Slide 1

Slide 1 text

Tokyo.R ver.54 Lightning Talk ʮʯ @tetsuroito 2016/06/19ɹɹDMM.com Labo @YGP 21F

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ໊લɿҏ౻ ప࿠ (@tetsuroito) ۙگɿϚωʔΛϑΥϫʔυͯ͠Δ ࠷ۙRΛ͋Μ·Γॻ͍ͯͳ͍ͳ͊ EURO2016ʹΑͬͯQOL޲্ ͕޷͖

Slide 3

Slide 3 text

ΈΜͳ͸͍֮͑ͯΔͩΖ͏͔ʁ ̍ԯ૯γϦύΫ࣌୅ͷ౸དྷ

Slide 4

Slide 4 text

ੜΈग़͞Εͨ਺ʑͷԸܙ Զͨͪ͸RͰΛ࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ

Slide 5

Slide 5 text

ࠓ೔ͷ͓୊ Զ͕ͨͪѪͯ͠΍·ͳ͍ ͦͷΛϕʔεʹօʹٙ໰Λ౤͔͚͍͛ͨ

Slide 6

Slide 6 text

࣮͸͜Μͳ࿩͕͋Δ http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/Sushi.html Author: Douglas H Phanstiel

Slide 7

Slide 7 text

Genomͱ͔ՄࢹԽͰ͖ΔΒ͍͠

Slide 8

Slide 8 text

ͦ͏ԶͨͪͷѪ͢Δͷ ໊લۭ͕ؒҟࠃͷऀʹΑͬͯ ৵ḝ͞Ε͍ͯΔͷͩ

Slide 9

Slide 9 text

ͪͳΈʹ… ॴ୔͞ΜͷsushiύοέʔδΛೖΕͯ ҟࠃͷSushiύοέʔδΛೖΕΔͱ લऀ͸্ॻ͖͞Εͯ͠·͏ ڞଘ͸ແཧͩͬͨʂʂ

Slide 10

Slide 10 text

໰͍͔͚ Githubެ։ → Tokyo.RͰࠂ஌ ্هϑϩʔͰ1ԯ૯γϦύΫ࣮ݱ ͕ͩɺͦͷΞΠσϯςΟςΟ͸ݻ༗͡Όͳ͍ ໊લۭؒʹ഑ྀ͠·ͤΜ͔ʁ

Slide 11

Slide 11 text

ύοέʔδʹ͓͚Δ ΞΠσϯςΟςΟΛ ๻ͨͪ͸Ͳ͏ߟ͑ͨΒ ͍͍ͷͩΖ͏͔ʁ ৄࡉ͸࠙਌ձͰʂʂ

Slide 12

Slide 12 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