Slide 1

Slide 1 text

No content

Slide 2

Slide 2 text

"CPVUNF

Slide 3

Slide 3 text

w೥৽ଔೖࣾ w೥+BWB4DSJQUݚमߨࢣ wݱ৔ͷΤϯδχΞ
 ʢϑϩϯτΤϯυҋᜄ͍ʣ

Slide 4

Slide 4 text

ݚमํ਑

Slide 5

Slide 5 text

ݚमͷഎܠ

Slide 6

Slide 6 text

wݱࡏάϧʔϓձ͕ࣾ wఏڙ͍ͯ͠ΔαʔϏε͕ wͦΕͧΕͷάϧʔϓɾ෦ॺͰ
 ඞཁͳεΩϧ͸͞·͟·

Slide 7

Slide 7 text

ݱ৔͝ͱʹඞཁͳ
 εΩϧ͕ҟͳΔͷͰ
 ݱ৔͕͓͑͠Α͏

Slide 8

Slide 8 text

໨ࢦ࢟͢

Slide 9

Slide 9 text

ࣗ཯తʹߦಈͰ͖Δ
 ਓʹͳͬͯ΄͍͠

Slide 10

Slide 10 text

ݚमํ਑ w ݱ৔͕͓͑͠Δ w ࣗ෼Ͱͦͩͭ

Slide 11

Slide 11 text

ݚमͷྲྀΕ

Slide 12

Slide 12 text

಺ఆ࣌୅

Slide 13

Slide 13 text

ʬߦಈࢧԉۚʭ =

Slide 14

Slide 14 text

಺ఆ࣌୅ʹ੒௕ͷͨΊͷܭըΛ
 ֤ʑߟ͑Δ ܭը͕ίʔυϨϏϡʔฒΈʹ
 ϨϏϡʔ͞ΕΔ ʬߦಈࢧԉۚʭ͕څ෇͞ΕΔ

Slide 15

Slide 15 text

ͨͱ͑͹ʜ

Slide 16

Slide 16 text

w 'JSFGPY04୺຤ങ͍ͬͯΖ͍Ζࢼ͢ w αʔόʔങͬͯԾ૝؀ڥͰEFWPQTษڧ w ཧ༝Λ͚ͭͯ͜͡δϜʹ͍ͬͨਓ͕
 ͍Δͱ͍͏ᷚ΋

Slide 17

Slide 17 text

಺ఆ࣌୅ ࡳଋʹԥΒΕͯͦͩͭ

Slide 18

Slide 18 text

ٕज़ݚम࣌୅

Slide 19

Slide 19 text

w ॏཁͳݴޠɾπʔϧɾ෼໺͝ͱʹݚम࣌ؒΛ֬อ w 1FSM3VCZ+4%#(JU001ʜ w ͩ͜ΘΓͷڭࡐΛ࢖༻ w J045SBJOJOH w +BWB4DSJQU5SBJOJOH

