Slide 1

Slide 1 text

ர଄*P5-5!ࡳຈ !UBDDL উखʹ͝঺հ 403"$0.-5&.#VUUPO ೥݄೔

Slide 2

Slide 2 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ୭ • ໊લ tacck / ໦ݪ ୎໵ • ॴଐ גࣜձࣾϊʔεσΟςʔϧ • ओ࠵ • ΏΔWebษڧձ@ࡳຈ • εϚʔτεϐʔΧʔͰ༡΅͏ձ@ࡳຈ • ޷͖ͳϑΟΪϡΞεέʔτͷٕ εϓϨουɾΠʔάϧ

Slide 3

Slide 3 text

ர଄*P5-5!ࡳຈ !UBDDL উखʹ͝঺հ 403"$0.-5&.#VUUPO ೥݄೔

Slide 4

Slide 4 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU 403"$0.-5&.#VUUPO https://soracom.jp/products/gadgets/

Slide 5

Slide 5 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ઌ೔ͷ͜ͱ

Slide 6

Slide 6 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ઌ೔ͷ͜ͱ ͪ͜ΒͰ LT ͠·ͨ͠

Slide 7

Slide 7 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU

Slide 8

Slide 8 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ༣ศड͚ͷ௨஌γεςϜ • ௞ିϚϯγϣϯೖΓޱͷू߹ܕ༣ศड͚ɻ • ֎͔Β͸ɺ෺͕ೖ͍ͬͯΔ͔Ͳ͏͔͸ݟ͑ͳ͍ɻ • ຖ೔༣ศ(΍޿ࠂ)͕ೖ͍ͬͯΔͱ͸ݶΒͳ͍ɻ • ങ͍෺ͨ͠ޙͳͲ྆ख͕;͕͍ͬͯ͞Δ࣌ʹɺ
 ։͚ͳ͍͍͔ͯ͘Ͳ͏͔෼͔͍ͬͯΔͱɺ
 ͪΐͬͱετϨε௿ݮɻ

Slide 9

Slide 9 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ઃஔ ෺ཧ

Slide 10

Slide 10 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ઃஔ ෺ཧ ࣓ੴ

Slide 11

Slide 11 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ઃஔ ෺ཧ ࣓ؾεΠον SORACOM LTE-M Button Plus

Slide 12

Slide 12 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ݁Ռ

Slide 13

Slide 13 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ϓϩτλΠϓ͕͓खܰ • ։ൃظؒ
 ίʔσΟϯά: 1~2࣌ؒ (ฏ೔ؼ୐ޙʹ։ൃ)
 ઃஔ(෺ཧ): ৭ʑௐ੔͠ͳ͕Β1िؒ
 ↑ઃஔ(਺෼)ͯ͠਺೔༷ࢠݟɺΛԿ౓͔ɻ • ͓ۚ
 1ສԁఔ౓ (΄΅ SORACOM LTE-M Button ͷ୅ۚ)

Slide 14

Slide 14 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ӡ༻΋͠΍͍͢ • ۦಈిݯ
 ୯࢛ి஑ 2ຊ
 ແ஡͠ͳ͚Ε͹ɺҰ೥ఔ౓͸࣋ͭɻ(Β͍͠) • ௨৴
 LTE (KDDI)
 εϚϗ͕࢖͑Δ৔ॴͳΒɺͦͷ··࢖͑Δɻ • ͓ۚ
 ֹ݄௨৴අ 200ԁఔ౓
 (Ұ೔1ʙ2ճఔ౓ར༻ / جຊྉۚ100ԁ)

Slide 15

Slide 15 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ͭ·Γ • ҆Ձʹ • ૉૣ͘ • ϓϩτλΠϓΛ࡞ΕΔ • ઃஔ৔ॴͷࣗ༝౓΋ߴ͍ • ϝϯςφϯε΋ճ਺΋গͳ͍
 
 
 ͏·͍͚͘͹ͦͷ··ຊ൪Ͱ΋࢖༻Մೳ!

Slide 16

Slide 16 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ࠷ߴ͡Όͳ͍Ͱ͔͢

Slide 17

Slide 17 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ࣄྫJ4NBSU5FDIOPMPHJFTגࣜձࣾ https://soracom.jp/case_studies/ismarttechnologies/

Slide 18

Slide 18 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ࣄྫJ4NBSU5FDIOPMPHJFTגࣜձࣾ ໨త͝ͱʹ
 ϘλϯΛ഑ஔ https://soracom.jp/case_studies/ismarttechnologies/

Slide 19

Slide 19 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ࠷ߴ͡Όͳ͍Ͱ͔͢

Slide 20

Slide 20 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU ஫ҙ • ൃදऀ͸ SORACOMࣾ ͷॴଐͰ͸͋Γ·ͤΜɻ
 ͦͷͨΊɺ SORACOMࣾ ͷݟղͱ
 ҟͳΔՄೳੑ͕͍͟͝·͢ɻ
 ͋Β͔͡Ίྃ͝ঝ͍ͩ͘͞ɻ • ৄ͍͠࿩͸ɺ SORACOMࣾ ͷΤόϯδΣϦετ
 Max ͞Μʹฉ͜͏!

Slide 21

Slide 21 text

!UBDDL ர଄*P5-5!ࡳຈJPUMU FOE