Slide 1

Slide 1 text

WordBench௕໺͔Βݟͨ ϩʔΧϧίϛϡχςΟͱ ίϛϡχςΟ׆ಈʹ͍ͭͯ Toro_Unit @2017.10.07 / JAWS-UG ઋ୆ ळࡇΓ 1

Slide 2

Slide 2 text

Toro_Unit ઎෦ ߛ (͏Β΂ ͻΖ͠) Markup and Frontend Engineer Web Designer ෱ౡݝ܊ࢁࢢੜ·Εɻ܈അݝଠాࢢҭͪɻ ௕໺ݝຽ11೥໨ɻ Github: @torounit Twitter: @Toro_Unit Facebook: fb.me/torounit Blog: https://torounit.com 2

Slide 3

Slide 3 text

WordPressͷਓͰ͢ɻ • WordBench ௕໺ ϞσϨʔλʔ • WordCamp Kyoto 2017 ࣮ߦҕһ • WordCamp Tokyo 2017 Speaker • Plugin and Theme developer • Custom Post Type Permalinks • Download 420,000 + • VCCW Team • etc... 3

Slide 4

Slide 4 text

௕໺ݝদຊࢢ͔Β͖·ͨ͠ɻ1 • ਓޱ 24ສਓɻ • ϫΠϯ͓͍͍͠Αɻ • ͦΖͦΖڶഴ΋͓͍͍͠Αɻ 1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File: 130608_Matsumoto_Castle_Matsumoto_Nagano_pref_Japan02bs4.jpg Author: 663highland. License: CC BY 2.5 4

Slide 5

Slide 5 text

5

Slide 6

Slide 6 text

6

Slide 7

Slide 7 text

͸͍ɻ 7

Slide 8

Slide 8 text

WordPress ΋ AWS ΋େ͖ͳίϛϡ χςΟ͕ଘࡏ͠·͢ΑͶɻ 8

Slide 9

Slide 9 text

9

Slide 10

Slide 10 text

10

Slide 11

Slide 11 text

• ೔ຊશࠃ͔Βଟ͘ͷࢀՃऀɻ • ࢿྉ͸͍͍ͩͨެ։͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ • େ͖ͳΧϯϑΝϨϯεͰ͸ಈըͷ഑৴ͳͲ΋ɻ 11

Slide 12

Slide 12 text

ͦ΋ͦ΋άάΕ͹୔ࢁ৘ใ͸ग़ͯ͘Δɻ ࠷৽ͷ஌ࣝͳͲ͸͍͍ͩͨωοτͰखʹೖΔɻ 12

Slide 13

Slide 13 text

ͦΜͳத 13

Slide 14

Slide 14 text

14

Slide 15

Slide 15 text

15

Slide 16

Slide 16 text

஍ҬͷϩʔΧϧίϛϡχςΟͷଘࡏҙٛͬͯԿͩΖ͏ɻ 16

Slide 17

Slide 17 text

WordBench 17

Slide 18

Slide 18 text

WordBenchͱ͸ • ೔ຊʹஔ͚ΔɺWordPressͷ஍ҬίϛϡχςΟ • ݝɾ౎ࢢ୯ҐͰίϛϡχςΟ্ཱ͕͕͍ͪͬͯΔɻ • ݱࡏ57ݸͷάϧʔϓ͕ଘࡏɻ 18

Slide 19

Slide 19 text

ͦ΋ͦ΋ίϛϡχςΟͱ͸ʁ େࣙྛʹΑΔͱ 1. ਓʑ͕ڞಉମҙࣝΛ࣋ͬͯڞಉੜ׆ΛӦΉҰఆͷ஍Ҭɺ͓Α ͼͦͷਓʑͷूஂɻ஍Ҭࣾձɻڞಉମɻ 2. సͯ͡ɺΠϯλʔωοτ্Ͱɺڞ௨ͷؔ৺Λ΋ͪϝοηʔδ ͷ΍ΓͱΓΛߦ͏ਓʑͷू·Γɻ 19

Slide 20

Slide 20 text

WordBench WordPress஥ؒͷू·Γɻ JAWS-UG AWS஥ؒͷू·Γɻ 20

Slide 21

Slide 21 text

ษڧձͷ໊લͰ΋ແ͍͠ɺษڧձ͚ͩͷू·ΓͰ͸ແ͍ɻ ΋ͪΖΜ΍ͬͯ΋ྑ͍͚ͲɺͦΕ͚ͩͰ͸ͳ͍ɻ 21

Slide 22

Slide 22 text

22

Slide 23

Slide 23 text

Q. ͳͥਓ͸͓Β͕·ͪʹίϛϡχςΟΛٻΊΔͷ͔ 23

Slide 24

Slide 24 text

• ࢓ࣄΛٻΊͯɻ • ಉۀऀͱަྲྀ͍ͨ͠ɻ • ༑ୡཉ͍͠ɻ • ؾܰʹձ͑Δ஥͕ؒ΄͍͠ɻ 24

Slide 25

Slide 25 text

WordPress ΋ίϛϡχςΟͷྗ͸େ͖͍ɻ • ஥ؒͱؾܰʹؔΘΕΔػձΛ૿΍͢͜ͱ͸ͱͯ΋େࣄɻ • ஍ํͰͦΕΛੜۀʹ͍ͯ͘͠ͷͰ͋Ε͹ͳ͓͞Βɻ • ର໘ͷίϛϡχέʔγϣϯ΋΍ͬͺΓॏཁɻ • ࣗ෼ͷ֗Ͱ੝Γ্͕Ε͹ɺͦΕ͕࢓ࣄʹܨ͕Δ͔΋ɻ 25