Slide 20

Slide 20 text

w جૅతͳߨ࣮ٛફܗࣜͷϓϩάϥϛϯάυϦϧ w ෼໺͝ͱͷߨࢣνϡʔλʔ͕ݚमੜΛαϙʔτ w ͭ·ͬͯͳ͍͔ݟकΔ w ͭ·͍ͬͯͨΒνϡʔλʔ͕͓ख఻͍

Slide 21

Slide 21 text

ݸਓͰ༧शˍ෮शͰ͖Δ

Slide 22

Slide 22 text

ʹࣗ෼Ͱͦͩͭ

Slide 23

Slide 23 text

ݱ৔͕ڭࡐΛͭ͘Δ

Slide 24

Slide 24 text

ʹݱ৔ʹ͋ΘͤΒΕΔ

Slide 25

Slide 25 text

ٕज़ݚम࣌୅ ϓϩάϥϛϯάυϦϧͰ
 ͦͩͭ

Slide 26

Slide 26 text

Ծ഑ଐ࣌୅

Slide 27

Slide 27 text

w ೖࣾ೥໨͸্ظɾԼظͰ഑ଐઌ͕͔ΘΔ w ഑ଐઌͰ0+5 w 0+5த͸Τϧμʔ͕͍ͭͨ w ͍Ζ͍Ζܦݧͯ͠೥ޙʹ഑ଐઌ͕ܾ·Δ

Slide 28

Slide 28 text

Ծ഑ଐ࣌୅ ݱ৔ʹ͋Θͤͯͦͩͭ

Slide 29

Slide 29 text

ݚमͷྲྀΕ w ࡳଋʹԥΒΕͯͦͩͭ w ϓϩάϥϛϯάυϦϧͰͦͩͭ w ݱ৔ʹ͋Θͤͯͦͩͭ

Slide 30

Slide 30 text

ͩ͜ΘΓͷ
 ϓϩάϥϛϯάυϦϧͨͪ

Slide 31

Slide 31 text

෼໺͝ͱʹݱ৔ͷ
 εϖγϟϦετ͕ڭࡐΛ༻ҙ
 1FSM3VCZ+4HJUʜ

Slide 32

Slide 32 text

ߨٛςετۦಈֶश

Slide 33

Slide 33 text

ߨٛ

Slide 34

Slide 34 text

No content

Slide 35

Slide 35 text

No content

Slide 36

Slide 36 text

ςετۦಈֶश

Slide 37

Slide 37 text

No content

Slide 38

Slide 38 text

No content

Slide 39

Slide 39 text

w ςετۦಈֶश͸ָ͍͠ w ςετʹ৮ΕΔΑ͍ػձ

Slide 40

Slide 40 text

ڭࡐ͸ίετ͔ʁ

Slide 41

Slide 41 text

044ͳݚमࢿྉ͸
 ٕज़తͳʬಙʭ

Slide 42

Slide 42 text

Α͍ΤϯδχΞ͸ٕज़ͱʬಙʭΛ޷Ή ʬಙʭʹٕज़ίϛϡχςΟ಺Ͱͷ໊੠ɾධ൑

Slide 43

Slide 43 text

ʬಙʭΛੵΉλΠϓͷਓ͸ɺ
 ʬಙʭΛܰࢹ͢Δ؀ڥͰݺٵͰ͖ͳ͍ Α͍ΤϯδχΞΛ࠾༻͠ଓ͚Δʹ͸ɺ
 ٕज़ྗͱʬಙʭʹର͢Δଶ౓͕ॏཁ

Slide 44

Slide 44 text

ݚमࢿྉΛ044ʹ͢Δ͜ͱͰɺ
 ʬಙʭʹର͢Δاۀͷଶ౓Λࣔ͢

Slide 45

Slide 45 text

਺೥࢖ͬͯ
 ݮՁঈ٫

Slide 46

Slide 46 text

ڭࡐͷ޻෉

Slide 47

Slide 47 text

͓΋͠Ζ͞Λ๨Εͳ͍

Slide 48

Slide 48 text

ྫ؆୯ͳσόοάํ๏͕࢖͑ͳ͍ͱ͖ͷ
 ରԠํ๏΋஌͓͍ͬͯͯ΄͍͠ ݱ৔ͷཁ๬

Slide 49

Slide 49 text

͓΋͠Ζ͘ͳ͍ྫ

Slide 50

Slide 50 text

ͱ͖ʹ͸ɺ%FW5PPMͷΠϯεϖΫλ͕͏·͍͔͘ͳ ͍৔߹΋͋Γ·͢ɻͦͷ৔߹͸ɺ&MFNFOUλϒΛḷͬ ͍ͯ͘͜ͱʹͳΓ·͢ɻ&MFNFOUλϒʹදࣔ͞Εͯ ͍ΔλάʹΧʔιϧΛ͋ΘͤΔͱɺରԠ͢ΔྖҬ͕ڧ ௐ͞Ε·͢ɻ͜ΕΛར༻͢ΔͱɺΠϯεϖΫλͰ͸͏ ·͍͔͘ͳ͍ཁૉ΋͔ͭΉ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

Slide 51

Slide 51 text

͓΋͠Ζ͍ྫ

Slide 52

Slide 52 text

No content

Slide 53

Slide 53 text

ʮŞŕʜ͔ͭΊͶ͐ʂʯ

Slide 54

Slide 54 text

ʮͦ͏͍͏ͱ͖͸Ͷʜʯ

Slide 55

Slide 55 text

No content

Slide 56

Slide 56 text

ʮ͔ͭΊͨʂʯ

Slide 57

Slide 57 text

͓΋͠Ζ͍͔Β
 ਐΊͯ͠·͏

Slide 58

Slide 58 text

͓΋͠Ζ͍͔Β
 ࣗ෼Ͱͦͩͭ

Slide 59

Slide 59 text

্ڃऀΛୀ۶ͤ͞ͳ͍

Slide 60

Slide 60 text

No content

Slide 61

Slide 61 text

No content

Slide 62

Slide 62 text

্ڃऀʹ΋ࣃͨ͑͝ͷ ͋Δ໰୊ͨͪ

Slide 63

Slide 63 text

্ڃऀͷ࣌ؒΛ
 ແବʹ͠ͳ͍

Slide 64

Slide 64 text

ͦͷଞͷ޻෉

Slide 65

Slide 65 text

w ඼࣭ͷߴ͍৘ใݯΛ࡮ΓࠐΉ w ૑ҙ޻෉εςʔδͰهԱΛఆண w ྲྀߦΓഇΓʹࠨӈ͞Εͳ͍ٕज़Λ঺հ

Slide 66

Slide 66 text

·ͱΊ

Slide 67

Slide 67 text

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ͸ ͲΜͳݚमΛ͍ͯ͠Δʜʁ

Slide 68

Slide 68 text

w ݱ৔͕͓͑͠Δ w ࣗ෼Ͱͦͩͭ