Slide 1

Slide 1 text

ϓϩμΫτσβΠφʔͷ͓࢓ࣄ঺հ 2021.11 UPDATEגࣜձࣾϠϓϦ

Slide 2

Slide 2 text

໨࣍ ɾϠϓϦͷαʔϏεʹ͍ͭͯ ɾϓϩμΫτσβΠφʔ͕΍͍ͬͯΔ͜ͱ ɾϓϩμΫτσβΠφʔ͕ؔΘΔਓୡ ɾϓϩμΫτσβΠφʔͷັྗ

Slide 3

Slide 3 text

ϠϓϦͷαʔϏεʹ͍ͭͯ

Slide 4

Slide 4 text

ΞϓϦ։ൃɾӡ༻ɾ෼ੳ ΛϊʔίʔυͰఏڙ͢Δ ΞϓϦϓϥοτϑΥʔϜ ΞϓϦಋೖ࣮੷ࣾҎ্ɻ छྨҎ্ͷΞϓϦػೳΛఏڙɻ

Slide 5

Slide 5 text

OUR MISSION Mobile Tech for All ϞόΠϧςΫϊϩδʔͰੈͷதΛ΋ͬͱศརʹɺ΋ͬͱָ͘͠

Slide 6

Slide 6 text

ϠϓϦ اۀ $.4؅ཧը໘ Ϣʔβʔ اۀ Ϣʔβʔ ফඅऀ ΞϓϦ ϠϓϦͷαʔϏεͷྲྀΕ #UP#UP$ܗଶͰαʔϏεఏڙΛ͍ͯ͠·͢

Slide 7

Slide 7 text

ϓϩμΫτσβΠφʔ͕ ΍͍ͬͯΔ͜ͱ

Slide 8

Slide 8 text

$.4؅ཧը໘ͷ৘ใઃܭɾ6*69ઃܭ اۀଆͷ୲౰ऀʹ޲͚ͯɺ௚ײతʹΞϓϦΛ੍࡞Ͱ͖Δ؅ཧը໘Λ࡞Δ 1

Slide 9

Slide 9 text

ΞϓϦػೳ6*69ઃܭ ༷ʑͳ༻్ͱސ٬Λߟྀͨ͠൚༻తͳػೳΛ࡞Γɺ ͞ΒʹΞϓϦΤϯυϢʔβʔͷՁ஋͋ΔମݧΛఏڙ͢Δ 2

Slide 10

Slide 10 text

Ϣʔβʔௐࠪ ΫϥΠΞϯτট଴ ΠϕϯτͰώΞϦϯά اۀଆͷϢʔβʔ ୲౰ऀ ͱΞϓϦΤϯυϢʔβʔͷ ਖ਼͍͠Ձ஋Λ୳ࡧ͠ɺͦΕΛ׆͔ͨ͠6*69ͷઃܭΛߦ͏ ֎෦ௐࠪձࣾͱͷ ෼ੳͱϫʔΫ πʔϧΛ࢖ͬͨ෼ੳ Ξϯέʔτௐࠪ 3

Slide 11

Slide 11 text

ௐࠪɾ෼ੳΛ௨ͯ͠ Ϣʔβʔͷࣄ࣮ 'BDU Λ஌Γɺ ϓϥοτϑΥʔϚʔͱͯ͠ ࠷దͳϢʔβʔମݧΛߟ͑Δɾ࡞Δ ϠϓϦͷ ϓϩμΫτ σβΠφʔ

Slide 12

Slide 12 text

ϓϩμΫτσβΠφʔ͕ओʹؔΘΔਓͨͪ

Slide 13

Slide 13 text

ϚʔέςΟϯά ຊ෦ ηʔϧεຊ෦ ΧελϚʔ αΫηεຊ෦ ϓϩμΫτ ։ൃຊ෦ ܦӦ؅ཧຊ෦ ݱࡏࣾһ਺197ਓ 2021/07࣌఺ ϓϩμΫτ σβΠφʔ͸ ͜͜ʹॴଐ ϠϓϦͷ૊৫ମ੍

Slide 14

Slide 14 text

ϓϩμΫτ։ൃຊ෦ͷ֤৬छ ϓϩμΫτ σβΠφʔ ΤϯδχΞ ʢΞϓϦϑϩϯτ αʔόʔαΠυʣ ։ൃ σΟϨΫλʔ ςΫχΧϧ ΞΧ΢ϯτ Ϛωʔδϟʔ QA CTO ΠϯςάϨʔγϣϯ ΤϯδχΞ ΧελϚʔ αϙʔτ ৘ใγεςϜ

Slide 15

Slide 15 text

ΤϯδχΞ CTO ։ൃ σΟϨΫλʔ ਐḿ૬ஊɾ ࢓༷΍ཁ݅ͷ٧Ί ٕज़૬ஊɾ ࣮૷໘ͷ΍ΓͱΓ ϓϥοτϑΥʔϜͱͯ͠ͷ 6*69ઃܭͷนଧͪ ઃܭɾ࣮૷໘ͰؔΘΔϝϯόʔ

Slide 16

Slide 16 text

ΧελϚʔ αΫηε TAM ސ٬ͷγεςϜ ࿈ܞؔ࿈୲౰ Ϗδωε γεςϜ اۀଆͷϢʔβʔ ୲౰ऀ ͷཁ๬Λ௚઀ฉ͍͍ͯΔ ཱ৔ͷਓ΁ͷώΞϦϯά ސ٬Ϧαʔν໘ͰؔΘΔνʔϜ

Slide 17

Slide 17 text

৬৔ͷ෩ܠ

Slide 18

Slide 18 text

ϓϩμΫτσβΠφʔ৬ͷັྗ

Slide 19

Slide 19 text

੒௕தͷϓϥοτϑΥʔϜઃܭͷָ͠͞ ༷ʑͳސ٬΍༻్Λ ߟྀͯ͠ઃܭ͢Δ೉͠͞ Ϗδωε΍αʔϏεͷ ੒௕౓߹͍ʹࠨӈ͞ΕΔ ೉͠͞ Ϣʔβʔ͕৽͍͠࢖͍ํΛ ൃݟ͢Δҙ֎ੑ ൃݟ มԽ ൚༻Խ 1

Slide 20

Slide 20 text

΍Γ͍ͨ͜ͱΛ࣮ݱ͢Δͷ͸ࣗ෼࣍ୈ ௐࠪɾ෼ੳɾઃܭͳͲܾ·ͬͨܗ͕ͳ͘ɺࣗ෼ͷࢥ͏ਐΊํɾํ๏͕࣮ݱ͠΍͍͢ 2

Slide 21

Slide 21 text

WE ARE HIRING!