s .c /b /e /v /G -T -R

Slide 4

Slide 4 text

g t or tr e h ://g -s .c /d /g -w e

Slide 5

Slide 5 text

g t ot s h ://g -s .c /d /g -n

Slide 6

Slide 6 text

g t on g --g ob l er e.c n i tS yl d 3 h ://g -s .c /d /g -m #h i p e

Slide 7

Slide 7 text

g t on g --g ob l om it.c ea up ci so s h ://g -s .c /d /g -c #D t /g -c .t -s s

Slide 8

Slide 8 text

g t on g --g ob l rl."g t@g th b.c m".i st ad f h: h ://g -s .c /d /g -c g#D t /g -c g.t -u s t

Slide 9

Slide 9 text

g t on g --g ob l el .f rm t tm h ://g -s .c /d /g -c g#D t /g -c g.t -h m

Slide 10

Slide 10 text

g t ns aw b h ://g -s .c /d /g -i b

Slide 11

Slide 11 text

g t he ko t - T c a o s u p s b , n k cd - b

Slide 12

Slide 12 text

g t he ko t -b h ://g -s .c /d /g -c t#D t /g -c t.t -e e m-b-B -b t t-p

Slide 13

Slide 13 text

g t re h ://g -s .c /d /g -g

Slide 14

Slide 14 text

g t c --a gr ss ve h ://g -s .c /d /g -g #D t /g -g .t ---a i

Slide 15

Slide 15 text

g t is ct T n a s k . h ://g -s .c /d /g -b

Slide 16

Slide 16 text

g t e o T n a s k . h ://g -s .c /d /g -r o

Slide 17

Slide 17 text

g t eb se -i -i o --interactive h ://g -s .c /d /g -r #D t /g -r .t --i

Slide 18

Slide 18 text

g , f r it ub h ://g .c /c /c

Slide 19

Slide 19 text

g ur e b ca se t's ea ti ul h ://g .i /

Slide 20

Slide 20 text

t g a it li nt n ou t rm na h ://j .g .i /t /

Slide 21

Slide 21 text

l zy it a ot er it li nt n ou t rm na h ://g .c /j e /l

Slide 22

Slide 22 text

M RC !

Slide 23

Slide 23 text

T an y u ga n o ll O en en o em er a d s a . T is as n ma in w ek nd. S e ou oo !