Slide 1

Slide 1 text

JSΛ࢖Θͳͯ͘΋ CSSͰͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱ 2020-01-11 @ ΏΔ΍͔ͳ߹ಉWebษڧձ ίʔσΟϯάσβΠϯɹ৿ ࢙ݑ h$PEJOH%FTJHO

Slide 2

Slide 2 text

ίʔσΟϯάσβΠϯ ৿ɹ࢙ݑ ίʔμʔ ॻ੶ஶऀ ߨࢣ Πϕϯτओ࠵ऀ h$PEJOH%FTJHO

Slide 3

Slide 3 text

CSSͰʮಈ͖ʯΛ ఏڙͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨʂ h$PEJOH%FTJHO

Slide 4

Slide 4 text

͜Ε·ͰJavaScriptͰ ࣮૷͖ͯͨ͜͠ͱɺ h$PEJOH%FTJHO

Slide 5

Slide 5 text

CSS͚ͩͰ Ͱ͖Δ͜ͱ͋ΔΑʔͬʂ h$PEJOH%FTJHO

Slide 6

Slide 6 text

✋✋ ݟͯΈ͍ͨਓʔʔʔʂ h$PEJOH%FTJHO

Slide 7

Slide 7 text

! ! ͋͟ʔʔʔͬ͢ʂ ! h$PEJOH%FTJHO

Slide 8

Slide 8 text

εϜʔζεΫϩʔϧʂʂ h$PEJOH%FTJHO

Slide 9

Slide 9 text

$0%&1&/ h$PEJOH%FTJHO

Slide 10

Slide 10 text

h$PEJOH%FTJHO

Slide 11

Slide 11 text

!!! ϝϦοτ ϓϩύςΟ1ͭͰ࣮૷! ʢscroll-behaviorʣ h$PEJOH%FTJHO

Slide 12

Slide 12 text

!!! σϝϦοτ ࡉ͔͍ௐ੔͸Ͱ͖ͳʔ͍ h$PEJOH%FTJHO

Slide 13

Slide 13 text

✋✋ ΋ͬͱ ✋✋ ݟͯΈ͍ͨਓʔʔʔʂ h$PEJOH%FTJHO

Slide 14

Slide 14 text

! ɹ ! ɹ ! ͋͟ʔʔʔͬ͢ʂ ! ɹ ! ɹ h$PEJOH%FTJHO

Slide 15

Slide 15 text

εΫϩʔϧ్த͔Β ্෦ʹݻఆʂʂʂ h$PEJOH%FTJHO

Slide 16

Slide 16 text

$0%&1&/ h$PEJOH%FTJHO

Slide 17

Slide 17 text

h$PEJOH%FTJHO

Slide 18

Slide 18 text

!!! ϝϦοτ ϓϩύςΟ2ͭͰ࣮૷! ʢposi'onͱtopʣ h$PEJOH%FTJHO

Slide 19

Slide 19 text

!!! σϝϦοτ ࡉ͔͍ௐ੔͸Ͱ͖ͳʔ͍ ʢຊ೔̎ճ໨ʣ h$PEJOH%FTJHO

Slide 20

Slide 20 text

ࡉ͔͍͜ͱݴΘͳ͍ͳΒ CSSͰ࣮૷΋͋Γ͔΋ʁ h$PEJOH%FTJHO

Slide 21

Slide 21 text

·ͱΊ h$PEJOH%FTJHO

Slide 22

Slide 22 text

ʮεϜʔζεΫϩʔϧʯ͸ htmlཁૉʹ scroll-behavior: smooth; h$PEJOH%FTJHO

Slide 23

Slide 23 text

ʮεΫϩʔϧ్த͔Β্෦ʹݻఆʯ͸ ର৅ཁૉʹ posi%on: s%cky;ɹtop: 0; h$PEJOH%FTJHO

Slide 24

Slide 24 text

ؾʹͳͬͨΒ ࢖ͬͯΈΑʔʔʔʂ h$PEJOH%FTJHO

Slide 25

Slide 25 text

ຖ݄தԝӺۙ͘Ͱ ͯ͛ͯ͛ͳΏΔʔ͍ษڧձ ͯ͛Web΍ͬͯ·͢ʂ h$PEJOH%FTJHO

Slide 26

Slide 26 text

ʢ࠷ۙຖ݄Ͱ͸ͳ͘ͳͬͯ·͕͢… ʣ h$PEJOH%FTJHO

Slide 27

Slide 27 text

ৄ͘͠͸ʮͯ͛Webʯ FacebookϖʔδͰʂ IUUQTXXXGBDFCPPLDPNUFHFXFC h$PEJOH%FTJHO

Slide 28

Slide 28 text

! ɹ ! ɹ ! ͋͟·ͨͬ͠ʂ ! ɹ ! ɹ h$PEJOH%FTJHO