Slide 26

Slide 26 text

ίϛϡχςΟΛ੝Γ্͛ΔͨΊʹඞཁͳ͜ͱ 26

Slide 27

Slide 27 text

• ૒ํ޲ͷίϛϡχέʔγϣϯ • ࠙਌ձ • ר͖ࠐΈྗ ʮ஥ؒΛͭ͘Δ͜ͱʯʹͪΌΜͱϑΥʔΧε͢Δɻ 27

Slide 28

Slide 28 text

ؕΓ͕ͪͳ᠘ 1. ౎ձͷษڧձʹߦ͘ 2. ࣗ෼ͷ֗Ͱ΋΍ͬͯΈ͍ͨ! 3. ؤுͬͯొஃ + େ෺ήετΛݺͿɻؤுͬͯએ఻ɻ ͍͍ͩͨ࠳ં͢Δɻ 28

Slide 29

Slide 29 text

Why? • ηϛφʔͩͱצҧ͍͞ΕΔɻ • ʮಛผͳਓʯͩͱצҧ͍͞ΕΔɻ • ʮઌੜͱੜెʯΈ͍ͨͳؔ܎ੑʹͳΓ͕ͪɻ • εϥΠυΛ࡞Δͷ΋ָ͡Όແ͍͠ωλ͕੾ΕͨΓɻ 29

Slide 30

Slide 30 text

஌ͬͯ΋Β͏ͨΊʹ೿खͳձΛ΍Δ͜ͱ΋େࣄ͚ͩͲɺେ੾ͳ ͷ͸టष͍औΓ૊Έɻ 30

Slide 31

Slide 31 text

WordBench ௕໺ͷऔΓ૊Έ 31

Slide 32

Slide 32 text

݄1ճҎ্ͳʹ͔΍Δɻ • ΋͘΋͘ձͰ΋ɺͨͩू·ͬͯ࿩͢ձͱ͔Ͱ΋ྑ͍ɻ • ͦͬͪͷํ͕࣮͸Ҋ֎੝Γ্͕ͬͯϦϐʔτ཰ߴ͍ɻ • ͳΔ΂͘४උͷཁΒͳ͍ײ͡ͰܧଓͰ͖ΔΑ͏ͳϞϊɻ • ୭΋དྷͳͯ͘΋μϝʔδ͕ແ͍΋ͷɻ • طࠗ཰ߴ͍ɻ͓ࢠ͞Μ͕ډΔਓ͸ɺ஍Ҭɾֶߍͷ͜ͱ౳Ͱདྷ ΒΕͳ͍͜ͱ΋ɻͳͷͰׂͱ਺͸େ੾ɻ 32

Slide 33

Slide 33 text

ࢀՃऀʹίϛϡχέʔγϣϯΛଅ͢ • ࠷ॳʹ1ਓ1෼Ͱࣗݾ঺հɻ • ΞϯΧϯϑΝϨϯεɾ࠲ஊձɻ • ࠙਌ձʹདྷΕͳ͍ਓ΋ࢀՃՄೳɻ • ࢀՃऀಉ࢜ͰσΟεΧογϣϯͤ͞Δ ͷ͕େࣄɻ౴͑Λఏࣔ͢ΔͷͰ͸ͳ ͘ɺʮͲ͏ͯ͠·͢ʁʯͬͯ࿩Λৼͬ ͯΈͨΓɻ • શһͷલͰൃݴͤ͞Δػձ͸ॏཁɻ • ࠙਌ձ΋ͳΔ΂ͦ͘ͷ৔Ͱɻ 33

Slide 34

Slide 34 text

ר͖ࠐΈྗ • ʮ࣍͸Կ͔ख఻Θ͍ͤͯͩ͘͞ʂʯ͸ొஃͷϑϥάɻ • ΋͘΋͘ձͱ͔Ͱ໘നͦ͏ͳ͜ͱΛ΍͍ͬͯͨΒɺͦΕ΋͠ Ό΂ΒͤΔɻ 34

Slide 35

Slide 35 text

੒Ռ • ఆظతʹ10໊+ͷࢀՃɻ • WordCamp TokyoͰɺ௕໺͔Βདྷͨਓ6ਓɻ2໊͸ελοϑɻ • 1ਓͰӡӦ͍ͯͨ͠Ϟϊ͕3ਓʹɻ • WordBench௕໺Ͱ஌Γ߹ͬͯΧϥΦέʹߦͬͨओ්ɻ 35

Slide 36

Slide 36 text

՝୊ • ϑϦʔϥϯεͷࢀՃ͕΄ͱΜͲɻ஍ݩͷ੍࡞ձࣾ౳΋ר͖ࠐ ΜͰ͍͖͍ͨɻ • ंࣾձͰਓޱີ౓΋௿͍͕றं৔͸গͳ͍ͷͰɺ஍ຯʹࢀՃ ͷϋʔυϧɾίετ͕ߴ͍ɻΦϯϥΠϯͳͲͰ΋ࢀՃग़དྷΔ Α͏ͳ࢓૊Έ࡞Γɻ • ଞ஍ҬͳͲͱͷ࿈ܞɻ 36

Slide 37

Slide 37 text

$community != 'ษڧձ'; in_array( 'ษڧձ', $community ); 37

Slide 38

Slide 38 text

Thanks! Github: @torounit Twitter: @Toro_Unit Facebook: fb.me/torounit Blog: https://torounit.com 38