Slide 1

Slide 1 text

ࣗݾֶशΛࢧ͑Δ Inoreader + Notionͷͦͷޙ ΤϯδχΞͷษڧ๏ϋοΫLT- vol.5 ଠా୓໵

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • ଠా୓໵ • גࣜձࣾϥΫε • HRTechྖҬͷ੡඼։ൃ 2

Slide 3

Slide 3 text

ΤϯδχΞͷษڧ๏ϋοΫLT -vol.2ΑΓ https://speakerdeck.com/nologyance/zi-ji-xue-xi-wozhi-eru-inoreader-plus-notion 3

Slide 4

Slide 4 text

4 • RSSϦʔμʔ • Feedlyͱجຊػೳ͸ಉ͡ • औಘ࿙Ε͕গͳ͍ͱͷᷚ

Slide 5

Slide 5 text

Notion 5 • ϝϞ࡞੒ɺϓϩδΣΫτ؅ཧɺλεΫ؅ཧͷͨΊͷΦʔϧΠϯϫϯ ϫʔΫεϖʔε • Χϯόϯ͔Βσʔλϕʔε·ͰɺେମͳΜͰ΋Ͱ͖Δ • ৘ใΛͨΊ͓ͯ͘৔ॴͱͯ͠࠷ద

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

৘ใऩूϑϩʔશମਤ 7 RSS χϡʔεهࣄɺ ͸ͯͿɺ ςοΫϒϩά౳ Notion ໿400هࣄ/day ໿3هࣄ/day w λΠτϧΛྲྀ͠ݟˠ3FBE-BUFS΁ʢ໿هࣄʣ w ϘϦϡʔϜ͕ଟͦ͘ͷ৔ͰಡΉͷ͕೉͍͠΋ͷPS ޙͰ·ͨࢀর͍ͨ͠΋ͷˠ/PUJPO΁ w ि຤ʹҰिؒ෼ͷهࣄʹλά෇͚ w ݹ͘ͳͬͨ৘ใ΍վΊͯݟฦ͢ͱΠϚΠν ͩͬͨ΋ͷ͸ؾ͍ͮͨλΠϛϯάͰ࡟আ ओʹΠϯϓοτͱͯ͠ͷར༻

Slide 8

Slide 8 text

৘ใऩूϑϩʔະདྷ༧૝ਤ 8 RSS χϡʔεهࣄɺ ͸ͯͿɺ ςοΫϒϩά౳ Notion ٕज़ॻ w ཷΊࠐΜͩهࣄ΍ಡΜٕͩज़ॻΛࣗ෼ͷݴ ༿Ͱ੔ཧɾ࠶ߏ੒ w Ξ΢τϓοτͷ৔ͱͯ͠ͷ׆༻

Slide 9

Slide 9 text

৘ใऩूϑϩʔͷͦͷޙ 9 RSS χϡʔεهࣄɺ ͸ͯͿɺ ςοΫϒϩά౳ Notion ٕज़ॻ w ཷΊࠐΜͩهࣄ΍ಡΜٕͩज़ॻΛࣗ෼ͷݴ ༿Ͱ੔ཧɾ࠶ߏ੒ w Ξ΢τϓοτͷ৔ͱͯ͠ͷ׆༻

Slide 10

Slide 10 text

• ಡॻɺษڧձͷϝϞɺಛఆͷٕज़ʹ͍ͭͯͷϦϯΫूͳͲ • ΧςΰϦ෼͚͸໛ࡧத

Slide 11

Slide 11 text

ಡॻϝϞ

Slide 12

Slide 12 text

ٕज़ϝϞ

Slide 13

Slide 13 text

ެࣜͷChrome֦ு • ϖʔδΛΫϦοϐϯά͢Δͱ͖ʹಉ࣌ʹλά ෇͚͍ͨ͠ • ࣮͸ΫϦοϐϯάࣗମ͸͋·Γ࢖ͬͯͳ͍ ʢ௚઀URLΛ౿ΜͰݩϖʔδΛݟʹߦ͘ʣ

Slide 14

Slide 14 text

Notion API͕ެ։

Slide 15

Slide 15 text

࡞Γ·ͨ͠

Slide 16

Slide 16 text

my-notion • σβΠϯ΋Կ΋ͳ͍γϯϓϧࢤ޲ • λάΛબ୒ͯ͠SaveϘλϯΛԡ͢ͱɺ։͍ͯ ͍ΔϖʔδΛσʔλϕʔεʹ௥ՃͰ͖Δ • σʔλϕʔεʹඥ෇͍ͨ࠷৽ͷλάҰཡΛऔ ಘͯ͠දࣔ

Slide 17

Slide 17 text

my-notion • ϨΠΞ΢τΛௐ੔͍ͯ͠ͳ͍ͷͰɺ͋ͨΓ·͑ ͷΑ͏ʹ่ΕΔ • ެࣜͷSDKΛ࢖͍͔͚ͨͬͨͲɺ։ൃ࣌఺Ͱ͸ Node؀ڥ༻ͷ΋ͷ͔͠ͳ͔ͬͨͷͰɺϦϑΝϨ ϯεͱʹΒΊͬͯ͜͠ΰϦΰϦ࣮૷ͨ͠ • ࣗ෼͔͠࢖Θͳ͍ʢಛʹެ։ͷ༧ఆ΋ͳ͍ʣͷ ͰɺAPIΩʔ΍σʔλϕʔεIDͳͲ͸ϕλॻ͖

Slide 18

Slide 18 text

my-notion • λΠτϧɺURLɺλάΛ࣋ͬͨϨίʔυ͕࡞੒͞ ΕΔ • ຊจ͸औಘ͍ͯ͠ͳ͍

Slide 19

Slide 19 text

Inoreader + NotionͰ շదͳֶशϥΠϑΛʂ