Slide 1

Slide 1 text

࡞ͬͯॻ͍ͯ࿩͢·Ͱɿ ϓϩϙʔβϧʹ͍ͭͯ Reject on Rails2023 OKURA Masafumi, 2023-10-17

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

νʔϑ ΦʔΨφΠβʔ

Slide 4

Slide 4 text

Reject on Rails

Slide 5

Slide 5 text

×Reject͞ΕΔ ○Reject͢Δ

Slide 6

Slide 6 text

ʢଞͷΧϯϑΝϨ ϯεͰ͸ࣗ෼΋Α ͘reject͞Ε·͢ʣ

Slide 7

Slide 7 text

CFP

Slide 8

Slide 8 text

Call For Proposal

Slide 9

Slide 9 text

ϓϩϙʔβϧΛ ืू͢Δ

Slide 10

Slide 10 text

˚CFPΛఏग़ ○ϓϩϙʔβϧΛ ఏग़

Slide 11

Slide 11 text

ϓϩϙʔβϧ

Slide 12

Slide 12 text

ୈ2ϑΣʔζ

Slide 13

Slide 13 text

1. ࡞Δ 2. ॻ͘ 3. ࿩͢

Slide 14

Slide 14 text

࡞ͬͨ΋ͷΛ ࿩͢΋ͷʹม׵

Slide 15

Slide 15 text

ϓϩϙʔβϧΛ ௨͢ίπ

Slide 16

Slide 16 text

1. ܏޲ͱରࡦ

Slide 17

Slide 17 text

ΧϯϑΝϨϯεͷ ৭΍ݸੑ

Slide 18

Slide 18 text

ࢀߟʹ͢΂͖΋ͷ • աڈͷτʔΫ • ࣮֬ɺͨͩΦʔΨφΠβʔ͕มΘ͍ͬͯͨΓ͢Δ͜ͱ΋ • ʮ͜͏͍͏τʔΫ͕ฉ͖͍ͨʯతͳ΋ͷ • ͳ͍͜ͱ΋ଟ͍ɺͨͩ͋Δ৔߹͸಺༰ΛߜΓ΍͍͢ • ϓϩϙʔβϧྫ • ͳ͍͜ͱ΋ଟ͍ɺ΍΍࣮֬ੑʹ͸͚ܽΔ

Slide 19

Slide 19 text

2. ໨ཱͭ

Slide 20

Slide 20 text

ڝ૪తͳଆ໘

Slide 21

Slide 21 text

໨ཱͭϓϩϙʔβϧͷྫ • ෼ྔ͕͍͢͝ • ಛʹඞਢͰ͸ͳ͍߲໨͕ͨ͘͞Μॻ͍ͯ͋Δ৔߹ • ಛघͳτϐοΫ • ʮ͜ͷਓʹ͔͠࿩ͤͳ͍ܥʯ • Θ͔Γ΍͍͢ • ʮॳֶऀ޲͚ʯͳͲ

Slide 22

Slide 22 text

3. ࣋ͪؼΓ

Slide 23

Slide 23 text

ௌऺͷཱ৔ʹͳΔ

Slide 24

Slide 24 text

࣋ͪؼΓΛ૿΍ͨ͢ΊͷϙΠϯτ • ௌऺΛ໌֬Խ͢Δ • ϨϕϧײɺܦྺͳͲ • τʔΫͷߏ੒ΛϋοΩϦͤ͞Δ • ྲྀΕ͕͋Δํ͕ཧղ͠΍͍͢ • ݁࿦ΛߜΔ • ϓϩϙʔβϧʹʮ͜Ε͕࣋ͪؼΓʯͱ໌هͯ͠΋Α͍

Slide 25

Slide 25 text

۩ମྫ

Slide 26

Slide 26 text

https://okuramasafumi.hatenablog.jp/entry/ 2023/07/12/182236 ΋͝ࢀর͍ͩ͘͞